PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi | Mil Hukuk & Danışmanlık

PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

  • Anasayfa
  • PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak adaylarda aranacak şartlar ve öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30'uncu maddesinde dayanılarak hazırlanan

PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

POLİS AMİRLERİ (PAEM) GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak adaylarda aranacak şartlar ve öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30'uncu maddesinde dayanılarak hazırlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Polis Amirleri Eğitim Merkezine başvurabilecekler ilgili yönetmeliğin "Öğrenci Kaynakları" başlıklı 5'inci maddesinde; 
a) Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları.
b) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar olarak düzenlenmiştir.

POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ ALIMLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Polis Amirleri Eğitim Merkezine giriş sınavına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde yapılan duyuruya istinaden adaylar öncelikle elektronik ortam üzerinde ön başvuruda bulunur. Emniyet mensubu olmayan adaylarda KPSS  şartı aranır, Emniyet mensubu adaylarda ise bu şart aranmamaktadır.

POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR NELERDİR?

Polisler kamu görevi yerine getirdiklerinden ötürü devlet memuru statüsünde olduklarından öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet Memurluğuna Alınma" başlıklı III.Kısım, "Şartlar" başlıklı 2'inci bölümünün 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerektiği  gibi aynı maddenin "özel şartlar" başlıklı son fıkrasının göndermesi ile kurumların özel kanununda aradığı nitelikleri de taşımaları gerekmektedir. Bu kapsamda özel kanun niteliğinde olan Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 15'inci maddesinde "Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir" hükmü gereğince Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 9'uncu maddesinde;
Emniyet mensubu adaylarda aranan şartlar: 
1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
3) Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,
4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak şeklinde düzenlenmiştir.

Emniyet mensubu olmayan adaylarda ise:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak şeklinde düzenlenmiştir.

Görüleceği üzere, hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan "genel şartlar" hem de Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde hüküm altına alınan "özel şartlar" adaylarda ve görevdeki personelde bulunması gereken nitelikler olup bu niteliklerden herhangi birini taşımayan adayın adaylık işlemlerinin sonlandırılacağı gibi memuriyete girdikten sonra bu niteliklerden birinin kaybedilmesi durumunda da devlet memurluğundan ilişiği kesilecektir. Nitekim Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin son fıkrasında PAEM'e başvuran adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıklarının, öğrenime başlamışlarsa öğrenciliklerinin sona erdirileceği hüküm altına alınmıştır.

POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİNE GİRİŞ SINAVI NASIL YAPILIR?

Emniyet mensubu olmayan adaylar yani Lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan KPSS'de Bakanlıkça belirlenen taban puanı almış olanlar, PAEM sınavlarına girmeden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde düzenleme altına alınan hükümlere göre ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur” veya “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verilir. Polis Amirleri Eğitimi Merkezine giriş sınavı; yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır. Emniyet mensubu adaylar için ise ayrıca fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından önce çoktan seçmeli yazılı test sınavı yapılmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan emniyet mensubu adaylar ile emniyet mensubu olmayan adaylardan ön sağlık kontrol komisyonu tarafından “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur” kararı verilenler, adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Fiziki yeterlilik sınavından başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara bu aşamada, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Mülakat aşamasında adayın; 
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi değerlendirilir. Adayların mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan
üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmektedir. Başarılı olan adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilir, olumsuz kararlara karşı itiraz edilemez. Ancak kararın adaya tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı merciilerinde yürütme durdurma talepli mülakatın iptali davası açılabilir. 

POLİS AMİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?

Güvenlik soruşturması; adayların kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü 
faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcut 
kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini ifade etmektedir. Arşiv Araştırması ise; Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını kapsamaktadır.
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nde "...emniyet ve istihbarat teşkilatlarında...çalışacak personel..." şeklindeki düzenleme ile emniyet teşkilatında çalışacak personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı hüküm altına aldığı gibi hem 657 Sayılı Kanunun "Genel Şartlar" başlığı altında düzenlenen 48'inci madde A/5/8'inci alt bendinde "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereği 
hem de Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin "Kesin kayıt-kabul" başlıklı 19'üncü maddesinde "...Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları yaptırılır... " hükmü gereği Polis Amirliği Eğitim Merkezi adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacağı düzenlenmiştir. 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine gerçekleştirileceği düzenleme altına alınmıştır. Polis Amirliği Eğitim Merkezi  adaylığında ise talepler Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili birimlere iletilecektir. Güvenlik ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi gereği Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılan araştırma sonucu kişi hakkında elde edilen karar vermeye yeterli bilgiler Polis Akademisi Başkanlığına iletilir. Polis Akademisi Başkanlığında oluşturulan değerlendirme komisyonunca kişi hakkında "güvenlik soruşturması olumlu" ya da "güvenlik soruşturması olumsuz" olduğuna yönelik karar verilir. 

POLİS AMİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA NELERE BAKILIR?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin "adaylarda aranan şartlar" başlıklı 9'uncu maddesinde belirtilen niteliklerin yanı sıra Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar" başlıklı 11'inci maddesinde belirtilen; 

kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet
adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;
a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip
girmediği,
b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının
ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir
şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç
yüzü ve nedenleri araştırılır.

POLİS AMİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE KADAR SÜRER?

Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili birimlere iletilen talep güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yetkili birimler tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Yöntem" başlıklı 3'üncü Bölümünün "Yöntem" alt başlıklı 12'nci maddesinin (c) fıkrası hükmü gereği belirtilen süreler içerisinde yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemede; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde yapılarak tamamlanacağı düzenlenmiştir. İlgili yönetmelikteki her ne kadar arşiv araştırmasının 30 iş günü, güvenlik soruşturmasının 60 iş günü içerisinde sonlandırılarak talep edilen makama bildirileceği belirtilmişse de aday sayısı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili birimlerin yoğunluğu sebebiyle uzayabilmektedir.

POLİS AMİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ADAYLARI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCUNU NASIL ÖĞRENİR?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresi gizlilik içerisinde yürütülmekte soruşturma ve araştırma evresi ile sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmamaktadır. Bu kapsamda PAEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların, yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Polis Akademisi Başkanın onayı ile PAEM’den ilişiklerinin kesileceği düzenlendiğinden dolayı Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması "olumsuz" olarak değerlendirilmesi durumunda karar adaya tebliğ edilmektedir. 

POLİS AMİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ADAYLARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI OLUMSUZ GELMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

PAEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları, güvenlik soruşturması olumlu olmak koşulunu sağlamadıkları anlaşılan veya bu nitelikleri kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların, yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Polis Akademisi Başkanın onayı ile PAEM’den ilişiklerinin kesilenlerin ya da Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesi" talebiyle kişi hakkında elde edilen yeter bilgilerin değerlendirilmesi sonucu "güvenlik soruşturması olumsuz" olduğu tespit edilerek adaylığı sonlandırılan kişinin, kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı merciinde idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açma hakkı vardır. Burada belirtilen 60 günlük süre dava açma süresi olduğundan hak kaybına uğramamak için süre takibi düzgün yapılmalı ve süresi içerisinde idari yargı merciine başvurulmalıdır. (nitekim sürenin aşılması durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk inceleme sonunda süre aşımı nedeniyle dava reddedilecektir). İdare hukukunda sürelerin yanlış takibi ya da tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi durumlarında dava süre aşımı dolayısıyla usulden reddolmasına ve hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu sebeple idari yargı merciinde açılacak davaların idari yargı konusunda tecrübeli ve bilgili idare avukatları ile yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçecektir.

İlgili Etiketler:
1