Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak Disiplin Suçu | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak Disiplin Suçu
  • Anasayfa
  • Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak Disiplin Suçu

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak Disiplin Suçu

Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak disiplinsiziliği 7068 sayılı genel kolluk disiplin kanununun 8-3/a-18 maddesinde yer almaktadır. İlgili maddede Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak şeklinde düzenlenm

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak Disiplin Suçu

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak

Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak disiplinsiziliği 7068 sayılı genel kolluk disiplin kanununun 8-3/a-18 maddesinde yer almaktadır. İlgili maddede Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak şeklinde düzenlenmiş olan bu disiplinsizliğin disiplin cezası ise Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasıdır.

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Cezası Kimlere Verilebilir?

Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırılık disiplin cezası Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlara, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurlara verilebilir. 

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırı Davranmak Cezasını Kimler Verebilir?

İl jandarma disiplin kurulu; il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki, Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak suçundan disiplin cezası verebilir.

Eğitim ve öğretim kurumlarında disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli ya da kurumda öğrenim gören; Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak suçundan disiplin cezası verebilir.

Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları disiplin kurulu Komutanlıklar bünyesinde bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak suçundan disiplin cezası verebilir.

Genel komutanlık merkez disiplin kurulu Genel Komutanlık merkez teşkilatında görevli yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranmak suçundan disiplin cezası verebilir.

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Ceza Puanı Kaçtır?

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Cezasının disiplin ceza puanı aylıktan kesme disiplin cezası olduğundan dolayı "3" tür.

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Cezasına Dava Açılabilir mi?

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Cezası ile tecziye edilmiş personel bu disiplin cezasının ortadan kaldırılması için hukuki yollara başvurabilir. Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Cezası bir idari işlemdir. İdari işlemlerin ortadan kaldırılması ise hukukumuzda iptal davaları ile olur. Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle disiplin cezası ile tecziye edilen personelin cezanın kesinleştiğinin kendisine bildirilmesinden itbaren 60 gün içinde dava açma hakkı vardır. Dava idare mahkemesinde açılacak ve kişinin görev yaptığı yer idare mahkemesinde görülecektir. Her ne kadar personel bu gibi disiplin suçlarını işledikleri iddiasıyla disiplin cezasıyla tecziye edilselerde bazen dava açmaktan çekinip sonucu sineye çekebiliyorlar. Ancak disiplin geçmişi jandarma personelinin her şeyidir. Nitekim tayin olmaktan tutun da yurt içi, yurt dışı geçici ya da daimi görevlendirmeler ile sicil ve terfi durumlarının hepsi disiplin safahatinin temiz olmasına dayanmaktadır. Bundan dolayı temiz disiplin geçmişine sahip olmak hele ki istenmeyen ya da hakkaniyete uygun olmayan bir disiplin cezası yüzünden hak edilmeyen bir disiplin cezası yüzünden gelecek planlarının alt üst olması kimsenin istemeyeceği bir husustur. Bu yüzden küçük büyük demeden disiplin cezalarına dava açmak ve idare mahkemeleri tarafından iptalini sağlamak hem kişinin onurunu kazanmasına yol açacak, hem kendisine güvenini tazeleyecek hem de haksız yere disiplin cezası veren amirlerin kişinin üstüne daha çok gitmesini de engelleyecektir. Hakkını koruyan, hakkını arayan ve profesyonelce duruma yakalaşan hangi rütbeden persoenl olursa olsun bu tür personele amirlerin yaklaşımı da farklı olmaktadır. İdare amahkemesinde alçılacak iptal davası sonrasında ortadan kaldırılan disiplin cezası nedeniyle bozulan sicil eski halini alacak, disiplin ceza puanı da silinecektir. 

Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Aykırılık Disiplin Cezasının İptali Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA
13. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO                       : 
2021/...
KARAR NO                     : 2021/...

DAVACI                           : ...
VEKİLİ                            : AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI                           : ANKARA VALİLİĞİ
VEKİLİ                            : AV....

DAVANIN ÖZETİ : Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde komiser yardımcısı olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 13/09/2020 tarihinde Eskişehir Yolu Giriş Yönü Yeni Maliye uygulama noktasında uygulama amiri olarak maiyetindeki 19 kolluk personeli ile beraber görevli olduğu esnada yapılan denetimde nöbetçi müdür tarafından tanzim edilen tutanağa istinaden başlatılan disiplin soruşturması kapsamında "başında kepinin olmaması nedeniyle" 7068 sayılı Kanun'un 8-3/a-18 maddesi uyarınca 1 gün aylıktan kesme cezası tesis edilmesine dair Ankara Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 28/01/2021 tarih ve 2021/87 karar numaralı kararının; tanık olarak gösterdiği kişilerin dinlenilmediği, kamera kayıtları incelenmediği, 25 yıllık meslek hayatında disiplin cezası almamasına rağmen bir alt ceza takdir edilmediği, fiilin maddi ve manevi unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadan ceza tayin edildiği, orantılılık ve ölçülülük ilkelerinin ihlal edildiği ileri sürülerek iptali ile maaştan kesilen tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının, 13/09/2020 günü görevlendirildiği Eskişehir Yolu Giriş Yönü Uygulama noktasında habersiz olarak yapılan denetimde, davacının başında kepinin olmadığının görüldüğü, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne aykırı hareket edildiğinin tespit edildiği, davacı hakkında iki farklı disiplin cezası tesis edildiğinden bir alt cezanın verilmediği, işlemin
hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8-3/a-18.maddesinde; "Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak." üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nin 5.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde ise, "Resmi elbise, hizmet branşı, rütbe ve kıdem işaretleri, görev yeri kol arması ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır." hükmüne yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Eskişehir Yolu Giriş Yönü Yeni Maliye uygulama noktasında uygulama amiri olarak 19 personel ile birlikte görevlendirildiği 13/09/2020 tarih ve 17:35 sıralarında 3.Sınıf Emniyet Müdürü ... tarafından denetleme yapıldığı, denetim sonucu düzenlenen tutanakta, " çevre koruma nöbetçisi polis memuru ...'in nöbet talimatına uygun olmayacak şekilde kulübenin yanında bulunan banka oturduğu ve uzun namlulu nöbet silahının oturduğu bankın üzerinde olduğu, uygulama amiri olan davacının ise şapkasız bir şekilde bu bankın yanında ayakta durduğu ve çevre koruma nöbetçisi ile muhabbet etiği, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı duyarsız olduklarının" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda "başında kepinin bulunmaması" nedeniyle Ankara İl Polis disiplin Kurulu'nun 28/01/2021 tarih ve 2021/87 sayılı kararı ile 7068 sayılı Kanun'un 8-3/a-18
maddesi uyarınca 1 gün aylıktan kesme cezası tesis edilmesi ile tecziye edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı hakkında tutulan 13/09/2020 tarihli tutanak üzerine başlatılan soruşturma kapsamında davacının ifadeye çağrıldığı, soruşturmaya konu isnadın açıklanmasının istenildiği, bunun üzerine ifadesinin alındığı, alınan ifadede, "denetlemeden 15 dk önce lavabo ihtiyacı için kullandıkları konteynere gittiğinde kepini çıkardığını, yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan gördüğünü, yılanın kaçması üzerine sahada çalışan personeli nöbet kulübesi etrafında toplayarak uyarı yaptığı esnada nöbetçi müdürün intikal ettiği, o sırada şapkasız olduğunu, lavabo ihtiyacı için ayrıldığında ya da istirahat halinde olduğunda da şapkasını çıkarttığını, görev başında şapkasının her zaman takılı olduğunu" beyan etmiş olup, yukarıda yer verilen yönetmelik hükmü
uyarınca emniyet mensuplarının görev başında şapka takmasının bir zorunluluk olduğu, olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesinden ve davacının da şapka takmadığını doğrulayan beyanlarından hareketle davacının başında kepinin takılı olmadığı hususunda ihtilaf olmadığı gibi, soruşturma kapsamında ifadesi alınan nöbetçi polis memuru ...'in 09/11/2020 tarihli
ifadesinde, "saat 17.00-17.30 sıralarında çevre koruma nöbetçisi olarak görevini ifa etmekte iken davacının kendisine ve Ramazan Gömsu isimli başka bir polis memuruna kulübe önündeki banka oturmalarını ve uyarıda bulunacağını söylediği, talimat doğrultusunda hareket ederek uzun namlulu silahını eline alarak banka yaslandığını, davacının kendilerine yılan gördüğünü ve dikkatli olmalarını söylediği esnada nöbetçi müdürün geldiğini, nöbetçi müdür tarafından kendilerine neden oturdukları sorulduğunda davacının müdür ile iletişime geçerek çevrede bulunan yılana karşı uyarı amaçlı personeli topladığını ifade ettiği" şeklinde beyanda bulunulduğu, dolayısıyla davacı tarafından iddia edilen meskun mahallin dışında gerçekleşen yılan görme olayının tanık ifadesi ile doğrulandığı görüldüğünden, söz konusu olağan dışı olayın verdiği korku, telaş ve panik ile davacının şapka takmama eyleminin somut olay bazında mazur görülebileceği değerlendirilmiş olup davacının şapkasını kısa süre ile çıkardığı iddiasının aksine bir açık tespit de bulunmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna
varılmıştır.

Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 07/10/2021 tarih ve E:2021/1448, K:2021/1937 sayılı kararı da bu yöndedir. Öte yandan, Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında öngörülen “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” kuralı uyarınca, davacının yukarıda açıklandığı üzere hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı 1 günlük maaşının, davacı tarafından dava dilekçesinde faiz başlayış tarihi yönünden bir talepte bulunulmadığı görüldüğünden dava açma tarihi olan 04/03/2021 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığım maaş kesintisinin dava açma tarihi olan 04/03/2021 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 174,10-TL yargılama giderlerinin ve 15/11/2021 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekilinin gelmediği görüldüğünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, talep edilmemesi halinde artan posta gideri avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 18/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1