Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır

24-04-2021
Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tıp hukuku alanında doktor hatası ya da hekim hatalarında davaların kime ne zaman ve hangi mahkemede açılacağı hususu uzmanlık gerektiren bir husustur. Nitekim tıbbi müdahalenin özel hastanede mi, hekimin kendi muayenehanesinde mi, özel hastanede olup da hekimin kendi kontrolünde mi ya da kamu hastanesinde mi gerçekleştirildiğinin aydınlığa kavuşturulması ve buna göre davaların yönlendirileceği kişi ya da kurumların belirlenmesinin yapılmasına başlanılması şarttır. Aksi durum davanın arap saçına dönmesine ve içinden çıkılması güç durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

Doktor Hatası Tazminat Davasında Davalı

Tıp hukuku- Doktor hatası tazminat davasında davalının belirlenmesi oldukça önemli bir husustur. Nitekim kamu hastanesinde görülen tedavi sırasında doktor hatası nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için davalı tıbbi hatayı gerçekleştiren hekim değil sağlık bakanlığı olacaktır. Eğer tıbbi müdahale üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiş ise bu durumda davalı üniversite rektörlüğü olacaktır. Tıbbi hata ya da doktor hatası özel hastanede gerçekleştirilmiş ve hasta ile özel hastane arasındaki hasta kabul sözleşmesine aykrılıktan dolayı dava açılacak ise bu durumda özel hastanenin kendisi davalı olarak gösterilecektir. Ancak tıbbi hata hekimin kendi muayenehanesinde meydana gelmiş ise davalı özel hastane değil hekimin kendisi olacak ve husumet hekime karşı yöneltilecektir. 

Doktor Hatası Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır

Doktor hatası tazminat davasında görevli mahkeme hatalı tıbbi müdahalenin gerçekleştirildiği yere göre değişecektir. Kamu hastanesinde gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin hatalı olması nedeniyle maddi veya manevi tazminat davası açılacak ise dava idare mahkemesinde açılacaktır. Ancak özel hastaneye ya da hekimin kendisine açılacak tıbbi hatadan kaynaklı tazminatat davalarında görevli mahkeme diğer bir deyişle davanın görüleceği mahkeme tüketici mahkemesi olacaktır.

Doktor Hatası Tazminat Davası Zamanaşımı

Doktor hatası tazminat davası kamu hastanesi ya da üniversite hastanesine karşı açılacak bir dava ise görevli mahkeme idare mahkemesi olup idari yargılama usulü kanununa tabi bir uyuşmazlıktır. Bu durumda idari yargılamada tazminat davası olarak kabul edilen tam yargı davasının konusu olacak bu davada süreler 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda gösterilmiştir. Bu bakımdan hekim hatası ya da tıbbi hata bir idari eylem olarak tanımlanacak olup idari eylemlerlerden dolayı açılacak tam yargı davalarının süresine tabi kılınacaktır. İdari eylem nedeniyle hakları ihlal edilen kişiler ihlali öğrenmelerinden itibaren 1 yıl içinde idareye zararlarının giderilmesi için yazılı olarak başvuru yapmak zorundadırlar. Yine her halde idari eylemden itibaren bu süre 5 yıldır. Bu süreler süre aşımı süreleri olup uyulması davanın seyri bakımından oldukça elzemdir. 

Tüketici mahkemesinin konusununa girecek davalarda ise davanın dayandırıldığı hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi hesaplanacaktır. Nitekim haksız fiilden ötürü açılacak doktor hatası tazminat davasında haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Bu husus haksız fiil zamanaşımıdır ve 6098 sayılı Borçlar kanununun 72. maddesinde yer almaktadır.

Yine sözleşmeden kaynaklı olarak doktor hatası tazminat davası açılacak ise bu durumda da yine 6098 sayılı borçlar kanununa bakmak gerekecektir. 

Hekim ile hasta arasındaki sözleşmesel ilişki vekalet sözleşmesi olup vekalet sözleşmesine ilişkin zamanaşımı süreleri uygulanmalıdır. Bu durumda Borçlar kanununun 147. maddesinde yer alan hüküm uygulanacak olup buna göre vekalet sözleşmesinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uygulanacak zamanaşımı süresi 5 yıl olarak kabul edilecektir. Anlaşılacağı üzere davanın 5 yıllık süre içerisinde açılması gerekecektir.

Bazen hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişki yapılacak olan tıbbi müdahalenin özelliğine göre değişkenlik gösterir. Tıbbi müdahalenin türü estetik müdahaleden kaynaklandığı durumlarda örneğin burun estetiği, meme estetiği, diş protezi, implant gibi tıbbi müdahalelerde hekim ile hasta arasındaki sözleşmesel ilişki eser sözleşmesi niteliğinde olduğundan mütevellit yine borçlar kanunu 147. madde hükmündeki zamanaşımı süreleri uygulama alanı bulacaktır. Buna göre hekimin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacak hakkı 5 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır.

Doktor Hatası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir

Doktor hatası tazminat davasında yetkili mahkeme idari yargıda ya da tüketici mahkemesinde açılacak davalar bakımından farklılık gösterecektir. Bu bakımdan idari yargıda açılacak davada yetkili mahkeme 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa göre belirlenecekken tüketici mahkemesinde açılacak doktor hatası davasında yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümlere göre tesis edilecektir. 

İdari yargılama usulü kanununa göre doktor hatası nedeniyle açılacak tam yargı davası hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer idare mahkemesinde açılacaktır. Örneğin Balıkesir Devlet hastanesinde meydana gelen doktor hatası nedeniyle açılacak tam yargı davası Balıkesir Nöbetçi İdare mahkemesinde açılacaktır. 

Tüketici mahkemesinde açılacak doktor hatası tazminat davasında ise zarar gören hastanın yani davacının bir çok seçimlik hakkı bulunmaktadır. Bunlar; haksız fiil, sözleşmeye aykırılık ve genel yetki kurallarına göre farklılık gösterebilmektedir. Nitekim hukuk muhakemeleri kanununa göre haksız fiilden ötürü açılacak doktor hatası tazminat davasında dava;

haksız fiilin işlendiği 
veya zararın meydana geldiği 
yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer 
ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi olabilecektir.

Yine tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre tüketici mahkemesinde açılacak davalarda tüketicinin yerleşim yeri mahkemesinde de dava açılabilecektir.

Ayrıca sözleşmesel ilişkiye dayandırılan doktor hatası tazminat davaları sözleşmeden doğan davalar niteliğinde olduğundan, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. 

Genel yetki kuralı bakımından özel hastanenin ya da hekimin yerleşim yeri mahkemesinde de dava açılabilecektir.

Doktor Hatası Tazminat Davasında Deliller

Doktor hatası tazminat davasında kullanılacak deliller içerisinde en önemlisi tabi ki de bilirkişi deliline dayanmaktır. Bu bakımdan bilirkişi deliline dayanılmamaış olması davanın seyrini oldukça fazla etkileyecektir. Ayrıca hekimin kendisinin tuttuğu hasta dosyası, hasta öyküsü, röntgen kayıtları, konsültasyon raporu ve sair hususlar delil olarak kullanılabilecektir. 

Doktor Hatası Tazminat Davasında Manevi Tazminat

Doktor hatası tazminat davasında özellikle idare mahkemesinde açılan tam yargı davalarının kabulü idarenin ağır hizmet kusuruna bağlanmıştır. Bu bakımdan idarenin hizmet kusurunun ağır hizmet kusuru olduğunun ortaya çıkartılması şarttır. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?
Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?

Hekimin hastaya gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdah...

Devamı
Kürtaj Yasal mı
Kürtaj Yasal mı

Kürtaj, bebek aldırma ya da gebeliğe son verme ana...

Devamı
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?

Tıbbi malpraktisin ortaya çıkış şekilleri kasten v...

Devamı
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları arası...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık