GÜVENLİK SORUŞTURMASININ BANK ASYA HESABI/ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELMESİNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ BANK ASYA HESABI/ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELMESİNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

  • Anasayfa
  • GÜVENLİK SORUŞTURMASININ BANK ASYA HESABI/ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELMESİNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ BANK ASYA HESABI/ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELMESİNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

Açılan işlemin iptali davasında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz gelmesinin sebebinin bank asya/istihbari bilgi sebebiyle gerçekleştiği öğrenilmiş, yapılan gerekçeli savunmalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan istenen bilgi

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ BANK ASYA HESABI/ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELMESİNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

İçindekiler

GÜVENLİK SORUŞTURMASININ BANK ASYA HESABI/ İSTİHBARİ BİLGİ SEBEBİYLE OLUMSUZ GELMESİNE İLİŞKİN EMSAL KARAR

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelmesi sebebiyle açılan dava konusu işlemin iptali davasında, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz gelmesinin sebebinin bank asya/istihbari bilgi sebebiyle gerçekleştiği öğrenilmiş, yapılan gerekçeli savunmalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan istenen bilgiler ışığında savunmalar İlk Derece Mahkemesi tarafınan kabul görmüş ve davalı idarenin işlemi iptal edilerek kişinin ataması yapılmıştır.

T.C.

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO            :2018/...

KARAR NO         :2019...

DAVACI : ...

VEKİLİ : AV. BİLGEHAN UTKU ( E ADRES)

 

DAVALILAR : 1- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA

                                  2- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI /ANKARA

VEKİLİ : ...

 

DAVANIN ÖZETİ : Emniyet Genel Müdürlüğü, ... iken istifa eden davacı tarafından, 2017-10 dönemi sözleşmeli uzman erbaş sınavında güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesi ile devam eden işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; bu sebeple görevinden istifa ettiği, mahalle bekçisi olurken yapılan güvenlik  soruşturmasının olumlu   olduğu,   idarelerin   işlemlerinde çelişki oluştuğu, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması için hiçbir neden bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

SAVUNMALARININ  ÖZETİ : Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı tarafından, 2017-10 dönemi sözleşmeli uzman erbaş sınavında güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesi ile devam eden işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 'Personelde aranacak nitelikler' başlıklı 6. maddesinde, "Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: (...) g) icra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak. (...)" hükmü yer almaktadır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 9. maddesinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır." hükmüne, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar' başlıklı 11. maddesinde, "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

 e)Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni,

f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Sözleşmeli Uzman Erbaş Sınavına katılarak başarılı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda, davacının, Bankasya'da hesap açanlar arasında olduğu ve müşteri durumunun aktif olduğunun tespit edilmesi nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirildiği, bunun üzerine adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; Mahkememizin ... tarihli ara kararı ile (Dava Dışı) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan; "davacı ... hakkında, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya A.Ş.'de aktif hesabının bulunup bulunmadığının açıklanması, eğer bulunmakta ise hesabın hangi tarihte açıldığını gösterir kayıtlar ile hesap hareketlerini gösterir çizelgelerin ve diğer tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine" karar verilmiş olup, ara kararımız üzerine sunulan ...2019 tarihli beyan dilekçesi ve eki (CD) bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının yalnızca ... tarihinde hesap açtığı ve başkaca hesap hareketi olmadığı gibi herhangi mevduat arttırımı ve/veya azaltımı olmadığı anlaşılmış olup, bunun dışında davacının FETÖ/PDY ile bağı bulunduğuna ilişkin somut kanaate ve bilgiye dayalı güvenilir herhangi bir tespitin de dosya kapsamında bulunmadığı görülmüştür.

Bakılan davada, davalı idarece dava dosyasına sunulan tüm bilgi ve belgelerin bir bütün olarak incelenmesinden, davacıya ilişkin olarak elde edilen istihbari bilgi nedeniyle davacının güvenlik soruşturmanın olumsuz sonuçlanmasına karar verildiği görülmekte olup,

davacı hakkında isnat olunan eylemin niteliği, kapsamı hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediği, güvenlik soruşturmasının daha kapsamlı bir şekilde yapabilme yetkinliğine sahip ilgili kurumların daha kapsamlı bir inceleme yapabileceği hususu karşısında, mevcut bilgi ve belgeler ışığında davacı hakkında isnat olunan eylemin tek başına davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verilebilecek nitelikte olmadığı görülmekte olup, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylık işlemlerine son verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline...

İlgili Etiketler:
1