Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması | Mil Hukuk & Danışmanlık

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması
  • Anasayfa
  • Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilmektedir

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) ÖĞRENCİLERİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında veya diğer iletişim araçlarıyla yapılmaktadır. Polis Akademisi Başkanlığının belirleyeceği KPSS taban puanına göre şahsen başvuruda bulunulması zorunludur. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR NELERDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları kamu görevi yerine getireceklerinden dolayı öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'da belirtilen genel şartları taşımaları gerektiği  gibi aynı maddenin "özel şartlar" başlıklı son fıkrasının göndermesi ile kurumların özel kanununda aradığı nitelikleri de taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle özel kanun olan Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 15'inci maddesinde "Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir" hükmü gereğince Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Söz konusu düzenlemede adaylarda aranılacak nitelikler:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, belirlenen KPSS taban puanın en az % 80’ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak." şeklinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenlemelerden de görüleceği üzere, hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan "genel şartlar" hem de Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde düzenlenen "özel şartlar" adaylarda ve aynı zamanlarda görevdeki personelde bulunması gereken niteliklerdir. Bu niteliklerden herhangi birini taşımayan adayın adaylık işlemlerinin sonlandırılacağı gibi memuriyete girdikten sonra bu niteliklerin kaybedilmesi durumunda personelin ilişiği kesilecektir. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NASIL YAPILIR?

Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları POMEM sınavlarına girmeden önce Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde düzenleme altına alınan hükümlere göre ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilir. Polis Meslek Eğitim Merkezine giriş sınavı iki aşamalı olarak fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarısız olan ve hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramamaktadırlar. Ön sağlık muayenesini geçen adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak fiziki yeterlilik sınavı yapılır, adaylar bu aşamada başarılı sayılmaları için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorundadırlar. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞI MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILIR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, duyurulan yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Bu aşamada adaylara Polis Akademisi Başkanlığınca daha önceden belirlenen soruların olduğu kart çektirilir. Değerlendirmede adayın; 

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerileri her biri 20 puan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılmaktadır. Mülakat sınavından başarılı olmak için yüz üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Mülakat sınavı sonucunda komisyonca; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilir. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmenliği'nin "tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde Arşiv Araştırması; "Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını kapsamaktadır." şeklinde tanımlanmıştır. Yine aynı maddenin devamında güvenlik soruşturması ise; "Adayların kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade etmektedir." şeklinde tanımlanmıştır.

 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin "kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde "...emniyet ve istihbarat teşkilatlarında...çalışacak personel..." şeklindeki düzenleme ile emniyet mensubu personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı hüküm altına aldığı gibi hem 657 Sayılı Kanunun "Genel Şartlar" başlığı altında düzenlenen 48'inci maddesindeü "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereği  hem de Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği hükmü gereği adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacağı düzenlenmiştir. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'ne göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılan araştırma sonucu kişi hakkında elde edilen karar vermeye yeterli bilgiler Polis Akademisi Başkanlığına iletilir. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması değerlendirme kurulunca kişi hakkında "güvenlik soruşturması olumlu" ya da "güvenlik soruşturması olumsuz" olduğuna yönelik karar verilir. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA NELERE BAKILIR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olup olmadıklarına bakıldığı gibi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar" başlıklı 11'inci maddesinde belirtilen; 

kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet
adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;
a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip
girmediği,
b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının
ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir
şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç
yüzü ve nedenleri de araştırılır.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE KADAR SÜRER?

Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi adaylığına başvuranlar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması amacıyla yetkili birimlere gönderilir. Talep güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili birimler tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Yöntem" başlıklı 3'üncü Bölümünün "Yöntem" alt başlıklı 12'nci maddesinin (c) fıkrası hükmü gereği düzenlenen süreler içerisinde yapılmaktadır. İlgili Yönetmenliğe göre; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde tamamlanacaktır. Yönetmelikteki her ne kadar arşiv araştırmasının 30 , güvenlik soruşturmasının 60 iş günü içerisinde sonlandırılarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını talep edilen makama gönderileceği belirtilmişse de aday sayısı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili birimlerin iş yoğunluğu sebebiyle uzayabilmektedir. Bu nedenle kanunda belirtilen sürelerin dışına çıkılabilmektedir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLARI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCUNU NASIL ÖĞRENİR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresi gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Güvenlik soruşturması ve güvenlik araştırma evresi sonucu elde edilen bilgiler sonucu bilmesi gerekenlerden yani talepte bulunan kurumudan başkasına açıklanmamaktadır. Bu nedenle  POMEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların POMEM’den ilişiklerinin kesileceği düzenlendiğinden dolayı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması "olumsuz" olarak değerlendirilmesi durumunda OLUMSUZ KARAR adaya tebliğ edilmektedir. 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA NE YAPMALIDIR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımadığı, "güvenlik soruşturması olumlu olmak" koşulunu sağlamadığı veya sonradan bu nitelikleri kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların POMEM'den ilişiği, yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Polis Akademisi Başkanın onayı ile kesilir. "Güvenlik soruşturması olumsuz" olduğu tespit edilerek adaylığı sonlandırılan kişinin, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde hakkında yapılan idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açma hakkı vardır. Burada belirtilen 60 günlük süre dava açma süresi olduğundan, süresi içerisinde İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. (Sürenin geçirilmesi durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk incelemede süre aşımı nedeniyle dava reddedilecektir). İdare hukukunda sürelerin yanlış takibi ya da tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi halinde dava süre aşımı dolayısıyla usulden reddedilecek ve bu durum hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu sebeple İdare Mahkemesinde açılacak davaların idari yargı konusunda tecrübeli ve bilgili idare avukatları ile yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçecektir.

İlgili Etiketler:
1