Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu

Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk kanunu henüz ülkemizde yasalaşmamış TBMM ne kanun teklifi olarak 17.07.2020 tarihinde verilmiştir. Kanun teklifi şu anda TBMM komisyonlarında görüşülmektedir. Sağlık hizmeti her insanın doğumdan ölüme kadar hayatının bir parçasıdır. İnsanın yaşaması sağlığı ile ilişkilidir. Yaşaması için sağlığının bozulmaması, hasta olmaması gerekir. Ya da hasta olduğunda hastalığının tedavi edilmesi, gerektiğinde rehabilite edilmesi gerekir. İnsanın yaşaması için çok yönlü sağlık hizmetine ihtiyaç vardır. Bu nedenle de sağlık hizmeti çok genişlemiş ve detaylandırılmıştır. Artık sağlık hizmeti; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici diye üçe ayrılmaktadır. Tüm bunlara sağlığı geliştirme şeklinde yeni bir alan daha eklenmiştir. Böylece çok çeşitli sağlık hizmeti alanı ve müdahaleler ortaya çıkmıştır. İşte bu amaç başlığı altında hazırlanan kanun teklifi sonrasında kanunun tam metni ortaya çıkacaktır. Şimdi Kanun teklifinin bütün metin olarak düzenlenmiş halini aşağıda sunuyoruz;

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde1- Bu kanunun amacı sağlık personelinin koruyucu teşhis tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

Kapsam
Madde2- Bu kanun kamuya ve özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerine ait ve ve her ne ad altında olursa olsun hastalıktan korunma, tıbbi teşhis tedavi ve müdahale ile bu maksatlara yönelik yardımcı faaliyetlerde bulunulan yerlerde, fiili olarak çalışan hekim diş hekimi biyolog eczacı psikolog veteriner hekim, fizyoterapist diyetisyen sağlık memuru, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, diş teknisyeni, hemşire, ebe, çocuk gelişimci, protezci, optisyen ve diğer sağlık personelinin tıbbi amaçlı müdahale ve uygulamaları ile bu işlemlerden doğabilecek hukuki ve cazi sorumluluğu kapsar. 
Diğer kanunlarda yer alan sorumluluğa ilişkin genel hükümler saklıdır. 

Tanımlar
Madde3- Bu kanunda geçen;

Acil hasta; mümkün olabilecek en kısa sürede tıbbi hizmete ihtiyacı olan ve acilen tıbbi müdahalede bulunulmadığı takdirde ölüm veya bedeni veya ruhi bakımdan geçici veya kalıcı zararlara uğrayabilecek kişiyi,

Advers tepki; hastalıktan korunma teşhis tedavi veya insan vücudunun bir fizyolojik fonksiyonunun değiştirilmesi düzeltilmesi veya ıslahı amacıyla bir farmasötik ürünün insanlarda normal dozlarda kullanılması halinde ortaya çıkabilecek zararlı ve istenmeyen tepkiyi,

Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

Bakan; Sağlık Bakanını,

Bilgilendirerek izin alma; Hakimin hastanın sağlık durumu ve konulan teşhis önerilen tedavi yönteminin ve müdahalenin türü başarı şansı ve süresi tedavi yönteminin riskleri, verilen ilaçların kullanılışı ve muhtemel yan etki ve advers tepkileri tedaviyi kabul etmeme durumunda hastalığın meydana getireceği sonuçlar, varsa tedavi seçenekleri ve riskleri konularında bilgilendirip hastanın tereddüdü olan konulardaki sorunlarını anlayacağı bir dille cevapladıktan sonra hastadan alınan sözlü veya yazılı izni,

Gelişme dayalı tıbbi tetkik ve tedavi; Tetkik için vücuttan kan alınması hariç olmak üzere teşhis ve tedavi amaçlı olarak insan vücuduna herhangi bir yoldan özel araç ve gereçlerle girilerek vücudun belli bir bölgesinin incelenmesi parça alınması tıbbi gereç yerleştirilmesi müdahalede bulunulması vücuda tıbbi maddeler verilmesi işlemlerini,

Hasta; Sağlık personelinin tıbbi hizmetine ihtiyaç duyulan kişiyi,

Hasta Hakları; Hastanın uluslararası hukuk ve içi hukuktan kaynaklanan haklarını,

Hekim; Hastaya doğrudan veya dolaylı tıbbi hizmet vermek üzere yurt içindeki veya yurt dışındaki tıp fakültesinden veya diş hekimliği fakültelerinden birisinden mezun edildikten sonra diploması Bakanlık tarafından onaylanarak meslek icrasına izin verilen kişiyi,

Kurul; Bu kanun uyarıca Bakanlıkça gerekl görülen hallerde sorumluluk sınırları belli edilmek kaydıyla kurulan Tıbbi Kötü Uygulama ve İzleme ve Uzlaştırma Kurullarını,

Meslek Kuruluşları; Kanunla kurulan tıp mesleği ile ilgili meslek birliklerini ve kuruluşlarını,
Muayene protokolü; Hastalık teşhisinde uyulması gereken muayene basamaklarını,

Müdavi hekim; Kamuya veya özel hukuku kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşları ile özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren ve gerçek veya tüzel kişilere ait hastane, poliklinik, dispanser, sağlık kabini, muayenehane, laboratuvar ve her ne ad altında olursa olsun tıbbi teşhis tedavi ve müdahale ile bu maksada matuf yerlerde hastasına tıbbi hizmet veren hekimi,

Ötanazi; Kişinin tabii yollar dışında tedavinin kesilmesi hayatı sonlandırıcı bir yöntem veya madde kullanımı veya bu maksadı sağlayacak herhangi bir yol ile hayatına son verilmesi talebinin sağlık personelince yerine getirilmesini,

Sağlık personeli; Kamu ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında muayenehanelerde ve sair yerlerde hastalarına tıbbi hizmet vermeye yetkili ve görev yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça tanımlanmış kişiyi,

Sağlık kurumu; Kamu ve özel hukuk kişilerine ait olup tıbbi hizmet veren yataklı tedavi kurumlarını,
Sağlık Kuruluşu; Kamu ve özel hukuk kişilerine ait olup tıbbi hizmet veren ve sağlık kurumu dışında kalan bütün birimleri,

Sigorta; Bu kanun uyarınca sağlık personelince ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasını,

Sigorta şirketi; Sağlık personelinin zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmaya yetkili şirketleri,
Standar tıbbi uygulama; Bilimsel olarak kabul edilmiş tıbbi uygulama kurallarına uygun olarak yapılan işlemleri,

Terminal safha; Tıp biliminin ve teknolojisinin bütün imkanları kullanıldığı halde hastanın iyileştirilemsinin mümkün olmadığı ve ölüme giden durumu,

Tıbbi hizmet; Kamu ve özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında ve her ne ad altında olursa olsun sair yerlerde verilen koruyucu hekimlik tıbbi teşhis tedavi müdahale tetkik tahlil ve rehabilite edici hizmetleri,

Tıbbi kötü uygulama; Sağlık personelinin kasıt veya kusur veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması bilgi veya beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar meydana getiren fiil ve durumu,

Tıbbi rapor; Hastanın yektili sağlık personeli tarafından muayene edilemesinden sonra düzenlenen ve hastanın durumunu ve bu duruma uygun olarak yapılması gereken iş ve işlemler ile özeri veya kanaati belirleyen belgeyi,

Tıbbi uygulama yetki belgesi; Münhasıran bir tıbbi girişim ile ilgili görülen örgün teorik ve pratik eğtim sonunda yeterliliği kanıtlanmış sağlık personeline söz konusu girişimi ferdi olarak yapabileceğini belirten ve Bakanlık veya yetki verdiği makamlardan alınmış izin belgesini,

Vekil hekim; müdavi hekimin görevinden geçici olarak ayrıldığı hallerde müdavi Hekim yerine hastanın tıbbi hizmetini üstlenen hekimi,

Yan etki; bir Farmasötik ürünün insanlarda normal dozlarda kullanılması halinde ürünün farmakolojik özellikleri sebebiyle ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiYİ ifade eder.

2. Bölüm tıbbi hizmetlerde temel prensipler
hasta haklarına saygı
Madde 4- sağlık personelleri insan hayatına sağlığına hastanın kişiliğine iç hukuktan ve milletlerarası hukuktan Doğan haklarına saygı ve mesleklerinin gerektirdiği azami dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür

Yaşama hakkı ve Ötenazi
madde 5- hiçbir tıbbi mülahaza ile kişinin yaşama hakkını ihlal edecek müdahalede bulunulamaz Ötenazi yasaktır

Terminal safhadaki hasta ile ilişkiler
madde 6- Hekim terminal safhada bulunan ve Tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastasının acısının indirilmesine öncelik vererek tedaviye devam eder

Muayene etme zorunluluğu 
madde 7- Hekim acil vakalar hariç olmak üzere hastasını bizzat muayene etmeden tedavisini başlatamaz 

tıbbi hizmet verilen yerlerde her hastaya muayene protokolünün uygulanabileceği kadar süre ayrılabilmesi için gerekli tedbirler alınır

Tıbbi hizmet verme yetkisi 
madde 8- tıbbi hizmetler özel Mevzuatı ile yetkilendirilmiş sağlık personeli ince verilir özellikle tıbbi uygulamalar bu konuda yetki belgesi almış sağlık personeli personelince yapılır
yetki belgesi alma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir 

Cinsel muayene yaptırmama 
madde 9- sağlık personeli Cumhuriyet başsavcılıkları veya mahkemeler dışındaki mercilerden gelen kişinin isteği dışındaki cinsel nitelikli muayene yaptırmama taleplerini dikkate alamaz

Tıbbi kayıtlar bilgiler ve Sırlar 
madde 10- hasta ile ilgili tıbbi kayıtlar ilgili sağlık personelinin sorumluluğu altındadır sağlık personeli tıbbi hizmeti bir sağlık kurum ve kuruluşun dan veriyorsa bu kayıtların muhafaza sorumluluğu hizmeti verdiği sağlık kurum ve kuruluşuna aittir
Tanı tetkik ve laboratuvar neticeleri yetkili personel tarafından imzalanarak hastaya bir sureti verilir ve ilgili kayıt defterini ve varsa hasta dosyasına işlenir
Teşhis tetkik ve laboratuvar neticeleri üzerinde değişiklik yapılamaz
Sağlık personeli ile hasta arasındaki mesleki ilişkiden Doğan bilgiler gizlidir hastanın yazılı izni dışında tıbbi hizmetlerin verilmesi sırasında öğrenilen Sırlar ile hastanın kimliği tıbbi amaçlı olsun veya olmasın toplantı ve yayınlarda açıklanamaz hasta ile ilgili tıbbi kayıtlar test sonuçları hazırlanan konuşmalar olaylar ve tedavi ile ilgili bütün bilgi ve belgeler hastanın yazılı izni olmadan açığa vurulamaz adli vakalar ve bildirimi zorunlu hastalıkların yetkili makamlara bildirilmesi gizliliğin ihlali sayılmaz
Hasta veya Kanuni temsilcisi tıbbi kayıtların birer suretini veya sureti çıkarılması mümkün olmayan fotografik belgeleri raporlarını alabilir Kanuni zorunluluk olmadıkça elektronik ortamda Kiler dahil tıbbi kayıt bilgileri başkasına verilemez bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından izlenmemesi kullanılmaması ve bu bilgilere yetkisiz kişiler tarafından Ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur 
Tıbbi kayıtlar test sonuçları mektuplar filmler hastanın teşhis ve tedavisi ile ilgili diğer bütün bilgiler Tedavinin sonlanmasında itibaren imkanlar ölçüsünde elektronik ortamda mümkün olmaz ise asılları dosyalamak suretiyle 20 yıl süreyle muhafaza edilir

