Güvenlik Soruşturmasının Okul/ Yurt/ Pansiyon Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar | Mil Hukuk

Güvenlik Soruşturmasının Okul/ Yurt/ Pansiyon Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasının Okul/ Yurt/ Pansiyon Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Güvenlik Soruşturmasının Okul/ Yurt/ Pansiyon Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Terör örgütüne üyeliği veya irtibatı veya iltisakı bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılmasına yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda kişinin eğitim gördüğü ilgili kurumuna gitmesinin tek başına terör örgütüyle irtibat veya iltisaklı oldu

Güvenlik Soruşturmasının Okul/ Yurt/ Pansiyon Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

İçindekiler

Güvenlik Soruşturmasının Okul/ Yurt/ Pansiyon Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Kararın Özeti; Hakkında güvenlik sorutşurması ve arşiv araştırması yapılan kişinin güvenlik soruşturması olumsuz gelmiş ve gerekçe olarak eğitim kurumunda öğrenim gördüğünün gösterilmesi üzerine hangi eğitim kurumunda eğitim gördüğü ve bu eğitim kurumunun hangi KHK hükmü kapsamında kapatılıp kapatılmadığı hususu ile davacının ... terör örgütüne üyeliği veya irtibatı veya iltisakı  bulunup  bulunmadığı  hususlarının  araştırılmasına yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda kişinin eğitim gördüğü ilgili kurumuna gitmesinin tek başına terör örgütüyle irtibat veya iltisaklı olduğunu ortaya çıkarmayacağı ve kapatılan kurumun KHK ile yeniden açılması sebepleri birlikte değerlendirilerek kişinin tekarar ataması yapılmış ve memur olmuştur.

T.C. ANKARA

4. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO             : 2018/...

 

KARAR NO            : 2019/...

 

DAVACI                  :...

 

VEKİLİ                   : AV. BİLGEHAN UTKU

 

 

DAVALI                  : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI / ANKARA

 

VEKİLİ                    :...

 

 

DAVANIN  ÖZETİ     : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017/10.dönem Sözleşmeli Uzman Erbaş alımının sınava ilişkin bütün aşamaları geçip başarılı olan davacı tarafından güvenlik  soruşturmasının  olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacı hakkında yürütülen güvenlik  soruşturması sonucunda  tespit edilen hususlar çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edildiği, kamu hizmetinin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için kamu hizmetini yürütecek olanların bir takım özelliklere sahip olması tabii olduğu gibi statüye alındıktan  sonra  kamu  gücünü  kullanması sakıncalı sayılan kişilerin kurum bünyesinden çıkartılmasının doğal olduğu, haksız ve mesnetsiz açılmış olan davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava,   Jandarma   ve Sahil   Güvenlik Akademi   Başkanlığı   Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017/10.dönem Sözleşmeli Uzman Erbaş alımının sınava ilişkin bütün aşamaları geçip başarılı olan davacı tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle

açılmıştır.

20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Uzman  Erbaş Yönetmeliği'nin 'Personelde aranacak nitelikler' başlıklı 6. maddesinde, "Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: (...) g) icra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak. (...)" hükmü yer almaktadır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 9. maddesinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe  uygun  olarak  hazırlanacak  yönerge uyarınca yapılır." hükmüne, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar' başlıklı 11. maddesinde, "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni,

f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Jandarma ve Sahil  Güvenlik  Akademi  Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017/10.dönem Sözleşmeli Uzman Erbaş alımının sınava ilişkin bütün aşamaları geçip  başarılı  olan  davacının  güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi üzerine atamasının yapılmadığı, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak  değerlendirilmesinin gerekçesinin 2015-2017 yılları arasında ... bağlantı bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünün gösterilmesi üzerine hangi eğitim kurumunda eğitim gördüğü ve bu eğitim kurumunun hangi KHK hükmü kapsamında kapatılıp kapatılmadığı hususu ile davacının ... terör örgütünü üyeliği veya irtibatı veya iltisakı  bulunup  bulunmadığı  hususlarının  araştırılmasına yönelik olarak mahkememizin ... tarihli ara kararıyla davalı idareden ve Emniyet Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge sorulduğu ara kararına cevaben gelen bilgi ve belgelerle birlikte davacının sunduğu bilgi ve belgelere göre davacının eğitim gördüğü ... İli ... İlçesinde  bulunan Özel ... Lisesi her ne kadar 667 sayılı KHK  hükümlerinin  ekli  (II)  sayılı listede bu okula yer verilerek kapatılmış ise de; daha sonra 673 sayılı KHK hükmüyle 667 sayılı  KHK ekli (II) listeden çıkarılmak suretiyle eğitim faaliyetinde  bulunulmasına  izin  verildiği,  bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan ara kararına gelen cevaba göre gerek davacı gerekse aile bireyleri hakkında ... veri havuzunda davacı ve kardeşleri dahil 1.derece yakınları hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı yönünde cevap verildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının dayanağının ortadan kalktığı ve bunun dışında davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek herhangi bir bilgi ve belgenin dava dosyasına sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından  bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, ...2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Etiketler:
1