Trafik Kazasında Tazminat Alınır mı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Trafik Kazasında Tazminat Alınır mı

  • Anasayfa
  • Trafik Kazasında Tazminat Alınır mı

Trafik Kazasında Tazminat Alınır mı

Trafik kazasında tazminat alınır mı- Ülkemizde ne yazık ki fazlasıyla trafik kazası meydana gelmekte ve ne yazık ki bu kazalar sonucunda maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir.

Trafik Kazasında Tazminat Alınır mı

Trafik Kazasında Tazminat Alınır mı?

Trafik kazasında tazminat alınır mı- Ülkemizde ne yazık ki fazlasıyla trafik kazası meydana gelmekte ve ne yazık ki bu kazalar sonucunda maddi ve manevi zararlar oluşabilmektedir. Bu zararların giderilmesi durumu ise hukuki bir sürecin yaşanmasına zemin hazırlamakta ve açılan davalar ya da arabuluculuk yöntemleri ile zararların zarar verece ya da sigorta tarafından giderilmesi sonucu doğmaktadır. Böylece trafik kazaları sebebiyle tazminat almak isteyen ve zararlarının karşılanmasını amaçlayan mağdurların mağduriyetleri tazminat davalarında uzmanlaşmış tazminat avukatı tarafından giderilebilmektedir. Tazminat davaları uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Nitekim tazminatın olabilmesi için ortada bir zararın bulunması şarttır. Zarar yoksa tazmin edilmesi gereken bir durum da bulunmayacaktır. Bu yüzden öncelikle zarar kavramının açıklanması şarttır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nedir?

Trafik kazası tazminat davası- Sorumluluk davalarında ve sorumluluk hukukunda tazminat borcunun doğması için işlenen hukuka aykırı fiil sonunda mutlaka bir zararın gerçekleşmesi şarttır. Tazminat almak için zararın varlığı gerekir. Zarar varsa tazmin edilebilecek bir durum da mevcut olacaktır. Sorumluluk hukukunun asıl gayesi tazminata yol açan kişiyi cezalandırmak değil zararın giderilmesini sağlamaktır. Bu yüzden Türk hukuk sisteminde tazminat hiçbir zaman cezalandırma amacı taşımadığından tazminat miktarı zarardan fazla olamaz. Örneğin araç kazalarında zarar 10 birim ise tazminat 11 birim olamayacaktır. Hukukumuzda maddi ve manevi tazminatlar kazanç kapısı olarak görülmemektedir. Bundan dolayıdır ki tazminatın zararı aşması beklenemez. Hiçbir davada zarardan fazla tazminata hükmedilmez, hükmedilirse açık bir şekilde bozma sebebidir. Zarar maddi bir sorun olmasına rağmen tazminat hukuki bir sorundur. Tazminatın belirlenebilmesi için öncelikle zararın belirlenmesi gerekir. Tazminat gerçekleşen zarar ile sınırlıdır. Hiçbir zaman tazminat miktarı yukarıda da değindiğimiz üzere zararı geçemeyecektir. Tazminat miktarı zarara eşit olabileceği gibi duruma göre zararın altında da olabilecektir. Geniş anlamda zarar maddi ve manevi zararı nitelerken dar anlamda zarar maddi zararı ifade etmek için kullanılmaktadır. Maddi zarar somut olarak var olan zarar iken manevi zarar daha çok kişinin duyduğu acı ve elemi kederi yaşama sevincinin azalmasını anlatır. Oysa maddi zarar kişinin gerçek olarak malvarlığında meydana gelen bir azalmayı ifade etmek için kullanılır. Zarar malvarlığının zarar verici olaydan sonraki durumu ile bu olay gerçekleşmemiş olsaydı var olacağı durum arasındaki farktır. 

Dar anlamda zarar olan maddi zarar kişinin malvarlığında meydana gelen azalmayı ya da pasif malvarlığındaki artmayı ifade etmektedir. Zarara uğrayan kişinin iradesinin dışında gerçekleşen bütün olaylar maddi zararı oluşturmaktadır. Maddi zararda para ya da parayla ölçülebilen mallarda azalma durumu mevcuttur. Maddi zararda malvarlığı bulunmalı bu malvarlığında eksilme meydana gelmeli ve bu eksilmenin de irade dışı meydana gelmesi şarttır. Malvarlığının aktifinde azalma ya da pasifinde artma durumları eksilmenin içine giren unsurlardır. Zarardan bahsedebilmek için de malvarlığı zarar uğramış kişinin bu zararı istememiş olması gerekmektedir. Mağdur zararın gerçekleşmesini kendisi istemiş ise bu durumda bir zarardan bahsetmek mümkün değildir. Fiili zarar malvarlığının mevcut durumunda zarar gören kişinin iradesi dışında meydana gelen azalmayı ifade etmektedir. Kişinin ölümü halinde cenaze masrafları, bir arabanın yok olması, tedavi ve bakım giderlerinin hepsi fiili zarar olarak ifade edilmektedir. Fiili zarar malvarlığının aktifinin azalması şeklinde olabileceği gibi malvarlığının pasifindeki artış olarak da ortaya çıkmaktadır. Yoksun kalınan kar da zarar içinde yer almaktadır. Nitekim gelecekteki bir kazancın veya kazanç imkanının yitirilmesi durumu da zararın varlığını göstermektedir. Yoksun kalınan kar zarar verici fiilden sonraki durum ile çoğalma ihtimali gerçekleşseydi arz edeceği farazi durum arasındaki farktır. Örneğin ticari oto çalınmış fakat hiçbir zarar verilmemiş, buna karşın araç bulununcaya kadar araç sahibinin kayıp olan kazancı mahrum kalınan kardır. Yansıma zarar kavramı da bulunmaktadır. Yansıma zarar zarar direkt uğrayan kişinin zararı değil bu zarardan etkilenen kişilerin uğradıkları zarardır. Örneğin trafik kazası sebebiyle ölen kişinin eşi ve çocuklarının destekten yoksun kalmaları nedeniyle uğradıkları zarar yansıma bir zarardır. 

Trafik Kazasından Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik kazasından tazminat nasıl alınır- Kanunumuzda haksız fiile ilişkin zararı ve zarar verenin kusurunu ispat yükü zarar görene aittir. Yani zarar gören zarar verenin kusurunu ve zararını ispatla mükelleftir. Zarar zararın gerçekleştiği ana göre hesaplanır. Zararın hesaplanmasında haksız fiilin işlendiği an esas alınmalıdır. Haksız fiil tazminat alacağına zarar görenin talep etmesi halinde olay tarihinden itibaren davanın açılmasından itibaren talep etmiş ise davanın açılmasından itibaren gecikme faizi uygulanacaktır. Yargıtay da aynı kanaatte olup haksız fiille birlikte zarar veren bakımından temerrüde düşüldüğünün kabulü gerekir denilmekle zararın hesaplanmasının olay tarihi itibariyle olacağı ifade edilmiştir. 

Trafik Kazalarında Faiz

Trafik kazalarında faiz- Faiz zararın gerçekleştiği andan itibaren istenen bir olgudur. Nitekim olay anından değil zararın meydana geldiğinden itibaren faize hükmedilir. Zarar sonra meydana gelmiş ancak olay önceden olmuş ise zarara işleyecek faiz olayın olduğu tarih hesaba katılarak istenemez. Faiz ancak gerçekleşmiş zararlarda sözk konusu olacaktır. Faiz kanuni faiz olup temerrüt faizi değildir. Zira zarar verenin ihtar ile temerrüde düşürülmesine gerek yoktur. Davacı açmış olduğu davada faiz istemiş ancak faiz başlangıcını belirtmemişse bu durumda hakim faize zarar tarihinden değil dava tarihinden itibaren hükmedecektir. Bu yüzden açılan davalarda zarar tarihinden itibaren faiz istenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca açılan davada fazi istenmemişse hakim kendiliğinden faize hükmedemez çünkü hukuk davalarında hakim taleple bağlıdır. Yine kişi açtığı tazminat davasında faiz istemeyi unutmuş ise bu durumda sonradan açılacak faiz davası ile bunu talep edebilecektir. 

Trafik Kazasında Denkleştirme Nedir?

