Ağır Ceza Davaları

Ağır Ceza Davaları

Ağır ceza mahkemesinin görevleri, teşkilat kanunu md. 12’de sayılmıştır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren tüm suçlar ve cezası ne olursa olsun TCK’da öngörülmüş olan yağma, irtikap, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile terörle mücadele kanunu yürürlükten kaldırıldığı için yeni eklenen fıkraya göre terörle mücadele kanunu kapsamına giren ve hakkında dava açılmış suçlar ve TCK’da belirtilen bazı suçlar ağır ceza mahkemesinin görevine girer. Bunun dışında kalan tüm suçlarda asliye ceza mahkemesi görevlidir.

Ağır Cezaya Konu Suçlar Nelerdir?

10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda soyut cezanın üst sınırı esas alınır. Suçun müeyyidesi soyut ceza hapis veya adli para cezası ise gözetilecek olan ceza hapis cezasıdır. Adli para cezasının miktarı önem arz etmez. Cezayı artırıcı veya azaltıcı nedenler, nitelikli hâller ve cezayı ağırlaştırıcı hâller nazara alınmaz. Bunun için suçun basit hâli ile nitelikli veya cezayı ağırlaştırıcı veya azaltıcı sebeplerinin düzenlendiği hâlini
düzenleyen ceza normunun tanımı aynı olmalıdır. Fiil, fail ve mağdur aynı olmalıdır. Örneğin: TCK md. 99’da düzenlenen çocuk düşürtme suçunun ilk fıkrasında beş yıldan on yıla kadar öngörülmüş, üçüncü fıkrasında ise bu cezanın yarı oranında artırılmasını gerektiren sebep düzenlenmiştir. Bu hâlde çocuk düşürtme suçunun basit hâli on yıla kadar ceza gerektirdiğinden, çocuk düşürtme suçunun yargılanması ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyecektir. Örneğin: Taksirle öldürme suçunun cezası iki yıldan altı yıla kadar çıkabilir. Aynı maddede düzenlendiği üzere, aynı fiille bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya ölümüyle birlikte yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda suçun basit hâli ile nitelikli hâlini düzenleyen ceza normu iki fiili farklı tanımladığından, taksirle öldürme suçunun nitelikli hâli artık ayrı bir suçmuş gibi kabul edilir ve dolayısıyla soyut cezanın üst sınırı on yılı aştığından, bu suçun yargılaması ağır ceza mahkemesinin görevine girer. Ağır ceza mahkemeleri il bazında kurulur. Asliye ceza mahkemeleri ise il ve ilçe bazında kurulur. Ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri arasındaki ilişkide ağır ceza mahkemesi yüksek yetkilidir. Asliye mahkemesi, ağır cezaya oranla daha aşağıdır. Örneğin: Asliye ceza mahkemesi hakiminin reddi talebini ağır ceza mahkemesi inceler.

Ağır Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ağır ceza avukatlığı sanığın özgürlüğünün kısıtlanması ihtimalinin bulunması gereği son derece büyük bir öneme sahiptir. Nitekim ağır ceza avukatı yapacağı gerekçeli ve hakimin vicdani kanaatini etkileyebilecek savunmalar ile sanığın hapis cezası almasını engelleyebilecek ya da hapis cezasında indirim sağlayabilecektir. Avukatlık kutsal bir meslek olup ağır ceza avukatlığı bu kutsal görevin somut olarak şekil bulmuş hali olmaktadır. Bu yüzden ağır ceza avukatlığında uzmanlaşmış olmak ve davanın sürecini yönlendirmek hürriyeti bağlayıcı cezaların bertaraf edilmesine yardımcı olacaktır.

Mil Hukuk ve Danışmanlık