Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Vermemek

  • Anasayfa
  • Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Vermemek

Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Vermemek

Eşin ailesi ile görüşmesine izin vermemek boşanma hukuku kapsamında boşanma sebeplerinden birisi olup duygusal şiddete örnektir. Bu yaklaşım ve davranış her iki eş için de geçerlidir. İster kadın ister erkek taraf olsun eşinin ailesi ile görüşmesini

Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Vermemek

Eşin Ailesi İle Görüşmesine İzin Vermemek

Eşin ailesi ile görüşmesine izin vermemek boşanma hukuku kapsamında boşanma sebeplerinden birisi olup duygusal şiddete örnektir. Bu yaklaşım ve davranış her iki eş için de geçerlidir. İster kadın ister erkek taraf olsun eşinin ailesi ile görüşmesini engellemek boşanma sebebidir ve talep var ise tazminata da hükmedilebilecektir. Eşinin ailesi ile görüşmesini engellemek fiili olarak ailenin eve gelmesini ya da eşin onlarla birlikte yüz yüze görüşmesini engellemek şeklinde olabileceği gibi telefonla görüşülmesini de kapsamaktadır. Nitekim eşlerden biri diğerinin ailesi ile görüşmesini engellemek maksadıyla evde kurulu telefona şifre koymuş olabilir. Ya da eve almamazlık yapabilir. Görüleceği üzere fiili bir engel olarak ortaya çıkabilecek bir durum olabileceği gibi sosyal medya ya da telefonların engellenmesi şeklinde de olabilecektir. Burada temel kıstas eşinin ailesi ile görüşmesinin engellenmesidir. 

Aslında yukarıda bahsettiğimiz husus sadece aileyi de kapsamamakta olup eşin yakınları, örneğin arkadaşları ile görüştürmemesi, kimseyle görüştürmemesi de boşanma ve duygusal şiddet içerisine girebilecektir. 

Eşini Ailesi İle Görüştürmemek Yargıtay Kararı

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi    
2014/8989 E. 
2014/26410 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ilgın Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :26.09.2013
NUMARASI :Esas no:2012/458 Karar no:2013/357

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı (koca) tarafından, her iki boşanma davası yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 23.12.2014 günü temyiz eden davalı-karşı davacı H.. K.. ile vekili Av. G .Y. K. geldiler. Karşı taraf davacı-karşı davalı Ö.. K.. ile vekili gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre davalı-karşı davacı kocanın mahkemece belirlenen kusurlu davranışları yanında; davacı-karşı davalı kadının da kayınvalidesinin müşterek konuta gelmesini istemediği ve ona hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında davacı-karşı davalı kadının kusurlu davranışları nedeniyle de ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı- karşı davacı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı koca tarafından açılan karşı davanın kabulüyle de boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile karşı boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple karşı boşanma davasının reddi yönünden BOZULMASINA, bozma nedenine göre yeniden hüküm kurulması zorunlu hale gelen davacı-davalı (kadın)'ın boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL vekalet ücretinin Özlem'den alınıp Hakan'a verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.23.12.2014(Salı)

Eşini Kimseyle Görüştürmemek

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi 
2012/14251 E.
2012/21371 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Denizli 3. Aile Mahkemesi
TARİHİ :09.03.2011
NUMARASI :Esas no:2009/253 Karar no:2011/180

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; kusur belirlemesi, koca yararına verilen tazminatlar, kadının reddedilen tazminat istekleri, yoksulluk nafakası talebinin reddi ve nafaka miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 29.05.2012 günü temyiz eden davalı E.. Ç.. ile vekili gelmediler. Karşı taraf davacı M.. A.. Ç.. vekili Av. Y..G..geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının tedbir nafakası ile kendi tazminat isteklerinin reddine yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, davalı “ ağır kusurlu” kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı kocanın eşine zaman zaman fiziksel şiddet uyguladığı, eşini eve kapatıp kimseyle görüştürmediği, davalı kadının da eşine hakaret ettiği, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit derecede kusurludur. Hal böyle iken davalının ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı koca yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi, keza, boşanmayla yoksulluğa düşeceği sabit olan davalı yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri (TMK md. 175) gerekirken, davalının bu talebinin tümüyle reddi doğru olmamıştır.

3-Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır (TMK md. 182/2) Velayeti davalı anneye verilen müşterek çocuk Baran için takdir edilen iştirak nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesi gerekirken davalıdan alınarak davacıya verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi, koca yararına hükmedilen maddi ve manevi tazminat ile, davalı kadının reddedilen yoksulluk nafakası talebi 3. bentte gösterilen sebeple müşterek çocukla ilgili iştirak nafakası yönlerinden BOZULMASINA, 3. bentteki bozma nedeni dikkate alınarak davalının iştirak nafakasının miktarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 17.09.2012(Pzt.)

Eşini Yakınlarıyla Görüştürmemek

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi 
2011/1790 E. 
2011/24079 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Denizli 3. Aile Mahkemesi
TARİHİ :4.11.2010
NUMARASI :Esas no:2009/87 Karar no:2010/970

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Mahkemenin de sabit kabul edip, tarafların kusurlu davranışları olarak kabul ettiği, davacı-davalı kadının güven sarsıcı davranışları karşısında davalı-davacı kocanın da eşine fiziksel şiddet uyguladığı, ortak konuttan kovduğu ve yakınlarıyla görüşmesine, kısıtlama getirdiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre davalı-davacı kocanın daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyleyken, mahkemece tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 29.12.2011 (prş)

1