Eczacı Disiplin Cezaları

ECZACI DİSİPLİN CEZALARI NELERDİR?

Eczacılara Disiplin Cezası Verilebilir mi?

Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlarında üye olamayacakları belirtilenler hariç, sanatlarıyla uğraşan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan eczacıların katılmasıyla; eczacıların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; eczacıların birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan Türk Eczacıları Birliği, Eczacı Odaları, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük kongreden oluşan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde teşekküldür. 25.1.1956 tarih ve 6643 sayılı TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU'nda birliğin vazifeleri; 
"a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti gaye bilen eczacılık meslekine ait gelenekleri muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,
b) Azasının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi şekilde telife çalışmak,
c) Eczacılık meslekinin icrası hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım etmek,
d) Azasının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis etmek, dergi çıkarmak, ilmi konferans ve kongreler tertibeylemek ve eczacı okulu öğrencilerinin eczanelerde yapacakları stajı düzenlemek,
e) Hususi ihtısas komisyonlarına hazırlattıracağı ilaç fiyat tarifelerini Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tensip ve tasdikına arzetmek ve tasdik edilen tarifelerin tatbik olunup olunmadığını kontrol etmek,
f) Halk sağlığını korumaya, azasını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, iş kanunları ile içtimai kanunların ve bunlara müsteniden çıkarılan mevzuat hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziini adilane bir şekilde tanzime çalışmak,
g) Azasından yaşlı ve malül olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef olduğu kimselere yardım etmek üzere meslektaşlar arasında yardımlaşma sandığı kurmak,
h) Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczane açılması için icabeden teşebbüslerde bulunmak,
i) Yerli tıbbi müstahzarların revacını temin edecek tedbirleri almak,
j) Halk sağlığı ve eczacılık mesleki ile alakalı meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yaparak bu makamların yardımını temine çalışmak,
k) Eczacılar ve Eczaneler Kanununa göre azasının tutmaya mecbur olduğu defterleri tertip, tabı ve bedeli mukabilinde tevzi etmek" şeklinde düzenlenmiş ve mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgili hizmetlerde çalışacak eczacıların işe başlamadan önce bulundukları ilin eczacı odasına kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirme zorunluluğu olduğu düzenleme altına alınmıştır. 

Hem Türk Eczacıları Birliği Kanunu hem Türk Eczaları Birliği Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde eczacılık mesleğinin icrası belirlenen kurallar ve esaslar çevresinde yerine getirilmesi gerektiği düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu kanun ve yönetmeliklerde belirlenen disiplin kurallarına uyulmaması durumlarında eczacılara kanunda öngörülen cezaların verileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda Eczacıların disiplin uygulamalarına ilişkin işlemler, 1956 yılında yayımlan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanun gereği Türk Eczacıları Birliği yapısı içerisinde teşkil edilen “Yüksek Haysiyet Divanı” ile bölge eczacı odalarının yapılarında kurulan ”Haysiyet Divanı” tarafından yürütülmektedir.
Türk Eczacıları Birliği Kanununun 23 ila 31’inci maddelerinde bölge eczacı odalarında kurulan Haysiyet Divanının seçilme usulleri ile divanın vazife ve görevleri ile haysiyet divanı tarafından verilebilecek disiplin cezalarının neler olduğu  hüküm altına alınmıştır.
Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olupta sanatlarıyla uğraşan, meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalışan ve Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı Eczacı Odalarına üye olan eczacılar ile Eczacı Odalarına kayıt olması gerektiği halde kaydını yaptırmayan eczacılar da kapsam dahilinde değerlendirilerek Disiplin işlerinde yetkili kurullar olan bölgesel olarak teşkil edilmiş Haysiyet Divanları ile Yüksek Haysiyet Divanı tarafından haklarında disiplin cezalarına hükmedileceği hüküm altına alınmıştır.  

Disiplin cezaları; eczacıların, Türk Eczacıları Birliği Kanununa, Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğine, Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğüne, Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine  Dair Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine, Türk Eczacıları Birliği Genel Kurul kararlarına, ilgili Eczacı Odasının Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına ya da Türk Eczacıları Birliği tarafından kabul gören ilgili diğer mevzuat ve / veya protokol hükümlerine aykırı hareketleri görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstererek maddi ya da manevi zarara neden olan, imzaladığı sözleşmelere uymayan, eczacılık mesleğinin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptanan eczacılara verilmektedir. Disiplin işlerinde yetkili kurullar 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereği Haysiyet Divanları ile Yüksek Haysiyet Divanlarıdır. Her eczacı odasında görev süresi iki yıl olacak şekilde beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Haysiyet Divanı kurulur. Haysiyet Divanlarının yetki alanı bünyesinde kurulan Eczacı Odasının bölgesi ile sınırlıdır. Ancak Eczacı Odaları başka Eczacı Odalarını ilgilendiren olayları ilgili Eczacı Odasının Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Eczacı Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Kanun ve yönetmelikler ile diğer ilgili mevzuatlarda belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen eczacı hakkında eczacı odası tarafından yapılacak disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki aşamalı olarak yerine getirilmektedir. Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Oda Denetleme Kurulunca ilk incelemenin ya da soruşturmanın yapılması ile ilgili eczacı hakkında Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ya da Haysiyet Divanına sevk edilmesine karar verilebilir. Disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında, ilgiliye Eczacı Odası Denetleme Kurulu tarafından kendisine yöneltilen suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 (on beş) günlük savunma süre tanınması zorunludur. Savunması alınmadan ya da verilen savunma sürenin kanunda belirtilen 15 günlük süreden az olduğu durumlar başvuru halinde idari yargı merciilerince hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal edilebilir niteliktedir. Kendisine tanına süre içinde savunmasını vermeyen eczacı, savunma hakkından vazgeçmiş sayılmaktadır. Savunmaya cevap verilmediği ya da ilgilinin verdiği savunma sonrasında Oda Denetleme Kurulu savunmayı ve konuyu inceleyerek 30 (otuz) gün içerisinde dosyayı Haysiyet Divanına sevk edip etmeyeceğine kararıyla raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu tarafından rapor incelenerek, gerekli görüldüğü durumlarda dosya Haysiyet Divanına sevk edilir. Yönetim Kurulu, yapılan disiplin soruşturması sonunda hazırlanan raporda eksiklik tespit ederse, 20 günlük kesin süre içerisinde eksikliği tamamlattırır. 20 günlük süre kesin süre olduğundan dolayı ek süre verilmesi söz konusu değildir. Eczacı hakkında başlatılacak soruşturmanın zamanaşımı süresi suçun işlendiği tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Bu süre zamanaşımı süresi olup geçirilmesi durumunda eczacı hakkında soruşturma başlatılamayacaktır. 

Haysiyet Divanının Vermeye Yetkili Olduğu Disiplin Cezaları Nelerdir?

Her eczacı odası bünyesinde ikişer yıllık görev süresi ile kurulan ve beş asil, beş yedek üyeden oluşan Haysiyet Divanı,  kanunda belirtilenler arasında yer alıpta odaya girmeyen veya ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında düzenleme altına alınan yükümlülükleri yerine getirmeyenler ile soruşturma evrakı divana tevdi edilen oda üyesinin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre;
a) Yazılı ihtar,
b) Para cezası
c) Eczacılık sanatı icrasından men,
d) Eczacı Odasının bölgesinde çalışmaktan menetmek
disiplin cezalarını verebileceği Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun "Haysiyet Divanının vazife ve salahiyetleri" başlıklı 30'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Haysiyet divanları kanunda belirtilen cezaların verilmesinde takdir hakkına sahiptir. Ancak divanların takdir haklarını hukuka uygun, objektif kriterlere dayanarak kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan işlemin hukuka uygunluk açısından iptali mümkündür. 
NOT: Haysiyet divanlarının görevleri mevzuat hükümlerine dayalı olarak yürütülmekte ve divana intikal ettirilen dosyalar üzerinde görüşülerek karar birliğine varılmaktadır. Yasak fiillerin açıkça yazılı olduğu hukuki bir düzenleme olmaması sebebiyle bölge eczacı odaları tarafından görüşülen dosyalardaki vakılar göz önünde tutularak hazırlanan taslak yönetmelik baz alınarak disiplin suçlarının neler olduğu hazırlanmıştır.

