Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Hakkında Emsal Karar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Hakkında Emsal Karar

  • Anasayfa
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Hakkında Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Hakkında Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının güvenlik soruşturmasına etkisi- Kararın Özeti; İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavında başarılı olan şahsın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Hakkında Emsal Karar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının güvenlik soruşturmasına etkisi- Kararın Özeti; İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavında başarılı olan şahsın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, "kasten yaralama" suçundan ötürü kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı neticesinde olumsuz sonuçlanmış, işlemin iptali için ilk derece mahkemesine başvurulmuş ve idari işlemin iptali talebi mahkemece kabul edilerek idari işlem iptal ettirilmiştir. Karar davalı idare tarafından Danıştay'a temyiz edilmiş, Danıştay ilgili dairesince; "kasten yaralama" suçundan ötürü kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını olumsuz sonuçlandırmayacağından bahisle ilk derece mahkemesinin kararı onanmıştır.


Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Hakkında Emsal Karar

Danıştay

12. Daire

Esas : 2015/1293

Karar : 2015/5408

Tarih : 20.10.2015

Özet:


İstemin Özeti :İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği sınavında başarılı olan davacının, yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde, Sungurlu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden bahisle öğrenciliğe kabulünün uygun olmayacağına ilişkin 07.04.2014 tarih ve 2014/921 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının kardeşinin başka bir kişi tarafından dövülmesi üzerine, döven kişiyle aralarında tartışmanın çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine vurmaya başladıkları ve yaşanan kavga neticesinde yaralama olayının meydana geldiği, anılan olay nedeniyle yapılan yargılama sonucunda Sungurlu Sulh Ceza Mahkemesi'nin 19/06/2007 gün ve E:2007/89, K:2007/184 sayılı kararıyla "kasten yaralama" suçundan 40-TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği görülmekte olup, olayın meydana geldiği tarihte her iki tarafın da 18 yaşından küçük olduğu, söz konusu olayın iki çocuk arasında yaşanan adi ve basit bir olay niteliğinde olduğu, dolayısıyla da anılan fiilin niteliği göz önüne alındığında davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından söz edilemeyeceğinden, davacının infaz koruma memuru olarak atanmasının uygun olmayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 25/12/2014 tarihli ve E:2014/835, K:2014/1586 sayılı kararın temyizen incelenerek BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Savunmanın Özeti : SAVUNMA VERİLMEMİŞTİR.

Danıştay Tetkik Hakimi : Şaban Kazak

Düşüncesi : Kararın onanması GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yoluyla incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49 uncu maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması HALİNDE MÜMKÜNDÜR. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddiyle anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 20.10.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hakkında ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

İlgili Etiketler:
1