Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir
  • Anasayfa
  • Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

Davacı devlet kadrolarında çalışmak maksadıyla ilgili kuruma başvuru yapmış, gerekli aşamaları tamamladıktan ve mülakatı verdikten sonra hakkında yapılan güvenlik soruşturması nedeniyle ilişiği kesilerek alım işlemi yapılmamıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?

Davacı devlet kadrolarında çalışmak maksadıyla ilgili kuruma başvuru yapmış, gerekli aşamaları tamamladıktan ve mülakatı verdikten sonra hakkında yapılan güvenlik soruşturması nedeniyle ilişiği kesilerek alım işlemi yapılmamıştır. Açılan dava sonrası elde edilen belgelerin ilk derece mahkemesinde incelenmesi sonrası ilişiğin kesilme sebebi olarak babası hakkında 2009-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir bir şirkette sosyal güvenlik kaydı bulunduğu gösterilmiştir. İlk Derece mahkemesi ise yaptığı esas inceleme neticesinde, işlemin dayanağı olarak gösterilen babası bakımından tespit edilen bilginin üzerinden uzunca bir süre geçtiği, davacının babasının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olduğu belirtilen şirketteki çalışmalarının adı geçen örgütün terör örgütü olarak tanımlanmasından önce 2009-2013 yıllarında gerçekleştiği, babası hakkında başkaca herhangi bir bilgiye de rastlanmadığı hususlarına ulaşmış ve kararı iptal ederek emsal bir karar vermiştir.

SGK Kaydına İlişkin Emsal Karar

T.C.
ANKARA
5. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/...
KARAR NO : 2019/...
DAVACI : ...
VEKİLİ                            : AV. BİLGEHAN UTKU
                                            Eti Mahallesi Toros Sokak 39/9 Çankaya/ANKARA
DAVALI                           : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ                             : AV. ...
DAVANIN ÖZETİ             : Uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının
yapılmamasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilemektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ      : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek haksız davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenmek suretiyle esas hakkında işin gereği görüşüldü:
Dava; uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun "Göreve Alınma" başlıklı 4. maddesinde; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na alınacak uzman erbaş kadrolarına atanmaya istekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olanların müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat edecekleri, bunlardan uygun görülenlerin yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılacakları belirtilmiş; 19. maddesinde de; "Personelde aranacak nitelikler müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilmeme halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekleri için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.
Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6/g maddesinde ; uzman erbaş olarak alınacaklarda aranacak şartlar arasında "güvenlik soruşturması uygun olmak" düzenlemesine yer verilmiştir. 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinde; "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, davacının Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (g) bendi uyarınca atamasının yapılmadığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bakılan davada, davacıya yönelik olarak yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kendisi hakkında bir tespit bulunmamakla birlikte, babası hakkında 2009-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir bir şirkette sosyal güvenlik kaydı bulunduğundan bahisle işlem tesis edildiği görülmektedir. Bu itibarla, Mahkememizin ... tarihli ara kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan; davacının bababısının çalıştığı işyeri/kurumları ve çalıştığı tarihleri gösteren sigortalı hizmet dökümünün onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan; davacının babası hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, başlatılmışsa yakalama /gözaltı/ tutuklama kararı verilip verilmediği ve dava açılıp açılmadığı sorularak, buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden; davacının kendisi ve babası hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu suçlamasıyla haklarında herhangi bir adli tahkikat yapılıp yapılmadığı sorularak buna yönelik bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden; davacının babasının hangi görev/ unvan ile bahsi geçen şirkette çalıştığı hususu sorularak buna yönelik bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine karar verilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca gönderilen cevabi yazı ve eklerinden; davacının babasının 2009-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir bir şirkette işçi olarak çalıştığı, İzmir Cumhuriyet Başsavacılığı ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen cevabi yazılardan, davacının babası hakkında açılmış bir soruşturma veyahut devam eden bir kovuşturma yada ceza davasının bulunmadığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen cevabi yazıdan, davacının kendisi yada babası hakkında herhangi bir kayda rastlanmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen cevabi yazıdan, yukarıdaki aktarılan istihbari bilginin var olduğu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen cevabi yazıdan ise arşiv kayıtlarında başkaca bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta; Mahkememizce yapılan ara kararlarına istinaden gönderilen bilgi ve belgelerden davacının terör örgütü ile ilişkisi olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı,

"işlemin dayanağı olarak gösterilen babası bakımından tespit edilen bilginin üzerinden uzunca bir süre geçtiği, davacının babasının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olduğu belirtilen şirketteki çalışmalarının adı geçen örgütün terör örgütü olarak tanımlanmasından önce 2009-2013 yıllarında gerçekleştiği, babası hakkında başkaca herhangi bir bilgiye de rastlanmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde;" 

davacı hakkında, sırf bahse konu tespit uyarınca güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından söz edilemeyeceği sonucuna varılmış olup aksi kabulden hareketle tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline

İlgili Etiketler:
1