POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI | Mil Hukuk & Danışmanlık

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

  • Anasayfa
  • POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Meslek Yüksek Okullarına, Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen lise ve dengi okulları bitirenler arasından

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Meslek Yüksek Okullarına, Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen lise ve dengi okulları bitirenler arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınmaktadır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Bu süre içerisinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olmasına engel hali olmayanlar aday polis memuru olarak atanırlar. 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Eksik belge veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR NELERDİR?

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci adayları eğitim-öğretimini başarılı ile bitirmelerine müteakip kamu görevi yerine getireceklerinden dolayı öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'da belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin "özel şartlar" başlıklı son fıkrasının göndermesi ile kurumların özel kanununda aradığı niteliklere sahip olmaları da hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda adayların, özel kanun olan Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 15'inci maddesinde "Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir" hükmü gereğince Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Adaylarda aranılacak nitelikler:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
d) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,
f) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
g) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
   1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
   2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ı) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, şeklinde düzenlenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde ve Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 15'inci maddesinin göndermesi ile Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğindeki düzenlemelerden de görüleceği üzere, hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan "genel şartlar" hem de Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde düzenlenen "özel şartlar" adaylarda ve aynı zamanlarda görevdeki personelde bulunması gereken niteliklerdir. Bu niteliklerden herhangi birine sahip olmayan adayın adaylık işlemlerinin sonlandırılacağı gibi memuriyete girdikten sonra bu niteliklerin kaybedilmesi durumunda personelin memuriyetle ilişiği kesilecektir. 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NASIL YAPILIR?

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci adayları, başvurularının kabul edilmesi sonrasında fiziksel yeterlilik sınavına ve mülakat sınavına tabi tutulurlar. PMYO adayları sınavlarına girmeden önce Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde düzenlenen hükümlere göre ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilir. "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına girmeye hak kazanırlar. Fiziki yeterlilik sınavında adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayların bu aşamada başarılı sayılmaları için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, komisyon tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Fiziki yeterlilik ve mülakat komisyonlarınca adaylar hakkında oyçokluğuyla "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" ya da "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilir. Bu sınavlarda başarısız olan ve hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Bu kararlar kesindir ve adayların idari olarak itiraz hakkı yoktur. 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLIĞI MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIR?  

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan aday mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda adaylara Polis Akademisi Başkanlığınca daha önceden belirlenen soruların olduğu kart çektirilir. Bu sınavda adayın; 
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerileri değerlendirilir. Değerlendirme her biri 20 puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılmaktadır. Mülakat sınavından başarılı olmak için yüz üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Mülakat sınavı sonucunda komisyonca; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilerek, karar adaya tebliğ edilir. 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLIĞI FİZİKİ YETERELİLİK VE MÜLAKAT SINAV SONUCUNA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Fiziki Yeterlilik Değerlendirme komisyonu veya Mülakat sınav komisyonunca, Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz kararı kendisine tebliğ edilen aday, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda kararın iptali için idari dava açabilir. 60 günlük süre hak düşürücü süre olduğundan dolayı süre takibi dikkatli yapılmalıdır. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmenliği'nin 4'üncü maddesinde Arşiv Araştırması; "Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını kapsamaktadır." şeklinde tanımlanmıştır. Aynı maddenin devamında güvenlik soruşturması ise; "Adayların kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade etmektedir." şeklinde düzenleme altına alınmıştır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 2'nci maddesinde "...emniyet ve istihbarat teşkilatlarında... çalışacak personel..." şeklindeki düzenleme ile emniyet mensubu personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun "Genel Şartlar" başlığı altında düzenlenen 48'inci maddesinde de "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" düzenlemesi ile Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş Yönetmeliğinde adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacağı düzenlenmiştir. 
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu kişi hakkında elde edilen karar vermeye bilgiler Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından oluşturulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması değerlendirme kurulunca hakkında araştırma yapılan aday ile ilgili "güvenlik soruşturması olumlu" ya da "güvenlik soruşturması olumsuz" olduğuna yönelik karar verilir. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA NELERE BAKILIR?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen niteliklere bakıldığı gibi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen; 
Kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;
a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip
girmediği,
b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının
ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir
şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç
yüzü ve nedenleri de araştırılacağı düzenlenmiştir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE KADAR SÜRER?

Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla Polis Meslek Yüksekokulları adaylığına başvuran adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması amacıyla yetkili birimlere gönderilir. Talep Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde tamamlanacaktır. Yönetmelikteki arşiv araştırmasının 30 iş günü, güvenlik soruşturmasının 60 iş günü içerisinde sonlandırılarak sonucun talep edilen makama gönderileceği belirtilmişse de başvuruda buluanan aday sayısı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili birimlerin yoğunluğu sebebiyle uzayabilmektedir. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCUNU NASIL ÖĞRENİR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesine göre; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Güvenlik soruşturması ve güvenlik araştırması sonucu elde edilen bilgiler, talepte bulunan kurumudan başkasına açıklanmamaktadır. Bu nedenle araştırma sonuçları adaylar tarafından sadece Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması "olumsuz" olarak değerlendirilmesi durumunda tebliğ edilmektedir. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA NE YAPMALIDIR?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımayan, "güvenlik soruşturması olumlu olmak" koşulunu sağlamayan veya sonradan bu nitelikleri kaybettiği öğrenimleri sırasında anlaşılan adayın PMYO'dan ilişiği, yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Polis Akademisi Başkanın onayı ile kesilir. "Güvenlik soruşturması olumsuz" olduğu tespit edilerek adaylığı sonlandırılan kişi, kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açma hakkı vardır. Burada belirtilen 60 günlük süre hak düşürücü süre ve dava açma süresi olduğundan, süresi içerisinde İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. (Sürenin geçirilmesi durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk incelemede süre aşımı nedeniyle dava reddedilir). İdari davalarda sürelerin yanlış takibi ya da tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi halinde dava süre aşımı dolayısıyla reddedilecek ve bu durum hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle İdare Mahkemesinde açılacak davaların idari davalar konusunda tecrübeli ve bilgili idare avukatları ile yürütülmesi hak kayıplarını önleyecektir.

İlgili Etiketler:
1