Trafik kazasında denkleştirme- Maddi zararın denkleştirildiği yani yararın indirildiği durumlar da bulunmaktadır. Zarar verici olay zarar gören için aynı zamanda ekonomik kazançlar da sağlamış olabilir. Bu durumda yararın zarardan düşülmesi gerekmektedir. Denkleştirme tazminatın belirlenmesiyle ilgili değil zararın hesaplanması ile ilgili bir husustur. Nitekim bir araç pert olmuşsa bunun bir hurda değeri olacaktır. O vakit zarar 10 birim hurda ise 5 birim ise bu durumda yararın zarardan indirilmesi yani denkleştirme yapılması ile net zarar yani gerçek zarar 5 birim olacaktır. Nitekim 10 birimlik zarar brüt zarar olup denkleştirme yapılmadığı zamanki zarardır. Ancak denkleştirmenin bazı şartları bulunmaktadır. Nitekim zarar verici olay zarar gören lehine ekonomik bir yarar sağlamalıdır. Zarar verici olay ile yarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yani zarar gören o zarar veren olay sonucunda bir yarar elde etmelidir. Tarafların iradesi veya bir kanun hükmü yararın denkleştirilemini engelleyici hükümler taşımamalıdır.

Trafik Kazasında Araç Değer Kaybı

Trafik kazasında araç değer kaybı- Bir araç tamir edilmiş olsa bile hasara uğradığı için daima o tür araçlara oranla ekonomik değerinden kaybeder. Araba tamir edilmiş olsa ile daima teknik ve ekonomik değer kaybına uğrar. Ticari değer kaybında zarar gören araç satılmasa dahi ödenmelidir. Değer kaybı iki biçimde ortaya çıkabilmektedir. Tam olarak onarılması imkansız olan araçlarda değer kaybı ve onarılıp eski haline getirilen araçlardaki değer kaybıdır. Çarpılmış bir aracın piyasadaki alım satım değerinde bir zalam da olabilmektedir. Çarpılmayan bir araçla çarpılıp onarılmış aracın piyasa değerinin aynı olması düşünülemeyeceğinden değer kaybına ilişkin zararın karşılanması gerekecektir. 

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç değer kaybı dilekçe örneği- Sigorta şirketine başvuru kanunda yapılan düzenleme ile zorunlu hale getirildiğinden artık açılacak davalardan önce sigorta şirketine başvuru şartı gelmiştir. Bunun için kişilerin araç değer kaybına ilişkin dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapması gerekir.
.... Sigorta AŞ.
(Hasar Servis Müdürlüğüne)
....adına kayıtlı .... sigorta aş ye sigortalı 06XXX06 plaka numaları araç Panora önünde seyir halindeyken müvekkil adına kayıtlı Porsche marka 06YYY06 plaka numaralı araca çarpması sonucu maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermiştir. Aracın bakımı ilgili sigorta şirketi tarafından yerine getirilmiş ancak değer kaybına ilişkin ödeme yapılmamıştır. Bu kazada 06XXX06 plakalı araç tam kusurlu bulunmuştur. Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilin aracında meydana gelen ... tutarındaki değer kaybının aşağıdaki hesap numarasına gönderilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini arz ve talep ederiz.
Ekler; Tazminatın yatacağı hesap numarası, vekalet varsa vekalet örneği, kaza tespit tutanağı, onarım faturası, kaza ve onarım fotoğrafları, ruhsat fotokopileri, tramer kayıtları, karşı araç trafik poliçesi. Bu dilekçe çarpan aracın sigorta şirketine karşı yazılacak ve gönderilecektir. 

