Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Nedir

  • Anasayfa
  • Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Nedir

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Nedir

Sağlık Bakanlığınca uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Nedir

Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Nedir?

Sağlık Bakanlığınca uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat acentalarına verilen isimdir.

Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi ve Aracı Kuruluşunun Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

Ülkemizde sağlık turizmi hukuku konusunda sağlık turizmi kanunu bulunmamakla birlikte uluslararası sağluk turizmi faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinin kuruluş ve sorumluluklarının düzenlendiği ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK bulunmaktadır. İlgili yönetmeliğin amacı; uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak tanımlanmıştır. 

Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Hangi Kuruluşları Kapsar?

Sağlık tesisi ruhsatına sahip olan ve Sağlık Bakanlığınca uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Sağlık Turizmi Yapabilmek İçin Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Sağlık Bakanlığınca durdurulur. 
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ ndeki kriterlere uygun olarak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sunulabilir.
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi, kendisine doğrudan başvuran uluslararası sağlık turistini kabul edebilir. Ancak aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, Sağlık Bakanlığınca yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile protokol yapılması zorunludur. İmzalanan protokolün bir örneği İl /İlçe Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
Uluslararası sağlık turistinin yatışından taburcu edilinceye kadar sağlık tesisinde alacağı sağlık hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri sunmak da uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Bu hizmetlerin sunumu için, uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile sözleşme yapabileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla da sözleşme yapabilir.
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından, ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİĞİkapsamında sağlık hizmeti verilen kişilerin Sağlık Bakanlığınca oluşturulan web tabanlı sisteme kaydedilmesi zorunludur.
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır.
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu, Sağlık Bakanlığınca istenilen bilgi ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi Nedir?

Uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk,  tercümanlık ve aracı kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunun sağlandığı birime uluslararası sağlık turizmi birimi denir. Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulması ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK gereği zorunludur. Uluslararası sağlık turizmi biriminde bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilir ve İl /İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilmelidir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusunda Bulunması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak,
Yabancı dil bilgisine sahip olmak,
Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak.
Yabancı dil yeterliliği için gerekli olan belgeler; İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak ya da İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak ya da Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması ya da Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak şartlarından birinin bulunması gerekir.

Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır,
Uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulmuş olmalıdır,
Sağlık tesisinin, uluslararası sağlık turistinin, tedavi göreceği doktorun / doktorların mesleki geçmişi / geçmişleri hakkında sağlık tesisinin internet sitesinden bilgi alabileceği bir alt yapıya sahip olması gerekir,
Sağlık tesisi, uluslararası sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği doktordan / doktorlardan hastalığıyla ilgili geniş bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmalıdır,
Uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak hastanenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı olmalıdır,
Sağlık tesisi otomasyon sistemi üzerinde, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemleri yabancı hasta modülü üzerinden yapmaları için gerekli alt yapı olmalıdır,
Ayrıca Sağlık tesisinin, aşağıda belirttiğimiz hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmesi gerekir
Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde sunulan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunacak ve uluslararası sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formu uluslararası sağlık turisti ve sağlık hizmetini sunan doktor tarafından imzalanacaktır,
Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenler, hastanın kendi dilinde hazırlanacak ve hastaya imza karşılığında teslim edilecektir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisleri Hangi Belgeleri Düzenleyebilir?

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisleri tarafından, sağlık turizmi kapsamında hizmet alanlar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir. Ayrıca hasta tarafından istenilmesi halinde uluslararası sağlık turizmi tesisi tarafından; 
Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren listenin,
Adlî vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, sağlık tesisinde veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen filmlerinin ücretsiz olarak verilmesi zorunludur.

İlgili Etiketler:
1