Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı

  • Anasayfa
  • Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı

Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı

Okuldan çıkarılan astsubay adayı emsal danıştay kararında da görüleceği üzere dava konusu işlemin, Davacının Astsubaylığa Nasbının Yapılması Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Milli Savunma Bakanlığı İşleminden Kaynaklandığı ve Bu İşlemin İ

Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı

Okuldan Çıkarılan Astsubay Adayı Emsal Danıştay Kararı

Okuldan çıkarılan astsubay adayı emsal danıştay kararında da görüleceği üzere dava konusu işlemin, Davacının Astsubaylığa Nasbının Yapılması Talebiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin Milli Savunma Bakanlığı İşleminden Kaynaklandığı ve Bu İşlemin İdari Yargı Denetimine Tabi Olduğu konusudadır. Nitekim Astsubaylığa nasıp talebinin reddine ilişkin idari işlem İdari Yargılama Usulü Kanuna tabi usul kurallarına tabi olup bir idari işlemdir ve yargı denetimine tabidir. Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitiminde başarısız olduğu gerekçesi ile ilişiği kesilen astsubay adayı açılan davada danıştay tarafından haklı bulunmuş ve işlemin gerekçeleri bakımından yargısal denetime tabi olduğu hususunda net bir sonuca ulaşılmıştır. Zira kişinin Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma eğitimini tamamlaması ve kendisinden hukuken talep edilen kriterleri taşıması ile adaylarda aranacak niteliklere sahip olması sonucunda buna ilişkin bir işlem tesis edilmesi gerekirken aksi işlem tesisi açık bir şekilde işlemi hukuka aykırıdır. 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN DİĞER MAKALELERİMİZİ OKUYABİLECEĞİNİZ GİBİ HUKUK BÜROMUZLA DA İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Astsubay Öğrenci Emsal Karar

T.C.

DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2019/3329
K. 2019/4896
T. 23.9.2019

• ASTSUBAYLIĞA NASBININ YAPILMASI TALEBİ

• MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

ÖZET : Uyuşmazlığın, doğrudan Kanun Hükmünde Kararname'den değil, ASTTASAK ( Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma ) eğitimini tamamlayan davacının, astsubaylığa nasbının yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı işleminden kaynaklandığı ve bu işlemin idari yargı denetimine tabi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, idari davaya konu olabilecek nitelikte bir idari işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU : Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 20/11/2018 tarih ve E:2018/2165, K:2018/2231 Sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 09/05/2019 tarih ve E:2019/637, K:2019/1135 Sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ASTTASAK Eğitim Tabur Komutanlığı kursiyeri olan davacının, Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma ( ASTTASAK ) kursunu tamamlamasına rağmen, 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının ( a ) bendi gerekçe gösterilerek 30 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken "astsubaylığa nasıp işleminin" yapılmaması üzerine, astsubaylığa nasbının yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 12/09/2018 tarih ve 46472684-1040-1427-18 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının 30/08/2016 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 20/11/2018 tarih ve E:2018/2165, K:2018/2231 Sayılı kararında; davacının astsubaylığa nasbının yapılmamasının kanun niteliği taşıyan bir hukuki düzenleme olan Kanun Hükmünde Kararname ile varlık kazandığı ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamede idareye bu konuda herhangi bir değerlendirme yapma ya da başka yönde işlem kurma olanağı tanınmadığı anlaşıldığından, idari davaya konu olabilecek nitelikte bir idari işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 09/05/2019 tarih ve E:2019/637, K:2019/1135 Sayılı kararında; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma ( ASTTASAK ) kursunu başarıyla tamamladığı 30/08/2016 tarihinden itibaren astsubaylığa nasbının yapılması gerektiği, bu tarihten sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümlerinin tarafına uygulanamayacağı, kazanılmış hakkının ihlal edildiği, hakkında yapılan iki güvenlik soruşturmasının da olumlu sonuçlandığı, kendisiyle aynı durumda bulunan P.S. isimli kişinin astsubaylığa nasbının yapılmasının Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından; dava konusu işlemde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı ve dilekçede ileri sürülen hususların 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uymadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle usul ve yasaya aykırı olan İdari Dava Dairesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ASTTASAK Eğitim Tabur Komutanlığı kursiyeri olan davacı, Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma ( ASTTASAK ) kursunu tamamlamasına rağmen, 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının ( a ) bendi gerekçe gösterilerek 30 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken "astsubaylığa nasıp işleminin" yapılmaması üzerine, astsubaylığa nasbının yapılması talebiyle davalı idareye başvurmuştur.

Bu başvuru, Milli Savunma Bakanlığının 12/09/2018 tarih 46472684-1040-1427-18 Sayılı işlemi ile reddedilmiştir.

Bunun üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

7082 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 6. maddesinin 1. fıkrasının ( a ) bendinde, "Kuvvet Komutanlıkları tarafından temin faaliyeti tamamlanmamış olan subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubay adayları hakkındaki işlemler iptal edilmiştir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlığın, doğrudan Kanun Hükmünde Kararname'den değil, ASTTASAK ( Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma ) eğitimini tamamlayan davacının, astsubaylığa nasbının yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı işleminden kaynaklandığı ve bu işlemin idari yargı denetimine tabi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, idari davaya konu olabilecek nitelikte bir idari işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

1