Trafik Kazası Yaralama Tazminatı

Trafik kazası yaralama tazminatı- Kişiye verilen zarara ya da vücut bütünlüğünün ihlalinden meydana gelen zarara cismani zarar adı verilmektedir. İnsan hayatına fizik ve ruh bütünlüğüne verilen bir zarar mevcuttur. Vücut bütünlüğünü ihlal edecek zararlı bir sonuç ortaya çıkmamışsa bu durumda şahsa verilen zarardan bahsedilemeyecektir. Cismani zarar çeşitleri ise;
İyileştirme Giderleri
Tedavi gideri denilmekte olup zarar görenin sağlığına kavuşması için yaptığı tüm giderleri kapsamaktadır. Hastaneye taşıma için yapılan giderler tedavi giderleri ilaç giderleri gibi giderler iyileştirme giderleri içerisinde yer almakatadır. Tedavi giderleri zarar görenin sosyal ve ekonomik durumuna uygun olmalıdır. Zarar gören bu giderleri bizzat kendisi yapmak zorunda olsaydı nasıl bir doktor ya da hastane seçecek idiyse bu durumda da kendisine aynı imkanlar sağlanmalıdır. Zarar her türlü belge ve tanıkla ispatlanabilir. 
Çalışma Gücünün Geçici Kaybı
Zarar görenin iyileşme durumuna kadar çalışmamasından doğan kazanç kaybı olarak tanımlanmaktadır. Fiilen yoksun kalınan kar olup geçici nitelikte bir zarardır. Örneğin kazaya karışan kişi iki ay tedavi gereği çalışamamışsa iş gücü kaybı yaşamışsa bu nedenle çalışamadığı günlere ilişkin doğan zararın tazmin edilmesi gerekecektir.
Çalışma Gücünün Sürekli Kaybı
Çalışma gücünün sürekli kaybı durumunda geleceğe yönelik bir zarar ortaya çıkacaktır. Kişinin tam iş göremezlik durumu içinde çalışma gücünün %100 oranında yitirilmesi durumudur. 

Trafik Kazasında Maddi Manevi Tazminat

Trafik kazasında maddi manevi tazminat- Haksız fiil nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilme para ödeme suretiyle ortadan kaldırılmaktadır. Malvarlığı eğer haksız fiil olmasaydı hangi durumda bulunacaksa o duruma getirilmektedir. Kişi hayatta ve zarara uğrayan kişi de kendisi ise bu durumda maddi manevi tazminatı karşı taraftan kendisi isteyecektir. Ancak kişinin hayatını kaybetmesinden sonra kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler de tazminat davası açabilecektir ki bu tazminat çeşidine destekten yoksun kalma tazminatı adı verilmektedir. 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı- Kanunla veya sözleşmeyle konulmuş bir ödev bulunmaksızın bir kimsenin eylemli ve düzenli olarak diğerine yardım etmesi ve bu durumdan ileride de bu yardımın sürüp gitmesinin muhtemel olduğu sonucunun çıkarılması ölenin talepte bulunana destek olan kimse sayılması için yeterlidir. Ayrıca bir de muhtemel destek bulunmaktadır. Küçük yaştaki çocukların ileride anne babasına yapabileceği yardımlar muhtemel bir destek şeklidir. Destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilmek için destek olan kişinin mirasçısı ya da akrabası olmaya gerek yoktur. Buradaki zarar ölüm olayı olmayıp ölüm sebebiyle doğan maddi ve ekonomik sonuçlardır. Ölen kişinin yardımından mahrum kalanların zararının giderilmesi koşulu bulunmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı mirasçılığın ya da akrabalığın bir sonucu olmadığından doğrudan doğruya asli bir şekilde kazanılmaktadır. Miras hakkı olmayıp bir tazminat hakkıdır. Aile hukukuyla akrabalıkla bir bağlantısı yoktur. Tamamen destekten yoksun kalan kişilere özgülenmiş hukuki koruma yoludur. Destekten yoksun kalma tazminatında cenaze giderleri, ölüm sonradan gerçekleşmişse tedavi giderleri, çalışma gücünün azalması ya da kaybedilmesinden doğan zararlar istenebilir. 

Trafik Kazasında Manevi Tazminat Nedir?

Trafik kazasında manevi tazminat- Manevi tazminat maddi tazminattan ziyade kişinin meydana gelen haksız fiilden dolayı acı elem keder çekmesi yaşam sevincini kaybetmesi olarak tanımlanabilecektir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde de zarar görenin ya da ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

İster yaralanmalı trafik kazası tazminat davasında, ister ölümlü trafik kazası tazminat davası olsun her iki durumda da kaza sonucu zarara uğrayan kişi ve kişiler tazminat davası açıp zararlarını karşılayabileceklerdir.

İlgili Etiketler:
1