Hekim Disiplin Cezaları Nasıl İptal Edilir

  • Anasayfa
  • Hekim Disiplin Cezaları Nasıl İptal Edilir

Hekim Disiplin Cezaları Nasıl İptal Edilir

Özel hastanede çalışan hekimler, kamu hastanesinde çalışan hekimlere göre disiplin bakımından farklı uygulamalara tabidirler. Kamu hastanesinde çalışan hekimlerin disiplin işlemleri 657 sayılı kanuna göre yapılır.

Hekim Disiplin Cezaları Nasıl İptal Edilir

Hekim Disiplin Cezaları Nasıl İptal Edilir?

Özel hastanede çalışan hekimler, kamu hastanesinde çalışan hekimlere göre disiplin bakımından farklı uygulamalara tabidirler. Kamu hastanesinde çalışan hekimlerin disiplin işlemleri 657 sayılı kanuna göre yapılır. Özel hastanede çalışan ya da kendi özel muayenehanesi bulunan hekimlerin disiplin işlemleri ise Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilmektedir. Bu sebeple alınan cezalar ve cezalara ilişkin usuli işlemler farklılık göstermektedir.

Özel Hastanede Çalışan Hekimlere Hangi Disiplin Cezaları Verilir?

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğine göre özel hastanede çalışan ya da kendi özel muayenehanesi bulunan hekimlere verilecek disiplin cezaları; uyarma cezası, para cezasıGeçici Olarak Meslekten Alıkoyma CezasıOda Bölgesinde Çalışmanın Yasaklanması cezalarıdır. 
Hekimlere verilen disiplin cezalarının hem esas bakımdan hem de usul bakımından kanunlara uygun olması şarttır. Aksi durum verilen cezanın iptalini gerektirecektir. Nitekim yapmış olduğu tıbbi müdahalenin hukuka ve tıbbın gereklerine uygun olması nedeniyle hakkında verilen para cezasına itiraz eden hekimin bu cezası Danıştayın vermiş olduğu kararla kaldırılmış ve doktor açmış olduğu davayı kazanarak disiplin cezasın iptal ettirmiştir.

Hekim Disiplin Cezası İptali Emsal Karar

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas    : 2016/...
Karar    : 2017/...
Tarih    : 2017
İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin ...gün ve E:2012/..., K:2015/... sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : ...
Düşüncesi : İstemin kabulü ile idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede öne sürülen düzeltme nedenleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesine uygun bulunduğundan düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci Dairesinin ... gün ve E:2012/..., K:2015/...sayılı kararı kaldırılarak işin esası yeniden incelendi.
Dava, davacının Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 4/t maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 800 TL para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu kararına yapılan itirazın reddine ilişkin 13-... gün ve ... sayılı Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının ameliyata karar verebilmek için gerekli tüm tetkik ve kontrolleri yaptığını belirtse de soruşturma esnasında alınan bilirkişi görüşünde nörolojik muayenenin ayrıntıları (refleksler, adale gruplarının tanımı, güç kaybının düzeyi, his kusurunun hangi dermatoma uyduğu gibi) kaydedilmediğinden ve nörofizyolojik bir tetkikle (EMG) desteklenmediğinden endikasyon konusunda yeterli kanıt olmadığı, hastaya öncelikle konservatif tedavi önerilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiş olup, ameliyat öncesinde yeterli bulgunun elde edilerek ameliyatın gerçekleştirildiği konusunda davacının iddiaları dışında herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığından davacıya verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmeyerek davanın reddine karar verilmiştir.
19/02/1960 tarih ve 10436 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin 1. maddesinde, tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide ve esasların bu Nizamnamede gösterildiği, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7. maddesi mucibince tabip odalarına kayıtlı bulunan tabip ve diş tabiplerinin bu Nizamname hükümlerine tabi oldukları; 13. maddesinde, tabip ve diş tabibinin, ilmi icaplarına uygun olarak teşhis koyacağı ve gereken tedaviyi uygulayacağı, bu faaliyetlerin mutlak surette şifa ile neticelenmemesinden dolayı, deontoloji bakımından muaheze edilemeyecekleri belirtilmiştir.
28.04.2004 tarih ve 25446 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin "Para Cezası" başlıklı 4. maddesinin (t) bendinde, "sonuçta hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp da sağlığının kısa süreli geçici bozulmasına yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak" para cezasını gerektiren haller arasında sayılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının kendisine "boyun ve sol kolda ağrı" şikayetiyle başvuran hastasına, hastadan alınan anamnez, MR tetkiki ve yapılan muayene sonrasında "sol C5-C6, C6-C7 disk hernisi" tanısı konulduğu, bu kapsamda öncelikle hastaya fizik tedavi önerildiği, ancak hastanın fizik tedavi dahil birçok yöntemi denediği fakat olumlu bir sonuç alamadığını belirtmesi üzerine ameliyat öncesi hastadan aydınlatılmış onam alınarak ... tarihinde "C5-C6 ve C6-C7 mikrodiskektomi ve her iki mesafeye peek cage takılması" ameliyatı gerçekleştirildiği, hastanın ameliyat sonrası şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle başka doktorlara muayene olduğu, kendisine uygulanan "cage" uygulamasının yanlış uygulandığı ve takılan kafeslerde kayma meydana geldiği gerekçesiyle ...tarihli şikayet dilekçesiyle İstanbul Tabipler Odası Başkanlığı'na şikayette bulunduğu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında hastaya uygulanan operasyonun endikasyonunun olup olmadığı, yapılan operasyonda ve sonrası takipte tıbbi ihmal/hata bulunup bulunmadığı konularında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) Anabilim Dalı ... bilirkişi olarak görüşüne başvurulduğu, bilirkişi raporunda, nörolojik muayenenin ayrıntıları (refleksler, adale gruplarının tanımı, güç kaybının düzeyi, his kusurunun hangi dermatoma uyduğu gibi) kaydedilmediğinden ve nörofizyolojik bir tetkikle (EMG) desteklenmediğinden endikasyon konusunda yeterli kanıt olmadığı, hastaya öncelikle konservatif tedavi önerilmesinin daha uygun olacağı, ameliyatın bir parçası olan cage uygulamasının teknik açıdan normal sınırlarda olduğu, ameliyata bağlı komplikasyon görülmediği, hastanın ameliyat sonrası dönemde doktoru tarafından hastaya gerekli özenin gösterildiğinin belirtildiği, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun ... tarihli kararıyla dosyanın Onur Kuruluna sevk edildiği, Onur Kurulu'nun ...tarih ve ... sayılı kararıyla, hastanın uygun olmayan endikasyon ile ameliyat edildiği anlaşılarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 13/1 maddesinin ihlal edildiği ve eylemine karşılık gelen Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 4/t maddesi gereğince, eylemin gerçekleştiği ...yılı için 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ameliyatta uygulanan "cage" uygulaması açısından uygulamanın normal sınırlar içinde olduğu, ameliyat sonrası gelişen sağlık sorunlarının ameliyata bağlı komplikasyon olarak ortaya çıktığı, doktorun hastaya karşı gerekli özeni gösterdiği gerekçesiyle de bu konularla ilgili cezai işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, karara tarafların itiraz etmesi sonucunda Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu'nun ... gün ve ... sayılı kararıyla itirazın reddedilmesine ilişkin işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, ameliyat edilen hasta tarafından yanlış tedavi sonucu uğradığı maddi ve manevi tazminatın ameliyatın yapıldığı ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle ... tarihinde İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ... Esas sayılı dosyasına kayden dava açıldığı, yapılan yargılamada, tedavinin tıp kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu Başkanlığından görüş istenilmiş olup, konuyu tetkik eden Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun ... tarihli oturumunda oybirliğiyle alınan mütalaada, cerrahi işlemin uygun endikasyonla yapılmış olduğu, "cage" yerleşiminin tıbbi gereklere uygun olduğu, C5-C6 ve C6-C7 deki cage'in 2mm öne doğru çıkmış olmasının normal sınırlar içinde kabul edilebileceği, ameliyatın teknik olarak tıp kurallarına uygun olduğu, ilgili hekime atfı kabil kusur tespit edilemediğinin belirtildiği, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... tarih ve E:... ve K:... sayılı kararıyla, davalı doktorun yapmış olduğu ameliyatla ilgili değerlendirmenin uzmanlık gerektiren bir husus olup; özel ve teknik bilgi gerektiren hususlarda Mahkeme'nin alınan uzman bilirkişi raporlarıyla bağlı olduğu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın bu hususta uzman kuruluş olduğu belirtilerek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun sunduğu mütalaa doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir.
Bu durumda, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada söz konusu ameliyatın tıp kurallarına uygun olup olmadığı noktasında Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan alınan bilirkişi raporunda davacının yaptığı cerrahi müdahalenin uygun endikasyonla yapıldığı ve ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu, davacıya atfedilebilecek herhangi bir kusurun bulunmadığı tespit edildiğinden, davacının para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu kararını onayan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 5. İdare Mahkemesinin ... gün ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının bozulmasına,

Hekim disiplin cezaları hakkında ayrıntılı bilgi için doktor disiplin cezaları nelerdir adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

İlgili Etiketler:
1