Bilimsel yayın yapma
madde 11- sağlık personeli hastası ile ilgili bilimsel yayın yapabilmek için hastayı bilgilendirilerek yazılı iznini alır
Tıbbi kayıtlar hastanın kimlik bilgileri hiçbir surette anlaşılamayacak şekilde bilimsel araştırmalarda kullanılabilir

Tıbbi Anlaşma ve güvence 
madde 12- tıbbi hizmetler ile ilgili olarak hasta ile Tıp biliminin sınırları haricinde sözlü veya yazılı olarak tıbbi anlaşmalar yapılamaz güvenceler verilemez 

Hasta üzerinde araştırma yapma 
madde 13- bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunabilmek ve Tıbbi hizmetlerin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hasta Üzerinde yapılacak bilimsel araştırmalar ancak hastanın bilgilendirerek yazılı rızasının ve bakanlıktan izin alınması şartı ile yapılabilir yapılan araştırmalar sadece alınacak izinde belirtilen ve bilimsel ve mesleki yönden yeterli kişiler tarafından yürütülür araştırmanın sorumluluğu izin verilen sağlık personeline aittir
Bilimsel Araştırmadan beklenen bilimsel katkı ve sonuç ne olursa olsun Denek için tıbbi araştırma dahilinde öngörülemeyen veya deneyin hayatını tehdit edici bir risk şüphesinin varlığı halinde araştırmaya derhal son verilir.
Araştırmalarda kullanılacak deneklerin muhtemel zararlarının tazminini sağlamak üzere Ayrıca sigorta yaptırılır araştırma giderleri yakınlarına ya da sosyal güvenlik kurumuna yansıtılamaz
Mevcut durumun değerlendirilmesi ile istatistiki bilgi toplama amacına yönelik olarak ve standar teşhis ve tedavi metodları uygulanarak yürütülen çalışmalar bu madde kapsamında değildir
Bilimsel çalışma için bakanlıktan izin belgesi alınması ve bilimsel araştırma yapma esas ve usulleri bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

3. Bölüm 
sağlık personeli ile hasta ilişkileri 
sağlık personeli ile hasta ilişkisinin başlaması 
madde 14- tıbbi hizmet ilişkisi hastanın tıbbi hizmetine ihtiyaç duyduğu sağlık personeline müracaatı üzerine sağlık personelinin görev ve yetkileri çerçevesinde hastayı kabulü ile veya kabul etmeye mecbur olduğu hallerde hastayı görmesi ile başlar
Mesleklerini serbest olarak icra eden sağlık personeli acil durumlar dışında başvuran her hastayı kabul etmek zorunda değildir Bu halde durum hastayı uygun bir şekilde bildirilir ve kabul etmeme sebepleri tıbbi etik çerçevesinde açıklanır
Acil durumlarda sağlık personelinin hastayı Kabul etmeme yetkisi yoktur bu durumlarda sağlık personeli mesleki yetkisi çerçevesinde gerekli tıbbi hizmeti mevcut imkanlar nispetinde sağlar ve sorumluluğu hastayı acil durum ile ilgili yetkili uzmana teslim etmesi ile son bulur
Acil durumlarda tam donanımlı vasıta ve Acil Yardım ekibinin sağlanması vakaya uygun en yakın yeterli donanıma sahip sağlık merkezinin bilgilendirilmesi nakil esnasında taşıma şeklinin tayini refakat ve sorumluluğu alacak uzmanın bilgilendirilmesi dahil hiçbir husus hasta veya üçüncü kişilere bırakılamaz

