Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı

  • Anasayfa
  • Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı

Sözleşmeli personel iş sonu tazminatı kanunlar tarafından düzenlenmiş olup sözleşmeli personelin sözleşmesini feshetmesi durumunda kendisie ödenmesi gereken tazminatı ifade etmektedir.

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı

Sözleşmeli personel iş sonu tazminatı kanunlar tarafından düzenlenmiş olup sözleşmeli personelin sözleşmesini feshetmesi durumunda kendisie ödenmesi gereken tazminatı ifade etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde; "Sözleşmeli Personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir..." hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ı belirleyen 06.06.1978 -7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinde ise; "Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan; 
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, 
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi, 
c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi, 
ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, 
d) İlgilinin ölümü, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere kurumunda, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Esasların Ek 1/4. maddesinde; "Sözleşmesini; 
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan, 
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler." kuralı, "Sözleşmenin feshi" başlıklı Ek 6. maddesinde; "(.......) Personel kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele belirli şartlar dahilinde iş sonu tazminatı hakkı tanındığı, sözleşmeli personelin kurumunda askerlik ve doğum dışında fiilen kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlaması ve bir ay önceden haber vermesi şartıyla kendi isteğiyle sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda iş sonu tazminatına hak kazanacağı açıktır.

Sözleşmeli Personelin Dava Açma Hakkı

Sözleşmeli personel bu ve buna benzer bir şekilde idare ile yaşamış olduğu husumetler ile ilgili olarak dava açmak yolunu tercih ederse kendilerine yapılacak tebligatlar sonucunda 60 gün içerisinde işlemi gerçekleştiren idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açmalıdır. Bu tür davalar uzmanlık gerektiren dava ve işler içerisine girdiğinden mütevellit davaların memur davalarına bakan avukatlar ya da idari dava avukatları vasıtasıyla takibi tavsiye olunur. Memur davalarına bakan avukatlar ya da idari dava avukatları işin başından sonuna kadar olan kısımdan yapılacak savunmalar ile durumu gerekçelendirip itiraz edeceklerdir.

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Mahkeme Kararı

T.C.
DİYARBAKIR
3. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/…
KARAR NO : 2020/…

DAVACI         : …
VEKİLİ         : 
AV. BİLGEHAN UTKU/ AV. EMRE ASAN
                       Eti Mah. Toros Sk. No:39/9 Çankaya/ANKARA
DAVALI         : DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
VEKİLİ         : …

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Yenişehir/DİYARBAKIR
DAVANIN ÖZETİ : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sözleşmeli hemşire olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılan davacının, tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı 10/04/2020 tarihli başvurunun reddine ilişkin 29/07/2020 tarih ve 12486 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, astsubay olan eşinin Eskişehir'e tayini çıkması nedeniyle 03/07/2018 tarihinde naklen atanma talebinde bulunduğu, talebinin reddi üzerine 2 sene daha görevine devam ederek 10/03/2020 tarihli dilekçesiyle istifasını sunduğu, mevzuat gereğince istifa sürecinde iş sonu tazminatına hak kazanmak için gerekli koşulları yerine getirdiği iddialarıyla iptali ile iş sonu tazminatının davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin; davanın süresinde açılmadığı, esasa ilişkin; dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesi gereğince davacıya iş sonu tazminatı ödenmesi için gerekli koşulların oluşmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Dava, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sözleşmeli hemşire olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılan davacının, tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı 10/04/2020 tarihli başvurunun reddine ilişkin 29/07/2020 tarih ve 12486 sayılı işlemin iptali ile iş sonu tazminatının davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan davacının, 03/07/2018 tarihli dilekçesi ile davalı idareye başvurarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapan eşinin tayininin Eskişehir'e çıkması nedeniyle Eskişehir iline naklen atanma talebinde bulunduğu, anılan talebinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatı olmayan kurumlarda sözleşmeli olarak görev yapan personelin tayin hakkı olmadığından bahisle reddedildiği, davacının 10/03/2020 tarihli dilekçesi ile eş mazereti nedeniyle naklen atanma talebinin reddedildiğini belirtmek suretiyle 10/04/2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmak istediğini belirttiği ve bahse konu tarihte istifaen görevinden ayrıldığı, yine davacının 10/04/2020 tarihinde davalı idareye başvurarak iş sonu tazminatının ödenmesi talebinde bulunduğu, söz konusu talebinin Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nün 29/07/2020 tarih ve 12486 sayılı işlemiyle Sözleşmeli Personel Çalıştırmasına İlişkin Esasların 7. maddesindeki şartları taşımadığından ve kendi isteğiyle işten ayrıldığından bahisle reddi üzerine, anılan işlemin iptali ile ödenmeyen iş sonu tazminatının davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, dava dosyasına ekli SGK Hizmet Dökümü'nden davacının 27/02/2014 tarihinde davalı idare bünyesinde çalışmaya başladığı ve istifa ettiği tarihe kadar kesintisiz olarak çalışmaya devam ettiği, eş durumu mazereti nedeniyle naklen atanma talebinde bulunmakla birlikte, talebinin reddi üzerine 10/03/2020 tarihli dilekçesi ile bir ay önceden haber vermek koşuluna uyarak 10/04/2020 tarihi itibarıyla sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceğini davalı idareye bildirdiği görülmektedir.

Bu durumda, Sözleşmeli Personel Çalıştırmasına İlişkin Esaslar uyarınca, iş sonu tazminatı ödenmesi için gerekli kesintisiz 2 hizmet yılı çalışma ve sözleşmeyi fesih sürecinde bir ay önceden bildirimde bulunma şartlarını yerine getiren davacıya, söz konusu tazminatın hesaplanarak ödenmesi gerekirken, mevzuatta belirtilen şartları taşımadığından bahisle talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, yargı kararıyla hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı iş sonu tazminatının hesaplanarak Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca idareye başvuru tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;
1- Dava konusu işlemin iptaline, davacının hak etmiş olduğu iş sonu tazminatının idareye başvuru tarihi olan 10/04/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine,
2- Aşağıda dökümü yapılan 193,10-TL yargılama giderinin davalı idarece davacıya ödenmesine,
3- Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,
4- Artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
5- Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 10/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

1