Engelli Kamu Personeli Atama İptali Davası

  • Anasayfa
  • Engelli Kamu Personeli Atama İptali Davası

Engelli Kamu Personeli Atama İptali Davası

Engelli kamu personeli atama iptali davasında engelli kadrosuyla ve 2018 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre  atama onayıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak ataması yapılan müvekkilin

Engelli Kamu Personeli Atama İptali Davası

Engelli Kamu Personeli Atama İptali Davası

Engelli kamu personeli atama iptali davasında engelli kadrosuyla ve 2018 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre  atama onayıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak ataması yapılan müvekkilin  atamasının iptal edilmesine yönelik İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemiyle bildirilen işlemin,  idarenin elinde bulundurduğu takdir yetkisini kişi yararı ve kamu yararını dengeleyecek şekilde kullanmadığı iddia edilerek yürütmenin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenilmiş, mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilerek hak kaybının önüne geçilmiştir. Aşağıda mahkeme kararının ayrıntısına yer verilmiştir. Bu karar mevcut kadro atamasına müteakip atamanın iptal ettirilmesine karşı önemli bir karar olup 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 27. maddesi gereği yürütme durdurma kararı verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesinin şartı ise idari işlemin uygulanması ile telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte bulunması şartıdır.

T.C.
İZMİR
5. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2020/...

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)                                :...

VEKİLİ                                                    : AV. BİLGEHAN UTKU 

KARŞI TARAF (DAVALI)                        : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ                                                      :  HUKUK MÜŞ. ...

SAVUNMANIN ÖZETİ                 : Davacının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanması sonrasında göreve başlatılma işlemleri esnasında malulen emekli olduğunun anlaşıldığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği belirtilerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İzmir 5. İdare Mahkemesi'nce  dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı Kanun'un 27. maddesinin ikinci fıkrasında "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir."  hükmü yer almıştır. 

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinde; " Cumhurbaşkanı tarafından (…)(3) atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde belirli prim sayısına ulaşan ve belirli yaşa gelmek suretiyle emeklilik hakkı kazanmak suretiyle tarafına emeklilik aylığı bağlananlar ile 65 yaşını doldurup hiç bir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz kişilere bu durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlananların  söz konusu aylıkları kesilmeksizin genel bütçeli idarelerde açıktan atanma suretiyle  görev yapmalarının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden;  2018 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre 24/06/2020 tarih ve 8410801 sayılı atama onayıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak ataması yapılan akabinde 14/07/2020 tarih ve 42961 sayılı düzeltme onayıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atanan davacı tarafından, emekli olması sebebiyle atamasının iptal edilmesine yönelik 29/07/2020 tarih ve E.10040203 sayılı İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemiyle bildirilen 29/07/2020 tarih ve 50016 sayılı işlemin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; davacının sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca belirli bir prim sayısına ulaşmak ve belirli yaşa gelmek suretiyle emeklilik hakkı kazanmadığı, geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle 27/08/2018 tarihinde maluliyet sevki yapılarak, İzmir Bölge Sağlık Kurulunca %60 engelli olduğundan maluliyet aylığı bağlandığı, bağlanan aylığın yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca emeklilik aylığı olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde, görevinden uzak kalacak olan davacı açısından maddi ve manevi anlamda giderilmesi güç zararlar ortaya çıkabileceği gibi, yine dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden bu bağlamda da telafisi güç zarara neden olacaktır. Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi haliZira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilmesi olası iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 19/11/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

1