Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir
  • Anasayfa
  • Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir

Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler nelerdir- 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin kanununda düzenleme yeri bulmuş olan kınama cezası aşağıda yer vermiş olduğumuz disiplinsizliklerin işlenmesi halinde amirler tarafından verilebilmekt

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler Nelerdir?

Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler nelerdir- 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin kanununda düzenleme yeri bulmuş olan kınama cezası aşağıda yer vermiş olduğumuz disiplinsizliklerin işlenmesi halinde amirler tarafından verilebilmektedir. 

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler;

  • Amir veya üste nezaketsizlik,
  • Meslek Etiğine Aykırı Davranışta Bulunmak,
  • Küfürlü Konuşmak,
  • Askeri Silsileyi Bozarak Hareket Etmek,
  • Uygun Olmayan Hitaplarda Bulunmak,
  • Sorumluluktan Kaçmak,
  • Askeri Eşyayı Uygun Kullanmamak,
  • Sağlığın Korunması Kurallarına Uymamaktır. 

Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Fiil, inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dâhil edilmez.

Disiplin Amirleri Tarafından Verilen Cezalara İtiraz 

Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

Cezanın tebellüğünden kasıtlı olarak imtina edilmesi hâlinde bu durum en az iki imzalı bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tutulduğu tarih tebliğ tarihi sayılır.

İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

İtiraz haklı görülürse, itirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir.

6413 SAYILI KANUNA GÖRE UYARMA VE KINAMA CEZALARINA KARŞI İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇILAMAZ.

Amir veya Üste Nezaketsizlik Disiplinsizliği Nedir?

Uyarma Cezasını gerektiren nezaketsizliğin amir ve üste yapılması bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Hizmette veya hizmete ilişkin hallerde amir veya üste karşı saygısızlık teşkil edecek nitelikte olmayan ancak askeri nezaket, protokol ve terbiye kurallarına aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmak amir veya üste nezaketsizlik disiplinsizliğini meydana getirir. Bu disiplinsizliğin oluşması için hizmette veya hizmete ilişkin bir halin varlığı şart olmakla birlikte bu hallerde amir veya üst komunumda bulunan asker kişilere nezaketsiz davranılması yeterlidir. 

Meslek Etiğine Aykırı Davranışta Bulunmak Disiplinsizliği Nedir?

Önceden ilan veya tebliğ edilmiş olan mesleki etik davranış kurallarına aykırı şekilde tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Silahlı Kuvvetler mensuplarının mesleki etik davranış kuralları Genel Kurmay Başkanlığınca yayımlanan meslek etiği yönergesinde sayılmıştır. Bu kurallar askerlik mesleğine ve orduya sadakat, anayasa ve yasalara bağlılık, hayatını feda etmeyi göze almış olmak, göreve her an hazır olmak, emir ve itaat anlayışı, adil olmak, insan haklarına saygılı olmak, kendini geliştirme ve etkin çalışma, sağlam bir ahlak sahibi olmak, askeri nezakete sahip olmak, astlarını gözetmek, düzenli ve intizamlı olmak, kişisel menfaat sağlamaktan kaçınmak... ve sair etik değerlerdir. 

Küfürlü Konuşmak Disiplinsizliği Nedir?

Aynı rütbe veya kıdemdeki arkadaşlarına veya astlarına karşı terbiye ve adaba uygun olmayan sözlerle konuşmak bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Tanımdan da görüleceği üzere sövme veya hakaretten söz edilmemiş konuşmak fiilinden bahsedilmiştir. Buradaki konuşmak tabiriyle hakaretamiz ifadeler belirtilmek istenmekle birlikte terbiye ve adaba uygun olmayan sözler de küfürlü konuşmak içerisine girmektedir. Disiplinsizliğin faali amir, üst ya da mağdurla aynı rütbe ve kıdemdeki asker kişilerdir. Ast olan askeri personel bu disiplinsizliğin faili olamaz. Eğer ast küfürlü konuşmayı amirine karşı yaparsa bu disiplinszilik oluşmayacak ancak amire saygısızlık disiplinsizliğini oluşturacaktır. Bu disiplinsizliğin mağduru ast ya da fail ile aynı rütbe ya da kıdeme sahip asker kişilerdir. 

Askeri Silsileyi Bozarak Hareket Etme Disiplinsizliği Nedir?

Müsade edilmediği halde ya da durumun gerektiği haller haricinde herhangi bir talebinin askeri silsileye riayet etmeyerek doğrudan daha üst amirlere iletmek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Usulsüz müracaat ve şikayet kanunda uyarı cezasını gerektiren bir disiplinsizlik olarak düzenlenmişken herhangi bir talebin askeri silsileye riayet etmeyerek doğrudan daha üst amirlere iletilmesi Askeri Sİlsileyi Bozarak Hareket Etmek Disiplinsizliğini/Suçunu oluşturduğundan kınama cezasını gerektirmektedir. Bu disiplinsizlik ile korunan hukuki değer disiplindir.

Uygun Olmayan Hitaplarda Bulunmak Disiplinsizliği Nedir?  

Çevresindekilere emirler ve askeri teamüller ile belirlenmiş olan hitap şekilleri haricinde hitaplarda bulunmak bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Örneğin; ast amirine "komutanım" diyerek hitap etmek zorundadır. Ancak üstlerine hitap ederken mutlaka komutanım demek zorunda değildir. "Yüzbaşım", "Astsubayım" şeklinde hitap edilmesi de üste karşı yapılacak hitaplarda gayet normaldir. Rütbesi olmayanlara karşı ... Bey, ... Hanım şeklinde ifadeler kullanılabilir. Bundan dolayıdır ki, bu hitapların dışında kalan kendisi ya da çevresindekiler tarafından olumlu karşılanmayan ya da hoşnutsuzluk yaratan sözler ile ya da lakapla yapılan hitaplar bu disiplinsizliği, bu suçu oluşturmaktadır. Uygun olmayan hitaplarda bulunmak üste ya da amire karşı yapılmş ise saygısızlık oluşturur. Bu durumda saygısızlıktan dolayı disiplin cezası verilmesi gerekir. 

Sorumluluktan Kaçma Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Kanun ve nizamlar ile kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak bu disiplinsizliği oluşturacaktır. Bu disiplinsizliğin maddi unsuru görevin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını gösteren tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Burada önemli olan nokta eğer kişi daha sonradan görevi üstlenmeyi kabul etmiş olsa dahi bu disiplinsizlik ortadan kaldırılmayacak ve kişiye ceza verilebilecektir. Ancak amir takdir hakkını kullanarak kişiye ceza vermeyebilir. 

Askeri Eşyayı Uygun Kullanmamak Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Hizmete tahsisli bir askeri eşyayı düzgün ve talimatlara uygun kullanmayarak onun zarar görmesine ya da aşırı yıpranmasına sebep olursa bu disiplinsizlik oluşur. Yine dikkat edilmesi gereken bir nokta askeri eşyanın miadı dolmuş ancak kullanılmaya devam ediyor ise bu eşya da askeri eşya sayılır. Eğer askeri eşya düzgün kullanılmaz ve talimatlara aykırı kullanılırsa bu disiplinsizliğin oluşması için bu durum yeterli değildir. Talimatlara uygun kullanmama sonucu askeri eşyanın zarar görmüş olması ya da aşırı derecede yıpranması şarttır. Buradaki disiplinsizliğin manevi unsuru taksirdir. 

Sağlığın Korunması Kurallarına Uymamak Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Sağlığın korunması veya sağlığın ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yetkili makamlarca yürürlüğe konulmuş tedbirlere uymamak ya da hizmet verdiği ortamdaki kişlerin sağlığını tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmak bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Sağlığın korunması için yürürlüğe konulmuş tedbirlerden maksat, genel sağlığın korunması veya bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla çıkarılmış yönergelerde uyulması istenen ya da yasaklanan hususlardır. Sağlığın korunması kurallarına uymamak disiplinsizliğinin işlenebilmesi iki şekilde mümkündür. Birincisi, sağlığın korunması için yürürlüğe konulmuş tedbirlere uyulmaması, ikincisi ise kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek fiillerde bulunulmasıdır. Bu disiplinsizlik ile korunan hukuki değer asker kişilerin sağlığının korunması suretiyle askeri hizmetlerin aksamadan gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Sağlığın korunması kurallarına uymamak disiplinsizliği kasıtla ya da taksirle işlenebilir.

Yukarıda sayılmış olan disiplin suçları sonucunda bu suçları işleyen kişiye karşı amiri tarafından kınama cezası verilebilecektir. 

1