Haysiyet Divanı Tarafından Yazılı Uyarı Cezası Verilen Disiplin Suçları Nelerdir?

Yazılı uyarı cezası; eczacıların mesleğini uygularken meslektaşları, üçüncü kişiler, Türk Eczacıları Birliği ve Oda birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. 
Uyarı Cezası:
a) Diğer durumlarda belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmeyenlere,
b) Türk Eczacıları Birliği ya da Oda birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunanlara,
c) Türk Eczacıları Birliği ya da Oda organlarına seçilmiş üyelerin kanun ya da yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara,
d) Onur Kuruluna sevk edilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunanlara,
e) Türk Eczacıları Birliği tarafından imzalanan ve eczacıların taraf olduğu protokol, sözleşme v.b metinlerde yer alan hususlardan, diğer durumlarda belirtilen disiplin suçları kapsamına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmeyenlere UYARI CEZASI verilmektedir.

Haysiyet Divanı Tarafından Para Cezası Verilen Disiplin Suçları Nelerdir?

Para cezaları olayın doğurduğu sonuçlara bağlı olarak fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatının 4 (dört) katından az, 15 (on beş) katından fazla olmamak üzere verilmektedir.
Para cezaları:
a) Eczacılık Mesleği mensupları arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunanlara,
b) Odaların onayı gereken durumlarda onay almadan mesleki etkinliklerde bulunan, eczacılık mevzuatına ve talimatlara uymayanlara,
c) Eczacı odalarının denetleme kurullarının, mesleki denetim uygulamasına aykırı davrananlara,
d) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş ilaç ücretlerinin altında veya üstünde ücret alanlara,
e) Uzmanı olmadığı konularda etkinlik yaparak ya da meslek uygulaması sırasında haksız kazanç sağlayarak üçüncü şahısları zarara uğratanlara,
f) Onur Kuruluna sevk edilen bir üye ile ilgili karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayacak faaliyetlerde bulunarak, ilgili üyenin ekonomik zararına neden olanlara ya da mesleki itibarını zedeleyenlere,
g) Eczanenin cephesindeki eczane tabelası dışında, yönlendirme tabelası v.b ilanlar kullananlara, Eczane vitrinlerine ilaçlar ile ilgili ticari metalı veya övücü ilanlar yapıştıranlara,
h) Yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olsun kendi reklamını yapanlara, Fatura veya diğer matbu belgelere reklam özelliği taşıyan ibareler koyanlara, Eczanenin ismini taşıyan takvim v.b reklam materyali bastıranlara,
ı) Nöbetçi eczane listesini her gün en geç saat 10’a kadar nöbet levhasına asmayanlara, Mesai saatlerinden sonra E logolu ışıklı levhanın ışıklarını açık bırakanlara, Nöbetçi olduğu halde eczanesini kapalı tutarak, nöbet görevini yerine getirmeyenlere,
j) Eczacı odaları tarafından yürütülen sıralı dağıtım reçetelerini odanın onayı olmadan karşılayanlara, 
k) Eczacı odaları tarafından belirlenen mesai saatinden önce veya mesai saati bitiminden sonra eczaneyi açık tutanlara,
l) Mesleğin icrası esnasında elde edilen bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşanlara, 
m) Mesleği dışında bizzat ticaret ile uğraşanlara, 
n) Tutulması gereken defterleri doğru tutmayan veya defterin/defterleri mevcut bulundurmayanlara, 
n) Eczacı Odaları Yönetim Kurulları veya Eczacı Odasının Genel Kurullarında alınan tarafından alınan mesleki kararlara aykırı hareket edenlere, 
o) Daha önce yazılı uyarı cezası aldığı halde uyarı gerektiren suçu yineleyenlere PARA CEZASI verilmektedir.

Haysiyet Divanı Tarafından Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası Verilen Disiplin Suçları Nelerdir?

