Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek

  • Anasayfa
  • Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek

Sayın okuyucularımızın şu hususta dikkatini çekmek isteriz ki; Hukuka aykırı verilen disiplin cezaları ile personelin, işe giderken ayağı geri geri gitmemeli, işini severek yapmasına olanak tanınmalıdır. Baskıyla, zorbalıkla personelin üzerine gidili

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek

Sayın okuyucularımızın şu hususta dikkatini çekmek isteriz ki; Hukuka aykırı verilen disiplin cezaları ile personelin, işe giderken ayağı geri geri gitmemeli, işini severek yapmasına olanak tanınmalıdır. Baskıyla, zorbalıkla personelin üzerine gidilip ruhsal yönden içlerine kapanmalarına sebebiyet vermenin hiçbir kamu amacına yararı yoktur. Bundan dolayıdır ki alınan disiplin cezalarının üstüne gidilmeli iptal davası açılmasında tereddüt edilmemeli ve alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınmalıdır.

İdare hukukunda disiplin cezalarının iptali önemli bir yere sahiptir. Nitekim her disiplin cezası bir idari işlem niteliğinde olduğundan bu işlemlerin ortadan kaldırılması için idare mahkemelerinde kesinleşmesinden itibaren dava açılması disiplin cezası ile tecziye edilen kişiler için önemli olacaktır. Nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplin suçu 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanununda yer alır ve maddi bir zarar doğmasına sebebiyet vermeyecek şekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini terk etmek veya belirlenmiş ve tebliğ edilmiş olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmek olarak tanımlanmıştır. 

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Suçunun Şartları

Nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplin suçunun şartları iki türlüdür. Birincisi nöbet yerini terk etmek diğeri ise belirlenmiş ve tebliğ edilmiş olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmektir. Görüleceği üzere nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplin suçunun oluşması için ya nöbet yerini terk etmiş olmak ya da belirlenmiş ve tebliğ edilmiş olan nöbet talimatındaki kuralları ihlal etmek fiillerinin gerçekleşmesi şarttır. 

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Cezası

Nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplin suçunun cezası 6413 sayılı kanunda açık bir şekilde düzenlenmiş olup bu ceza hizmet yerini terk etmemek olarak belirlenmiştir. 

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Suçunun Puanı

Nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplin suçunun ceza puanı 6413 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Buna göre nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçunu işleyen kişiye disiplin amiri tarafından hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası verilmiş ise disiplin ceza puanı 3,5 iken disiplin kurulu tarafından nöbet talimatına aykırı hareket etmekten verilen hizmet yerini terk etmeme cezasında kesilecek disiplin ceza puanı 4,5 olacaktır. 

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Zamanaşımı

Disiplin amirleri tarafından, nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplinsizliğinin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra nöbet talimatına aykırı hareket etmekten dolayı hizmet yerini terk etmeme cezası verilemez. Nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçu, inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dahil edilmez.

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Suçundan Cezayı Kim Verir?

Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek disiplinsizliğini tespit eden disiplin amiri; yetkisi dahilinde disiplin cezası verebileceği gibi, hizmet, sicil ve disiplin safahatı ile eylemin niteliğini göz önüne alarak bu personeli disiplin kuruluna da sevk edebilir.

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek İptali

Nöbet talimatına aykırı hareket etmek disiplin suçundan ötürü hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası ile tecziye edilen Sb., Astsb., Uzm. J., Uzm. Erb., Söz. Erb. veya er disiplin cezasının kesinleşmesinin tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde disiplin cezasının iptali davası açabilir.

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek Yetkili Mahkeme

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etmek disiplin suçundan dolayı hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası ile tecziye edilen ve 3,5 yahut 4,5 ceza puanı silinen personel davasını idare mahkemesinde açmalıdır. Hangi yerdeki idare mahkemsinde dava açılacağı ise 2577 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Emtek Emsal Karar

T.C.
EDIRNE
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO                 : 2021/...
KARAR NO              : 2021/...

DAVACI : ...
VEKILI                       : AV. BILGEHAN UTKU/ AV. EMRE ASAN

DAVALI                      : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI
VEKILI                        : 
AV...
Milli Savunma Bakanlıgı Yahya Galip Caddesi Çankaya Ankara/ANKARA

DAVANIN ÖZETI :... Komutanlıgı'nda astsubay kıdemli basçavus olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında 6413 sayılı Kanun'un 19/g bendi uyarınca "aylıktan kesme" disiplin cezası verilmesine iliskin 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı islemin;
konu hakkında ayrıntılı arastırma yapılmadıgı, disiplin amiri tarafından sorusturma yapıldıgı, sorusturmacı atanmadıgı, nöbet talimatının davacıya teblig edilmedigi, yemek baslangıç saatinin 07.00 oldugunun talimatlarda belirtilmedigi ileri sürülerek iptali ile aylıktan kesilen miktarın yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Davacının 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 19/g maddesi uyarınca nöbet talimatına aykırı hareket ettiginden dolayı dava konusu islemin tesis edildigi, islemin hukuka uygun oldugu, davanın reddi gerektigi
savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Edirne Idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:
Dava, ... Komutanlıgı'nda astsubay kıdemli basçavus olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında "aylıktan kesme" disiplin cezası verilmesine iliskin 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı islemin iptali ile aylıktan kesilen miktarın yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıstır.

