Faaliyet Alanlarımız

Jandarma ve Polis Disiplin Suçları ve Cezaları

Jandarma ve Polis Disiplin Suçları ve Cezaları

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Nelerdir? 

Jandarma disiplin suçları, jandarma disiplin cezaları, polis disiplin suçları ve polis disiplin cezaları bir araya toplanarak yeni bir düzenleme oluşturulmuştur. Bu kapsamda Disiplin Hukuku açısından Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine tabi olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasını öngören 29 Nisan 2017 tarih ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 690 sayılı KHK'nın "İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler" başlıklı 17'nci maddesi ile "İl İdaresi Kanunu"nda yapılan değişiklikle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak genel kolluk kuvveti vasfına ve İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 

Emniyet Teşkilatı Kanunu kapsamında görev yapan emniyet personeli ise disiplin hukuku kapsamında; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 83. maddesinin, "Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesinde re'sen verilecek inzibat cezalarını icap ettiren fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyette ihraç cezası müstesnadır." hükmü gereğince 23.3.1979 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihli Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğüne tabi idi. Ancak ilgili tüzüğün Anayasa'nın 38. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptal istemi Anayasa Mahkemesinin 13.1.2016 tarih, 2015/85 E. ve 2016/3 Esas kararı ile 29.1.2016 tarihinde 29608 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, "Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "suçta kanunilik" ilkesine ve Anayasa'nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan "kanuni düzenleme" ilkesine aykırılık gerekçesiyle KARARIN RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE girmesi kararı verilerek iptaline yönünde hüküm tesis edilmişti. 

Hem Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığına bağlanarak genel kolluk kuvveti vasfını alması hem de Emniyet Teşkilatı Personelinin disiplin tüzüğünün iptal edilmesi kararı sonrası Anayasa Mahkmesinin kararında belirttiği 1 yıllık sürenin dolması genel kolluk kuvveti personeli disiplin hükümlerinin belirlenmesi zorunluluğunu doğurmuş bu kapsamda 23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de 682 Sayılı KHK'da "Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yürürlüğe girerek Genel kolluk görevlilerinin tabi olacağı disiplin hükümlerinin düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname OHAL sonrasında 31.01.2018 tarih ve 7068 sayılı kanunla aynen kabul edilerek Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü düzenleme altına alınmıştır. 

Kimler Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kapsamındadır?

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurların ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurların söz konusu kanun kapsamında olacağı belirtilmiştir. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen yükümlü erbaş ve erler bu düzenlemlerden ayrık tutularak haklarında Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Disiplin Cezasını Gerektiren Fiillerin Ve Disiplin Cezalarının Temel Nitelikleri Nelerdir?

Söz konusu kanuna göre düzenleme altına alınan ve disiplin cezası ile cezalandırılan fiiller disiplinsizliklerin tespitinde genel hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekmektedir. Disiplinsizliği oluşturan fiilin kasten veya taksirle işlenebileceği disiplinsizliğin tespitinde en önemli hususlardan birisidir. Personelin kanunda sayılan disiplinsizliği işleyip işlemediği hususunda taksir yahut kastın disiplinsizliğin manevi unsurunu oluşturmakla birlikte maddi unsuru bakımından ise kanunda sayılan fiillerin meydana gelip gelmediği değerlendirilecektir. Örneğin kınama cezasını gerektiren " Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak" disiplinsizliğinde fiilin gerçekleştirilmesinde kusur olup olmadığı araştırıldıktan sonra taksir ya da kastın varlığına bakılmayacak, disiplinsizliğin maddi unsurunun oluşup oluşmadığına diğer bir ifadeyle personelin "yasaklanan davranışta bulunup bulunmadığı" araştırıldıktan sonra disiplinsizliğin tespiti yapılacaktır. Disiplinsizliğin tespitinden sonra aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği gibi fiil söz konusu kanun kapsamında birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi durumunda ayrı ayrı ceza verilemeyecek bu cezalardan en ağırı ile cezalandırılacaktır. Örneğin, resmi kıyafetle kahvehanede oyun oynayan personel, "Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafet ile kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturmak." disiplinsizliğinden ötürü Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası ile değil daha fazla cezayı gerektiren ve yalnızca "...kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynamak." disiplinsizliğinden dolayı Dört ila on günlüğe kadar aylıktan kesme cezası ile cezalandırılacaktır. Ayrıca disiplinsizlik teşkil eden fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmemektedir. Aynı şekilde herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı disiplinsizlik içeren fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellememektedir. Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına hakaret eden personel hakkında şikayet üzerine başlatılan soruşturma yahut kovuşturma, kanunun 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (1)'inci bendinde düzelenen "...hakaret etme" disiplinsizliği nedeniyle "Dört ila on günlüğe kadar aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına engel olmayacaktır.

Disiplin Cezalarında Takdir Hakkı Var mıdır?

Disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurullarının, disiplinsizliğin tespiti sonrasında kanunda düzenleme altına alınan disiplin cezalarını uygularken ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde takdir haklarını kullanabilecekleri düzenlenmiştir. Takdir hakkının objektiflikten uzak bir şekilde kullanılması, ölçüsüz kullanılması, aynı fiile farklı personele farklı şekilde kullanılması takdir hakkının hukukiliğini ortadan kaldıracak ve uygulanan disiplin cezasının iptaline kadar gidilebilecektir. Bu sebeple takdir hakkı kullanımının sınırsız olmadığı unutulmadan bu hak kullanılmalı, gerekçelendirilmeli,  Disiplinsizliğin işleniş biçimi, Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı, Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,
Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık gibi objektif kriterlerde göz önüne alınmalıdır.

Kanun Kapsamında Düzenlenen Disiplin Cezaları Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurlara verilecek disiplin cezaları kanunun 7'inci maddesinde yedi başlık altında düzenlenmiştir. Söz konusu disiplin cezaları;
a) Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi,
b) Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi,
c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılması,
ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulması,
d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulması,
e) Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılması,
f) Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılması, olarak hüküm altına alınmıştır. 

Kanunda belirtilen fiilerin işlenmesinin tespit edilmesi sonrasında  disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları uygulanacak disiplin cezasının takdirinde, kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulayabilme yetkisi vardır. Madde metninde de açıkça görüleceği üzere cezalardan hafif olanının verilmesi için objektif kriterler doğrultusunda karar verilecektir. Aylıktan kesme cezası ile kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında cezaların alt ve üst sınırları ağır ya da hafif ceza olarak değerlendirilmemektedir. 

Genel Kolluk Disiplin Hükümlerinde düzenleme altına alınan disiplinsizlikler ve cezaları ile disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususlar Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlerin tabi olduğu kendi kanunlarında düzenlenen meslekten ayırmayla ilgili hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Örneğin; Genel Kolluk Disiplin Hükümlerine dair kanunun 8 maddesinin (6) fıkrasında düzenlenen, "Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller" içerisinde düzenleme yapılmamış olmasına karşın Sözleşmeli Subay Astsubay Yönetmeliğinin "Sözleşmenin Feshi" başlıklı 15'inci maddesi kapsamında "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum" olan sözleşmeli subay ya da astsubay sözleşmesi kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilerek meslekten çıkarılacaktır. 
Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından başlayarak on yıl geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilmektedir. Başvuran personelin kanunda belirtilen bu süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse söz konusu ceza özlük dosyasından silinmesine karar verilmektedir. Kanun metninin "isteyebilir" şeklinde düzenlenmiş olması belirtilen sürelerin sonunda disiplin cezaların mutlak suretle özlük dosyasından silineceği anlamını taşımamakla birlikte re'sen değil personelin isteği üzerine ve hakkında yetkili amirler tarafından yapılacak objektirf değerlendirme sonrasında kaldırılacağı belirtilmiştir. Başvuru üzerine, yetkili amir tarafından yapılan değerlendirme yerinde görülmeyerek disiplin cezasının özlük dosyasından kaldırılmaması durumunda personelin karara itiraz edebilme ve idari yargı yoluna başvurabilme hakkı bulunduğu unutulmamalıdır.  

Disiplin Cezası Verilecek Fiiler Nelerdir?

Uyarma cezasını gerektiren fiiller;
Kanunun 8'inci maddesinin (1) fıkrasında,
"a) Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek,
b) Yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemek veya kullanımına sunulan kamu kaynaklarının kullanılmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki özeni göstermemek,
c) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak,
d) Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek,
e) Nezaket kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak,
f) Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek,
g) Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmak
" şeklinde düzenlenmiştir. 

Amir tarafından karar verilene kadar astın fikrini savunması veya emrin kanunsuz olduğu hususundaki kanaatini belirtmek için amire yaptığı itirazın bu fıkranın (g) bendinde belirtilen disiplinsizliği oluşturmayacağı ayrıca ifade edilmiştir.

Kınama cezasını gerektiren fiiller; 
Kanunun 8'inci maddesinin (2) fıkrasında,
"a) Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak,
b) Mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmak,
c) Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmek,
ç) Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak,
d) Mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak,
e) Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak,
f) Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini
gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak,
g) Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek,
ğ) Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak,
h) Mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmak,
ı) Bu fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek.
" şeklinde onbir başlık altında düzenlenmiştir.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller Kanunun 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında;
Kanunun 8'inci maddesinin (3) fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde disiplinsizlik fiiline göre Üç günlüğe kadar, Dört ila on günlüğe kadar ve Onbir ila onbeş günlüğe kadar olmak üzere üç başlık altında hüküm altına alınmıştır. 
Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller (a) bendinde;
"1) Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak,
2) Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak,
3) Özlük hakları ile ilgili veya başka bir kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik ve ayrıcalık talep etmek,
4) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saate kadar göreve gelmemek,
5) Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak,
6) Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek,
7) Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafet ile kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturmak,
8) Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak,
9) Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanmak,
10) Kendisine verilmiş olan personel kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek,
11) Bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya olmadığı halde bir rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesainin bir kısmına katılmamayı
alışkanlık haline getirmek,
12) Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranlara cevap vermemek, baştan savmak,
13) Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek,
14) Haklı bir neden olmadan kişileri bekletmek,
15) Selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemek,
16) Resmi protokol kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak,
17) Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak,
18) Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak
."

Dört ila on günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller (b) bendinde;
"1) Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek,
2) Resmi belge veya göreve ilişkin evrakı kaybetmek,
3) Önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden Devlet malı eşyanın hasar görmesine veya kaybolmasına neden olmak, 
4) İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi veya sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynamak,
5) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saatten fazla ve iki güne kadar (ikinci gün dahil) göreve gelmemek,
6) Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek,
7) Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili mevzuatında belirtilen süre dolmadan görev yerinden ayrılmak,
8) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine rağmen geri vermemek,
9) İzin verilen haller dışında üniforma giymemek."

Onbir ila onbeş günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller (c) bendinde;
"1) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar (üçüncü gün dahil) görevine gelmemek, 
2) İzinli bulunduğu sürede, hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine sözlü, yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemek, 
3) Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek,
4) Görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak,
5) Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakmak.
" şeklinde düzenlenmiştir. 

Genel Kolluk Disiplin Hükümlerini düzenleneyen kanunda Kısa süreli kademe ilerleme durdurma cezası 4'üncü fıkrada dört ay, altı ay ve on ay olarak üç ayrı şekilde uzun süreli durdurma cezası ise kanunun 5'inci fıkrasında 12 ay, 16 ay, 20 ay ve 24 ay olarak düzenlenmiştir.

Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiler kanunun 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında, 
Dört ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (a) bendinde; 
"1) Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,
2) Denetim görevini yerine getirmemek,
3) İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak üç günden fazla ve beş güne kadar (beşinci gün dahil) göreve gelmemek,
4) Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikâyet etmek,
5) Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını ve diğer mesai arkadaşlarını dövme girişiminde bulunmak,
6) Toplu olarak sözlü veya yazılı şikâyette bulunmak,
7) Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak,
8) Bu Kanunda ayrıca disiplinsizlik olarak tanımlanmamış olmak kaydıyla astları veya mesai arkadaşlarına yönelik olarak sürekli ve sistemli her türlü baskı ve taciz uygulamak.
"

Altı ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (b) bendinde;
"1) Doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye veya borç almak,
2) Kabul edilebilir mücbir sebepler haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,
3) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapmak ya da anlaşılmaz sesler çıkarmak,
4) Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makine, cihaz ve teçhizatta ağır kusur veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusurla hasara sebep olmak,
5) Görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak,
6) Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
7) Bir görevin kendisine tevdi edildiğini öğrendikten sonra mazeretler ileri sürmek suretiyle göreve başlamayı geciktirmek.
"

On ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (c) bendinde;
"1) Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bunlarla ilgili bilgileri amirlerinden ve resmen istenmesi halinde görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,
2) Yetkili olmadığı halde basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya da demeç vermek,
3) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek, kendisini yaralamak ya da bu fiillerin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,
4) Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet vermek,
5) Aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarını tehdit etmek.
" şeklinde düzenlenmiştir.

Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiler Kanunun 8'inci maddesinin 5'inci fıkrasında,
Oniki ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (a) bendinde;
"1) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak,
2) Görev sırasında kişilere veya herhangi bir nedenle kurum binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek."

Onaltı ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (b) bendinde;
"1) Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek,
2) Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,
3) Görev sırasında herhangi bir şekilde uyumak veya uyuklamak.
"

Yirmi ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (c) bendinde; 
"1) İzinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak beş günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) görevine gelmemek,
2) Muhafazası veya sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün uyanık davranmamak ya da önlem almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savsaklamak,
3) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak."

Yirmidört ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller (ç) bendinde;
"1) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,
2) Silahla yaralama suçunu kasten işlemek,
3) Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak,
4) Amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek,
5) Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek,
6) Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak,
7) Amir veya üste hakaret etmek,
8) Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek,
9) Amir veya üstlerini dövmeye teşebbüs etmek,
10) Amir veya üstlerini sözlü veya fiili olarak tehdit etmek,
11) Göreve ilişkin her türlü yazılı kağıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge niteliği taşıyan bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak ya da yanlış biçimde işlemesini sağlamak,
12) Kriptolu telsiz cihazının ve her türlü kriptolu cihazın kaybını veya çalındığını, idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın ilgili birime derhal bildirmemek,
13) Hizmet aracıyla ağır kusuru veya hizmetten ayrılabilen kişisel kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek.
" şeklinde düzenlenerek hüküm altına alınmıştır.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda "Meslekten çıkarma" ve "Devlet Memurluğundan Çıkarma" disiplin cezaları ayrı ayrı düzenleme altına alınmıştır. İşlemiş olduğu fiilin kapsamına bağlı olarak hakkında meslekten çıkarma cezası verilen personel Emniyet Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında hangi statüde olursa olsun görev alamayacak ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında diğer devlet memurluklarında görev alabilecektir. Kanunun 9'uncu maddesinde düzenleme altına alınan "Devlet Memurluğundan Çıkarılma" cezası ile cezalandırılan personel ise Emniyet Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alamayacağı gibi bir daha devlet memurluğuna da giremeyecektir. 

Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller Kanunun 8'inci maddesinin 6'ıncı fıkrasında; 
"a) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya personel arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,
b) Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak,
c) Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek,
ç) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak,
d) Hizmetle ilgili her türlü dosya, kayıt, resmi evrak veya belgeyi ya da örneklerini yetkisiz kişilere vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak,
e) Gizli tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,
f) Muhafazası veya sevkiyle görevli olduğu şüpheli, sanık, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve isteyerek imkân vermek,
g) Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmek veya bunların yok olmasına neden olmak, kanıtları silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak veya bu fiillere yardımcı olmak,
ğ) Devlet malı araç, gereç, hayvan, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, personel kimlik kartını, araç, gereç, hayvan, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımna vermek,
h) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,
ı) Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği ya da gördüğü bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için gerekli girişimde bulunmamak,
i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek,
j) Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak,
k) Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,
l) Resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmek veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek,
m) Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak, kullanılmasını kolaylaştırmak ya da özendirmek,
n) Kumar oynamak veya oynatmak, kumar oynatanlarla ilişki kurmak,
o) Kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak,
ö) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,
p) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylemlerde bulunmak,
r) Devlet memurları tarafından yapılamayacağı 657 sayılı Kanunda belirtilen kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
s) Siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak ya da siyasal eylemlerde bulunmak, görevli olmaksızın siyasal amaçla yapılacak açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine katılmak,
ş) İffetsizliği bilinen veya anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenmek ya da evlilik bağını devam ettirmek veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmak ya da nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek,
t) Kanuna aykırı olarak sendikalara üye olmak, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan açık veya kapalı yer toplantılarına ya da gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın katılmak, açık yer toplantı ve gösteri yürüyüşlerine resmi kıyafetli veya silahlı olarak katılmak ya da üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki toplantı ya da gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya bunlara katılmak,
u) Görevde kullanılan telsiz, telefon haberleşmesini veya kurum içi iletişim sistemlerini kasıtlı olarak engellemek,
ü) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek,
v) Amir ya da üste karşı itaatsizliğe, mukavemete ya da fiilen taarruza tahrik ya da teşvik etmek,
y) Menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak,
z) Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olduğu halde bu görevini kasıtlı olarak yerine getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri emir vererek yaptırmak,
aa) Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek,
bb) Görevi gereği öğrendiği veya edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşmak ya da basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına vermek,
cc) Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak,
çç) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak,
dd) Üstlerine, aynı rütbedeki meslektaşları ile diğer mesai arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,
ee) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla amir ya da üstleri hakkında olumsuz yönde eleştirici nitelikte konuşmalar yapmak,
ff) Dernek kurmak ya da spor dernekleri dışındaki derneklere üye olmak,
gg) Vakıf kurmak veya Bakanlıkça belirlenmiş vakıflardan başka vakıfların organlarında görev almak,
hh) (Ek:18/10/2018-7148/36 md.) Fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişilerle bilerek ilişki kurmak
." olarak düzenlenmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin;
a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5’i ila 1/4’ü,
b) Uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/3’ü ila 1/2’si, kesilir. Bu cezalar cezalar yetkili disiplin kurullarınca verilebilmektedir.

Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesi Nedir?

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunu kapsamında düzenlenen disiplinsizlik eylemlerini kanunda belirtilen şekillerde tekerrüre tabi olması disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilmektedir. Disiplin Ceza puanına bağlı olarak personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilmektedir. İlgili kanun kapsamında olan personelin en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası alması ya da En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası alması, disipinsizliği alışkanlık haline getirmek olarak tanımlanmış ve bu personel hakkında meslekten çıkarılması cezası verileleceği ifade edilmiştir. Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin özel kanunlardaki hükümler ise saklıdır.

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası kapsamı ve suçları ile bu cezayı verme yetkili olanlar hususunda söz konusu kanunda herhangi bir düzenleme yapılmamış 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine atıfta bulunmuştur. Bu yönlendirme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125'inci maddesinde belirtilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller; 
" a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak
" şeklinde sayılmıştır. 

Devlet Memurluğundan çıkarma cezasının kim tarafından vereleceği ise yine Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un göndermesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126'ıncı maddesinin (2) ve (3)'üncü fıkralarında düzenlenen hüküm gereği amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilmektedir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun personelin devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılma başvurusunu inceleyerek ayrı bir ceza tayinine yetkisi bulunmamaktadır. Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası gerektiren fiili hem maddi olarak hem de hukuki açıdan inceledikten sonra yalnızca cezayı kabul veya reddetme yetkileri bulunmaktadır. Cezanın Disiplin Kurulu ya da Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedilmesi durumunda atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilmektedirler.

Yukarıda 657 sayılı Kanunda düzenlenen Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası gerektiren fiilerin yanı sıra Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanunda;
"a) Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, dernek ve benzeri teşekküle katılmak, bunlara yardım etmek veya bu yapılarla ilişki içerisinde bulunmak,
b) İşkence yapmak.
" suçları da devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Disiplin Cezalarında Ağırlatıcı Nedenler Nelerdir?

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un disiplin cezası verilecek fiiller sayma yoluyla 8'inci maddesinde düzenlenmiş ve disiplinsizlik oluşturan fiilere uygulanacak cezalar kanunda hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu hangi fiillerin disiplinsizlik oluşturduğunu sayma yoluyla belirttiğinden yorum yoluyla sayılan maddelerdeki fiilerin haricindeki eylemler disiplinsizlik olarak değerlendirilemeyeceği gibi ilgili kanunda belirtilen hükümler haricinde ağırlatıcı cezalar da verilemeyecektir. Aksi durumda "kanunilik ilkesi"ne aykırı hareket edildiğinden dolayı başvuru üzerine verilen ceza iptal edilebilecektir. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanunun "Ağırlaştırıcı Nedenler" başlıklı 10'uncu maddesinde nedenler;
"(1) Amirin emrinin yapılmaması fiilinin neticesinde, Devlet ya da kişiler zarara uğratılmış ya da hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olunmuşsa doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(2) Görev yerinden ayrılmak fiili uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(3) Yazılı kağıt, belge ve kayıtlar üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(4) Nöbet görevine gelmemek veya nöbet talimatına aykırı davranmak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(5) Silahla ölüme sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(6) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun  ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(7) Meskûn yerlerde silah atmak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(8) Görevde uyumak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre meslekten çıkarma cezası uygulanabilir.
(9) Muhtelif mazeretler ileri sürmek suretiyle tevdi edilen göreve gitmemek fiili hizmetin aksamasına veya kamu zararının oluşmasına neden olmuşsa meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(10) Görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha veya savsaklama fiili Devleti veya kişileri zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ve zararın derecesine göre daha ağır cezalardan birisi verilebilir.
(11) Silahla yaralamaya kasten sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilir.
(12) Denetleme ve soruşturma görevlerini savsaklamak fiili hizmetin gecikmesine, durmasına, aksamasına neden olmuş veya Devlet ya da kişileri zarara uğratmışsa durumun ağırlığına yahut zararın derecesine göre, dört ay kısa süreli durdurma cezası uygulanabilir.
(13) Bu Kanunda belirlenmiş ve bir disiplin cezasıyla yaptırıma bağlanmış fiillerin sahil güvenlik personelince yurtdışı liman ziyaretlerinde veya Türk karasuları dışında işlenmesi halinde, uyarma ve kınama cezası gerektiren fiillerde meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı da dikkate alınarak aylıktan kesme, kısa veya uzun süreli durdurma cezası; aylıktan kesme, kısa veya uzun süreli durdurma cezası gerektiren fiillerde ise yine meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak meslekten çıkarma cezası verilebilir.
" şeklinde düzenleme altına alınmıştır.

Disiplin Amiri Kimdir, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişiler amir olarak tanımlanmış  disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amir ise disiplin amiri olarak ifade edilmiştir. Disiplin amirinin, disiplin cezası verilecek personelden makam, rütbe veya kıdemce büyük olması ve amir konumunda bulunması gerekmektedir. Kaymakamlar ilçe, valiler il teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir. Valiler kaymakamlara, Bakan ise Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile valilere göre bir üst disiplin amiri sıfatındadır. Kanundaki tanımı ile Disiplin amiri ile üst disiplin amirlerini ifade eden Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açabilme yetkisine sahiptirler. Disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisi disiplin üst disiplin amirleri tarafından da kullanılabilmektedir.

Bakanlık merkez, taşra ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirme, atama veya herhangi bir nedenle mensubu bulunduğu teşkilat dışında görev yapanlar hakkında disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu teşkilat bünyesinde yapılmakta ve disiplin soruşturma dosyası hakkında disiplin soruşturması yapılan personelin mensubu olduğu teşkilatın yetkili disiplin amiri ve kurullarına gönderilerek bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

Disiplin Amirlerinin Soruşturmaya İlişkin Yetkileri Nelerdir?

Disiplin Amirleri, maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil eden bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenmesi durumunda olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse bizzat ya da yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla disiplin soruşturmasını yapar. Disiplin soruşturmacısı olarak hakkında disiplin soruşturması yapılacak kişinin üstü konumundaki bir veya birden fazla kişi ya da Bakanlık ve/veya ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişi görevlendirilebilir. Ancak gerek görülmesi halinde, heyet başkanı hariç olmak üzere hakkında disiplin soruşturması yapılacak kişinin astı konumunda heyet üyeleri görevlendirilebilir. Disiplin soruşturmacısı olarak mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ile ilgisine göre emniyet hizmetleri sınıfından olanlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli haricinde herhangi bir personel görevlendirilememektedir. Disiplin amiri olarak tayin edilen unvanlara ait görevleri vekâleten, ikinci görevle, geçici görevle veya kanunlarda yazılı diğer hallerde yetkili olarak yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirlerine tanınan yetkileri kullanabilirler. Disiplin amirliği yetkisi devredilememektedir.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda bu kanun kapsamındaki  kurumların teşkilat yapısı gereği Emniyet Teşkilatı (madde 16, 17 ve 18), Jandarma teşkilatı (madde 19, 20 ve 21) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (madde 22, 23 ve 24) Disiplin Kurullarının kuruluşu, görev ve yetkileri ile bu kurullarca verilen kararların kesinleşmesi ayrı ayrı düzenleme altına alınmıştır. 

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Emniyet teşkilatında, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, eğitim ve öğretim kurumlarında birer polis disiplin kurulu, merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

İl polis disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki;
1) Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,
2) Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını vermeye,

Eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda
öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını vermeye,

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından;
1) Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,
2) İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,
3) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını vermeye,

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan;
1) Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden 5 inci meslek derecesine (bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezasını,
2) Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında durdurma cezaları ile daha alt cezaları vermeye Kanun'un 17'nci maddesi gereği yetkili kılınmışlardır. 

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü meslek derecelerindeki personel hakkında meslekten çıkarma cezası vermeye ise Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.
Emniyet teşkilatında görev yapan personelden emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara mensup olanlar hakkında disiplin cezaları; a) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin kurulunca, eğitim ve öğretim kurumlarında görevli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca, daha yukarı kadro derecesinde olanlara Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca, b) Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca, daha yukarı olanlara ise Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin
Kurulunca verilmektedir.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararlar Ne Zaman Kesinleşir?

Disiplin kurullarınca verilen kararlardan;
a) İl polis disiplin kurulunun polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,
b) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla; meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararları, Bakanın onayıyla, kesinleşir. 

Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında kurulan disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar kanun'un 20'nci maddesinde düzenlenmiştir.

İl jandarma disiplin kurulu il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki;
1) Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,
2) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını vermeye, 

Eğitim ve öğretim kurumlarında disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli ya da kurumda öğrenim gören;
1) Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,
2) (Değişik:18/10/2018-7148/40 md.) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını vermeye,

Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları disiplin kurulu;
1) Komutanlıklar bünyesinde bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,
2) Uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu;
1) Genel Komutanlık merkez teşkilatında görevli yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,
2) Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını,
3) Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman
jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını vermeye,

Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu;

1) Genel Komutanlık merkez teşkilatı, asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezasını,
2) Genel Komutanlık merkez teşkilatı, asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan albay rütbesinde bulunanlara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını vermeye yetkili kılınmıştır. 

Genel Komutanlık merkez teşkilatı, asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan;

a) Albay rütbesindeki personele meslekten çıkarma cezasını,
b) Generaller hakkında tüm disiplin cezalarını vermeye ise Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararlar Ne Zaman Kesinleşir?

Jandarma teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararlardan;
a) İl jandarma disiplin kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,
b) Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları disiplin kurulu, Genel Komutanlık Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurullarının meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,
c) Genel Komutanlık Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayıyla kesinleşmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurullarının Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında kurulan disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar Kanun'un 23'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Madde hükmü gereği Bölge komutanlığı disiplin kurulu;
1) Bölge komutanlığı ve bağlı olan komutanlıklar ile bölgedeki diğer komutanlıklardaki bölge komutanı ve amiraller hariç subaylar, astsubaylar ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,
2) Bölge komutanlığı ve bağlı olan komutanlıklar ile bölgedeki diğer komutanlıklardaki uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,

Eğitim ve öğretim kurumları disiplin kurulu;
1) Kurum komutanlığı ve bağlı olan komutanlıklar ile bölgedeki diğer komutanlıklarda görevli öğretim komutanı ve amiraller hariç, öğrenim gören ve görevli subaylar, astsubaylar ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,
2) Kurum komutanlığı ve bağlı olan komutanlıklar ile bölgedeki diğer komutanlıklarda görevli veya öğrenim gören uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,

Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu;
1) Hava komutanlığı ve bağlı olan komutanlıklar ile bölgedeki diğer komutanlıklardaki hava komutanı ve amiraller hariç subaylar, astsubaylar ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası
dışında kalan disiplin cezalarını,
2) Hava komutanlığı ve bağlı olan komutanlıklar ile bölgedeki diğer komutanlıklardaki uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,

Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu;
1) Komutanlık merkez teşkilatında görevli komutan yardımcıları, başkanlar ve amiraller hariç subaylar, astsubaylar ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,
2) Komutanlık merkez teşkilatında görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlere Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu;
1) Meslekten çıkarma cezasını,
2) Komutanlık merkez teşkilatında görevli komutan yardımcıları, başkanlar ve amiraller hariç subaylar, astsubaylar
ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını,
3) Amiral rütbesinde olmadıkları takdirde bölge komutanı, Eğitim ve Öğretim Komutanı, Hava Komutanı, merkez teşkilatında görevli komutan yardımcıları ve başkanlar hakkında memuriyetten çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını,
vermeye yetkili kılınmışlardır. 

Sahil Güvenlik Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararlar Ne Zaman Kesinleşir?

Sahil güvenlik teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararlardan;
a) Bölge komutanlığı disiplin kurulunun meslekten çıkarma kararları hariç diğer disiplin cezası konuşlu olduğu il valisinin onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,
b) Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu, Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Disiplin Kurulu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma cezası kararları hariç diğer disiplin cezası kararları Sahil Güvenlik Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla,
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayıyla kesinleşir. 

Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında Emniyet Teşkilatı, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yapılacak disiplin soruşturmalarının usulü  tüm kurumlar açısından "Soruşturma Usulü, Karar, Zamanaşımı, İtiraz" Başlıklı Beşinci Bölümün 27'inci madde ve devamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda Teşkilatlar bünyesinde kanunun yapmış olduğu düzenlemelere uygun oluşturulan disiplin kurulu, yetkisi kapsamında yerine getirdiği soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesine yer olmadığına, karar verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine karar verebilmektedir. Yapılan soruşturma sonucunda disiplinsizliği oluşturan fiilin, disiplin kurulunun görev alanına giren başka bir disiplinsizliği oluşturduğu
anlaşılırsa buna uygun olan disiplin cezası tayin edilir. Disiplin kurulunun cezası verilmesine yer olmadığına, karar verilmesine yer olmadığına veya disiplin cezası verilmesine yahut kurulun yetkisizliğine yönelik kararları gerekçeli olarak yazılmaktadır. Ceza verilmesi halinde, gerekçede disiplinsizlik unsurları ile ceza miktarının tayininde esas alınan hususlar gösterilir. Disiplin soruşturması nedeniyle görevi başında kalmasında sakınca görülenler hakkında görevden uzaklaştırma hususunda 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Disiplin Suçlarında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Bu Kanunda tahdidi olarak sayılan disiplinsizlik fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında bir ay içinde, Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı sonrası disiplin soruşturması yapılması durumunda verilen ceza zamanaşımı sebebiyle hukuka aykırı olduğundan itiraz edilebilir veya idari yargı yoluna başvurularak iptali sağlanabilir. Aynı zamanda disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi de zamanaşımına uğramaktadır. Kanunda zamanaşımı başlama süreleri Ceza Hukuku ilkeleri doğrultusunda tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağı düzenlenmiştir. Disiplin Kurulu veya disiplin amiri tarafından verilen ceza sonrası ilgili tarafından İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda belirtilen 60 günlük dava açma süresi içerisinde başvurulupta yargılama sonrası fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapabileceği düzenlenmiştir. 

Disiplin Cezalarına Nasıl ve Ne Kadar Sürede İtiraz Edilir?

Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. On günlük süre hakdüşürücü süre olup kararın personele tebliğ edildiği günün ertesi günden itibaren hesaplanır. Son günün hafta sonu ya da resmi tatile denk gelmesi durumunda ilk mesai gününün mesai bitimi son gün olarak kabul edilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Ancak vali, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine Kurulun verdiği karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği disiplin cezalarına karşı ise valiye itiraz edilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. İtiraz, yetkili merci tarafından otuz gün içinde karara bağlanmak zorundadır.  İtiraz üzerine kararı inceleyen yetkisi merci itirazı haklı görülürse verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Ancak İtiraz üzerine önceki cezadan daha ağır ceza verilemez. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur ve ret kararı itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir.  İçişleri Bakanı ile disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı itiraz yolu kapalı olup ancak süresi içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Disiplin Cezalarında Savunma Hakkı Var mıdır?

Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerde hüküm altına alınan "adil yargılanma hakkı"nın alt başlığı içerisinde yer alan "savunma hakkı" kanunun 31'inci maddesinde, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği düzenlenmiştir. Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından hakkında disiplin soruşturması açılan personelden disiplinsizlik oluşturan fiille ilgili savunması istenir. Savunma için verilen süre en az yedi gün olmakla birlikte gerek görülmesi durumunda daha uzun süre verilebilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Hakkında disiplin soruşturması yapılan personel, savunma istenmesinden itibaren soruşturma evrakını inceleme ve bu inceleme sonrasında savunmasını yapma hakkına sahiptir. Hakkında meslekten çıkarma cezası veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Jandarma ve Polis Disiplin Cezalarına İtiraz Edilir mi?

