Eczaneye Verilen Para Cezasının İptali 

Eczaneye Verilen Para Cezasının İptali 

20-10-2019
Eczaneye Verilen Para Cezasının İptali 

Eczaneye Verilen Para Cezasının İptali 

Eczanelerle ilgili para cezaları eczanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapmış oldukları sözleşmeye aykırılıktan doğmaktadır. Nitekim SGK ile yapılan protokoller gereği bu protokollerin eczanelerle yapılan sözleşmelere eklenmesi ve protokolde geçen para cezalarının protokol aleyhine davranan eczaneye uygulanması sonucu eczaneler büyük zarar etmektedir. Ayrıca sözleşmeye aykırılıktan dolayı sözleşme feshedilmekte ve belirli bir süre o eczane ile sözleşme yapılmamasına karar verilebilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan eczanenin yapması gereken ise dava açmak olup açılacak davada görevli mahkeme sözleşmenin idarenin özel hukuk sözleşmesi olduğundan dolayı Asliye Hukuk Mahkemesidir. Açılacak dava kurum işleminin iptali davasıdır. 

Eczaneye Verilen Cezai Şarta Dair Kurum İşleminin İptali Davası

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/...
K. 2018/...
T. ...
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ Reçete Sahibi Hastaların Söz Konusu Hastalıklara Sahip Olmamasına Rağmen İçerik Olarak Sahte Olan Rapor ve Reçetelere İstinaden İlaç Bedelinin Kuruma Fatura Edilmesi/Cezai Şart ve Sözleşmenin 1 Yıl süre İle Feshedilmesi - Cezai Şartla İlgili Olarak Davalı İdarenin Cezai İşleme Dayanak Oluşturan Soruşturma Raporundaki Tespitler Yönünden Değerlendirme Yapılmadığı Gibi Aynı Soruşturma Sırasında Beyanı Alınan Hasta Yakınlarının da Mahkemece Dinlenmemesinin Hatalı Olduğu
Ceza-i Şarta Dair Kurum İşleminin İptali 
ECZACININ SAHTE RAPOR VE REÇETE KULLANARAK KURUMA İLAÇ BEDELİ FATURA ETMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMESİNİN 1 YIL SÜREYLE FESHİ VE CEZAİ ŞART 
ÖZET : Dava, kurum işleminin iptaline ilişkindir. 76 adet reçete ile ilgili reçete sahibi hastaların söz konusu hastalıklara sahip olmamasına rağmen içerik olarak sahte olan rapor ve reçetelere istinaden kuruma fatura edilen 60.323,40 TL tutarındaki ilaç bedelinin ve sözleşmenin 6.3.19.maddesi gereği reçete bedelinin 10 katı tutarındaki 603.234,00 TL ceza tutarının ve sözleşmenin 2 yıl süre ile feshi işleminin ve bu reçetelerle ilgili ilaç firması temsilcilerinin reçete sahibi hastaları davacının yetkilisi olduğu eczaneye yönlendirilmesi sonucu kuruma reçete bedellerinin fatura edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle sözleşmenin 6.3.24.maddesi gereği sözleşmenin 1 yıl süre ile feshedilmesi ve 17 adet reçete ile ilgili reçetede yazılı ilaçların hasta veya yakınına teslim edilmemesi sebebiyle 2011 yılı sözleşmesinin 6.3.10.maddesi gereği reçete bedeli olan 4.349,06 TL'nin 5 katı tutarında 21.745,30 TL tutarındaki cezai şarta dair kurum işleminin iptaline yöneliktir. 17 adet reçetede yazılı ilacın hasta veya yakınına teslim edilmemesi sebebiyle sözleşmenin 6.3.10.maddesi gereği reçete bedelinin 5 katı tutarındaki 21.745,30 TL tutarındaki cezai şartla ilgili olarak, davalı idarenin cezai işleme dayanak oluşturan soruşturma raporundaki tespitler yönünden Mahkeme tarafından bir değerlendirme yapılmadığı gibi aynı soruşturma sırasında beyanı alınan hasta yakınları da Mahkemece dinlenmemiştir. O halde Mahkemece, cezai işleme dayanak teşkil eden soruşturma raporunda hasta ya da hasta yakınına teslim edilmediği bildirilen reçetelere dair olarak hasta yakınlarının tanık olarak dinlenilmesi, gerek görülmesi halinde tüm dosya kapsamı gözetilerek uzman bilirkişi heyetinden rapor alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki kurum işleminin iptali (muarazanın men'i) davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalı kurum görevlileri tarafından düzenlenen ...tarihli rapor ile kurumla eczane arasında imzalanan sözleşmenin 6.3.19. maddesi gereğince sözleşmenin 2 yıl süre ile feshedilmesi, sözleşmenin 6.3.10. maddesi gereğince 6 ay süre ile sözleşmenin feshedilmesi, 6.3.24. maddesi gereğince 1 yıl süre ile sözleşmenin feshedilmesi öngörülmüş olup, birden fazla feshin söz konusu olduğu durumlarda en uzun süreli feshin uygulanması gerektiğinden bahisle sözleşmesinin 2 yıl süre ile feshedildiğini ve toplam 706.548,79-TL cezai şart bedelinin yasal faizi ile birlikte davalı kurumdaki alacağından tahsil edilmek üzere SGK Bütçe Muhasebe sistemine kaydedildiğinin bildirildiğini, sözleşmenin feshi için yeterli ve gerekli araştırma ve inceleme yapılmadığını, objektjf olmayan değerlendirme sonucu düzenlenen rapora istinaden yapılan bu işlemin tamamen hukuka aykırı olduğunu, iptale konu işlemde belirtilen ve yaptırım gerektiren hiçbir fiilin kendisi veya çalışanları tarafından gerçekleştirilmediğini, müfettiş raporunda sahte reçete, sahte rapor ve sahte küpürden bahsedilmiş ise de yapılan incelemede adı geçen hastaların tamamının gerçekten hasta olduğunu, bahse konu recetelerdeki ilaçların da tamamını teslim aldıklarının sabit olduğunu, dolayısıyla iddia edildiği gibi ortada sahte reçete, küpür veya raporun olmasının mümkün olmadığını belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nce tesis edilen ...tarih ...Sayılı sözleşmenin feshi ve toplam 706.548,79-TL cezai şartın tahsiline dair işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle davalı kurumca tesis edilen ...tarihli ve B... Sayılı ve sözleşmenin feshi ve cezai şarta dair işlemin, davacı eczane ile kurum arasında imzalanmış olan 2011 yılı eczane protokolünün 6.3.19 maddesine göre taraflar arasındaki sözleşmenin iki yıl süreyle feshi ve 603.234,00-TL tutarındaki cezai şart bedelinin tahsiline yönelik kısmın iptaline, fazlaya dair talebin reddine, (sözleşmenin 6.3.10 maddesine göre 21.745,30-TL cezai şart ile 6.3.24 maddesine göre bir yıl süreli feshe dair işlemin geçerli olduğuna) karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafca temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir
Dava, 76 adet reçete ile ilgili reçete sahibi hastaların söz konusu hastalıklara sahip olmamasına rağmen içerik olarak sahte olan rapor ve reçetelere istinaden kuruma fatura edilen 60.323,40 TL tutarındaki ilaç bedelinin ve sözleşmenin 6.3.19.maddesi gereği reçete bedelinin 10 katı tutarındaki 603.234,00 TL ceza tutarının ve sözleşmenin 2 yıl süre ile feshi işleminin ve bu reçetelerle ilgili ilaç firması temsilcilerinin reçete sahibi hastaları davacının yetkilisi olduğu eczaneye yönlendirilmesi sonucu kuruma reçete bedellerinin fatura edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle sözleşmenin 6.3.24.maddesi gereği sözleşmenin 1 yıl süre ile feshedilmesi ve 17 adet reçete ile ilgili reçetede yazılı ilaçların hasta veya yakınına teslim edilmemesi sebebiyle 2011 yılı sözleşmesinin 6.3.10.maddesi gereği reçete bedeli olan 4.349,06 TL'nin 5 katı tutarında 21.745,30 TL tutarındaki cezai şarta dair kurum işleminin iptaline yöneliktir.Mahkemece bilirkişi kurulundan alınan rapor denetime elverişli ve hüküm kurmaya yeterli kabul edilerek, bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne ve 2011 yılı eczane protokolünün 6.3.19.maddesine göre taraflar arasındaki sözleşmenin 2 yıl süre ile feshi ve 603.234,00 TL tutarındaki cezai şart bedelinin tahsiline yönelik kısmın iptaline, fazlaya dair talebin reddine, sözleşmenin 6.3.10.maddesinde göre 21.745,30 TL cezai şart ile 6.3.24.maddesine göre 1 yıl süreli feshe dair işlemin geçerli olduğuna karar verilmiştir.Öncelikle, davaya konu, 2011 yılı protokolünün 6.3.24 maddesinin, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2016 protokolünün, protokolün yürürlüğe girdiği 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı sabit olmakla beraber 6.12 maddesinde “Bu Protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir sebeple Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen ve/veya cezai şart uygulanan eczacının bu işleme karşı dava açmış olması ve açılan davanın Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş olması halinde yazılı talebi ile; Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesi ve/veya cezai şart uygulanmasına dair fiil/fiiller için bu Protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak, Kurumca tahsil edilmiş olan cezai şart ve yersiz ödeme tutarları geri ödenmez, mahsup edilmez.
Bu protokolden önceki protokollerde sözleşmenin feshi ve cezai şart gerektiren maddelerden bu protokolde kaldırılmış olanlar sebebiyle sözleşme feshi ve/veya cezai şart uygulanmış olan işlemler, konusu kalmadığından durdurulur ve işlem yapılmaz.
Bu Protokolün yürürlük tarihinden önce (5.3) numaralı maddede sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen ve/veya cezai şart uygulanan eczanelerin yazılı talebi üzerine, bu Protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır." hükmünün düzenlendiği yazılıdır. Hal böyle olunca, 2016 yılı protokolü mahkemece değerlendirilmeli ve sonucuna uygun karar verilmelidir.
Öte yandan 17 adet reçetede yazılı ilacın hasta veya yakınına teslim edilmemesi sebebiyle sözleşmenin 6.3.10.maddesi gereği reçete bedelinin 5 katı tutarındaki 21.745,30 TL tutarındaki cezai şartla ilgili olarak, davalı idarenin cezai işleme dayanak oluşturan soruşturma raporundaki tespitler yönünden Mahkeme tarafından bir değerlendirme yapılmadığı gibi aynı soruşturma sırasında beyanı alınan hasta yakınları da Mahkemece dinlenmemiştir. O halde Mahkemece, cezai işleme dayanak teşkil eden soruşturma raporunda hasta ya da hasta yakınına teslim edilmediği bildirilen reçetelere dair olarak hasta yakınlarının tanık olarak dinlenilmesi, gerek görülmesi halinde tüm dosya kapsamı gözetilerek uzman bilirkişi heyetinden rapor alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması da usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeplerle davalının tüm ve davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci ve üçüncü bentte açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA...

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?
Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?

Hekimin hastaya gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdah...

Devamı
Kürtaj Yasal mı
Kürtaj Yasal mı

Kürtaj, bebek aldırma ya da gebeliğe son verme ana...

Devamı
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?

Tıbbi malpraktisin ortaya çıkış şekilleri kasten v...

Devamı
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları arası...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık