Polis İdari Dava Örnekleri

Polis İdari Dava Örnekleri

Polis idari dava örnekleri fazlasıyla şekillendirilip örneklendirilebilir. Ancak polis memurlarının meslek hayatları boyunca en fazla idari dava açtıkları husus tabi ki de disiplin cezalarının iptali davasıdır. Nitekim polis memurları hem halk ile bi

Polis İdari Dava Örnekleri

Polis İdari Dava Örnekleri

Polis idari dava örnekleri fazlasıyla şekillendirilip örneklendirilebilir. Ancak polis memurlarının meslek hayatları boyunca en fazla idari dava açtıkları husus tabi ki de disiplin cezalarının iptali davasıdır. Nitekim polis memurları hem halk ile birebir içe içe çalışmakta hem de amirleri ile fazlasıyla irtibat halinde bulunmaktadırlar. Bu sebeple polis memurlarının disiplin cezalarının takibi ve iptali önem kazanmaktadır. Zira polis memuru almış olduğu disiplin cezaları ile ne yazık ki emniyet rütbe terfi edemeyecek, disiplin cezası sonrasındaki meslek safahatinde önemli görevlerde bulunamayacak hatta ve hatta bu durum atamalarını dahi etkileyebilecektir. Bu bakımdan disiplin cezalarının iptali önemini daha da arttırmaktadır. 

Polis memurları çoğu zaman içerisinde bulundukları sıkıntılı durumlar neticesinde istenmyen durumlar ile karşılaşabilmekte, mesleki tecrübesizlikleri yahut diğer amir ya da memurların tutumları sebebiyle haksızlıklara uğrayabilmektedirler. Bu haksızlık somut olarak kendisini disiplin cezası olarak gösterebilmekte, kişinin huzurunu; aile hayatını; ekonomik durumunu bozabilmektedir. Örneklendirecek olursak polis memurunun görevi esnasında almış olduğu disiplin cezası nedeniyle haksız bir şekilde tayin görmesi, başka bir yerde görevlendirilmesi, rütbe terfi edememesi, aylığından kesinti yapılması ile bunların en kötüsü olan meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasıdır. Aşağıda polis memurununun meslekten çıkarma cezasına ilişkin verilmiş disiplin cezasının iptaline ilişkin örnek bir kararımızı paylaşmış bulunmaktayız. Benzer kararlara rastlanılsa da bu karar özellikle Anayasal ölçülülük ilkesi ile önemine önem katmıştır. Zira polis memurlarına verilen disiplin cezalarının; eylem ile sonuç arasındaki bağlantısının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olması şarttır. Açıklayacak olursak eylemin neticesinin ağır sonuçlar doğurması, başka bir disiplin cezası ile tecziye edilebilme olanağı varken en ağırı ile disiplin cezası tecziye edilmesi tamamen hakkaniyete aykırı bir durumdur. 

Polis memurlarına verilen disiplin cezalarının temeli tabi ki de 7068 sayılı kanundur. Bu kanunda hangi disiplinsizliklere hangi disiplin cezalarının verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Verdiğimiz örnek kararda da polis memuru yapmış olduğu disiplinsizlik içeren eylem gereği ağır bir şekilde cezalandırılmış ve meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmiştir.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturmanın baslatıldığı, yapılan soruşturma sonucunda fiil sübuta erdiğinden ilgili disiplin cezası işleminin tesis edildiği davalı tarafından belirtilmişse de ilk derece mahkemesi meslekten çıkarma cezasını ağır bulmuş ve yürütmesini durdurmuştur.

Polis Memuru Meslekten Çıkarma Cezası İptali

T.C.
GAZIANTEP
3. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2020/604

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)    
            : ...

VEKİLİ                                            : AV. BİLGEHAN UTKU
                                                       Eti Mah. Toros Sk. 39/9 Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALILAR)         : 1- IÇISLERI BAKANLIGI /ANKARA

VEKILI                                               :    HUK. MÜS. ...

                                                          2- EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ /ANKARA

VEKILI                                                 : Av....

ISTEMIN ÖZETI : ...Emniyet Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında yürütülen disiplin sorusturması sonucunda 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/6-(ü) maddesi hükmü uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulunun ../../2020 tarih ve ... sayılı isleminin; disiplin cezası verme yetkisinin zamanasımına ugradıgı, ölçülülük ilkesine aykırı oldugu, sorusturmanın usulüne uygun yapılmadıgı, takdir yetkisinin uygun kullanılmadıgı, hukuka aykırı oldugu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

IÇISLERI BAKANLIGI
SAVUNMASININ ÖZETI : 

EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ
SAVUNMASININ ÖZETI : 

