Fıtık Ameliyatı Doktor Hatası Tazminat Davası

Fıtık Ameliyatı Doktor Hatası Tazminat Davası

Fıtık Ameliyatı Doktor Hatası Tazminat Davası

Fıtık Ameliyatı Doktor Hatası Tazminat Davası

Fıtık ameliyatı doktor hatası- Fıtık ameliyatı her ameliyatta olduğu gibi zor bir ameliyat türüdür. Hekim yükümlülüklerini yerine getirmeli hastaya tıbbi müdahaleyi uygularken özen gösterme yükümlülüğünü ihmal etmemelidir.

Vekil, hastanın zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumunu gerektirdiği önlemleri eksiksiz bir şekilde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa bir tereddüt doğuran durumlarda, bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmaları yapmak ve bu arada da koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve en emin yol seçilmek gerekir. Gerçekten de müvekkil (hasta) mesleki bir iş gören vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat beklemek hakkına sahiptir. Gereken özen görevini göstermeyen vekil, BK 394/1 maddesin hükmü uyarınca, vekaleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır.

Önemli hususlardan bir tanesi de bu tür davalarda kusurun belirlenmesi için mahkeme tarafından dosyanın alanında uzman bilirkişi heyetine tevdi edilmesidir. Bu bakımdan fazlasıyla dikkat edilmesi gereken bilirkişi heyetinin vermiş olduğu raporun incelenmesi ve varsa kabul edilmeyen aleyhe bir durum buna ilişkin olarak itirazların yapılmasıdır. Usul hukukunun iyi bilinmesi, tıp hukukuna vakıf olunması yapılacak itirazlarda önemli bir noktayı oluşturacak ve itirazların yoğunlaşması gereken noktaların belirlenmesinde fayda sağlayacaktır. 

Fıtık Ameliyatında Meydana Gelen Hata Yargıtay Kararı

Yargıtay
13. Hukuk Dairesi 
2015/4112 E.
2016/6478 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı Doç. Dr. ...'ın muayenehanesine giderek onun yönlendirmesi ve telkini ile davalı sağlık kuruluşunda bu davalı tarafından 11.07.2011 tarihinde boyun fıtığı teşhisi ile ameliyat edildiğini, ameliyat sonrasın vücudunun sol ve sağ tarafında his ve hareket kaybı oluştuğunu, davalı doktorun istirahat önerip 3 ay sonraya kontrole gelmek üzere taburcu işlemlerini yaptığını,şikayetlerinin artması üzerine başka bir sağlık kuruluşuna gittiğinde, üç fıtıktan birinin alınmadığı, alınan fıtıkların altında oluşan ödemin sinirlere baskı yaptığı, felç ve hissizlik durumunun davalı sağlık kuruluşunda bakıma alınmayıp, doğrudan taburcu edilmesinden kaynaklandığını öğrendiğini, anılan bu durum nedeniyle başka bir sağlık kuruluşunda ödem tedavisi ardından da fizik tedavisi almak zorunda kaldığını, hatalı ameliyat nedeniyle omuriliğinde zarar oluştuğunu, bunun bilinmesine rağmen tedavi edilmeyerek taburcu işlemlerinin yapıldığını ileri sürerek, tedavi, yol, bakım giderleri nedeniyle 30.000 TL, maluliyetten kaynaklı kazanç kaybı nedeniyle 10.000 TL maddi; 100.000 TL manevi tazminatın ticari avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalı sağlık kuruluşu, davalı doktorun hastane bünyesinde hizmet veren bir doktor olmadığını, tüm tetkik ve tanı işlemlerinin davalı doktor tarafından muayenehenesinde yapıldığını, sadece ameliyat işleminin kendi hastanelerinde gerçekleştirildiğini; diğer davalı ise kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, 26.05.2014 tarihli Adli Tıp Kurumu 2.İhtisas Kurulu raporuna itibar edilip, ameliyat sonrası davacıda oluşan yakınmanın komlikasyon niteliğinde olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, gerçekleştirilen ameliyatın tıp kurallarına uygun olmaması, ameliyat sonrası özen yükümlülüğüne aykırı davranılıp gerekli bakım ve tedavinin yapılmaması, taburcu işlemlerinin erken yapılmasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Mahkemece davacının iddiaları kapsamında değerlendirme yapılmak üzere Adli Tıp 2. İhtisas Kurulundan bilirkişi raporu talep edilmiş olup, düzenlenen adli tıp raporunda boyun fıtığı ameliyatı sonucu meydana gelen rahatsızlığının ameliyatının bir komplikasyonu olduğu tespit edilerek, davalı tarafa bir kusur atfedilmemiştir. Adli tıp raporunda her ne kadar bu ortaya çıkan rahatsızlık yapılan ameliyatın bir komplikasyonu olarak değerlendirilmiş ise de, davacı ameliyat sonrası erken taburcu işleminin yapıldığı, davalı tarafından ameliyat sonrası etkin bir tedavi ve bakım hizmeti verilmediği iddiasına da dayanmıştır. Ne var ki, alınan adli tıp raporu bu iddialar kapsamında herhangi bir değerlendirme içermemektedir. Mevcut bilirkişi raporu karara esas alınabilecek derecede yeterli bir tespit ve değerlendirmeye dayanmamaktadır. Hal böyle olunca mahkemece Üniversite hastanelerinde görev yapan, dava konusu hususlara ilişkin konusunda uzman hekimlerden oluşan yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmak suretiyle, taraf, hakim ve Yargıtay denetimine açık bir rapor alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde iadesine, 02/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.