Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memuriyete Etkisi

  • Anasayfa
  • Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memuriyete Etkisi

Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memuriyete Etkisi

Hapis cezasının ertelenmesi çağdaş ceza hukukuna ait tedbirlerden birisi olmakla birlikte Türk Ceza Kanununun 51'inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede erteleme kararının verilebilmesi için öncelikli olarak kasıt ya da taksir aranmada

Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memuriyete Etkisi

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNİN DEVLET MEMURLUĞUNA ETKİSİ

Hapis cezasının ertelenmesi çağdaş ceza hukukuna ait tedbirlerden birisi olmakla birlikte Türk Ceza Kanununun 51'inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemede erteleme kararının verilebilmesi için öncelikli olarak kasıt ya da taksir aranmadan iki yıldan fazla hapis cezası olmaması gerekir. Bununla birlikte hapis cezasının ertelenmesi kararı verilebilmesi için iki şart öngörülmüş birinci şart olarak daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak ikinci şart olarak da suçu işledikten sonra yargılanma sürecinde tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerektiği hususlarıdır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesinin A bendinin 5'inci alt bendinde "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak."  düzenlemesi memuriyete girmenin genel şartlarından olarak öngörülmüş ve Türk Ceza Kanununun "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53'üncü maddesine atıfta bulunulmuştur. Söz konusu maddeye göre kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak kişi birinci fıkrada sayılan sürekli süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmek gibi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kişinin mahkum olduğu hapis cezasının infazının tamamlanmasına kadar hak ve yetki yoksunluğu devam etmekte kişinin hapis cezası ertelense bile 53'üncü maddenin 3'üncü fıkrasında sayılan istisnalar hariç bu hak ve yetkileri kullanmaktan yoksun bırakılacağı belirtilmektedir. Cezanın infazı tamamlandığında veya infazdan sonra verilen ek süre bittiğinde ise kişinin hak ve yetki yoksunluğu ortadan kalkmaktadır. Görüleceği üzere 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinin A bendinin 5'inci alt bendi hükmü ile Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesi birlikte değerlendirildiğinde Hapis Cezasının Ertelenmesi mahkumiyeti ortadan kaldırmayarak sadece ilgili maddedeki şartların gerçekleşmesi halinde hapis cezasının infaz edilmiş sayılmasına olanak verdiğinden 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinin A bendinin 5'inci alt bendi kapsamında memuriyete engel nitelikte kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olanların söz konusu hapis cezasının ertelenmesinin memur olarak atanmalarına olanak sağlamadığı görülecektir. Ayrıca Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin A bendinin 4'üncü alt bendine göre memurluğa girebilmek için "Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak" düzenlemesini de açıklamak gerekir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53'üncü maddesinin birinci fıkrasında kişinin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı, ikinci fıkrasında kişinin işlemiş olduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlayıncaya kadar bu hakları kullanamayacağı dördüncü fıkrasında ise kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmünün uygulanmayacağı düzenlenerek kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olan bir kişi cezaevinde bulunması nedeniyle hapis cezasının infazı süresince devlet memuru olarak atanamayacak fakat MAHKUM OLDUĞU 1 YIL VE DAHA AZ SÜRELİ (KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI) HAPİS CEZASI ERTELENMİŞ OLANLAR VEYA FİİLİ İŞLEDİĞİ SIRADA 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLANLAR MEMUR OLABİLECEKTİR. SONUÇ OLARAK  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunan hapis cezası ertelense bile kişinin devlet memuru olarak ataması yapılamayacak eğer devlet memuru ise görevine devam edemeyecek ve ilişiği kesilecektir. BU SUÇLAR HARİCİNDE KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI MEMUR OLUP OLUNAMAYACAĞI İSE ERTELENEN HAPİS CEZASININ SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR. EĞER KASTEN İŞLENEN BİR SUÇ NEDENİYLE MAHKUM OLUNAN HAPİS CEZASI 1 YILIN ÜZERİNDE OLUP DA ERTELENME KARARI VERİLMİŞSE KİŞİ MEMUR OLAMAYACAKTIR. ANCAK KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI 1 YILIN ALTINDA HAPİS CEZASI VERİLMİŞ VE FAKAT HAPİS CEZASI ERTELENMİŞ İSE KİŞİ MEMUR OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

İlgili Etiketler:
1