Meslek uygulamasının yasaklanması cezası, 3 (üç) günden az 6 (altı ) aydan çok olmamak üzere eczacılık yapmasının yasaklanması ve üyelik haklarının bu süre içinde kullandırılmamasıdır. Aynı suçun tekrarı durumunda ceza en yüksek sınırdan uygulanır.
Serbest meslek uygulamasından yasaklama cezaları:
a) Para cezasıyla cezalandırılmış bir suçu bilinçli olarak yineleyenlere, Para cezası gerektiren durumlardan herhangi birisinin ağırlaştırılmış halde işleyenlere,
b) Kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için mesleğini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar verenlere,
c) Temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Eczacıları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engelleyenlere, verilmektedir.

Haysiyet Divanı Tarafından Eczacı Odasından İhraç Cezası Verilebilir mi?

Haysiyet Divanı tarafından yapılan inceleme sonrasında ilgili eczasının bir bölgede üç defa sanat icrasından men edilmiş olması durumunda Eczacı Odasından ihraç kararı verilebilmektedir.

Haysiyet Divanı Kararlarına İtiraz Edilir mi?

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinin "Haysiyet Divanına Sevk Edilecek Dosyalar" başlıklı 31'inci maddesinde Kanun, tüzük, yönetmelik ve büyük kongre kararlarına aykırı hareket etmekle itham olunan eczacılardan Oda yönetim kurullarınca konu ile ilgili savunmaları isteneceği düzenlenmiştir. İlgiye yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde yazılı savunma vermeyen veya oda tarafından belirlenen günde sözlü savunma yapmaya gelmeyen üyenin evrakı doğrudan, belirlenen süre içerisinde yazılı savunmasını veren veya sözlü savunma yapmaya gelenlerin evrakı ise savunmaları ile birlikte oda Haysiyet Divanına sevk edileceği ifade edilmiştir. Yapılan inceleme sonrasında Haysiyet divanları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, kararın üyeye tebliğinden itibaren, 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilmektedir. İtiraz dilekçesi, Yüksek Haysiyet Divanına gönderilmek üzere savunma ile birlikte ve imza karşılığında Eczacı Odalarının Yönetim Kurullarına sunulunur. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarından, yazılı ihtar ve para cezaları kesinleşir ve ilgili Eczacı Odası tarafından beklemeksizin uygulanır. Geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararları ayrık olmak üzere diğer disiplin cezalarına itiraz dilekçesi Yönetim Kurulunca reddilerek cezanın kesinleşmesi ya da süresi içinde itiraz edilmeyerek kesinleşen disiplin cezalarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare Mahkemesinde idari işlemin iptali istemiyle yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. Burada belirtilen 60 günlük süre İdari Yargılama Usul Kanunda belirlenen hak düşürücü nitelikte dava açma süresi olduğundan, süresi içerisinde İdari yargı merciine yani İdare Mahkemesine başvurulmalıdır. (Sürenin geçirilmesi durumunda, idare mahkemesinin yapacağı ilk incelemede süre aşımı nedeniyle dava reddedilir). İdari davalarda sürelerin yanlış hesaplanması, tecrübesizlik sebebiyle öngörülmemesi halinde dava süre aşımı dolayısıyla ya da idari davalardaki usül konusunda yetersizlik hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Bu nedenle İdare Mahkemesinde açılacak davaların idari davalar konusunda tecrübeli idare avukatı ya da idari davalarda yetkin idari dava avukatı ile yürütülmesi hak kayıplarını önleyecektir. 
Önemli diğer bir nokta ise Haysiyet Divanı tarafından eczacı hakkında geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalışmaktan men kararı verilmesi durumunda ise verilen karara karşı itiraz olmasa dahi İdare Heyeti Başkanlığınca karar incelenmek ve karar verilmek üzere Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. 

Haysiyet Divanları Tarafından Verilen Men Kararları Kesinleşme Zamanı Nedir?

Türk Eczacıları Birliği Kanununa göre teşkil edilen Eczacı Odaları Haysiyet Divanları tarafından ilgili hakkında verilen eczacılık mesleği sanat icrasından men kararları ile bir bölgede çalışmaktan men kararları itiraz olmasa dahi Eczacı Odası İdare Heyeti tarafından Yüksek Haysiyet Divana hakında karar verilmek için gönderilir ve Yüksek Haysiyet Divanının yapılan inceleme sonucunda karar kesinleşir. Yüksek Haysiyet Divanının vermiş olduğu bu kararlar, diğer cezaların aksine Eczacı Odası tarafından değil cezanın ağırlığına binaen Sağlık Bakanlığınca uygulanmaktadır. Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak sanat icrasından menedilen kişi hiçbir suretle sanatlarını icra edemeyecek ve varsa varsa müessesesi de kapatılacaktır.   
Yüksek Haysiyet Divanı Eczacı odasından kendisine tevdi edilen disiplin dosyasını incelemek için üçte iki çoğunluk ile toplanır ve mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar verir. Haysiyet Divanları tarafından verilen kararların Yüksek Haysiyet Divanında görüşme sırasında hakkında disiplin soruşturması yapılan ilgilinin talepleri üzerine yazılı veya sözlü savunmaları alınırak karar verilir. Yüksek Haysiyet Divanı, Eczacı Odası Haysiyet Divanlarından gelecek evrakı ve kararları inceledikten sonra uygun gördüğü takdirde ya aynen veya değiştirerek kabul ve tasdik eder. Eczacı Odası tarafından verilen kararları uygun bulmazsa bu husustaki görüşüyle birlikte gerekçeli olarak dosyaları ilgili Eczacı Odası Haysiyet Divanına iade eder. İlgili Eczacı Odası Haysiyet Divanının bu konuda vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı saklıdır. Men kararları haricinde verilen diğer ihtar ve para cezalarına dair kararlar kanuni işlem ve süreler sonunda kesinleşerek, ilgililerin kayıtlı olduğu Eczacı odalarınca uygulanır.

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI KARARLARINA İTİRAZ EMSAL KARAR

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanun'da; “Yüksek Haysiyet Divanı"nın kendisine gelen kararı onaylamayarak geri iadesi durumunda ilgili Haysiyet Divanının vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı olduğu düzenlenmiştir. Düzenlemede her ne kadar "Haysiyet Divanının vereceği ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar hakkında Danıştay’a başvurma hakkı" ifade edilmişse de Yüksek Haysiyet Divanının onama kararlarına karşı da süresi içerisinde İdari Yargı Merciilerine başvurma hakkı bulunmaktadır. Nitekim;  Danıştay Sekizinci Dairenin 11.10.2000 tarih, 2000/2476 E. ve 2000/6224 K.sayılı kararında da 
"... bu yasa kuralına göre, yüksek onur kurulunun yerel onur kurulunca verilen kararı aynen yahut değiştirerek onaylaması halinde verilen karar kesinleşmekte olup, kesinleşmiş ve yürütülmesi zorunlu olan bu işleme karşı idari yargı yerinde dava açılabilmesinin mümkün bulunduğu açıkça ortadadır. Yasa maddesinin ikinci fıkrasında onaylanmadan geri gönderilen kararların yerel onur kurulunca yeniden karara bağlanması üzerine Yüksek Onur Kurulunun ikinci kez vereceği kararlara karşı Danıştay''a (idari yargıya) başvurulması hakkı bulunduğunun belirtilmiş olması, bu hükmün 1. fıkraya göre kesinleşen aynen kabul yahut değiştirilerek kabul edilen cezalara karşı yargı yolunun kapatılması olarak yorumlanamaz.. Zira, ikinci fıkrada yer alan idari yargıya (Danıştay''a) başvurma hakkı; yerel onur kuruluna yargı yoluyla kendi kararında ısrar edebilmesi olanağının hatırlatılmasından ibarettir. Bu itibarla, Yüksek Onur Kurulunun cezayı değiştirerek onayan kararına karşı açılan davanın esasının incelenerek çözüme ulaştırılması gerekirken, yargı yolunun kapatılması sonucunu doğuracak şekilde yazılı gerekçeyle davanın reddinde isabet görülmemiştir." denilerek haysiyet kurulunca verilen kararı aynen yahut değiştirerek onaylaması durumlarında da idari yargı yolunun açık olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mil Hukuk ve Danışmanlık