Disiplin Cezalarına Karşı Dava Ne Zaman Açılır 

Kanunda belirtilen esaslar ile kesinleşen disiplin cezalarına karşı yargı yolu açık olup idari yargı merciilerinde iptal davası açılabilir. Dava açma süresi, kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren başlar. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığının seyir halindeki gemi ve botlarında verilen cezalarda dava açma süresi, geminin bağlı bulunduğu üsse veya limana dönmesiyle başlar. Personelin kararın kesinleşerek tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı merciinde idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açma hakkı vardır. Burada belirtilen 60 günlük süre hak düşürücü nitelikte kabul edilen dava açma süresi olduğundan hak kaybına uğramamak için takibi düzgün yapılmalı ve süresi içerisinde idari yargı merciine başvurulmalıdır. (nitekim 60 günlük sürenin aşılması durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk inceleme sonunda süre aşımı nedeniyle dava reddedilecektir). İdare hukukunda sürelerin yanlış takibi ya da tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi durumlarında dava süre aşımı dolayısıyla usulden reddolmasına ve hak kayıplarına sebep olabileceği gibi idari yargılama konusunda yeterli tecrübeye sahip olunmaması da aleyhe hüküm kurulmasına neden olacaktır. Bu sebeple idari yargı merciinde açılacak davaların idari yargı konusunda tecrübeli ve bilgili idare avukatları ya da idari yargı davaları konusuda tecrübeli idari dava avukatları ile yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçecektir. 

Pollis Disiplin Cezası İptali Emsal Karar

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2015/4973 E.  ,  2017/1715 K. Sayılı kararında; 
“...Dosyanın incelenmesinden; polis memuru olan davacının, 29-30/04/2008 tarihinde 19:00-08:00 saatleri arasında Meşrutiyet Polis Lojmanlarında Çevre Koruma Nöbetçisi olarak görevli olduğu, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ....NIN 29/04/2008 Salı günü saat 08:00 ile 30/04/2008 Çarşamba günü saat 08:00 saatleri arasında Nöbetçi Müdür olarak görevli olduğu, adı geçen Nöbetçi Müdürün 30/04/2008 tarihinde Müdüriyet Makamına verdiği 016925 kayıt numaralı raporda 30/04/2008 günü saat 03:35 sıralarında Meşrutiyet Polis Lojmanları nokta görevlisi davacının denetlendiği, davacının görevli olduğu kulübe içerisinde, kulübenin ışıkları sönük ve sandalye üzerinde uyur vaziyette bulunduğunun tespit edildiğinin bildirildiği, söz konusu rapor üzerine başlatılan idari soruşturma neticesinde düzenlenen 24/07/2008 günlü soruşturma raporuna istinaden davacının görev sırasında uyuduğundan bahisle 24 ay uzun süreli durdurma cezasıyla tecziye edildiği anlaşılmaktadır.
Ceza Hukuku kökenli bir ilke olan lehe olan hükmün uygulanması ilkesi; işlendiği zamanın hukuki normları uyarınca suç sayılan bir fiil sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmış bulunuyorsa veya sonradan yürürlüğe giren düzenleme suçun işlendiği zaman mevcut olan düzenlemeye göre suçlunun lehinde ise, sonraki normun daha önce işlenmiş olan fillere uygulanmasını öngörmektedir. Kural olarak idari işlemlerin yargısal denetimi, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. Bu anlamda idari işlem niteliğindeki disiplin yaptırımının da tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetiminin yapılması gerekmekte ise de, ilke olarak suç ve cezada lehe olan normun uygulanması kuralının disiplin cezaları yönünden de geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla, fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kişilerin lehine olan mevzuat hükmü dikkate alınmalıdır. Ancak lehe hükmün uygulanması amacıyla verilecek bir iptal kararının, davacının eylemine uyan başka bir disiplin cezasının uygulanmasına engel olmayacağı da açıktır.
Dava konusu cezanın dayanağı soruşturma raporunun incelenmesinden, olayın tanıkları olan nöbetçi Emniyet Müdürü ve polis memurunun ifadeleriyle, davacının görevi sırasında uyumak fiilini işlediğinin sabit olduğu anlaşılmakta olup, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında bu yönüyle hukuki isabetsizlik bulunmamakta ise de, davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasına temel olan Tüzükte öngörülen eyleminin mevcut hukuki durum itibarıyla 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylemler arasında yer almayarak 16 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren haller arasında yer alması ve "suç ve cezada lehe olan kuralın uygulanması" kuralının disiplin yaptırımları yönünden de geçerli bir ilke olması karşısında, dava konusu işlemde bu haliyle hukuka uyarlık görülmemiştir.”