Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar

16-02-2020
Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar- Hastane Davalarına Bakan Avukatlar

Tıp hukuku- Sağlık davalarına bakan avukatlar- Sağlık avukatı, ya da diğer adıyla sağlık hukuku avukatı olarak anılan bu hukuk dalında her hukuki alanda olduğu gibi mütehassıs olunması şarttır. Sağlık hukuku avukatı, sağlık avukatı çok bilinmeyen ismiyle malpraktis avukatı hekim haklarını, hasta haklarını, hekim yükümlülükleri ile hasta yükümlülüklerini çok iyi bilmelidir. Günümüzde hekimlerin ağır şartlar altında çalışması tıbbi hata olasılığlını arttırmakta ve hastalar kendilerine uygulanan tedavinin hatalı olması sebebiyle maddi ve manevi olarak zarar görebilmektedirler. Bu zararlarının karşılanması maksadıyla da hekimlere, özel hastanelere ya da kamu hastanelerine maddi tazminat, manevi tazminat davası açabilmektedirler. Bu davaların hem hekimler hem de dava açan hastalar bakımından iyi yönetilmesi kişiler açısından çok ama çok önemlidir. Bu yüzden alanında uzmanlaşmış sağlık avukatı na ihtiyaç duyulması gayet doğaldır. Kişiler işlerinden çıkartıldığında ya da herhangi bir ceza işlediklerinde nasıl ki iş hukuku avukatına ya da ceza avukatına ihtiyaç duymaktaysalar tıbbi hata, doktor hatası nedeniyle de hem davacı hasta hem de davalı hekim ya da hastane sağlık avukatı na ihtiyaç duyacaktır. Hastalar genelde tıbbi müdahale sonrası doktor hatası kaynaklı zarar gördüklerinde doğal olarak en iyi sağlık avukatı, sağlık avukatı ankara arayışına girecekler ve en iyi sağlık avukatına ulaşmak için çabalayacaklardır. Bu bakımdan sağlık avukatlığının ne olduğu tam olarak bilinmelidir.

Sağlık Avukatı Nedir?

Sağlık avukatı, aydınlatılmış rıza, hasta hakları hekim yükümlülükleri hekim hakları hasta yükümlülükleri, hasta hakları yönetmeliği, tıbbi deontoloji nizamnamesi, tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun, biyotıp sözleşmesi, özel hastaneler kanunu, tabipler birliği disiplin yönetmeliği, Türk Tabipler Birliği meslek etiği kuralları ve sair hususları çok iyi bilmeli, açılan doktor tazminatı (malpraktis-doktor hatası) davalarında bu konuları ve kanunları olabildiğince gerekçeli bir şekilde kullanmalıdır. 

Sağlık avukatı nın sadece doktor tazminatı nda uzmanlaşması yeterli olmayıp ayrıca ceza hukukunda da uzmanlaşması şarttır. Çünkü hekimler yaptıkları tıbbi hatalar sonucunda savcılığa şikayet edilmekte ve aleyhlerinde ceza davaları açılabilmektedir. İşte bu davaların da hakkını vererek yönetilebilmesi için sağlık avukatının ceza hukukunda uzmanlaşması şarttır. 

Ayrıca sağlık avukatı vekalet sözleşmesini, eser sözleşmesini çok iyi bilmeli aralarındaki farkları açılan davalarda öne sürerek davanın sürecini değiştirebilmelidir. Çünkü yapılan tıbbi müdahale sonucu hasta zarar görmüş ise bu zararın hangi hususa dayandırılması gerektiğini iyi tespit etmelidir. Nitekim hekim ile hasta arasındaki tedavi sözleşmesinin temeli vekalet sözleşmesi olsa da yapılan müdahale estetiksel bir müdahale ise bu durumda sözleşmenin şekli değişecek ve hasta ile hekim arasındaki sözleşmesel ilişki eser sözleşmesi olacaktır. Hem hekimlerin hem de hastaların hukuki ihtilafların iyi yönetimini sağlamak amacıyla sağlık avukatından profesyonel destek almaları tavsiye olunur. 

Sağlık davaları ile ilgilenmek zor bir husustur. Nitekim zarar görmüş bulunan kişi bir hastadır ve zararının çoğunluğu manevi zararlara yöneliktir. Bu yüzden uzmanlaşmak şarttır.

Hastane Avukatlığı

Hastane avukatlığı özel hastaneler bünyesinde hastanelerin hukuki davalarının takibini yürüten avukatlardır. Bu tür hastane avukatlarının sağlık hukuku alanında tam bir bilgiye sahip olması şarttır. Hastane avukatı sadece sağlık hukukunu değil gelişen hukki konjönktür içerisinde hastanenin tüm hukuki ihtilaflarıyla ilgilenebilecek kapasitede olmalıdır. Nitekim hastane avukatının hastanenin idari faaliyetlerinden ötrürü çıkabilecek ihitlaflarda idare hukukunu, malpraktis davalarında sağlık hukukunu, hukuki sorumluluk davalarında tazminat hukukunu, çok sayıda hekim çalıştırdığı güvenlik hizmeti aldığı diğer sağlık personelini çalıştırdığı hususları düşünüldüğünde iş hukukunu çok iyi bilmesi zaruridir. Bu sebeplerden ötürü özel hastanelerin bünyesinde uzman hastane avukatlığı bulunmaktadır.

Sağlık konusunda uzman avukat, sağlık davalarına bakan avukat ya da sağlık avukatı ile davaların takibi zaruri değildir. Nitekim vatandaşlarımız hukuki ihtilaflarını kendileri de yönetebilirler. Ancak her alanda olduğu gibi hukukta da hak kaybının önüne geçebilmek için işin ehli olan uzmanlara bırakılması kişinin yararına olabileceğinden sağlık bakanlığına açılan davalar, sağlık bakanlığı aleyhine açılan tazminat davası, devlet hastanesine tazminat davası, üniversite hastanesine karşı dava veya doktor hatası nedeniyle tazminat davası gibi davaların uzmanlar vasıtasıyla takip ettirilmesi tavsiye olunur.

Sağlık Konusunda Uzman Avukat

Sağlık konusunda uzman avukat, tıp hukuku ve idare hukuku alanlarının özümsenmesi sonucunda ortaya çıkar. Malpraktis davaları ya da hekim hatası doktor hatası nedeniyle tazminat davalarında davanın yönetim tarzını ve işleyişinin kavranması ile delillerin yönetilmesi ve tecrübe önemlidir. Sağlık konusunda uzman avukat, bu konuda uzmanlığını arttırmış ve bu alanda çalışmalarına devam eden avukattır. Ankara sağlık avukatı, sağlık avukatı ankara ya da istanbul sağlık avukatı olsun kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile yaşam hakkının korunması avukatlığın en iyi ve en temel prensiplerindendir.

Sağlık Hukuku Danışmanlığı

Sağlık hukuku danışmanlığı bakımından öneli olan sağlık konusunda uzman avukatın bu konuda yeterliliğidir. Sağlık hukuku danışmanlığında avukat hastanelere ve hastalara sağlık hukuku ve tıp hukuku ile ilgili yaşamış oldukları olumsuzluklarda danışmanlık hizmetinin verilmesini kapsamaktadır. Özellikle özel hastanelere veya hekimlere karşı açılan malpraktis davaları ile hastaların yaşamış oldukları tedavi hatası, doktor hatası gibi durumlarda sağlık hukuku danışmanlığına ihtiyaç duymaları bu sonucu doğurmaktadır. Sağlık hukuku danışmanlığının temellerinden bir tanesi sağlık davalarına bakan avukatların bu alanda özverili olarak çalışmalarından geçmektedir. Mil hukuk bürosu sağlık hukuku hukuk bürosu olarak hizmet veren hukuk bürolarından biridir ve sağlık hukuku danışmanlığı hizmeti de vermektedir.

Doktor hatası tazminat davası için bu makaleyi okuyup sağlık davalarına bakan avukatların faaliyet konuları hakkında ilave bilgi de edinebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?
Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?

Hekimin hastaya gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdah...

Devamı
Kürtaj Yasal mı
Kürtaj Yasal mı

Kürtaj, bebek aldırma ya da gebeliğe son verme ana...

Devamı
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?

Tıbbi malpraktisin ortaya çıkış şekilleri kasten v...

Devamı
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları arası...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık