Eczane Ruhsatı İptali Davası

  • Anasayfa
  • Eczane Ruhsatı İptali Davası

Eczane Ruhsatı İptali Davası

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun gereği eczane açmak ve işletmek için eczacı olmak şarttır. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde eczacı olabilmek için Türk vatandaşı olmak, eczacılık diploması sahibi olmak

Eczane Ruhsatı İptali Davası

Eczane Ruhsatının İptali Davası

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun gereği eczane açmak ve işletmek için eczacı olmak şarttır. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde eczacı olabilmek için Türk vatandaşı olmak, eczacılık diploması sahibi olmak, diplomanın tescil edilmiş olması ile  Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmakmak, sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmamak,  sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum olmamaktır. Bu özelliklere sahip kişiler eczacı olmakla birlikte yine Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun gereği muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, ruhsatname il sağlık müdürlüğü yetkililerince iptal edilir ve eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz. Ancak muvazaalı eczane işletildiği iddiasının objektif bilgi ve belgelere dayandırılması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekirken ispat kuralının es geçilerek eczacı ve sahibi olunan eczane hakkında mağduriyete yol açacak şekilde işlem tesis edilmesi açıkça hukuka aykırı olacaktır. Eczane ruhsatının iptal edilmesi ile birlikte açılması gereken dava tabi ki de idari işlemin iptali davasıdır. Bu konuda idari dava avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. 

BUNU DA BİL; Muvazaalı eczane ruhsat iptali ile ilgili muvazaalı eczane davası başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz

Eczane Ruhsatının İptaline İlişkin Danıştay Kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2017/2981
Karar No : 2017/7204
Temyiz Edenler (Davalılar) :1-
2-
Vekilleri : 
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili : Av.
İstemin Özeti : ....................... adresinde faaliyet gösteren davacıya ait ........................ isimli eczanenin muvazaalı olarak işletildiği gerekçesiyle davacı adına düzenlenen ... tarih ve 3... sayılı eczane ruhsatının iptal edilmesine ilişkin 'nin ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Dairemizin ...tarihli ve E:..., K:... sayılı kararına uyularak …

İdare Mahkemesi'nce; muvazaa hususunun objektif bilgi ve belgelere dayandırılmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz istemlerinin reddine,…. İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun ... gün ve ...sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ...tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

1