Tutuklamaya İtiraz

Tutuklamaya İtiraz

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.

Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk  halinin devamının gerekip gerekmediği hususunda Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Sulh Ceza hakimi  tarafından tutuklama nedenleri göz önünde bulundurularak şüpheli veya müdafii dinlenilmek üzere tutukluluk hakkında karar verilir. Tutukluluk durumunun incelenmesi şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla şüpheli tarafından da istenebilir. Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da en geç otuzar günlük süreler itibarıyla re'sen karar verir. 

Tutuklamaya İtiraz İçin Neler Yapılmalı?

Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir. Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutukluluğa itiraz Sulh Ceza Hakiminin tutuklulukla ilgili kararın verildiği günü takip eden günden itibaren 7 gün içerisinde bir üst Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilir. Örneğin Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararına karşı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine verilecek itiraz dilekçesi ile Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilir.

Tutukluluğa Kimler İtiraz Edebilir?

Tutukluluğa itiraz avukat tarafından yapılabilir.

Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler.

Tutuklunun Eşi de Tutukluluk Kararına İtiraz Edebilir.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ceza avukatı hem Türk Ceza Kanununa hem de Ceza Muhakemeleri Kanununa vakıf olmalı müdafiiliğini yaptığı müvekkilinin haklarını vekalet sözleşmesinin kendisine verdiği yükümlülükler gereği sonuna kadar korumalıdır. Hem sadakat yükümlülüğü hem de vicdani kanaatler gereği mesleğini özenle icra etmeli müvekkili tutuklu ise tutukluluğa itirazı gerekçeli savunmalarla birlikte yerine getirmeli, müvekkili tutuksuz yargılansa dahi özen göstermeyi bırakmamalıdır. Ceza avukatı olmak hatta ağır ceza avukatı olmak özveri gerektiren bir iş olup son derece ilgi isteyen bir alandır. 

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Örneği

ANKARA ...SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

SORUŞTURMA NO                                :2019/...

DOSYA NO                                             :2019/...

TUTUKLAMA TARİHİ                            :../../2019

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDEN 

ŞÜPHELİ                                               :AD SOYAD

İTİRAZ KONUSU                                  : Tarafıma ... tarihinde yukarıda dosya numarası bulunan dosya ile Ankara ... Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiş olup iş bu karar karşı itiraz ve

                                                                 gerekçelerin sunulması ile tahliye kararı verilmesi talebinden ibarettir

İTİRAZ NEDENLERİ VE GEREKÇESİ: 

1-) Sabit yerleşim yeri sahibi olduğum gibi oturduğum evde ailelm ile birlikte yaşamaktayım. Sabit ikametgah adresi sahibi olduğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem sebebiyle kaçma söz konusu değildir.

2-) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ... soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle sorgu hakimliğine sevk edilmiştim. Ankara ... Sulh Ceza Hakimliğinin ...Sorgu numarası ile yapılan sorgu neticesinde  isnat edilen “....” suçundan CMK 100 vs maddeleri uyarınca tutuklanmama .... tarihinde   karar verilmiştir. 

3-) Verrmis olduğum savunmalarda da görüleceği üzere, ...kastım yoktur. Bu durum bile ... kastımın olmadığını göstermektedir. Nitekim ... suçunun oluşumu için kanunun aradığı “...” unsuru da gerçekleşmemiştir. Ayrıca sabit ikametgah sahibi olmam, kaçma ve delilleri karartma şüphelerim de bulunmadığından öncelikle tutuksuz yargılanmamı, Sayın Hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM              : Ankara ... Sulh Ceza Hakimliği’nin ... tarih ve ... Sorgu sayılı tutuklamaya ilişkin olarak vermiş olduğu kararının kaldırılarak, gerektiğinde adli kontrol hükümlerinin de uygulanarak serbest bırakılmamı talep ederim. 

Haksız Tutuklama Nedir?

Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında 

Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,

Kanuni gözaltı süresi içinde hakim önüne çıkarılmayan,

Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,

Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,

Mahkum olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hallerde sözle açıklanmayan,

Yakalamaları veya tutuklanmaları yakınlarına bidirilmeyen,

Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan, kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını Devletten isteyebilirler. 

Karar veya hükümlerin kesinleştinin ilgilisine tebliinden itibaren üç ay ve her halde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir. Yukarıda sayılan hususlara ilişkin tazminat davası Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile açılır. 

Haksız Tutuklama Tazminatı Dilekçe Örneği

...Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Başkanlığına 

Davacı:...

Davalı:Maliye Bakanlığı

Konu: Haksız tutuklama nedeniyle geçirilen 7 ay 28 gün karşılığında 15.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminat talebini içerir dileçemizdir.

Açıklamalar: 

... Suçundan .../.../... tarihinde ... Cumhuriyet Savcılığınca sorgulandıktan sonra tutuklama talebiyle gönderildiğim ... Sulh Ceza Mahkemesinin .../... sayılı kararı ile tutuklandım.

Tarafıma açılan kamu davası .../... E, ..../...K sayılı ve .../.../... tarihli kararıyla sonuca bağlanmış ve üzerime atılı suçtan beraatime hükmedilmiştir. ..../.../... tarihinde tahliye edilip toplam 7 ay 28 gün haksız yere tutuklu kaldım.

Şahsım kendime ait olan büyük bir market işletmekte olup tutukluluk süresi boyunca market işletilememiş ve 15.000,00 TL maddi zararım doğmuştur. Nitekim iş yerim 7 ay 28 gün şahsımın yokluğunda faaliyet göstermiş ve işlerin başında bulunamamam sebeiyle bu zarar meydana gelmiştir. Bu durum Sulh Hukuk Mahkemesine yaptırılmış olan tespit davası ile belgelenmiştir.

Ayrıca bu yaşanılanlar ile 7 ay 28 gün boyunca tutuklu kalmam sebeiyle psikolojim bozulmuş lekelenmeme hakkım ihlal edilmiş, anti deprasanlarla tedavim sağlanmış ruhsal bunalımım hat safhaya ulaşsa da tedavisi güçlükle sağlanmıştır. Bu yüzden 25.000,00 TL manevi zararım bulunmaktadır. İlave olarak eşimle de boşanma aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Açıkladığım nedenlerle haksız tutukluluktan doğan maddi ve manevi zararlarımın davalı hazine tarafından tazmin edilmesini talep ediyorum

Hukuki Nedenler:

Hukukui Deliller:

Sonuç ve Talep: Açıklanan nedenlerle 15.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi olmak üzere toplam 40.000,00 TL tazminata tutuklama tarihimden itibaren işletilecek faiz ile birlikte tarafıma verilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Mil Hukuk ve Danışmanlık