Polis Disiplin Cezası İptal Davası | Mil Hukuk & Danışmanlık

Polis Disiplin Cezası İptal Davası
  • Anasayfa
  • Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Polis disiplin cezası iptal davası- Polisler 7068 sayılı kanuna tabi olup disiplin suçları bakımından bu kanunda yer alan hükümler uygulanmak suretiyle disiplin cezası ile tecziye edilirler. Polislerin disiplin cezaları bakımından uygulanması gereken

Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Polis Disiplin Cezası İptal Davası

Polis disiplin cezası iptal davası- Polisler 7068 sayılı kanuna tabi olup disiplin suçları bakımından bu kanunda yer alan hükümler uygulanmak suretiyle disiplin cezası ile tecziye edilirler. Polislerin disiplin cezaları bakımından uygulanması gereken kanun olan 7068 sayılı kanun dışında başka bir disiplin kanununun uygulanması mümkün olmaz. Nitekim kanunsuz suç ve ceza olmayacağı gibi belirlilik ilkesi gereği polis memurunun hangi disiplin suçlarına hangi cezaların verilebileceğini bilmesi şarttır. Aynı zamanda idare hukukunun bir parçası olan disiplin hukukunda aynı ceza kanununda olduğu gibi lehe olan hükümlerin uygulanacağı hususunda da bir ilke yer almaktadır. Aşağıda polis memuruna verilen disiplin cezasının iptaline ilişkin karar yer almaktadır. Özellikle disiplin cezalarının iptali için davaların disiplin hukukunda uzman olan bir idari dava avukatı vasıtasıyla hatta memur davalarına bakan avukatlar eliyle takip ettirilmesi önemle tavsiye olunur. 

Polis disiplin kurulu ve valilik il polis disiplin kurulu kararlarına karşı itiraz için Valilik İl Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Polis Disiplin Cezası İptali Kime Karşı Açılır

Polis Disipin Cezası iptali davası Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı açılan bir davadır. Davalı olarak gösterilecek taraf Emniyet Genel Müdürlüğü olacaktır ve tebligatlar Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı yapılır.

Polis Disiplin Cezası İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır

Polis disiplin cezası iptali davası idare mahkemesinin görev alanına girer. Buna göre disiplin cezası ile tecziye edilen polis memuru bu cezalara karşı idare mahkemesinde dava açacaktır. İdari yargı yeri haricinde başka bir yerde açılan davalar görevsizlik kararı ile sonuçlandırılır.

Polis Disiplin Cezası İptali Davasında Zamanaşımı

Polis disiplin cezası iptali davasının süre aşımı ya da zamanaşımı bulunmaktadır. Nitekim disiplin cezası ile tecziye edilen polis memuru bu disiplin cezasının kesinleşme kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde disiplin cezasının iptali davası açmalıdır. Süresi içerisinde açılmayan davalar süre aşımı nedeniyle reddolacak ve polis memuru almış olduğu ceza ile kalan görevini devam ettirmek zorunda kalacaktır. 

Polis Disiplin Cezaları Hangi Kanuna Tabidir

Polis disiplin cezaları aynı Jandarma personeline olduğu gibi 7068 sayılı kolluk kuvvetleri disiplin kanununa tabidir. Burada bulunan ve yazılan disiplin cezaları haricinde başka bir disiplin cezası ile tecziye edilmeleri mümkün değildir. Bu husus disiplin cezalarının kanunilik ilkelerine aykırılık teşkil edecektir.

Polis Disiplin Cezası İptali Davası Nerede Açılır

Polis disiplin cezası iptali davasında görevli mahkeme idare mahkemesi olmakla birlikte disiplin cezsının iptali davası polis memurunun görev yaptığı yer idare mahkemesinde açılacaktır. Örneğin Diyarbakır'da görev yapan polis memurunun disiplin cezasına karşı açmış olduğu dava Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesinde açılacaktır.

Polis Disiplin Cezası İptali Davsında Avukat Tutmak Zorunlu mu

Polis disiplin cezası iptali davasında avukat tutmak zorunlu değildir. Kişiler açmış oldukları davayı kendileri de takip edebilir. Ancak disiplin cezalarının iptali kişilerin mesleki geleceklerini etkileyeceğinden mütevellit alanında uzman bir idari dava avukatı ile davaların takip edilmesi tavsiye olunur.

Polis Disiplin Cezası İptali Davasında Harçlar

Polis Disiplin Cezası iptali davasında mahkeme harçları ve masraflarının yatırılmasından sonra dava açılmış sayılacaktır. Bundan dolayı dilekçelerin mahkemeye sunulmasından sonra mahkeme harç ve masraflarının yatırılması şarttır. Başvurma ve karar harcı ile mahkeme masraflarının yatırılmasından sonra dava açılır ve kalınan yerden devam edilir. Harç ve masraflar yatırılmadan dava açılır ise bu durumda mahkeme süre verir ve bu sürelerde de harç ve masraf yatırılmaz ise dava reddolur.

Polis Disiplin Cezası İptali Davası Ne Kadar Sürer

Polis disiplin cezası iptali davası ilk derece mahkemesinde ortalama olarak en az altı- yedi ay sürebilmektedir. Dava devam ederken ek beyan dilekçeleri sunulup sürenin bir an evvel tamamlanması ve dava hakkında karar verilmesi talep edilebilir.

Polis Disiplin Cezası İptali Davasında İstinaf 

Polis disiplin cezası iptali davasında davanın reddi durumunda red kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde bölge idare mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Aksi durumda red kararı kesinleşir. Başvuru dilekçe ile yapılır. Başvuru sonrasında istinaf başvuru harcı ile karar harcının da yatırılması şarttır.

T.C. 
DIYARBAKIR 
3. IDARE MAHKEMESI 
ESAS NO 
: 2020/ 
KARAR NO : 2020/12.. 

DAVACI : ...
VEKILI : Av. BILGEHAN UTKU/ Av. Emre ASAN 

Eti Mah. Toros Sk. No:39/9 Çankaya/ANKARA 

DAVALI : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
VEKILI : AV...
Inönü Blv. No:2 Bakanlıklar - Çankaya/ANKARA 

DAVANIN ÖZETI : Diyarbakır ili, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından "Görev içinde ya da dısında amir ya da üstlerinin eylem ya da islemlerini elestirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" fiilini islediginden bahisle Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügü'nün 7/D-3. ve 15. maddeleri uyarınca "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile tecziye edilmesine iliskin Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü Polis Disiplin Kurulunun 
19/02/.. tarih ve 201... sayılı isleminin; hukuka aykırı oldugu, asılsız iddialara dayalı rapora göre sorusturma yapıldıgı, hiçbir sekilde amirin islemlerini elestirici nitelikte söz söylemedigi, tanıkların ve kendisinin verdigi ifadeler dikkate alınmadan tesis edildigi, üzerine atılı suçun sabit olmadıgı, sorusturmanın baskı ve etki altında yürütüldügü ileri sürülerek iptali ile islem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETI : Dava konusu islemin mevzuata uygun oldugu, davacı hakkında yapılan idari sorusturma sonucunda hizmet içinde amirlerinin islemlerini elestirici nitelikte sözler söylediginin tespit edildigi belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır. 

TÜRK MILLETI ADINA 
Karar veren Diyarbakır 3. Idare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 31/12/.. tarih ve E:20../13.., K:20../2607 sayılı kararının Danıstay 5. Dairesinin 02/05/2019 gün ve E:2016/19860, K:2019/3091 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararı uyarınca Mahkememizce verilen dilekçe ret kararları sonrası yenilenen dava dosyası incelenmek suretiyle isin geregi görüsüldü: 

Dava, Diyarbakır ili Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının "Görev içinde ya da dısında amir ya da üstlerinin eylem ya da islemlerini elestirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" fiilini islediginden bahisle Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügü'nün 7/D-3. maddesi ve aynı Tüzügün 15. maddesi geregince "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile tecziye edilmesine islemin iptali istemiyle açılmıstır. 

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzügü'nün 7/D-3. maddesinde "Görev için de ya da dısında amir ya da üstlerinin eylem ya da islemlerini elestirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" 24 ay süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, islem, tutum ve davranıslar arasında sayılmıs, 15. maddesinde ise "Kararın verildigi güne kadar geçmis hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara ve Tüzükte gösterilen cezanın bir derece asagısı uygulanabilir." hükmüne yer verilmistir. 

8.3.2018 tarih ve 30354 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendinin 5. alt bendinde ise; "Görev içinde veya dısında amir ya da üstlerinin eylem veya islemlerini olumsuz yönde elestirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" eyleminin 6 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektirdigi hüküm altına alınmıstır. 

Aynı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasında "Kurumda geçmis hizmetleri sırasında çalısmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede degerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir." düzenlemesine yer verilmistir. Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır ili, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının görev basında amirlerini elestirici mahiyete konusmalar yaptıgı iddiaları üzerine baslatılan disiplin sorusturması sonucu düzenlenen 26/12/.... tarihli disiplin sorusturma raporunda özetle; "10.11.20..tarihinde A. Gaffar Okan PMYO da nöbetçi müdür olan 4. Sınıf emniyet müdürü ....'nun grup degisimi takip etmek ve zırh koruma servis aracının daha 
önceden verilen talimatlara uyup uymadıgını kontrol etmek için nöbet noktalarında bekledigi, saat 00:20 sıralarında genel servis aracına binince "neden içeriye geç geldiniz bir sorun mu var" diye sordugunu, bunun üzerine polis memuru ...'ın "aracın içeriye girmemesi konusunda emirleri oldugu için tereddüt ettigini, halı sahaya maç yapmak için okula gelenlerin araçları ile okuldan çıkıs yaptıklarını" söyledigi, ... müdürün de "bu emrin sadece koruma sube müdürlügü personeline yönelik bir emir oldugunu" söyledigi, araç seyir halindeyken polis memuru ...'nın yeni noktalar açıldıgında araç bizi bırakmayacak, pantolonların paçaları çamur olacak, degisimin de çok zaman alacagını dedigi, ...Müdürün "Sayın okul müdürümüzün suan için talimatının bu oldugu, zaman içerisinde bir sıkıntı oldugunda onun da gereginin yapılacagını" söyledigi, bu esnada aracın sürücülügünü yapan ...'ın "ya müdürüm millet halı sahaya arabaları ile gidiyor, bize özel arabamız ile noktalara gitmek yok, bu ne biçim is, bu bize karsı art niyet" sözüne karsı 
Müdürün bu sayın müdürümüzün takdiri art niyet oldugunu düsünmüyorum, bu negatif konusmanın arabada bulunan polisleri olumsuz etkileyecegini söyledigi, ...'ın da "Bırak ya müdürüm beni bundan sonra soförlükten al" demesi üzerine ...Müdürün benimle bu sekilde konusamazsın, konusmalarına dikkat et diye uyardıgı, ...ın da "Sen arabayı nizamiyeden içeriye haber merkezine getirtiyorsun, nöbetçi amirleri de koruma aracı ile nöbet noktalarını dolanınca problem yok, bize gelince yasak öyle mi, bu da adalet mı? diyerek konusmaya devam ettigi, ... Müdürün "beni seninle aynı sekilde bir seviyede degerlendiremezsin, ben 
arabayı haber merkezinin önüne çagırabilirim ama sen noktaya araba ile gidemezsin" demesi üzerine ...'ın "Ne demek ya seninle benim ne farkım var, ben insanım, sen de insansın, bize gelince böyle mi" diye konusmaya devam ettigi, ardından ... Müdürün "bu sekilde konusmakla herkesi tahrik ediyorsun, böyle konusamazsın, biz emir neyse onu uygulamak zorundayız, saygısızlık etme" diye uyardıgı, ...'ın ise "Ne yani okul müdürü yatın hepinizi si....im dese yatıpta kendimizi mi si......ceyiz bırak hadi ya" diye konustugu, 
...Müdürün de "terbiyesizlik yapma çok agır konusuyorsun, seni uyarıyorum" demesi üzerine, ...'ın "Ne yapacaksan yap da görelim" diye karsılık verdigi," yasanan bu olay nedeniyle "Görev için de ya da dısında amir ya da üstlerinin eylem ya da islemlerini elestirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak" fiilini islediginden bahisle davacıya 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesinin teklif edildigi, ancak geçmis sicil ve basarı durumu nedeniyle bir alt ceza uygulamasına gidilerek 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilmesine iliskin dava konusu islemin tesis edildigi anlasılmaktadır.
 
Dava devam ederken, davacının fiiline uygulanacak disiplin cezasına iliskin mevzuatta degisiklik olması nedeniyle uyusmazlıgın çözülebilmesi için öncelikle davacının isledigi fiile hangi mevzuat hükmünün uygulanması gerektigi hususunun karara baglanması gerekmektedir. 

Ceza hukuku kökenli bir ilke olan ancak zaman içinde hukukun tüm dallarında geçerli bir ilke olarak benimsenen lehe olan hükmün uygulanması ilkesi; islendigi zamanın hukuki normları uyarınca suç sayılan bir fiilin sonradan yürürlüge giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmıs bulunması veya sonradan yürürlüge giren düzenlemenin suçun islendigi zaman mevcut olan düzenlemeye göre suçlunun lehine sonuçlar dogurması durumunda, failin lehine olan sonraki normun daha önce islenmis olan fiillere uygulanmasını öngörmektedir. 

Idare hukuku alanında, kural olarak idari islemlerin yargısal denetimi tesis edildigi tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. Idari islem niteligindeki disiplin cezasının da tesis edildigi tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetiminin yapılması gerekmekte ise de, lehe olan normun uygulanması ilkesinin disiplin cezaları yönünden de geçerli oldugunun kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla, fiilin islendigi tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüge giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kisilerin lehine olan mevzuat hükmü dikkate alınmalıdır. Ancak lehe hükmün uygulanması amacıyla verilecek bir iptal kararının lehe olan hükme uygun olarak yeni bir disiplin cezası verilmesine engel olmayacagı da tabiidir. 

Uyusmazlıkta; davacıya isnat edilen fiilin sabit oldugu anlasılmakta ise de, Emniyet Teskilatı Disiplin Tüzügünün 7/D-3. maddesinde düzenlenen disiplin cezası, 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren ve emniyet teskilatı mensuplarına iliskin disiplin kurallarını yeniden düzenleyen 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendinin 5. alt bendinde belirtilen disiplin cezası ile karsılastırıldıgında, 7068 sayılı Kanun ile davacı lehine bir düzenleme getirildigi görüldügünden, her ne kadar anılan Kanun dava konusu islemin tesis edildigi tarihten sonra yürürlüge girmis olsa da bu Kanun ile birlikte davacının lehine bir düzenleme getirildiginden davacı hakkında lehe hükümler getiren yeni düzenlemeye göre islem tesis edilmesi gerektiginden dava konusu islemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan, davacının hukuka aykırılıgı tespit edilen dava konusu islem nedeniyle yoksun kaldıgı parasal haklarının; Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca davanın açıldıgı tarihe kadar alması gereken kısmının dava tarihinden, daha sonraki tarihlerde tahakkuk edecek parasal haklarının ise tahakkuk tarihlerinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece tazmini gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle; 
1-Dava konusu islemin iptaline, davacının dava konusu islem nedeniyle yoksun kaldıgı parasal haklarının tazmini istemi yönünden davanın kabulüne, yoksun kaldıgı parasal haklarının; davanın açıldıgı tarihe kadar alması gereken kısmının dava tarihinden, daha sonraki tarihlerde tahakkuk edecek parasal haklarının ise tahakkuk tarihlerinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,
 
2-Asagıda dökümü yapılan toplam 136,20-TL yargılama giderinin davalı idarece davacıya ödenmesine, 

3-Kararın verildigi tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen ... -TL avukatlık ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, 

4-Artan posta ücretinin kararın kesinlesmesinden sonra ilgili tarafa iadesine, 

1