Güvenlik Soruşturmasının Anne/ Baba/ Kardeşin SGK Kaydı, FETÖ/PDY Şirketi Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Güvenlik Soruşturmasının Anne/ Baba/ Kardeşin SGK Kaydı, FETÖ/PDY Şirketi Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasının Anne/ Baba/ Kardeşin SGK Kaydı, FETÖ/PDY Şirketi Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Güvenlik Soruşturmasının Anne/ Baba/ Kardeşin SGK Kaydı, FETÖ/PDY Şirketi Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Anne/ baba/ kardeşin sgk kaydı sebebiyle güvenlik soruşturması olumsuz gelen kişinin açtığı davada tüm koşulların oluştuğu gerekçesiyle yürütme durdurma kararı verilmiş, atamanın yapılması için beklenilmeye başlanmıştır.

Güvenlik Soruşturmasının Anne/ Baba/ Kardeşin SGK Kaydı, FETÖ/PDY Şirketi Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

İçindekiler

Güvenlik Soruşturmasının Anne/ Baba/ Kardeşin SGK Kaydı, FETÖ/PDY Şirketi Sebebiyle Olumsuz Gelmesine İlişkin Karar

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması anne/ baba/ kardeşin sgk kaydı, sosyal güvenlik kaydı, fetö/pdy sebebiyle olumsuz gelmesi sebebiyle açılan davada Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İlgili İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak bilgi edinilmesi istenmiş, mahkeme tarafından ilgili yerlere talep doğrultusunda müzekkere yazılmış, gelen cevaba müteakip davacının babasının sgk kaydı bulunsa da ilgili terör örgütü ile ilişkisinin olmadığı anlaşılmış ve yürütme durdurma kararı verilmiştir.

T.C. 

ANKARA

5. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO                                                        : 2019/...

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) :...

 

VEKİLİ : AV. BİLGEHAN UTKU

 

 

KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA

 

VEKİLİ                                                             :...

 

 

İSTEMİN ÖZETİ : Uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilemektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek haksız davanın ve yasal şartları oluşmayan yürütmenin durdurulması  isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava; uzman erbaş adayı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun "Göreve Alınma"  başlıklı  4.  maddesinde; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na alınacak uzman erbaş kadrolarına atanmaya istekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olanların müracaat yapılan  yılın  ocak  ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat edecekleri, bunlardan uygun görülenlerin yönetmelikle  belirtilen  esaslara  göre çalıştırılacakları belirtilmiş; 19. maddesinde de;  "Personelde  aranacak  nitelikler  müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilmeme halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında  uygulanacak  esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay  sınıfına geçirilecekleri için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir  yönetmelikle gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6/g maddesinde ; uzman erbaş olarak alınacaklarda aranacak şartlar arasında "güvenlik soruşturması uygun olmak" düzenlemesine yer verilmiştir. 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinde; "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin  zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli  kamu  personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve  üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Jandarma  Genel  Komutanlığı  tarafından  yapılan sınavlarda başarılı olduğu hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle  Uzman  Erbaş  Yönetmeliği'nin  6. maddesinin (g) bendi uyarınca atamasının yapılmadığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, davacıya yönelik olarak yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kendisi hakkında bir tespit bulunmamakla birlikte, babası hakkında 2009-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir bir şirkette sosyal  güvenlik kaydı bulunduğundan bahisle işlem tesis edildiği görülmektedir.

Bu itibarla, Mahkememizin ...2019 tarihli ara kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan; davacının bababısının çalıştığı işyeri/kurumları ve çalıştığı tarihleri gösteren sigortalı hizmet dökümünün onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan; davacının babası hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, başlatılmışsa yakalama /gözaltı/ tutuklama kararı verilip verilmediği ve dava açılıp  açılmadığı sorularak, buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden; davacının kendisi ve babası  hakkında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı  veya  irtibatı olduğu suçlamasıyla haklarında herhangi bir  adli  tahkikat  yapılıp  yapılmadığı sorularak buna yönelik bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden; davacının babasının hangi görev/ unvan ile bahsi geçen şirkette çalıştığı hususu sorularak buna yönelik bilgi ve  belgelerin  gönderilmesinin  istenilmesine  karar verilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca gönderilen cevabi yazı ve eklerinden; davacının babasının 2009-2013 yılları arasında FETÖ/PDY  terör  örgütüne  müzahir  bir şirkette işçi olarak çalıştığı, İzmir Cumhuriyet Başsavacılığı ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen cevabi yazılardan, davacının babası hakkında açılmış  bir soruşturma veyahut devam eden bir kovuşturma yada ceza davasının bulunmadığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen cevabi yazıdan, davacının kendisi yada babası hakkında herhangi bir kayda rastlanmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen cevabi yazıdan, yukarıdaki aktarılan istihbari bilginin var olduğu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilen cevabi yazıdan ise arşiv kayıtlarında başkaca bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta; Mahkememizce yapılan ara kararlarına istinaden gönderilen bilgi ve belgelerden davacının terör örgütü ile ilişkisi olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, işlemin dayanağı olarak gösterilen babası bakımından tespit edilen bilginin üzerinden uzunca bir süre geçtiği, davacının babasının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olduğu belirtilen şirketteki çalışmalarının adı geçen örgütün terör örgütü olarak tanımlanmasından önce 2009-2013 yıllarında gerçekleştiği, babası hakkında başkaca herhangi bir bilgiye de  rastlanmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; davacı hakkında, sırf bahse konu tespit uyarınca  güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından söz edilemeyeceği  sonucuna  varılmış olup aksi kabulden hareketle tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu işlemin davacının Anayasa ile teminat  altına  alınan çalışma ve kamu hizmetine girme haklarını engellediği dikkate alındığında, uygulanması  halinde  davacı açısından telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...

İlgili Etiketler:
1