Senedin Yağması (Gasp) Suçu ve Cezası TCK 148/2 | Mil Hukuk

Senedin Yağması (Gasp) Suçu ve Cezası TCK 148/2
  • Anasayfa
  • Senedin Yağması (Gasp) Suçu ve Cezası TCK 148/2

Senedin Yağması (Gasp) Suçu ve Cezası TCK 148/2

Mil Hukuk: Senedin Yağması Suçu TCK 148/2 Maddesinde Düzenlenmiştir. Senedin Yağması Yüz Kızartıcı Suçlar Arasındadır!

Senedin Yağması (Gasp) Suçu ve Cezası TCK 148/2

Senedin Yağması (Gasp) Suçu ve Cezası TCK 148/2

Genel Açıklama

Ceza Hukuku/Senedin Yağması Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunun 148/2-150’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Senedin Yağması Suçu Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünün altında 148’inci maddenin ikinci fıkrasında ; “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi” olarak tanımlanmıştır. 

Türk Ceza Kanunun “yağma” başlıklı 148’inci maddesinin birinci fıkrasında yağma suçunun temel şekli, ikinci fıkrasında ise senedin yağması suçu ve cezası düzenlenmiştir. Maddede belirtilen suçun tanımından da görüleceği üzere senedin yağması suçu, cebir ve tehdit kullanılarak failin, mağduru veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya eylemlerinden herhangi birini yapmakla meydana gelmektedir. Bu haliyle senedin yağması suçunun seçimlik ve serbestlik hareketli bir suç olduğu açıktır.

Senedin yağması suçu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan basit Yağma Suçunda olduğu gibi, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple mağdurun şikayeti aranmadan soruşturma başlatılacaktır. Senedin yağması suçu  yüz kızartıcı bir suç olduğundan ceza miktarı ne olursa olsun suçun niteliği nedeniyle yargılanan kişinin gerek özel hayatını gerekse iş hayatını etkileneceğinden alanında uzman ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir. 

Bunun yanı sıra Senedin Yağması Suçu sonucu hükmedilen ceza sebebiyle gerek 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu gerekse özel kanunlarda meslekten çıkarma kararı verilecektir. Kişinin mesleki yaşamında maddi ve manevi varlığını geliştirme ve belirleme de bu denli önemli olan meslekten çıkarma kararına karşı idari yargı yoluna başvurmak gerektedir. Bu durumda ise  memur davalarına bakan avukatlar ile idari dava avukatından da hukuki sürecin takibi bakımından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunur.

Senedin Yağması Suçunda Korunan Hukuksal Yarar

Senedin Yağması Suçu Türk Ceza Kanunun “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer almaktadır. Yağma suçunda korunan hukuksal yarar başlında da izah ettiğimiz üzere yağma suçu cebir kullanılarak hırsızlık suçunun işlenme şekli olarak ifade bulduğundan cebir ile korunan hukuki yarar kişi özgürlüğü, hırsızlık ile korunan hukuki yarar mülkiyet hakkı ve zilyetlik olduğundan senedin yağma suçu karma bir özellik taşıyarak kişi özgürlüğü ve mülkiyet hakkının korunmasına yöneliktir. 

Senedin Yağması Suçunun Maddi Konusu

Senedin Yağması Suçunun maddi konusunu mağduru veya bir başkasını borç altına sokabilecek senet oluşturmaktadır. 

Senet kavramı; mağdura borç yükleyen veya faili borçtan kurtaran her türlü belge olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle senedin yağması suçu oluşabilmesi senedin borç doğurucu senet olması gerekir. Senedin sonradan hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması failin eylemini suç olmaktan çıkarmamaktadır. Suçun oluşması için kanuni tanımdan da görüleceği üzere mağdurun zararına bir eylemin yapılmış olması gerektiğinden senet vasfı taşımayan diğer bir deyimle batıl senede imza atılması durumunda suç oluşmayacaktır. Ancak daha sonrasında senet haline getirilecek bir kağıda zorla imza attırmak yani açığa imza halinde senedin yağması suçu oluşacaktır.

Senedin Yağması Suçunda Maddi Unsur 

Senedin Yağması Suçunun maddi unsurunu tehdit veya cebir kullanarak kanun maddesinde belirlenen eylemlerin yerine getirilmesi oluşturmaktadır. Tehdit ve cebir kavramları hakkında yağma suçunda belirtmiş olduğumuz hususlar senedin yağması suçunda da geçerlidir.

Senedin yağması suçunu oluşturan eylemler;
Kendisini veya bir başkasını borç altına sokan bir senedi vermeye,
Var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir belgeyi vermeye,
Böyle bir senedin alınmasına karşı koymaya,
İleride senet haline getirebilecek bir kağıdı imzalamaya (açığa imza),
Var olan bir senedi imha etmeye,
Senedin imhasına karşı koymamaya zorlama,

Şeklindeki seçimlik hareketlerdir.

Senedin Yağması Suçunda Manevi Unsur

Senedin Yağması Suçu kasten işlenebilen bir suç olup suç tipinde ayrı bir saike yer verilmediğinden özel kast aranmamaktadır. Bunun yanı sıra suç kasten işlenebildiğinden kural olarak olası kastla da işlenebileceği unutulmamalıdır. 

Senedin Yağması Suçunda Fail

Senedin Yağması Suçunun faili herkestir. Zira kanun maddesinde de  “kişi” ibaresi ile suçun özgü suç olmadığı yani herkes tarafından işleneceğini açıkça düzenlemiştir. 

Senedin Yağması Suçunda Mağdur

Senedin Yağması Suçunun mağduru açısından da herhangi bir özellik göstermemektedir. Suçun mağduru herkes olabilir. Ancak mağdurun cebir veya tehditi algılayabilecek durumda olması gerektiğinden suçun işlendiği an yaşayan biri olması gerekmektedir.

Senedin Yağması Suçunun Basit Hali

Senedin Yağması Suçunun temel hali 148’inci maddenin ikinci fıkrasında, Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi suçun basit hali olarak tanımlanmıştır. Suçun bu halinde fail altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 

Senedin Yağması suçunun maddi unsurunda belirtmiş olduğumuz üzere failin eylemini cebir kullanarak gerçekleştirmesi veya kişinin ya da yakının vücut veya cinsel dokunulmazlığına karşı saldırı gerçekleştireceği yahut malvarlığında ciddi ve ağır bir zarara uğratacağına yönelik tehdit unsurlarını içeren beyanlarını olması gerekmektedir. 

Senedin Yağması Suçunun Nitelikli Hali

Senedin Yağması Suçunun daha fazla ceza verilmesini gerektiren halleri diğer bir ifadeyle nitelikleri halleri TCK’nın “Nitelikli Yağma” başlıklı 149’uncu maddesinde belirlenmiştir. 

Buna göre;
Senedin Yağması Suçunun Silahla İşlenmesi
Senedin Yağması Suçunun Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle İşlenmesi,
Senedin Yağması Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi,
Senedin Yağması Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi,
Senedin Yağması Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi,
Senedin Yağması Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi,
Senedin Yağması Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi,
Senedin Yağması Suçunun Gece Vakti İşlenmesi,

Halleri senedin yağması suçunun nitelikli halleri olarak düzenlenmiştir. Nitelikleri haller konusunda yağma suçunda yapmış olduğumuz açıklamalar senedin yağması suçunda da geçerlidir.

Senedin Yağması Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşması Hali

Yağma suçunun nitelikli halinin düzenlendiği TCK 149’uncu maddenin son fıkrasında failin eylemi neticesinde yağma suçunun yanı sıra kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda failin ayrıca kasten yaralama suçundan cezalandırılacağı düzenleme altına alınmıştır. 

Senedin Yağması Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK 150)  

Türk Ceza Kanunun 150’nci maddesinde iki fıkra halinde Senedin Yağması Suçunda daha az cezayı gerektiren haller düzenlenmiştir. İlk fıkrada; Yağma Suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi durumunda fail hakkında ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı, ikinci fıkrasında ise malın değerinin azlığı nedeniyle, fail hakkında hükmedilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebileceği düzenleme altına alınmıştır.

Senedin Yağması Suçunda Teşebbüs 

Senedin Yağması Suçunda failin icra hareketlerine başlamış ancak senedi almamışsa teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkündür. Buna göre fail mağdura yönelik tehdit veya cebir kullanmış ancak suçun maddi unsurları yerine getirip senedi almamışsa suç tamamlanmış olmadığından teşebbüs hükümleri uygulanacaktır. 

Senedin Yağması Suçunda Kişisel Cezasızlık Nedeni (TCK 167)

Senedin Yağması suçu açısından ortak hüküm niteliğindeki “Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep” başlıklı TCK’nın 167’nci maddesi Kişisel cezasızlık nedeni olarak düzenlenmiştir. İlgili maddenin ilk fıkrasında “Yağma ve nitelikli yağma hariç,” şeklindeki düzenleme gereği senedin yağması suçunda fıkrada belirtilen hal şahsi cezasızlık sebebi sayılmamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise; Yağma Suçunun haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin veya aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili fail akraba hakkında ceza yarı oranında indirileceği düzenlendiğinden senedin yağması suçu işleyen fail hakkında ceza yarı oranında indirilebilecektir.

Senedin Yağması Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK 168)

Senedin Yağması Suçunda Etkin pişmanlık, TCK’nın 168’inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş ve soruşturma ve kovuşturma aşamaları olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir. Etkin Pişmanlık hükümlerinin ortak hüküm olarak düzenlendiği TCK 168/3 fıkrasına göre failin senedin yağması suçunu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirileceği düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında ise etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın üçte birine kadarı indirilecektir.

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması açısından soruşturma veya kovuşturma aşamasında mağdurun zararının tam olarak giderilmesi durumunda rızası aranmazken maddenin üçüncü fıkrası gereği kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranmaktadır.

Senedin Yağması Suçu ve Cezası TCK 148/2

Senedin Yağması Suçu Türk Ceza Kanunun 148’inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. TCK’nın 148/2’inci maddesindeki suçun basit haline göre; 

Failin Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur etmesi senedin yağması suçunun basit halini oluşmaktadır. Senedin yağması suçunun basit halinde fail altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Nitelikli Yağma Suçu ve Cezası TCK 149

Nitelikli Senedin Yağması Suçu Türk Ceza Kanunun 149’uncu maddesinde düzenlenmiştir. TCK’nın 149'uncu maddesine göre; 

Yağma Suçunun;
- Silahla,
- Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
- Birden fazla kişi tarafından birlikte,
- Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
- Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
- Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
- Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
- Gece vaktinde,

İşlenmesi halleri suçun nitelikleri halleri arasında sayılmıştır. Yağma suçunun nitelikli halini işleyen fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

Senedin Yağması Suçu Şikayet Süresi

Senedin Yağması Suçu şikayete tabi suçlar arasında olmadığından şikayet zamanaşımı süresine tabi değildir. Senedin Yağması suçunun basit ve nitelikli hali şikayete tabi olmadığından yetkili birimler tarafından suçun öğrenilmesinden sonra soruşturulmasına başlanacaktır. Senedin Yağması suçunda şikayet zamanaşımı süresi olmasa da dava zamanaşımı süresi olan 15 yıl içerisinde fiilin soruşturulması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Senedin Yağması Suçunda Adli Para Cezası

Adli para cezasına çevirme; kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezalarına alternatif bir yaptırım olarak düzenlenmiştir. Senedin Yağması Suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 148 ve devamı maddelerinde cezanın alt sınırı bir yıl ve aşağısı olmadığından adli para cezasına çevrilme imkanı bulunmamaktadır.

Senedin Yağması Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; sanığın üzerine atılı suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması ve diğer koşulların varlığı halinde açıklanmayarak sanığın 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasıdır. Senedin Yağması Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının uygulanıp uygulanamayacağı yargılama neticesinde verilecek hapis cezası süresine ve kanunun aradığı diğer koşulların varlığının değerlendirilmesine bağlı olarak verilen cezanın açıklanmasının geri bırakılması mümkündür.

Senedin Yağması Suçunda Uzlaşma

Senedin Yağması Suçunun basit ve nitelikli hali uzlaştırma kapsamında olmadığından uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. 

Senedin Yağması Suçunda Görevli Mahkeme

Senedin Yağması Suçunun gerek basit halinde gerekse nitelikli hallerinde görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Ağır Ceza Mahkemesidir. 

Senedin Yağması Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

(Suçun İşlendiği Yer) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ                           :
 Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Adres
VEKİLİ                               : Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU- Cevizlidere Mahallesi Mevlana
                                             Bulvarı No:221 YILDIRIM Kule Kat:15 No:142 Çankaya/ANKARA
ŞÜPHELİ                           : Adı Soyadı - Biliniyorsa; TC Kimlik Numarası, Adresi
SUÇ                                   : Senedin Yağması Suçu
SUÇ TARİHİ                      : …/…/…
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER  : .......
KONU                               :
 Şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılmasına karar verilmesi talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
1.
 Açıklamalar kısmında öncelikle şüphelinin biliniyorsa kimlik bilgileri dile getirilerek şikayete konu olayın nasıl gerçekleştiği, 
2. Somut olayın nasıl gerçekleştiği detayları ile anlatılmalı,
3. İddiaların ispatı açısından hangi delillerin olduğu ifade edilmeli,
4. Dilekçe ekinde verilecek belgelerin neler olduğu dile getirilmeli,
5. Son olarak “Müvekkil, bu olaydan mağdur olup şüpheli hakkında şikayet olma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.” Şeklinde talep dile getirilmelidir. 

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER: Tanık, fotoğraflar, kamera kayıtları, mesajlar, yemin, faturalar ve ilgili her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçeler ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekileten talep ederiz.

Müşteki Vekili
Av. Emre ASAN / Av. Bilgehan UTKU
İmza

1