Diş Protezi Doktor Hatası

Diş Protezi Doktor Hatası

30-12-2019
Diş Protezi Doktor Hatası

Diş Protezi Doktor Hatası

Diş protezi doktor hatası- Diş hekimleri ile hasta arasındaki tedaviye ilişkin sözleşmesel ilişkiler vekalet sözleşmesi hükümlerine dayansa da yapılan tedavinin niteliği gereği bu sözleşmeler eser sözleşmesine evrilebilmektedir. Anlaşılacağı üzere tedavinin çeşidine göre hasta ile diş hekimi arasında meydana gelmiş olan hukuki ilişkiler değişkenlik göstermektedir. Örneğin diş hekimi tarafından gerçekleştirilen tedavilerden biri olan diş protezi uygulanması işlemi, implant tedavisi ya da estetiksel amaçlı tedaviler hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişkinin eser sözleşmesi olduğunu göstermektedir. Yargıtay içtihatlarında da bu durum benimsenmiş olup diş hekimlerinin bu tür tedavileri eser sözleşmesi, istisna sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Peki sözleşmesel ilişkilerin bu şekilde değişkenlik göstermesinn sonuçları nelerdir? Bu soruya verilecek cevap sözleşmeye bağlanan hukuki sonuç ile ilişkilidir. Nitekim sözleşmeye aykırılık durumunda uygulanacak hukuki sonuçlar birbirinden farklıdır. Ayrıca vekalet sözleşmesinde hekim edim sonucundan yani tedavinin başarılı olup olmamasından sorumlu değilken eser sözleşmesinde edim sonucunun gerçekleşip gerçekleşmediğinden sorumlu tutulabilecektir. Eser sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. 

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yüklenici yani hekim üstlendiği edimleri işsahibinin, hastanın haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır. İşsahibi, hasta eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

Eser Sözleşmesinde Ayıp Sebebiyle Seçimlik Haklar Nelerdir?

Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme.
Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme.
Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme.

Diş Protezi Ayıplı İfa Örnek Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ

2018/...E    
2019/...K
14.5.2019 TARİH
AYIPLI İFA NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmeleri Konusunda Uzman Diş Protezi İşlerinden Anlayan Teknik Bilirkişiden Davalı Yüklenicinin Davacının Ağzında Yaptığı Köprülü Metal Seramik Diş Protezindeki Ayıpların Niteliği Eserin Reddini Gerektirip Gerektirmediği/Eserin Reddini Gerektirmiyorsa Bedelde İndirimi Gereken Miktar ve Dava Tarihi İtibariyle Onarım Bedelleri İle Davalı Yüklenici Ayıplı İfada Kusurlu İse Davalı İş Sahibinin Ayıplı İfa Nedeni İle Uğradığı Zararlar Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Bir Eser Meydana Getirmeyi İşsahibinin de Bunun Karşılığında Bir Bedel Ödemeyi Üstlendiği Sözleşme Olduğu - Yapılan Şeyin İş Sahibinin Kullanamayacağı veya Hakkaniyet Gereği Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu ve Sözleşme Şartlarına Aykırı Olması Halinde Eserin Reddinin Bedelin İadesinin Yüklenicinin Kusuru Varsa Zarar ve Ziyanın/Ayıp ve Sözleşmeye Aykırılığın Eserin Reddini Gerektirecek Nitelikte Bulunmaması Halinde Bedelde İndirimin ve O İşin Islahı Büyük Bir Masrafı Gerektirmez İse Ayıbın Onarılması veya Tamir Suretiyle Giderilmesi İle Yine Bu Hallerde Yüklenicinin Kusuru Varsa Tazminatın Talep Edileceği )
SEÇİMLİK HAK ( Yapılan Şeyin İş Sahibinin Kullanamayacağı veya Hakkaniyet Gereği Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu ve Sözleşme Şartlarına Aykırı Olması Halinde Eserin Reddinin Bedelin İadesinin Yüklenicinin Kusuru Varsa Zarar ve Ziyanın/Ayıp ve Sözleşmeye Aykırılığın Eserin Reddini Gerektirecek Nitelikte Bulunmaması Halinde Bedelde İndirimin ve O İşin Islahı Büyük Bir Masrafı Gerektirmez İse Ayıbın Onarılması veya Tamir Suretiyle Giderilmesi İle Yine Bu Hallerde Yüklenicinin Kusuru Varsa Tazminatın Talep Edileceği - Mahkemece 818 S.K. Md. 360 Uyarınca İnceleme ve Araştırma Yapılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
818/m.355,360
ÖZET : Dava, eser sözleşmesi kapsamında diş protez iş ve imalâtının ayıplı ifası nedeniyle ödenen bedelin iadesi, uğranılan maddi ve manevi zararların giderimi istemine ilişkindir.
Mahkemece, eser sözleşmeleri konusunda uzman, diş protezi işlerinden anlayan teknik bilirkişiden davalı yüklenicinin davacının ağzında yaptığı köprülü metal seramik diş protezindeki ayıpların niteliği, eserin reddini gerektirip gerektirmediği, eserin reddini gerektirmiyorsa bedelde indirimi gereken miktar ve dava tarihi itibariyle onarım bedelleri ile davalı yüklenici ayıplı ifada kusurlu ise davalı iş sahibinin ayıplı ifa nedeni ile uğradığı zararlar ve yine dava tarihi itibariyle mahalli piyasa rayiçleri ile bunların giderim bedeli konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp davanın sonuçlandırılması gerekmekte olup; mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu hüküm tesisi isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava, eser sözleşmesi kapsamında diş protez iş ve imalâtının ayıplı ifası nedeniyle ödenen bedelin iadesi, uğranılan maddi ve manevi zararların giderimi istemine ilişkindir. Mahkemece ıslahla arttırılan miktar da dikkate alınarak maddi tazminat isteminin kabulüne, ödenen iş bedelinin iadesine ve manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı yüklenici şirket tasfiye memuru ... ve davalı şirket ortağı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Karar başlığında ... davalı şirketin tasfiye memuru olarak gösterilmiş ise de, gönderilen ticaret sicil kaydına göre davalı şirketin tasfiye memuru ... olup, onun adresine dava yöneltildiği, ... dava dilekçesinde taraf olarak gösterilmediği gibi tasfiye memuru olarak kendisine bir tebligat yapılmamasına rağmen adı geçen şahsın karar başlığında davalı şirketin tasfiye memuru olarak gösterilmiş olması doğru olmamıştır.
Davalı şirketin tasfiye memuru ...'in temyiz itirazlarına gelince,
1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle özellikle tasfiye memuru olarak bu sahsın MERNİS adresine usulüne uygun tebligat yapılmış olup adı geçen vekilinin 15.04.2014 ve 02.07.2014 tarihli dilekçesiyle davaya karşı mazeret bildirdiği ve Avukat ...'in bu tasfiye memuru vekilinin düzenlediği yetki belgesini ibraz ederek 12.09.2013 tarihli duruşmaya katıldığının anlaşılmasına göre tasfiye memuru ...'in aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2- )Davalı yüklenici bedel karşılığı davacı iş sahibinin dişlerinde metal seramik köprülü protez yapımını üstlendiğinden, taraflar arasındaki ilişki, sözleşme ve dava tarihinde yürürlükte olan 818 Sayılı BK'nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkisidir. Davacı iş sahibi davasında, davalı yüklenicinin işi ayıplı yaptığı, bu nedenle takma protezin kendisini rahatsız ettiğini ileri sürerek talepte bulunduğuna göre iddiası eserin ayıplı olarak ifası ile bunun sonucu uğranılan maddi ve manevi zararların giderilmesi istemine yöneliktir. Davacı, ödediği bedelin iadesini talep ederek ayıplı ifa nedeniyle uğranılan zararın giderilmesini istediğine göre uyuşmazlığın 818 Sayılı BK'nın 360. maddesi hükmü gözetilerek çözümlenmesi gerekir.
818 Sayılı BK'nın 360. maddesinde eserin ayıplı ifası halinde ayıbın niteliğine göre iş sahibinin kullanabileceği üç seçimlik hak düzenlenmiştir. Bunlarda birincisi yapılan şeyin iş sahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule icbar edilemeyecek derece kusurlu ve sözleşme şartlarına aykırı olması halinde eserin reddi, bedelin iadesi, yüklenicinin kusuru varsa zarar ve ziyan talep etme, ikincisi ayıp ve sözleşmeye aykırılık eserin reddini gerektirecek nitelikte bulunmaması halinde bedelde indirim, üçüncüsü de o işin ıslahı büyük bir masrafı gerektirmez ise ayıbın onarılması veya tamir suretiyle giderilmesi ile yine bu hallerde yüklenicinin kusuru varsa tazminat isteme haklarıdır. Mahkemece inceleme yaptırılmış ise de değerlendirme eser sözleşmesi değil rekabet ilişkisi ve sözleşmesi hükümlerine göre yapılmıştır.
Mahkemece bu halde yapılması gereken iş, eser sözleşmeleri konusunda da uzman, diş protezi işlerinden anlayan teknik bilirkişiden davalı yüklenicinin davacının ağzında yaptığı köprülü metal seramik diş protezindeki ayıpların niteliği, eserin reddini gerektirip gerektirmediği, eserin reddini gerektirmiyorsa bedelde indirimi gereken miktar ve dava tarihi itibariyle onarım bedelleri ile davalı yüklenici ayıplı ifada kusurlu ise davalı iş sahibinin ayıplı ifa nedeni ile uğradığı zararlar ve yine dava tarihi itibariyle mahalli piyasa rayiçleri ile bunların giderim bedeli konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp davanın sonuçlandırılması olmalıdır.
Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlenle davalı şirket tasfiye memurunun diğer temyiz itirazlarının reddine,

