Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi | Mil Hukuk & Danışmanlık

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi

  • Anasayfa
  • Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi- 657 Sayılı Kanuna veya özel kanunlara tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken soruşturma ya da kovuşturma sebebiyle memur hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verilebi

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi

Görevden Uzaklaştırma Kararı Özlük Dosyasından Silinir mi- 657 Sayılı Kanuna veya özel kanunlara tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken soruşturma ya da kovuşturma sebebiyle memur hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verilebilmektedir. Nitekim 657 sayılı kanunun "görevden uzaklaştırma" başlıklı 137'nci maddesinde "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir" olarak tanımlanmış görevden uzaklaştırma tedbirinin, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabileceği düzenlenmiştir. Kanunun 140'ıncı maddesinde ise, Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurlarının da görevden uzaklaştırılabileceği kanun koyucu tarafından düzenleme altına alınmıştır. Kanunun "tedbirin kaldırılması" başlıklı 142'nci maddesinde ise; Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri derhal kaldırılacağı ifade edilmiştir.

Görevden Uzaklaştırma Kararının Özlük Dosyasından Silinmesi

Yukarıda izah ettiğimiz üzere hakkında soruşturma ya da kovuşturma yürütülen yahut gerekli görülen hallerde memur hakkında gerek soruşturmanın salahiyeti gerekse görevinin başında bulunmasında sakınca olacağı gerekçesiyle kanunda sayılan yetkililer tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmekte söz konusu karar memurun görev yaptığı ilgili kurum kaynak yönetimi (personel bilgi yönetim sistemi, personel bilgi sistemi), Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve sicil/özlük bilgilerine işlenmektedir. Memur hakkında yapılan Soruşturma ya da kovuşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek olmadığının anlaşıldığı durumlarda ise görevden uzaklaştırma kararı ortadan kaldırılarak geri göreve iade karar verilmekte olup mali hakları tarafına ödenmektedir. Ancak memur hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararı sonrası yapılan soruşturma ya da kovuşturmanın görevden ilişiğinin kesilmesine yönelik bir hüküm doğurmaması sonucu tekrar eski görevine iade edildiğinde bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim memurun görevine iade edilmesi durumunda göreve iadenin hüküm ve sonuçları hakkında herhangi bir kanuni düzenleme olmadığından görevden uzaklaştırma kararı kurum kaynak yönetimi (personel bilgi yönetim sistemi, personel bilgi sistemi), Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve sicil/özlük bilgilerinden silinmemekte bu durum ise memurun hak ihlallerine sebebiyet vermektedir. 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Genel İlkeler başlıklı 128 inci maddesi "(…) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." şeklinde düzenlemiştir. Bu sebeple 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memur bilgi sistemi, özlük dosyası” başlıklı 109 uncu maddesinde; “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin
bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.” şeklinde ifade ile personel özlük dosyaları ve bilgi sisteminin tutulması kanuni düzenlemesi yapılmıştır. 

15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2) “Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlığı altında ise;
“1- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Burada memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadro unvanı ve derecesi, memuriyete başlama tarihi, memuriyetten ayrılma tarihi ve sebebi, sendika üyeliğine ilişkin bilgiler ile gerekli görülecek diğer mesleki bilgiler kaydedilir. 
2- ...
3- Her memur için bir özlük dosyası tutulur. ...
4- ...
5- Özlük dosyası sekiz bölümden oluşur: ... Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları... diğer mesleki bilgi ve belgeler saklanır.
6- Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, özlük dosyasında yer alan bilgilerden istihdam politikalarının tespiti ve uygulanmasında gerekli gördüklerini merkezde elektronik ortamda tutarlar...” şeklinde düzenleme ile özlük dosyalarının tutulmasındaki usul ve esaslar belirlenmiştir.

Görüleceği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur hakkında personel bilgi sistemi ve özlük dosyasının tutulmasına yönelik hususlara yer verilmiş ancak verilerin silinmesi hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu sebeple görevden uzaklaştırılmış ancak suçsuzluğu anlaşılarak geri göreve iade edilen memurun "görevden uzaklaştırma kararı" özlük dosyası ve personel bilgi sisteminden silinmemektedir. Görüleceği üzere göreve iade kararı sonrası uzaklaştırma ile ilgili kayıtların Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP), Kurumsal Kaynak Yönetimi ve sicil hareketlerinin takip edilebildiği tüm belgelerden, hizmet cetvelinden ve hizmet belgesinden kayıtların silinmesi hakkında herhangi bir düzenleme bulunmamakta ancak KHK hükümlerine istinaden görevinden ihraç edilen kamu görevlilerinin, görevlerine dönmesini öngören iade KHK’larında kişilerin ihracına yönelik tüm hüküm ve sonuçların ortadan kalkmakta, bu kapsamda, göreve yeniden iade edilen memurların İdarece tüm mali ve sosyal hakları ödenmekte, kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bilgilerin de başvurana ait hizmet belgesi, hizmet cetveli, sicil hareketleri vb. sistemlerden silinmektedir. Bu düzenleme terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplara üyeliği olmadığı halde ihraç edilen kamu görevlilerinin mağduriyetlerini gidermek amaçlamaktadır. KHK ile ihraç edilen memurun göreve iade edilmesi durumunda memur hakkında tesis edilen tüm bilgiler silinmesine karşılık geçici görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili bilgilerin konuyu düzenleyen herhangi bir mevzuatsal düzenleme olmadığı gerekçesiyle silinmemesi evleviyet ilkesi gereği açıkça hukuka aykırıdır. Nitekim görevden uzaklaştırma işlemleri yoğunlukla OHAL ilan edilmesine ilişkin konulara dayanmakta olup OHAL döneminde yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereği ihraç edilen kamu personellerinin milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan örgütlere üyelik, mensubiyet, irtibat veya iltisakı bulunmadığı değerlendirilerek göreve iade edilmesi ile özlük ve mali hakları yanında iadenin sonucu olarak kayıtlar silinmesine karşın, idari tedbir olarak uygulanan görevden uzaklaştırma işlemi sonrası göreve dönen memurun kayıtlarının silinebilmesi için bir düzenlenme ihtiyacı aranmasının hakkaniyete uygun olmamaktadır. Aksi durum Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin bilgilerin HİTAP ve personel bilgi sistemi gibi kayıt alanlarında tutulması memur hakkında işlem yapmaya yetkili ya da yetkili olmayan kişilerin bu bilgilere ulaşmasına ve memur hakkında olumsuz algılara ve maddi/manevi zararlara sebep olabileceği gibi memurun lekelenmeme hakkını da ihlal edecektir. 

Görevden Uzaklaştırmanın Özlük Dosyasından Silinme Başvurusu

Görevden uzaklaştırılarak yapılan adli/idari işlem sonrasında suçsuzluğu anlaşılarak göreve iade edilen memur göreve başladıktan sonra söz konusu uzaklaştırma kararının Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP), Kurumsal Kaynak Yönetimi ve sicil hareketlerinin takip edilebildiği tüm belgelerden, hizmet cetvelinden ve hizmet belgesinden kayıtların silinmesini görev yaptığı kurumdan dilekçe ile talep etmelidir. Kuruma bilgilerin silinmesi talebiyle verilen dilekçeye karşı memurun görev yaptığı kurum dilekçenin verildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde memurun talebi doğrultusunda işlem yapabileceği gibi bu süre içerisinde talebinin reddedine karar verebilmekte yahut süre sonunda cevap verilmeyerek talep zımnen reddedilmiş sayılabilmektedir. Memurun talebinin reddilmesi durumunda kararın tebliğinden itibaren, zımnen reddedilmesi durumunda ise 60 günlük dolduğu günden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı merciilerinde dava açma hakkı bulunmaktadır. İdari Yargılama Usul Kanunda düzenlenen 60 günlük dava açma süresi hak düşürücü nitelikte olduğundan, süresi içerisinde İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. Aksi durumda , idare mahkemesinin yapacağı ilk incelemede süre aşımı nedeniyle dava reddedilmektedir. Bu sebeple sürelerin yanlış hesaplanması, tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi halinde dava süre aşımı dolayısıyla ya da idari davalardaki usül konusunda yetersizlik hak kayıplarına sebebiyet verecek olduğundan İdare Mahkemesinde açılacak davaların idari davalar konusunda idari davalarda yetkin avukatlar aracılığıyla açılmasını hak kayıplarının önüne geçecektir.

1