6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 7. maddesinde; "(1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teskil edebilecek bir fiilini veya meslege aykırı tutum ve davranısını herhangi bir sekilde ögrenen disiplin amirleri, olayın arastırılması gerektigine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendirecegi sorusturmacılar vasıtasıyla ya da sahsen disiplin sorusturması yapar." kuralına; "Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler" baslıklı 18. maddesinde; "(1) Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler sunlardır: a) Amire saygısızlık: Hizmette veya hizmete iliskin hâllerde amire gösterilmesi gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek veya amirin yapmıs oldugu ikaz, tenkit veya muahezeyi saygı ile kabul etmemektir. b) Yalan söylemek: Askeri hizmete iliskin veya görevle ilgili konu ve durumlarda amirlere veya bilgi vermekle yükümlü oldugu kisi ve makamlara kasıtlı olarak gerçege aykırı ve yanlıs beyanda bulunmaktır. c) Hizmetle ilgisi olmayan emir vermek: Maiyetine hizmetle ilgisi olmayan emir vermektir. ç) Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek: Astlarının ve emri altındakilerin denetim, kontrol ve gözetiminde ihmal göstermektir. d) Ayrımcılık yapmak: Görevdeyken dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak islem tesis etmek ve bu suretle görev yerinde huzursuzluga neden olmaktır. e) Yasak edilen yerlere girmek: Resmî üniforma ile genelev, kumarhane, meyhane, bar ve benzeri yerler ile girilmesi garnizon komutanlıklarınca yasaklanmıs diger yerlere girmektir. f) Kayırma talep etmek: Özlük hakları ile ilgili ya da baska bir kisisel menfaat temini için baskalarını aracı koyup, öncelik ve ayrıcalık talep etmektir. g) Maiyetinden hediye kabul etmek: Maiyetinde çalısan personel tarafından verilen ve makul bir seviyenin üstünde maddi degeri olan bir hediyeyi kisisel menfaat elde etmek amacıyla kabul etmektir. g) Hizmetteyken siyasi içerikli konusmak: Mesai içerisinde veya hizmete iliskin durumlarda siyasi içerikli konusmalar yapmaktır. h) Yasaklanmıs faaliyetlere katılmak: Yetkili makamlarca yasaklanmıs olan toplantı, gösteri, yürüyüs ve benzeri faaliyetlere istirak etmektir. ı) Izinsiz olarak garnizonu terk etmek: Izinli olmadıgı hâlde görev yaptıgı garnizon hudutlarını terk etmektir. i) Ulasım güvenligini ihlal etmek: Izin, istirahat, hava degisimi, terhis ve benzeri nedenlerle görev yerine gidis ve dönüslerde terörle mücadele kapsamında emredilen yol güzergâhının dısına çıkmak, belirlenen günler dısında seyahat etmek veya yapılan planlamaya aykırı seyahat etmektir." kuralına; "Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler" baslıklı 19. maddesinde; "(1) Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler sunlardır: g) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek: Maddi bir zarar dogmasına sebebiyet vermeyecek sekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini terk etmek veya belirlenmis ve teblig edilmis olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmektir." kuralına yer verilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 27.02.2021 günü saat 07.00'deki kahvaltı alımında hazır bulunmadıgı, bu nedenle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 19/g madesi uyarınca teblig edilmis olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket ettiginden bahisle hakkında "aylıktan kesme" disiplin cezası verilmesine iliskin 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı islemin tesis üzerine görülen davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Uyusmazlıkta, davacının 6413 sayılı Kanun'un 19/g bendine aykırı davrandıgından dolayı aylıktan kesme cezası verildigi, ancak 6413 sayılı Kanun'un 19/g bendininin yaptırımının "aylıktan kesme" degil "hizmet yerini terk etmeme" oldugu, "aylıktan kesme" disiplin cezasını gerektirir fiiller içerisinde "maddi bir zarar dogmasına sebebiyet vermeyecek sekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini terk etmek veya belirlenmis ve teblig edilmis olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmek" fiilinin bulunmadıgı görülmektedir.

Bu durumda, 6413 sayılı Kanun'un 19/g bendinde belirtilen "maddi bir zarar dogmasına sebebiyet vermeyecek sekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini terk etmek veya belirlenmis ve teblig edilmis olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmek" fiilini islediginden bahisle davacıya "aylıktan kesme" disiplin cezası verilmesine iliskin tesis olunan dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka ayıkırılıgı ortaya konulan islem nedeniyle davacının aylıgından kesilen miktarların dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline, davacının aylıgından kesilen miktarların dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, asagıda dökümü yapılan 239,10 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca karar kesinlestikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliginden itibaren 30 gün içerisinde Istanbul Bölge Idare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 17/11/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO                       : 2021/1...

KARAR NO                    : 2022/9..

DAVACI :

VEKİLİ                                : AV. BİLGEHAN UTKU

DAVALI                                : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

VEKİLİ :

DAVANIN ÖZETİ : Şanlıurfa 20'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapan davacı tarafından, 6413 sayılı Yasanın 19.maddesi uyarınca "Nöbet talimatına aykırı hareket etmek" fiilini işlediğinden bahisle hizmet yerini terk etmeme cezasının bir derece hafifi olarak 1/16 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilmesine ilişkin 11.08.2021 tarih ve 6743632 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, isnat edilen fiilin verilen cezayla örtüşmediği ve tipiklik unsurunun geçekleşmediği, ayrı ve bağımsız bir soruşturmacı atanmadan ceza verildiği, isnat edilen fiilin her yönüyle şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulmadığı ileri sürülerek iptali ile yoksun kalınan parasal hakların işlem tarihinden işleyecek faiziyle iadesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Disipline ilişkin savunma alma ve ve ceza verme işlemlerinin disiplin amiri tarafından yapıldığı, dava konusu disiplin cezası işlemlerinin mevzuata uygun yürütüldüğü ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, davacının 1/16 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilmesine ilişkin 11.08.2021 tarih ve 6743632 sayılı işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların işlem tarihinden işleyecek faiziyle iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 2.maddesinde, "Bu Kanun; askeri hâkimler hariç subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrencileri kapsar." hükmü; 14/2 maddesinde, "Disiplin amirleri, personelin; olumlu hizmet, sicil ve disiplin safahatı ile eylemin niteliğini göz önüne alarak bir derece hafif ceza uygulayabilir." hükmüne; 19. maddesinde, " (1) Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır: ... g) Nöbet talimatına aykırı hareket etmek: Maddi bir zarar doğmasına sebebiyet vermeyecek şekilde, ilgili mevzuat kapsamındaki nöbet görevlerini yaparken, nöbet yerini terk etmek veya belirlenmiş ve tebliğ edilmiş olan nöbet talimatındaki kurallara aykırı hareket etmektir. ..." hükmüne; "Yapılacak tahkikat usulü" başlıklı 37.maddesinde, "(1) Disiplin kuruluna sevk edilmesi gereken disiplinsizliklere ilişkin disiplin soruşturma evrakı, disiplin amiri kanaat raporu da eklenerek yetkili disiplin kurulunun bulunduğu yerdeki disiplin subaylığına, disiplinsizliğin öğrenilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde gönderilir. (2) Disiplin subayı tarafından yapılan inceleme sonunda; a) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/116 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/108 md.) Bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi halinde dosyanın bir suretinin ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesine, b) Disiplin kurulunun görev alanına girmeyen bir disiplinsizlik tespit edilmesi hâlinde, gerekçesi ile birlikte evrakın ilgili disiplin amirine iade edilmesine, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirinin onayıyla karar  verilir. (3) Dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesine teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirinin onayıyla karar verilmesi hâlinde; disiplinsizlik yapan personele, hakkında iddia olunan hususlar, dosyanın disiplin kurulunda görüşülmesinden önce disiplin subayı tarafından hazırlanacak bir yazı ile bildirilir. (4) Disiplin kurulu, gerekli tebligatların ve hazırlığın yapılmasının ardından teşkilatında kurulduğu komutan veya amirin emri ile toplanır. (5) Disiplin kuruluna sevk edilen personel; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgileri korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir. (6) Tahkikat ile ilgili disiplin kurulu toplantılarında disiplin subayı ile tutanak kâtibinin bulunması şarttır. (7) Tahkikat ile ilgili oturumların yönetimi ve disiplininin sağlanması disiplin kurulu başkanına aittir." hükmüne; "Tahkikat sonucu verilecek karar" başlıklı 38.maddesinde de, "(1) Disiplin kurulu tahkikat sonucunda; disiplin cezası verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilir. (2) Yapılan tahkikat sonucunda fiilin disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizlik teşkil ettiği anlaşılırsa buna uygun olarak disiplin cezası tayin edilir. (3) Disiplin kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında tahkikat yapılanın en çok aleyhinde olan oy, çoğunluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. (4) Disiplin kurulu kararlarının gerekçesinde, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren unsurlar ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar gösterilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve ilgililere tebliğ edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Şanlıurfa 20'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görev yapan davacının, 6413 sayılı Yasanın 19.maddesi uyarınca "Nöbet talimatına aykırı hareket etmek" fiilini işlediğinden bahisle hizmet yerini terk etmeme cezasının bir derece hafifi olarak 1/16 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecziye edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Buna göre, disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli süreler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde memurun hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve delillerle şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda; disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Soruşturma emri verilmesi; bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı  olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir.

Bakılan davada; davacıya isnat olunan fiiller ile ilgili olarak tarafsız bir soruşturmacı tarafından usulüne uygun bir soruşturma başlatılarak soruşturma raporu hazırlanmadan, "davacının doldur boşalt nöbetçi astsubayı nöbet talimatına hakim olmadığı, sorulan sorulara cevap veremediği, doldur boşalt faaliyeti için gereken komutaları hatırlayamadığı" yolunda tutulan tutanağa istinaden, doğrudan savunması alınmak suretiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline

1