Aile Hekimliği Disiplin Yönetmeliği | Mil Hukuk & Danışmanlık

Aile Hekimliği Disiplin Yönetmeliği
  • Anasayfa
  • Aile Hekimliği Disiplin Yönetmeliği

Aile Hekimliği Disiplin Yönetmeliği

Aile hekimliği disiplin yönetmeliği bakımından sorunlar, hukuki düzenlemelerin eksikliği ve buna ilişkin düzenlemelerin kanunilik unsuruna aykırılığından doğmaktadır.

Aile Hekimliği Disiplin Yönetmeliği

İçindekiler

Aile Hekimliği Disiplin Yönetmeliği

Aile hekimliği disiplin yönetmeliği bakımından sorunlar, hukuki düzenlemelerin eksikliği ve buna ilişkin düzenlemelerin kanunilik unsuruna aykırılığından doğmaktadır.

Aile hekimliği uygulaması, hem devlet memuru olan hekimlerin hem de devlet memuru olmayan ve kendileriyle sözleşme yapılarak dışarıdan istihdam edilen hekimlerin tabi olduğu bir yapıdır. Bu yapı bakımından bazı kanuni düzenlemelerin eksik olduğu noktasında bizlerin de eleştirileri bulunmaktadır. Nitekim öncelikli olarak belirtmek istediğimiz eksikliklerden birisi diğer kamu görevlisi olarak adlandırılan aile hekimlerimiz hakkında yapılan düzenlemelerin çoğunun kanun ile yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Zira kanuni düzenlemelere konu olması gereken işlemlerin yönetmelik ile yerine getirilmesi yetki gasbının ortaya çıkmasına ve yürütmenin yasama organına müdahalesine neden olmaktadır. 

Aile hekimliği disiplin yönetmeliği ayrı olarak düzenlenmiş bir yönetmelik değildir. Ki disiplin ve özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yönetmelikle değil kanunla yapılması gerekliliği bulunuyorken. Ancak aile hekimliğine ait disiplin yönetmeliği bulunmamasına rağmen disipline ilişkin ihtar cezaları ve ihtar ceza puanları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Biraz önce değindiğimiz gibi disiplin cezalarının yönetmelik maddeleri ile düzenlenmesi mümkün değilken ihtar ceza ve puanlarının yönetmelik ile düzenlenmesi açık bir şekilde yürütmenin yasamaya müdahalesi niteliğindedir ve iptali gerekmektedir. ANKAHED hukuk komisyonu olarak hukuk büromuz tarafından Danıştay'a açmış olduğumuz dava ile ilgili ihtar cezalarının ve puanlarının yönetmelikle değil de kanun ile düzenlenmesi gerektiğinden yönetmelik maddesinin iptalini talep etmiş bulunmaktayız. Ancak dava derdest olup konu hakkında herhangi bir karar verilmemiştir.

Aile Hekimliği Disiplin Cezaları ve İhtar Puanları

Aile hekimliği disiplin cezaları ve ihtar puanları yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre yönetmeliğe göre düzenlenmiş olan ihtar cezaları ve uygulanacak olan ihtarlar şöyledir;

5 İHTAR CEZA PUANI

SIRA NO

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

Güncel afiş ve duyuruları usulüne uygun şekilde asmamak

5

2

Aile sağlığı merkezi iç ve dış tabelalarının usulüne uygun olmaması

5

3

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

5

4

Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek

5

6 İHTAR CEZA PUANI

SIRA NO

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

Çalışma saatleri planına uymamak

6

 

10 İHTAR CEZA PUANI

SIRA NO

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlüğe ya da Bakanlığa bildirmemek

10

2

Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını  güncellememek veya devretmemek

10

3

Yönetim karar defterini uygun şekilde tutmamak

10

4

Mazeretsiz aile sağlığı merkezi yönetim toplantılarına katılmamak

10

5

Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için)

10

6

Kalibrasyon gerektiren cihazların kalibrasyonunu yaptırmamak

10

7

Verilen eğitimlere katılmamak ve/veya eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak

10

8

Yeşil ve/veya  kırmızı reçete bulundurmamak

10

9

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak

10

10

Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak

10

11

Evde sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak

10

12

Gezici/yerinde sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak

10

13

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak

10

14

Aile sağlığı merkezinin fizikî şartlarını ve teknik donanımlarını on gün içinde uygun hâle getirmemek (her bir eksiklik için)

10

 

12 İHTAR CEZA PUANI

SIRA NO

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için)

12

 

20 İHTAR CEZA PUANI

SIRA NO

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20

2

Miadı geçmiş ilaç ve/veya aşı bulundurmak

20

3

Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

20

4

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak

20

5

Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak

20

6

Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak

20

7

Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20

8

Performansa tabi bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20

9

Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek

20

10

İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve/veya hasta mahremiyetine uymamak

20

11

Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak

20

12

İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak

20

12

Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek

20

 

50 İHTAR CEZA PUANI

SIRA NO

İHTAR UYGULANACAK FİİL

İHTAR PUANI

1

Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

50

2

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

50

3

Gerçeğe aykırı rapor ve/veya belge düzenlemek

50

4

Kusurlu olarak miadı geçmiş aşı ve/veya ilaç uygulamak

50

1