Kanser İlacı Akıllı İlaç SGK Davası

Kanser İlacı Akıllı İlaç SGK Davası

Kanser İlacı Akıllı İlaç SGK Davası

Kanser ilacı, akıllı ilaç hastaların kanser tedavilerinde ihtiyaç duydukları ilaçlardandır. Günümüzde kanser ilaçlarındaki fiyatların yüksekliği bu ilaçların bireyler tarafından karşılanmasını da oldukça güçleştirmektedir. Kanser tedavisinde pekçok tedavi yöntemi kullanılsa da ihtiyaç duyulan tedavi sonucuna bazen ulaşılamamaktadır. Hekimler kanser tedavisinde uyguladıkları yöntemleri ve tedavi için hastalar üzerinde kullandıkları ilaçları ise tıp kurallarına bağlı kalmak kaydı ile bazen değiştirebilmektedirler. İşte bu durumda hastaların kullanmak zorunda kaldıkları kanser ilaç ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığı durumlar ortaya çıkmakta, yüksek bedelli ilaçlara ulaşım ne yazık ki mümkün olmamakta ya da ulaşılabilmek için bir servet harcanmaktadır. Bundan dolayıdır ki bu tür ilaçların elde edilebilmesi için hukuki girişimlerde bulunulması şarttır.

Bir kanser hastasının akıllı ilaç tedavisine başlayabilmesi için öncelikli olarak kendisinini tedavisini devam ettren hekim tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna endikasyon dışı ilaç başvurusunda bulunması gerekir. Endikasyon dışı ilaç başvurusunun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bilimsel araştırmalar sonrasında kabul edilmesi ile ilaç kullanılmaya başlanacak ve bu karar açılacak davalarda ek olarak kullanılacaktır.

Kanser İlacı Akıllı İlaç SGK Davasında İlk Aşama

Kanser ilacı akıllı ilaç SGK davasında ilk aşama yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere hekim tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna endikasyon dışı ilaç başvurusunda bulunulur. Bu başvuru sonrasında kurum tarafından olumlu karar verilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılacaktır.

Kanser İlacı Akıllı İlaç SGK Davasında İkinci Aşama

Kanser ilacı akıllı ilaç davasında ikinci aşama Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması ve akıllı ilaç için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılan endikasyon dışı ilaç başvurusunun kabul edildiğinin bildirilmesi ile ödenen ilaç bedellerinin iadesi ve bundan sonraki ilaç bedellerinin karşılanması talebinin iletilmesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu kendisine yapılan müracaatı sonuçlandırmak ve başvurucuya kanunen 30 gün içinde cevap vermek zorundadır. Bu süre içinde cevap verilmez ise talep reddedilmiş sayılacağından dava açılabilecektir.

Kanser İlacı Akıllı İlaç Davasında İhtiyati Tedbir Talebi

İhtiyati tedbir Hukuk Muhakemeleri Kanununun Geçici Hukuki Korumalar başlıklı 389'uncu maddesinde düzenlenmiştir ve davanın devamı sırasında hak kayıplarının yaşanmaması için kanun koyucu tarafından yapılan bir düzenlemedir. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

Kanser İlacı Akıllı İlaç Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Kanser İlacı Akıllı İlaç Davasının hangi mahkemede açılacağı hususu bazen değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür davalar idare mahkemesinde açılabileceği gibi iş mahkemesinde de açılabilir. Ancak her iki mahkemenin hangisinde açılacağı hususunun tespiti için bazı inceleme ve araştırmaların yapılması şarttır. Aksi durumda dava yanlış mahkemede açılacağından dolayı davanın sonuçlanma süresi uzayacaktır.

Endikasyon dışı ilaç davası için Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu Reddi İptal Davası başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Kanser İlacı Akıllı İlaç Davasında Örnek Karar İhtiyati Tedbir

T.C.
BURSA
13. IS MAHKEMESI
ARA KARAR
ESAS NO : 2021/345 Esas
HAKIM : ...
KATIP : ...
DAVACI :...
VEKILI : Av. BILGEHAN UTKU - AV. EMRE ASAN
UETS
DAVALI : BURSA SOSYAL GÜVENLIK IL MÜDÜRLÜGÜ -[35773-73770-62988] UETS
VEKILI : Av. ...
DAVA : Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan)
DAVA TARIHI : 20/10/2021
ARA KARAR TARIHI : 16/11/2021

Davacı ... tarafından davalı BURSA SOSYAL GÜVENLIK IL MÜDÜRLÜGÜ aleyhine açılan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) iliskin davanın mahkememizce dosya üzerinden yapılan incelemesi sonunda verilen 16/11/2021 tarihli ara kararı geregince;
Dava dilekçesi, delil dilekçesi ve ekleri, dosyaya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı’nın müzekkere cevabı ile hastane tedavi evrakları incelendi.

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:
6100 sayılı HMK'nin "Ihtiyati tedbirin sartları" kenar baslıklı 389/1 maddesi "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir degisme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlasacagından ya da tamamen imkânsız hâle geleceginden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın dogacagından endise edilmesi hâllerinde, uyusmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." hükmüne amirdir.

6100 sayılı HMK'nin "Ihtiyati tedbir talebi" kenar baslıklı 390/3 maddesi " Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandıgı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılıgını yaklasık olarak ispat etmek zorundadır." hükmüne amirdir.

6100 sayılı HMK'nin "Ihtiyati tedbir kararı" kenar baslıklı 391/1 maddesi "Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması, veya bir yediemine tevdii ya da bir seyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan, kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir." hükmüne amirdir.

Dava; davacının tedavi için gerekli OPDIVO adlı ilacın bedelinin kurumca karsılanması yönelik talebin reddine iliskin kurum islemin iptali ile davacının tedavisinde kullanılacak OPDIVO isimli ilaç bedelinin kurumca karsılanmasının tespiti ile OPDIVO adlı ilaç için ödenen 32.002,96 TL'nin yasal faizi ile birlikte iadesine iliskin oldugu anlasılmıstır.

Dava dilekçesindeki tedbir talebinin, OPDIVO adlı ilacın bedelinin tedavinin devamı boyunca davalı kurum tarafından karsılanmasına yönelik oldugu anlasılmıstır. Yukarıda belirtilen madde metinlerinden açıkça anlasılacagı üzere HMK'nin 389 maddesi ve 390/3 maddesi sartları bulunması durumunda mahkememizce 391/1 madde uyarınca "bir seyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan, kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir" hükmü uyarınca degerlendirme yapılmıstır.

Bu sekilde; davacının OPDIVO adlı ilacın bedelinin tedbiren kurum tarafından karsılanmasını yönelik talebi incelenmis; davacı vekilinin tedbir talebinin HMK 389 ve devamı maddelerince incelendiginde; dosya içine celb ve ibraz edilen davacının hastalıgına ve talep edilen ilaçların hekim raporuyla gerekli ve faydalı oldugu, belirlenen ilacın davacının gelirine göre karsılama gücünün bulunmaması, halen kanser hastalık tedavisinde alternatif baskaca davacıya uygun ilaç önerilemeyisi, Anayasa ile koruma altına alınan saglık güvencesi yasam hakkının kutsallıgı, hastalıgın tedavisi için elzem oldugu iddia edilen ilaç tedavisinin aksaması halinde, ilacın tedarikindeki gecikmenin onarılmaz telafisi güç ve imkansız zararların önlenmesi için ve dosya kapsamında bulunan raporlar gözetildiginde yaklasık ispat sartınında bulundugu anlasıldıgından ihtiyati tedbir talebin kabulüne dair asagıdaki sekilde karar vermek gerekmistir.

HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandıgı Üzere ;
1-) Davacı vekilinin Ihtiyati Tedbir Talebinin teminatsız olarak KABULÜ ile ; " OPDIVO adlı ilacın davacının tedavisinde kullanılacak bedelinin ileride sorumlusundan alınmak üzere kesinti yapılmaksızın "Üniversitelerin veya Arastırma ve Uygulama Hastanelerinin Onkoloji bölümünden, davacının hastalıgına iliskin olarak Türkiye'de kullanılan standart tedavi ilaçlarını kullanılması halinde bu durumun davacının saglıgında ciddi, hızlı ve geri dönüsü olmayan bir bozulmaya ya da ölüme ya da yasam beklentisinde ciddi azalmaya veya yogun acıya sebep olup olmayacagına dair degerlendirme içeren tıbbi raporun Mahkememizce degerlendirildigi tarihe kadar" Ihtiyati Tedbir yolu ile KURUMCA ÜCRETSIZ KARSILANMASINA

2-)Bu hususta davalı kuruma müzekkere yazılmasına,

3-)Ara kararın taraflara tebligine, masrafın giderin avanstan karsılanmasına, Dair, tarafların yoklugunda, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; HMK 394. maddesi uyarınca, dilekçe ile itiraz sebeplerini açıkça belirterek ve dayanak tüm delilleri bildirmek sureti ile mahkememiz nezdinde 1 haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.16/11/2021