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Gaziantep 3. Idare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü: Dava, ...Emniyet Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında yürütülen disiplin sorusturması sonucunda 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/6-(ü) maddesi hükmü uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulunun .../.../2020 tarih ve ... sayılı isleminin iptali istemiyle açılmıstır. 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; "Danıstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmü yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 129.maddesinde; ''Memurlar ve diger kamu görevlileri Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diger kamu görevlileri ile kamu kurumu niteligindeki meslek kurulusları ve bunların üst kurulusları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları yargı denetimi dısında bırakılamaz.'' kuralı düzenlenmistir.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 1.maddesinde; ''Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlügü, Jandarma Genel Komutanlıgı ve Sahil Güvenlik Komutanlıgı personeline iliskin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin sorusturma usulü ile diger ilgili hususları düzenlemektir.'' hükmü yer almıs, 8/6-(ü). maddesinde ise; "Meslegin onur ve saygınlıgını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve islemlerini olumsuz yönde elestirici nitelikte tek basına veya topluca bildiri dagıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diger iletisim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek." fiili meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıstır.

Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve islemleri nedeniyle haklarında disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve islemlerin sübut bulup bulmadıgının usulüne göre yürütülen sorusturma ile ortaya konulması, tesbit edilen disipline aykırı davranıslar nedeniyle de yasa veya yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektigi, disiplin hukukunun temel ilkelerinden olup, ilgilinin lehinde ve aleyhindeki tüm delillerin toplanması gerektigi yargısal içtihatlarla da benimsenmistir. Diger taraftan; bir memur hakkında takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması ilkesi de disiplin hukukunun temel ilkelerindendir. Bu denge kurulurken olayın olus biçimi, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadıgı gibi hususların da gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, ...Emniyet Müdürlügü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında sosyal medyada yaptıgı paylasımlarla ilgili sorusturma baslatıldıgı, yürütülen tahkikat sonucunda düzenlenen sorusturma raporunda; "..." rumuzlu twitter hesabı üzerinden yapılan sosyal medya paylasımlarında: ../../2018 tarihinde; "...refarandumdan evet çıktı ülke yönetimi arap saçına döndü hayır diyen terörist ilan edildi artık kendimden bile süphe ediyorum" seklindeki paylasımı,../../2018 tarihinde; ülkenin % 48'i tescilli terörist zaten ... buna dahilmi seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "... 14 yüzümüz .. oyumuz NAH"seklindeki paylasımı, ../../2018 tarihinde; "Persembe araya ...provokasyonların karısmayacagını bilsem sarı yelek giyip inecegim sokaga" seklindeki paylasımı, .../../2018 tarihinde; "Persembe bu milletin iktidara kırmızı kart göstermesi için illa sarıyelek mi giymesi gerekiyor" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "Ekonomi Altüst ... arabanın arkasına babam saglosun yazdırmıs dirift atıyor" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "Ekonomi altüst ...otele çevirip odaları kiraya versek ekonomi düzelir bence" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "Ekonomi Altüst ... kedilere ciger emanet edersen kara günler geçirmeye mahkumsun cigerci" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "Sarıyelekliler olaylara Fransız kalmamak lazım" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "Sarıyelekliler Türkiye'de sarıyelek giyip sahaya insen kırmızı kart görür ...ilan edilirsin" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "... Müdürlügü'nde liyakatsız vasıfsız beceriksiz basiretsiz yandas kıçları bas yaparsan olacagı bu eminim hak etmistir" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "..." Polisi intihara ve cinayete sürükleyen sebepler ortadan kaldırılmazsa bu tip olayların yasanması kaçınılmaz çok üzücü ama gerçek!.."seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "....'nde emrinde çalısanları maaslarını verdigin taseron isçi gibi görürsen sonuç ortada" seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "...'nde emrinde çalısanları maaslarını verdigin taseron isçi gibi görürsen sonuç ortada"seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "...'nde Müdürü vuran arkadasa geçmis olsun sebep olanlar utansın!.." seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; " Askeri ücret yükselsin diyen sizsiniz eyt diyen sizsiniz ... sıkıstıgında sesimizi duyur diyen sizsiniz ben sizi çözemedim ..." seklindeki paylasımı, .../.../2018 tarihinde; "... adaletsiz gelir dagılımı oldugu sürece dagdaki ... bitmezzz" seklindeki paylasımı göz önüne alındıgında; kamu hizmetine giren ve Devlet adına millete yükümlü olan kamu çalısanlarının en önemli vasıflarının tarafsızlık, anayasa ve kanunlara baglılık oldugu, kamu çalısanlarının hizmet içi ve dısındaki davranıslarının, resmi sıfatlarının gerektirdigi niteliklerde bagdasır olmasının zorunlu oldugu, kamu çalısanlarının tarafsızlık ilkesine sadakatle baglı kalarak kendilerine duyulan güveni zedelememeleri gerektigi, bu anlayıs çerçevesinde her Emniyet Teskilatı personelinin kurumunu temsil ettigini bilmesi gerektigi, bu sebepten dolayı polis memuru ...'nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 7.maddesinde belirtildigi üzere tarafsızlık ilkesine baglı kalmayarak "..." isimli Twitter hesabında yapmıs oldugu ve yukarıda detayları verilen bu paylasımların fikir özgürlügü kapsamında degerlendirilemeyecegi, Emniyet Müdürlerinin atamasının kararname ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yetki ve tasarrufta bulunan islemlerini olumsuz yönde hedef göstermek suretiyle meslegin onur ve saygınlıgını zedeleyecek paylasımlarda bulundugu" kanaatiyle kusurlu bulunarak 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/6-(ü) maddesi hükmü uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasının teklif edildigi,

... Polis Disiplin Kurulu'nun .../.../2020 tarih ve .../... sayılı kararı ile; davacının "Meslegin onur ve saygınlıgını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve islemlerini olumsuz yönde elestirici nitelikte tek basına veya topluca bildiri dagıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diger iletisim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek." fiilini isledigi sübuta erdiginden meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ve daha önceden disiplin cezası bulundugundan, fiilin islenis biçimi, kusurunun agırlıgı dikkate alındıgında hakkında aynı Kanun'un 7/2.maddesinin tatbikine yer olmadıgına karar verilerek dosyanın Emniyet Genel Müdürlügü Yüksek Disiplin Kurulu'na tevdi edildigi, davaya konu islemle davacının ... Polis Disiplin Kurulu'nun .../.../2020 tarih ve .../... sayılı kararı ile meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunmasına karar verilmesi üzerine ise bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Kanun koyucu Hukuk Devletinde kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini saglamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çesitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesi de Hukuk Devleti ilkesinin bir geregidir. Eylem ile yaptırım arasında bulunması gereken adil denge, “ölçülülük ilkesi” olarak da adlandırılmakta ve bu ilkenin alt ilkelerini de elverislilik, zorunluluk ve orantılılık ilkeleri olusturmaktadır. “Elverislilik ilkesi”, öngörülen yaptırımın ulasılmak istenen amaç için elverisli olmasını, “zorunluluk ilkesi” öngörülen yaptırımın ulasılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmasını ve “orantılılık ilkesi” ise öngörülen yaptırım ile ulasılmak istenen amaç arasında olması gereken orantıyı ifade etmektedir.

Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalısma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karsı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklastırılabilmek gibi agır sonuçlara uzanan disiplin cezaları, agırlıgı ve önemi sebebiyle Anayasanın 38. maddesindeki suç ve cezalara iliskin kurallara tabi tutulmuslardır. Disiplin suçu isledigi usulüne uygun yapılan sorusturma ile belirlenen kamu görevlisinin isledigi disiplin suçunun ilgili disiplin mevzuatının hangi disiplin kuralını ihlal ettigi açık bir sekilde ortaya konulmalı ve karsılıgında yetkili makamlarca o suç için öngörülen disiplin cezası ile cezalandırılmaları gerekmektedir. Kamu görevlisinin "Hak arama özgürlügünü" kullanarak disiplin cezasının iptali istemiyle dava açması durumunda yapılacak yargılamanın "Adil yargılanma" ilkesine uygun bir sekilde yürütülebilmesi için "EYLEMİN AĞIRLIĞINA GÖRE CEZA" ilkesinin disiplin cezası verilmesi asamasında gözetilmesi zorunludur.

Uyusmazlıkta, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte degerlendirildiginde; dava konusu disiplin cezasını gerektiren eylem hakkında usulüne uygun sorusturma yapıldıgı, ifadenin ve savunmanın alınmıs oldugu, ...-.../.../2018 tarihleri arasında "..." isimli Twitter hesabından gerçeklestirilen paylasımların davacı tarafından yapıldıgının yürütülen tahkikat neticesinde sabit oldugu, ancak sorusturma sonucunda islenen fiilin karsılıgı olarak davacıya uygulanan DİSİPLİN CEZASININ ÖLÇÜLÜ OLMADIĞI, yukarıda da bahsedildigi üzere disiplin cezalarının amacının kamu hizmetinin iyi islemesini saglamak oldugu, bu kapsamda islendigi öne sürülen suç ile uygulanacak yaptırım arasında ölçülü bir oran olması gerektigi, cezanın suçu olusturan eylemden çok daha ağır olması halinde cezalandırmanın amacından uzaklasılacagı, somut olayda da davacının eylemi karsısında uygulanan meslekten çıkarma disiplin cezasının orantılı olmadıgı, bu yönüyle davacı hakkında uygulanan disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmaktadır.

Ayrıca davalı idarece, yapılan açıklamalar çerçevesinde, davacının fiili ile ilgili olarak "ölçülülük" ilkesi gözetilerek, eylemine uygun bir disiplin cezasıyla cezalandırılmasına yönelik yeniden bir islem tesis edilebilecegi de açıktır.

Öte yandan; dava konusu islemin meslekten çıkarmaya yönelik bir islem olması sebebiyle yürütülmesi halinde telafisi güç zararlar dogurabilecegi açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden, 2577 sayılı Kanun'un 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebligini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 30/09/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Başkan                                     ÜYE                                          ÜYE

1