Kaynaklar;

HAKERİ,Hakan, Tıp hukuku, seçkin yayıncılık Eylül 2015
EROL, Gültezer, Özel hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, seçkin yayıncılık Nisan 2015
GÖKCAN,Hasan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukukui ve Cezai Sorumluluk, Seçkin yayıncılık Nisan 2017

Diş Hekimine Tazminat Davası

Diş hekimine tazminat davası bakımından diş hekiminin kusurlu diş tedavisi yaptığının ispatı gerekmektedir. İspat bakımından mahkemenin uygulayacağı usul tabi ki de dosyanın alanında uzman bilirkişi diş hekimlerine göndermesi yöntemidir. Burada sağlık davalarına bakan avukatlar bu tür dosyaların takibini iyi bir şekilde yapmalı ve bilirkişi raporlarının incelenmesi ve takip edilmesini ihmal etmemelidirler. Bilirkişi rapoarlarında diş hekiminin kusurlu olmadığı hususunda belgeler kullanılmış ancak hekimin kusurlu olduğu bariz ortada ise bu durumda raporlara itiraz edilmeli ve yeni bir rapor alınması ve raporun denetime elverişli bir rapor şeklinde sunulması için mahkeme bilgilendirilmelidir. Diş hekimine tazminat davası açıldığında önemli olan hekimin kusuru mu yoksa komplikasyon mu olduğunun ortaya çıkartılmasından geçecek ve iyi bir sağlık avukatı hekimin aydınlatma yükümlülüğü ile rıza alınması yükümlülüklerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştıracaktır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?
Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir?

Hekimin hastaya gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdah...

Devamı
Kürtaj Yasal mı
Kürtaj Yasal mı

Kürtaj, bebek aldırma ya da gebeliğe son verme ana...

Devamı
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?
Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir?

Tıbbi malpraktisin ortaya çıkış şekilleri kasten v...

Devamı
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?
Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları arası...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık