İhtiyati Haciz Nasıl Alınır

  • Anasayfa
  • İhtiyati Haciz Nasıl Alınır

İhtiyati Haciz Nasıl Alınır

İhtiyati haciz nasıl alınır, ihtiyati haciz nedir- İhtiyati haciz geçici hukuki koruma tedbirlerinden birisidir. İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas kanununda düzenlenmiştir.

İhtiyati Haciz Nasıl Alınır

İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz nasıl alınır, ihtiyati haciz nedir- İhtiyati haciz geçici hukuki koruma tedbirlerinden birisidir. İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas kanununda düzenlenmiştir. Hemen ve konuyu tamamen irdelemeden belirtmekte fayda vardır ki ihtiyati haciz para alacaklarına ilişkin bir hukuki koruma tedbiridir. Genellikle ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir karıştırılmakta ihtiyati haciz istenilecek yerde ihtiyati tedbir ihtiyati tedbir istenecek yerde ihtiyati haciz talep edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki ihtiyati tedbir para alacaklarına ilişkin olarak talep edilememekte uyuşmazlık konusu hakkında talep edilebilmektedir. Bundan dolayıdır ki dava konusu para alacağı dışında bir şey ise ihtiyati tedbir kararı, para alacaklarına ilişkin ise ihtiyati haciz talep edilmelidir. 

İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir?

İhtiyati haciz şartları- Alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına geçici olarak el konulması olarak tanımlanan ihtiyati hacze karar verilebilmesi için rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcu olmalıdır. Bu para borcu alacaklısı borçlunun yedinde bulunan veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa, borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa ihtiyati haciz istenebilir.
İhtiyati hacze yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecburdur. Mahkeme her iki tarafı dinleyebileceği gibi dinlememekte de serbesttir.

Teminatsız İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 96. maddesinde yazılı teminatı vermeye mecburdur. Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmamaktadır. Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya ve müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder. Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür. 
İhtiyati haciz kararında alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı soyadı ve yerleşim yeri, haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu, haciz konulmasının sebebi, haczolunacak şeyler, alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu yazılır. 
Alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. 
Haczi icra eden memur bir tutanak düzenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir. İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmıyan alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.
Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.
Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır. İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur. Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve
alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir. Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılabeder.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İhtiyati haciz kararına itiraz- Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.
Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.
İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.
Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.
Alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince iflas yolu ile takipte bulunmuş veya iflas yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.
Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur. Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

İhtiyati Hacze Hangi Mahkeme Karar Verir?

Görevli mahkeme bakımından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanmalıdır.

İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme

İhtiyati hacizde yetkili mahkeme- İhtiyati hacze karar vermeye yetkili mahkeme takip yapmaya yetkili icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir. Alacak bir ilama dayanıyor ise yetkili mahkeme ayrımı yapılmadan görevli her mahkemeden ihtiyati haciz talep edilebilecektir. 
Dava açıldıktan sonra ise ihtiyati haciz kararı dava konusu para alacağı için yalnızca davaya bakan mahkemeden istenebilir.

İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim

İhtiyati haczi tamamlayan merasim- Alacaklı ihtiyati haciz talep edip de ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde yetkili icra dairesinden bu kararın uygulanmasını isteyebilir aksi durumda ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Süre kararın verildiği tarihten itibaren başlayacağı unutulmamalıdır. 
İhtiyati haciz kararı verildiğinde bu karara karşı sadece ihtiyati haciz kararının dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata itiraz edilebilir. İtiraz kural olarak ihtiyati haciz kararını veren mahkeme incelenir.

İlgili Etiketler:
1