Bilgilendirerek izin alma 
madde 15- her türlü tıbbi hizmet ve müdahale hastanın bilgilendirilmesi ve izninin alınması şartı ile yapılabilir bilgilendirerek izin almak yazılı veya sözlü olabilir hastanın hayatını riske sokacak tıbbi yöntem ve girişimler için alınacak iznin yazılı olması şarttır
Ergin olmayan veya ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler için izin Veli veya basitinden alınır Veli veya vasinin bulunmaması halinde gerekli hukuki işlemler yerine getirilene kadar tıbben gerekli olan müdahaleler yapılır ve durum hasta dosyasına kayıt edilir
Hastanın bilincinin kapalı olduğu veya karar veremeyeceği durumlarda izin hastanın sırası ile eşinden usulünden füruundan kardeşlerinden bunların hiçbirisi yoksa sair yakınlarından alınır
Hasta bir yerinde olarak bilgilendirildiği halde tıbbi müdahaleye izin vermiyor ve hayati tehlike söz konusu ise izin vermediğine dair yazılı beyanı alınır hastanın izin verilmediği durumlarda en az bir şahit de birlikte düzenlenecek bir tutanak ile durum tespit edilerek hasta dosyasına işlenir ve hastanın izin vermediği müdahale dışındaki tıbbi hizmetlere devam edilir
Sağlık personeli Kanuni temsilcisinin veya yakının izin vermemesinin hastanın sağlığı açısından olumsuz neticeler doğurabileceği kanaatinde ve bu durum hastanın hayatını tehdit ediyorsa sağlık personeli başka bir meslektaşının görüşüne müracaat eder bu meslektaşı ile aynı görüşte ise tıbbi hizmete başlar aynı görüşte değil ise üçüncü bir meslektaşına müracaat eder ve görüşü olumlu ise tıbbi hizmete başlar bütün bu gelişmeler görüşlerine müracaat edilen sağlık personelinin de imzaları alınmak suretiyle hasta dosyasında kayıt edilerek belgelendirilir sağlık personeli başka bir konsültan personelin bulunmadığı Acil durumlarda yapılan bütün tıbbi işlemleri hasta dosyasına Kayıt ederek gerekli gördüğü tıbbi müdahaleyi yapar
Acil durumlarda gereken tıbbi hizmet verilir ve derhal hasta bilgilendirilir
Açlık grevi yapan veya ölüm orucu tutan kişinin sağlıklı karar veremeyecek duruma gelmesi veya şuurunun kaybolması veya komaya girmesi veya ruh ve beden sağlığında gerek geri dönüşsüz ve gerekse ölümcül zararlar oluşmaya başlamasından itibaren Hekim hastanın menfaatine uygun olarak ilgilenin veya yakınının iznini aranmaksızın tıbbi hizmeti vermek zorundadır 

Bilgi verilebilecek kişiler 
madde 16- hasta durumu ile ilgili olarak kendisi dışında bilgi verilebilecek işleri bizzat belirler Reşit veya mümeyyiz olmayan hastalar bakımından Kanuni temsilcileri bir kapalı olan hastalar bakımından ise bilincin kapalı olduğu hal ve zaman ile sınırlı olmak kaydıyla yakınlara bilgi verilir
Hasta hastalığı konusunda bilgilendirilmesini şahsen istemediğini yazılı olarak bildirirse hekimin hastasına bilgi vermesi gerekmez

Olağanüstü durumlar 
madde 17- savaş ve deprem gibi olağanüstü durumlarda hasta ve yaralı sayısının çokluğu sebebiyle tıbbi hizmetini herkese getirince ve zamanında verilemediği şartlarda tedavi imkanı da gözönüne alınarak tıbbi hizmet için öncelik sırası belirlenir öncelik sırası belirleme yetkisi hekime olmadığı hallerde Diğer sağlık personeline aittir 
Savaş hallerinde kapsayacak şekilde olağanüstü durumlarda hasta sevki ve yapılacak hizmetler ile olağanüstü durumların kapsamı bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir 

Vekil Hekim 
madde 18- hizmet vermeyi üstünden müdavi Hekim herhangi bir sebeple geçici olarak tıbbi hizmetini sürdüren meyecek durumda olursa hastasının tıbbi hizmetini öngörülen veya varılan teşhis ve verilen tedaviye uygun bir vekil hekime devreder devir yazılı olarak yapılır 
Vekil Hekim tıbbi hizmetini üstlendiği hasta ile ilgili olarak tıbbi hizmeti sürdürebilecek ölçüde hastasının durumu ile ilgili bilgiyi haiz olmalı ve vekalet süresince bu görevi yürütmeyi müsait olduğunu yazılı olarak belirtmelidir 
Kamu kuruluşlarında ve kir hekime usulüne uygun tebligat yapılması yeterlidir yatak ve tedavi kurumlarında nöbetçi Hekim vekil Hekim sayılır Normal çalışma düzeninden kaynaklanmayan izin hastalık izni geçici görevlendirme gibi hallerde vekil Hekim kurum yetkililerince belirlenir 
Hasta ile ilgili bütün bilgiler vekil hekime verilir vekil Hekim verdiği Sağlık hizmetinden sorumludur Vekil Hekim Mazereti biten müdavi hekime baktığı hastaları ile ilgili olarak teşhis ve tedavi süresi sürecinde boşluk kalmayacak şekilde rapor verir 
Herhangi bir şekilde üst usulüne uygun devir yapılmamasından her iki taraf da sorumludur 
Bu madde hükmü verilen hizmetin maliyeti çerçevesinde tıbbi hizmet vermeye yetkili Diğer sağlık personeli bakımından kıyasen uygulanır 

Sağlık personeli ile hasta ilişkisinin sona ermesi 
madde 19- sağlık personeli ile hasta ilişkisi tıbbi hizmetin tamamlanması hasta tarafından sağlık personelinin azd edilmesi veya tıbbi etik açısından uygun kabul edilen bir zamanda sağlık personelinin hastasını bırakması ile sona erer 
müdavi hekimin tıbbi hizmeti sürmekte olan hastası ile ilgili sorumluluğu Ancak bu hastayı devralacak bir başka Hekim bulunarak bu hasta ile ilgili bütün bilgiler ile birlikte hastanın teşhis ve tedavisinin kendisine devredilmesi halinde sona erer 
Hastanın hekimi sorumluluğundan Kendi isteği ile çıkmak istemesi veya doğrudan çıkması üzerine hastaya tedavisinin mevcut durumu ve hastalığın seyri hakkında bilgi verilerek gerekiyorsa bir başka Hekim tarafından tedavi senin devam ettirilmesi doğrultusunda öneride bulunulur hasta kendi isteği ile tedaviden çıkmak istediği takdirde hastanın yazılı beyanı alınır yapılan işlemler hasta dosyasına eksiksiz kaydedilir 
Hastalığın hastanın yakınları ve kamunun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu hallerde hastanın tedaviyi reddetme veya bir başka Hekim tarafından devralınması kça tedaviden çıkma hakkı yoktur
Hekiminden ayrılan hasta ile ilgili olarak müdavi hekime sonradan ulaşan her türlü tanı ve tetkik raporları hastanın adresine tebligat ispatını mümkün kılacak bir surette yollanır ve asılları hasta dosyasında saklanır 
Hasta sağlık kurumundan taburcu edileceği gün Hekim tarafından fizik muayenesi yapılarak bulguları hasta dosyasına işlenir hastaya yapılan bütün testler tekrar incelenir hasta bilgilendirerek gerekli tavsiyelerde bulunur ve Tedavinin evden devam ettirilmesi gerekiyor ise reçete düzenlenerek hastaya verilir Yapılan bu işlemler hasta dosyasına işlenir hastanın taburcu olmasına engel bir durum varsa taburcu işlemi ertelenir 

Reçete düzenleme 
madde 20- reçete düzenleme hekimin sorumluluğundadır reçete hastalığın standart tıbbi tedavisinin ve Hastanın genel durumunun değerlendirilmesi sonucunda planlanan tedavisi ile ilgili planlanan şekilde müdavi Hekim tarafından ilaçların dozları yan etkileri AdWords tepkileri ve birbirleriyle etkileşimleri de dikkate alınarak okunaklı bir şekilde düzenlenir verilen reçete içeriği hasta dosyasına işlenir
Hastanın gerçek ihtiyacı dışında Reçeteye ilaç yazılamaz hiçbir mülahaza ile ilaç sayısının sınırlandırılması yoluna gidilemez 

Taburcu Raporu Düzenleme
madde 22- sağlık kurumundan taburcu edilecek hasta için müdavi Hekim tarafından bir taburcu raporu düzenlenir taburcu raporu hastanın muayenesi takiben hastalığın standartı bir tedavisinin ve Hastanın genel durumunun değerlendirilmesi sonucu hastalığın teşhisini laboratuvar tetkik sonuçlarını hastalığın klinik seyrini ve yapılan müdahalenin detaylarını hastanın son durumunu ve planlanan tedavisi ile ilgili ilaçları içerecek şekilde düzenlenir taburcu raporun Aslı hastaya verilir ve bir örneği hasta dosyasında saklanır 

Hizmet bedelinin ödenmesi 
madde 23- hastayı alacağı hizmetin bedeli ile ilgili bilgi önceden verilir sağlık personeli hastaya gereksiz harcamalar yaptıramaz tıbbi hizmetlerin bedelini ödemek hastaların bağlı bulunduğu kurum sosyal güvenlik kuruluşu veya sigortasının yoksa hastanın veya Kanuni temsilcisinin yükümlülüğündedir

4. bölüm 
görev yetki ve sorumluluklar 
sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları 
madde 24- her türlü sağlık kurum ve kuruluşları en üst seviyede tıbbi hizmet kalitesi sağlamak Her çeşit kalite güvence faaliyetlerini düzenli Entegre ve koordine bir şekilde yürütmek hasta ile ilgili bilinen ve şüphelenilen problemleri belirlemek bir çözümlemek de görevlidirler 
Sağlık Kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan tıbbi kötü uygulamalardan 1. Derece sağlık kurum ve kuruluşu sorumludur sağlık kurum ve kuruluşu tıbbi kötü uygulamaya sebep olan personelin ödediği tazminatı kusuru oranında rücu eder 
Sağlık kurum ve kuruluşu çalıştıracağı sağlık personelinin diploma tıbbi uygulama yetki belgeleri ve sigorta poliçesinin doğruluğunu ve geçerliliğini Çalışmaya başlamadan önce tespite mecburdur bu kurum ve kuruluşları Ayrıca çalıştırdıkları sağlık personelinin sigorta primlerini ödeyip ödemediğini kontrol eder 
Sağlık kurum ve kuruluşları müessesesinin ve istihdam ettiği sağlık personelinin sigortalarının yaptırılmış olduğunu ilişkin bir reva'yı bina girişinde bulundurur 
Tıbbi hizmet veren kamu veya özel hukuk kişilerine ait Sağlık kurum ve kuruluşları tıbbi kötü uygulamaya yapan sağlık personelini etkin olarak ortaya çıkaracak kalite güvence bölüm ve komisyonlarını kurar ve düzenli olarak çalıştır 
Tek başına bir hizmet verenlerin sigorta yaptırıp yaptırmadık tarım uslusu bakanlıkça takip ve ilgili meslek odasınca kontrol edilir 

Sağlık personelinin sorumlulukları 
madde 25- sağlık personeli ile hasta arasındaki ilişkide tıbbi kötü uygulamadan dolayı zarar meydana geldiğinde hukuki sorumluluk doğar 
Sağlık personeli tıbbi kötü uygulamaya durumlarında sağlık kurum ve kuruluşu ile birlikte Müteselsilen sorumludur 
Yanlış uygulamayı bilerek Gerekli tedbirleri almayan ve idareye bildirim yapmaya sağlık personelleri ve Amir konumundaki kimseler doğacak sonuçtan kusurları ölçüsünde birlikte sorumlu olurlar 
Hekimin hukuki sorumluluğu yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından kendisine yardımcı olan Diğer sağlık personelinin hizmetlerinde kapsar hekimin ilgili sağlık personeline kusuru oranında rücu hakkı saklıdır 
Hekimin hastayı tıbbi hizmet için başka bir sağlık personeline veya kurum ve kuruluşuna gönderilmesi durumunda gönderdiği sağlık personeli veya kurum veya kuruluşun verebileceği zararlardan sorumlu bunları seçmekte göstereceği özen yükümlülüğü ile sınırlıdır 
Müdavi Hekim sorumluluğunda bulunan asistan'ım veya yardımcısının vermekte olduğu tıbbi hizmetinden müştereken ve Müteselsilen sorumludur 
Öğrenci statüsündeki sağlık personeline adaylarının eğitim programlarına göre yapacakları tıbbi uygulamaları ilgili bölümdeki sorumlu müdavi hekimin bizzat izlemesi zorunludur 
Şahsi olarak sağlık hizmeti verenler sigorta belgesini işte işyerlerinin görünür bir yerine asarlar 
Sorumluluğu Kaldıran durumlar 
madde 26- tıp bilimi açısından önceden ön görülebilme imkanı olmayan veya uygun tıbbi hizmet verildiği halde meydana gelen neticeler den zararlardan sorumluluk doğmaz 
Bu kanunun 19. Maddesinin 4. Fıkrasındaki durum saklı kalmak kaydıyla hastanın tedaviyi reddetme veya durdurma hakkını kullandığı hallerde hastanın önceden bilgilendirilmiş olması kaydıyla doğabilecek neticeler edendir sorumluluk meydana gelmez 
Hasta sayısının o anda tıbbi hizmet verebilecek sağlık personel sayısına göre fazla olduğu olağanüstü hallerde önceliğin hangi hastaneye verileceğini tıbbi müdahalenin gereklilik derecesi ve tedaviden alınabilecek olumlu beklentiye göre karar verme hak ve yetkisi hekimi ait olup öncelik verilmesi sebebiyle sorumluluk doğmaz 

5-bölüm 
üst kurul kurullar ve idari işleyiş 
tıbbi kötü uygulama izleme ve uzlaştırma Üst Kurulu 
madde 27- Bakanlığı tıbbi kötü uygulama izleme ve Ulaştırma Üst Kurulu kurulmuştur 
Üst kurul Bakan Yardımcısı başkanlığında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Halk Sağlığı Genel Müdürü tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve meslek kuruluşlarını temsilen bakan tarafından seçilecek Bir VE tıbbi kötü uygulamaya konusundaki bilgi ve çalışmaları ile ülke çapında temayüz etmiş kişiler arasından yine bakan tarafından seçilecek bir üye olmak üzere 6 Daimi üye ile incelenen dosya veya konu hakkında bilimsel kariyeri tetkik olunan vakada kusuru araştırılan sağlık personelinin bilimsel kariyerinden fazla veya genel mahiyette ve istişari karar Alınacak ise o konuda temayüz etmiş ve bilimsel kariyere sahip olmak kaydıyla Daimi üyeler tarafından her dosya veya konu için Münhasıran görevlendirilen 3 geçici üyeden oluşur 
Bakan tarafından seçilen temsilcilerin görev süresi İKİ YILDIR.

Üst kurulun görevleri şunlardır 
Tıbbi kötü uygulamaya müracaatlarını incelemek ve karara bağlamak 
Tıbbi kötü uygulamalarda sağlık personelinin kusur oranlarını belirlemek taraftar mümkün olan durumlarda uzlaştırmak kusuru veya suçu tespit edilen sağlık personeli ve sağlık kurum ve kuruluşları hakkında bakanlık ilgili meslek kuruluşları ve adli merciler nezdinde girişimlerde bulunmak uluslararası kuruluşlar üniversiteler ilgili meslek kuruluşları ile çalışmalar yaparak ve sağlık kurum ve kuruluşları ve sağlık personelinin konu hakkında bilgilendirilmeleri Nivea getirmelerini sağlamak ülke genelinde Vuku bulan tıbbi kötü uygulamalar ve sonuçları ile ilgili yayınlar yaptırmak tıbbi hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve Tıbbi kötü uygulamaların en aza indirilmesini teminen gerekli plan ve programları yazarak bakan Aysun Ak sigorta poliçesini inceleyerek bakanının onayına sunarak üst kurul bir ay içinde en fazla 2 kere toplanır bakanlık lüzum gördüğü hallerde üst kurul toplantıya çağırabilir toplantıya katılan kurdum başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak ve Her toplantı için 5 serge rakamını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenecek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir üst kurulun yapacağı seçimler ve alacağı kararlarda çoğunluk esas alınır Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu tarafın çoğunu sağladığı kabul olunur üst kurul bakanlık bünyesinde görev yapar sekretarya hizmetleri bakanlık Temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğünce yerine getirilir üst kurul bakanlık bünyesinde görev yapar sekretarya hizmetleri bakanlık temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerine getirilir üst kurulun çalışma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir 
Tıbbi kötü uygulama izleme ve uzlaştırma kurulları 
madde 28- tıbbi kötü uygulama izleme bu uzlaştırma üst Kurulu'nun yapılan müracaat sayısındaki artışa bağlı olarak bakanlık uygun göreceği il merkezlerinde sorumluluk sınırları belli edilmek kaydı ile tıbbi kötü uygulama izleme ve uzlaştırma kurulları teşkil edebilir urul o ilin valisi ile görevlendirileceği vali yardımcısının başkanlığında İl Sağlık müdür veya Müdür Yardımcısı o ildeki en fazla yatak sayısına sahip Devlet Hastanesinin Başhekimi ve o yerin Tabip Odası başkanı olmak üzere 4 daimi üyeleri incelenen dosya konusunda bilimsel kariyeri tetkik olunan vakada kusuru araştırılan sağlık personelinin bilimsel kariyerinden fazla olmak kaydıyla Daimi üyeler tarafından her dosya için Münhasıran görevlendirilen 3 geçici üyeden oluşur tıbbi kötü uygulama izleme ve değerlendirme kurullarının görevleri şunlardır sorumluluk bölgesi içinde Vuku bulan tıbbi kötü uygulamaya müracaatlarını incelemek ve karara bağlamak tıbbi kötü uygulamalarda sağlık personelinin kusur oranlarını belirlemek taraflara mümkün olan durumlarda uzlaştırmak gereğinde ilgili meslek kuruluşları ile çalışmalar yaparak kusuru tespit edilen sağlık personel ve sağlık kurum ve kuruluşları hakkında bakanlık ve ilgili meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak tıbbi kötü uygulamalar ve sonuçları ile ilgili yayınlar yaparak Sağlık kurumları ve sağlık personelinin konu hakkında bilgilendirilmeleri ve eğitimlerini sağlamak kurul daimi ve derin tamamının katılımı ile 1 ayda en fazla 2 kere toplanır İl Sağlık Müdürü lüzum gördüğü hallerde kurulu toplantıya çağırabilir toplantıya katılan kurulum başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmak ve her toplantı için 3000 gösterge rakamının geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenecek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir kurulun yapacağı seçimler ve alacağı kararlarda üye sayısının Salt çoğunluğu esas alınır Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul olunur 

Müracaat ve süre 
madde 29- tıbbi kötü uygulamaya öğrenen ilgili yanlış uygulamayı yapılma zamanı Eğer biliniyor ise yapan sağlık personelinin yazılı olarak sağlık kurum ve kuruluşuna veya bakanlığa Bildirir tıbbi kötü uygulama sebebiyle tazminat talepli müracaatlar zararın öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve herhalde fiilin işleme tane itibaren 10 yıl içerisinde yapılır uzlaşma yolu ile tazmi tıbbi kötü uygulama sebebiyle yapılan müracaatlar 3 gün içerisinde üst kurul veya kuruma intikal ettirilir üst kurul veya kurullar en geç 15 gün içerisinde bir ön inceleme yaparak ek bilgi ve belge istenmeyecek ne karar verir ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeleri 15 gün içerisinde üst kurula veya ilgili kurula tevdi olur üst kurulu veya kurumlara yapılan müracaatın konusu aynı zamanda suç teşkil ediyor ve ceza'yı bakımdan takip kartı gerekli roise keyfiyet gece geciktirilmiş sizin ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir ek bilgi ve belgenin istenildiği hallerde ek bilgi ve belgenin verilmesi Sair hallerde ise müracaatta itibaren Onbeş gün içerisinde yüz kurul veya kurumlar tarafından gerekli görülen inceleme araştırma ve tespitler yapılır veya yaptırılır konu aynı zamanda suç teşkil eden bir fiil veya durumu da kapsıyorsa üst kurul veya kurullar yetkili mahkemeler tespit yapılmasını isteyebilirler bu yoldaki talepler geciktirmek için yerine getirilir bu işlemlerin ihmalinden sonra üst kurul 28 maddeye kurullar ise 29 maddeye uygun olarak geçici üyelerini seçerek konu hakkındaki bütün bilgi ve belgeleri bu üyeleri verirler geçici üyeler konu hakkındaki incelemelerini en geç 15 gün zarfında tamamlayarak dosyayı ve konu hakkında kitap bir kanatlarını bildiren bir raporu üst kurul veya kurul başkanı teslim ederler geçiş üyelerin konu hakkında yürüttükleri inceleme süresince ilgililer bilirkişi üyelerin talep ettiği bütün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ibraz ile oynanmış Bir suretini vermeye mecburdurlar dosyanın ve konu hakkındaki geçici lerin raporunun üst kurul veya kurul başkanına tebliğinden sonra Başkan daimi ve geçici üyeleri 15 gün içinde toplantıya çağırır bu toplantıda dosya münderecatı değerlendirilerek kurum ve kuruluş ile personelin kusuru ve kusur oranı tespit edilir verilen karar hemen kusuru olan sağlık personeline veya sağlık kurum ve kuruluşuna ve sigortasını bildirilir ve üst kurulu veya ilgili kurulu başkanı müracaat edenin olayda kusuru olan sağlık kurum ve kuruluşu ile personeli ve kusurlu tarafın sigorta temsilcisine 15 gün içerisinde uzlaşma toplantısına davet eder bu toplantısı tarafların uzlaşması halinde kusuru olan sağlık personelinin veya sağlık kurum kuruluşunun sigortası tarafından üzerinde uzlaşılan tazminat 15 gün içerisinde zarar görene defaten ödenir kamu kurum ve kuruluşları bakımından 81 1943 tarih ve sayılı ve 4353 sayılı kanun hükümleri saklıdır Yukarıda belirtilen usule göre yapılan işlemler neticesinde zararın oluşmadığına karar verilmesi veya tarafların tazminat miktarı üzerine anlaşılmalıdır halinde zarara uğradığını iddia edenin genel hükümler çerçevesinde müracaat Yolları ve hakları saklıdır bu halde 2577 sayılı İdari yargılama usul kanununun 13'üncü maddesinde öngörülen idareye müracaat şartı aranmaz bu yola gidilmesi halinde zamanaşımı süresi uzlaşma ve uzlaştırma konusunda karar verilinceye ve sonuçlarını ne kadar durur bu madde uyarınca yapılacak münacatları ve tebligatlarım müracaat ve tebliğinin ispatını mümkün kılacak bir vasıta ile yapılması zorunludur 

6. Bölüm 
zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası 
sigorta yaptırma zorunluluğu 
madde 31- sağlık personeli ve özel hukuk kişilerine ait Sağlık kurum ve kuruluşları tıbbi kötü uygulama sebebiyle verilebilecek leri zararı karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası sağlık personeli ve sağlık kurum ve kuruluşlarının kendileri tarafından yaptırılır sigortalı sağlık personelinin gözetim ve denetimi altında hizmet veren Diğer sağlık personeli tıbbi hizmeti esnasında verebilecekleri zararlar da sigortalının sorumluluğu yönünden sigorta teminatı içindedir Bu kanun ile gösterilen sigortanın askeri terimler çerçevesi ve şartları sağlık Bakanlığın görüşü alındıktan sonra hazine müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlıkça tespit onları ve resmi gazetede yayımlanır 

Tazminatını azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller 
madde 32- sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden Doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez ödemede bulunan Sigortacı sigorta sözleşmesine ve Bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir sigorta yapma yetkisi madde 33 sağlık personelinin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası kaza sigortalı sigortaları dalında dalında çalışmaya yetkili sigorta şirketleri tarafından yapılır 

7bölüm 
ceza hükümleri 
hasta haklarına uyumama 
Madde 34- bu kanunun 4. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 3 aydan altı aya kadar hapis ve 10 bin Lira'dan 30 bin liraya kadar ağır para cezası verilir 

Ötenazi yapılması 
madde 35- otenazi yapılan sağlık personeline 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir 

çalışma ve çalıştırma kurallarına uymama 
madde 36- Bu kanun ile öngörülen sigortasını yaptırmayan ve bakanlıktan gerekli izin almayan kişiler ile kurum ve kuruluşların yöneticilerine eksik olan işlemleri tamamlanıncaya kadar meslekten Men ve 50 bin lira idari para cezası verilir Ve işyeri kurum veya kuruluş kapatılır bir yargı mercii kararı ile veya ilgili meslek birliğince ya da bakanlıkça mesleklerini geçici süre veya sürekli olarak yapmaktan ya saklananları çalıştıran ve çalışmasını izin veren yerler kapatılır ve bu kurum ve kuruluşların yetkililerine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir 

acil ve icapçı Tıbbi hizmetleri vermeme
Madde 37- mücbir sebepler olmadıkça Acil durumlarda hastaya ilk yardım hizmetini vermeyen ve icapçı olarak çağrıldığı halde davete icabet etmeyen veya tıbbi hizmet vermeyen sağlık personel ile fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para cezası verilir 

Sırların ve kimliğini ifşası 
madde 38- BU kanunun 10. Maddesinde belirtilen sır saklama yükümlülüğü ne veya 11 maddesinde belirtilen hastanın kimliğinin anlaşılmaması prensibine aykırı hareket edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para cezası verilir Sırrın açıklanması basın-yayın yolu araçları yolu ile yapılmış ise ceza üçte ikisi oranında artırılır 

Tıbbi kayıtları muhafaza edilmemesi 
madde 39- bu kanunun 10. Maddesinde düzenlenen hasta ile ilgili bilgi ve tabii kayıtları saklama yükümlülüğü uyumayanlar ile bu fiillerin Vuku bulduğu kurum ve kuruluşların sorumlularını veya yöneticilerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para cezası verilir 

İzinsiz bilimsel araştırma 
madde 40- bu kanun 13. Maddesi uyarınca hasta üzerinde bilimsel araştırma yapılırken Denek için bir araştırma dahilinde öngörülemeyen veya deneyin hayatını tehdit edici bir resim şüphe şüphesinin varlığı halinde araştırmaya derhal son verilmeli vermeyenlere ortaya çıkan netice daha ağır bir cezayı gerektirmiyor ise 1 yıldan iki yıla kadar hapis 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir 

Delillerde tahrifat 
madde 41- tıbbi kötü uygulamaya ile ilgili bir suçun delillerini ortadan kaldıran değiştiren Bu belgeleri gerçeğe aykırı düzenleyen veya değiştirenler hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis 15 15 bin liradan 20 bin liraya kadar ağır para ve aynı sürede kadar meslekten Men ve kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası verilir 

yetkili merciin izni olmaksızın cinsel muayene 
madde 42- bu kanunun 9. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı hareket edenlere  aydan altı aya kadar hapis ve 50 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para cezası verilir 

Hastalıklarda ihbar mecburiyetinde uymama 
Madde 43- hastalığın hastanın yakınları ve kamunun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu hallerde salgın hastalıklarla ilgili diğer bildirim yükümlülükleri saklı kalmak üzere durumu en çabuk şekilde yakınlarını ve bakanlığa bildirmeyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir 

Tıbbi hizmetlere ticari yön verilmesi 
Madde 44- hasta veya yakınlarından haksız çıkar sağlayan veya bu amacı gözeterek başka bir kişi veya kuruluşlara hasta gönderen veya görevli bulunduğu kurum ve kuruluşun hizmetlerini aksatarak özel işyerlerinde yönlendiren veya özel iş yerinde teşhis veya tedavi ettiği hastaya görevli olduğu kurumda ayrıcalık tanıyan veya belli şirketlerden malzeme ve İlaç almayı öneren özel işyerlerinde hastayı gönderen veya ticari kuruluşlar da çıkar içerisinde bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin liradan 10 bin liraya kadar ağır para ve ayrı Ayrıca aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.