Yedek Subaylık ve Astsubaylık Nedir? Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller Nelerdir?

Yedek Subaylık ve Astsubaylık Nedir? Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller Nelerdir?

30-09-2019
Yedek Subaylık ve Astsubaylık Nedir? Yedek Subay ve Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller Nelerdir?

YEDEK SUBAYLIK NEDİR YEDEK ASTSUBAYLIK NEDİR? 

Yedek subaylık güvenlik soruşturması, yedek astsubay güvenlik soruşturması, yedek astsubay disiplin soruşturması, yedek subay disiplin soruşturması-TBMM tarafından 25 Haziran 2019 tarihinde kabul edilerek 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker Alma Kanunu ile yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemlerle ilgili köklü değişiklikler yapılarak yeni askerlik sistemi düzenlenmiştir. Yeni Asker Alma kanunu ile 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu yürürlükten kaldırılmış, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda düzenlenen Yedek Subaylık ile ilgili hükümler 7179 sayılı Asker Alma Kanununa dahil edilmiştir. Asker Alma Kanununda ayrıca Yedek Astsubaylık da düzenlenerek yeni askerlik sistemine dahil edilmiştir. 

Yedek Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

7179 sayılı Asker Alma Kanununun Tanımlar Başlıklı 3’üncü maddesinde; Yedek astsubay aday adayı, İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlüleri, Yedek astsubay adayı; Yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay  astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlüleri, Yedek astsubay: Yedek astsubay adaylarından öğrenimini müteakip astsubay astçavuş nasbedilenleri ifade ettiği belirtilmiştir. Bu kapsamda yedek astsubay olmak için öğretim şartı öncelikli olarak düzenlenmiş, İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan yükümlülerin Yedek Astsubaylığa başvurabileceği ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılan sağlık muayenesinde askerliğe elverişli olduğu tespit edildikten sonra askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yerine getirilebileceği düzenlenmiştir.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler  ise askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getireceklerdir. Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak yedek astsubaylar istekli yükümlüler arasından seçilecektir. 

Yedek Astsubaylık Sağlık Muayenesi Nasıl ve Nerede Yapılır? 

7179 sayılı Asker Alma Kanunu kapsamındaki diğer yükümlüler gibi Yedek Astsubaylar da Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre sağlık muayeneleri yapılır. Sağlık muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır. Aile hekimlerince veya resmî sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilir.

Yedek Astsubaylık Hizmet ve Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Yedek astsubaylar için hizme süresi 12 (on iki) ay olarak düzenlenmiştir. Erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki ay olan hizmet süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanınca karar verilerek bir katına kadar artırılabileceği veya yarısına kadar azaltabileceği kanunda ifade edilmiştir.
Yedek Subaylar ile Yedek Astsubayların temel askerlik eğitimini alacakları yetiştirme süreleri Milli Savunma Bakanlığı kararıyla belirlenecektir.

Yedek Astsubayların Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

Askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yıllık izin, barışta her yıl için otuz gün olarak düzenlenmiş, bu müddete yol dâhil edilmemiştir. Yıllık izinin yanı sıra, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni de kullanabileceklerdir. Kullanılan bu izinler askerlik hizmet süresinden sayılır. 
Yedek astsubaylardan hastalananlar, muvazzaf astsubay emsalleri gibi sıhhi izin süresine tabi tutulurlar. Sıhhi izin süresince, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, yedek astsubaylıkta alınan sıhhi izin sürelerinin, tabi olduğu hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılır. Bu süreye yedek subay veya yedek astsubay adaylığında alınan istirahat veya hava değişimi süreleri de dâhil edilir. Ayrıca sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavide geçen süreler de askerlik hizmetinden sayılır. Ancak yedek astsubaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.

Yedek Astsubay Olmaya Engel Haller Nelerdir?

Yedek astsubay, yedek astsubay adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;
 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunun 50’nci maddesinde belirtilen;  Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olanlar ile 
1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 30’uncu maddesinde belirtilen; 
Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile, 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde olanlar Yedek Astsubay olamazlar.
Bu suçların yanı sıra;
Süresine bakılmaksızın kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ile idari karar sonucu kamu hizmetlerinden çıkarılanlar,
Yedek astsubaylardan askerlik hizmet süresini tamamlamadan çeşitli nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar da Yedek Astsubay olamazlar
Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle yedek subay veya yedek astsubay olması uygun görülmeyenler,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,
Yedek subay veya yedek astsubay eğitim ve öğretiminde başarı gösteremeyenler ise Yedek Astsubaylıktan çıkarılır. Yedek Subay ve Yedek Astsubaylık için de güvenlik soruşturması yapılır.

Askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişikleri kesilen veya mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, askerlik hizmetini er statüsünde tamamlar.

Yedek astsubaylık kavramı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine yeni girmiş bir kavram olup yedek astsubay ne yapar, yedek astsubaylık süresi gibi soruların cevabını vermeye çalıştığımız bu makalemizde yedek astsubaylık için güvenlik soruşturması yapılacağından da bahsetmiş bulunmaktayız. Yedek astsubay başvurusu Milli Savunma Bakanlığının sitesinde duyuru olarak yayımlanmakta ve adayların bu duyuruları dikkatlice takip etmesi gerekmektedir.

İster yedek subay güvenlik soruşturması ya da asteğmen güvenlik soruşturması ister yedek astsubay güvenlik soruşturması olsun bu durumlarda olumsuzluk yaşanması durumunda kişiler hak arama özgürlükleri çerçevesinde dava açabilir ve yapılan işlemin iptalini isteyebilirler. Yapılması gereken şey sürelerin iyi bir şekilde takip edilmesi ile idari işlemin sebep konu maksat usul ve yetki bakımından hukuka aykırı olduğunu mahkemede ispatlamak ve davayı kazanıp işlemi iptal ettirmektir.

Yedek Subay Güvenlik Soruşturması

 Yedek subay güvenlik soruşturması kavramı aslında genel bir kavramdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek astsubay ve yedek subaylara güvenlik soruşturması yapılmamakta olup adaylara bilgi alma tutanakları düzenlenmekte ve buna göre disiplin soruşturması yapılmaktadır. Örneğin adayın bu zamana kadar geçmişinde ceza yargılaması olup olmadığı, ceza yargılaması sonucunda mahkumiyetinin bulunup bulunmadığı, yasa dışı örgütlerle ilişkileri veyahut Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine halel getirecek bir girişimde bulunup bulunmadığı ile ailesinde buna ilişkin bir olumsuzluk olup olmadığı hususları hakkında bilgi edinilir. Ancak idarenin yapmış olduğu her işlemin yargı denetimine tabi olduğu hususu unutulmamalıdır. Bu sebeple kişi asteğmenlikten disiplin kurulu kararı ile çıkartılıp er nasbedilirse derhal dava açmalı açılan davada mahrum kalınan parasal haklar da istenmelidir. İptal davası ile tam yargı davasının birlikte açılması ile kişinin lehine kurulacak hüküm sonucu zaman kalmış ise asteğmenliğe nasıb sağlanacak ve bunun yanında parasal hakları da iade edilecektir.

Asteğmen Güvenlik Soruşturması Karar

T.C.

ANKARA
23. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2019/...
KARAR NO    : 2019/...
DAVACI    : ...

VEKİLİ    : Av. Bilgehan UTKU
       
DAVALI    : Milli Savunma Bakanlığı /ANKARA

VEKİLİ    : ...

DAVANIN ÖZETİ    :Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2019 yılı 375. dönem Yedek Subay Adayı olarak görev yapan davacı tarafından, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 8. maddesi gereğince statüsünün er olarak değiştirilmesine ilişkin ... tarih ve ...sayılı işlemin; kendisi hakkında istihbari herhangi bir bilginin bulunmadığı, iyiniyetle kendisi hakkında açıklamalarda bulunduğu, sorulara masum olduğunu bildiği ve herhangi bir örgütle ilişiğinin bulunmadığından emin olduğundan dürüst bir şekilde cevap verdiği, idarenin takdir yetkisini keyfi olarak kullandığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile bu işlemden kaynaklı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Bu durumda, dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler ile UYAP kayıtlarının birlikte değerlendirilmesinden, davacı hakkında herhangi bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunmadığı, davacının beyanları dışında herhangi bir olumsuz halinin tespit edilmediği, davacının samimi beyanlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmek veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olmak fiillerini işlediğinin sübuta erdiğinin kabulünü teşkil edecek bir husus içermediği anlaşıldığından, hakkında hukuken geçerli kabul edilebilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunmayan davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmek veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olmak fiilini işlediğinden bahisle yedek subay adayı olan statüsünün er olarak değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 
Öte yandan, dava konusu işlem hukuka aykırı olduğundan, Anayasanın 125. maddesinin "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarıca davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının hesaplanarak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem sebebiyle mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarının dava tarihi olan 16.07.2019 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık