Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları

Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları

Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları

Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları

Uzman erbaşların mahkeme kararları çeşitlilik göstermektedir. Hangi konuya ilişkin dava açmak istiyorsanız bu konunun uzmanı avukatlardan öncelikli olarak bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olması Nedeniyle Sözleşme Feshi

T.C.
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İDARİ DAVA DAİRESİ
E. 2018/...
K. 2019/...
T. 13.2.2019

Davacı:
Vekili:
Davalı: Jandarma Genel Komutanlığı
Vekili:

( Davacının Bank Asyada Aktif Bir Hesabının Bulunmasının Dayanağının Çalıştığı Şirketin Maaş Ödemesini Yaparken Davacı Adına Açtırdığı Maaş Hesabı Olduğu - İdarece Davacının FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Bir İltisakı veya İrtibatının Olduğuna Dair Başkaca Bir Delilin İleri Sürülemediği/İşlemde Hukuka Uyarlık Davanın Reddi Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı )
( Davacının Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanmasının Sebebinin Bank Asyada Hesap Açanlar Arasında Olduğu Şeklindeki Elde Edilen İstihbari Bilgi Olduğunun Anlaşıldığı - Başka Bir Deli İleri Sürülemediğinden Sırf Bu Bilgi Notu Nazara Alınarak Davacının FETÖ/PDY Terör Örgütü ile İltisakı veya İrtibatı Bulunduğu Şeklinde Değerlendirilmesinin Hakkaniyete Uygun Olmadığı )
( Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıf Eğitim Merkezi Komutanlığında Uzman Erbaş Adayı Olan Davacının Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlandığından Bahisle Eğitimine Son Verilerek Sözleşmesinin Feshedildiği - Davacının Çalıştığı Şirket Tarafından Bank Asyada Davacı Adına Maaş Hesabı Açtırıldığının Anlaşıldığı/Davacının FETÖ/PDY Terör Örgütü ile İltisakı Olduğuna Dair Başka Delilin İleri Sürülemediği ve Dava Konusu İşlemin Hukuka Aykırı Olduğu )

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği/m.1,11

Uzman Erbaş Yönetmeliği/m.6

ÖZET : Dava, davacının, Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıf Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Uzman Erbaş Adayı olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle eğitimine son verilerek sözleşmesinin feshedilmesi ve ilişiğinin kesilmesine dair işlemin iptali istemine ilişkindir.

Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının sebebinin, "davacının Bank Asya'da hesap açanlar arasında olduğu" şeklindeki elde edilen istihbari bilgi olduğu anlaşılmakta ise de davacının Bank Asyada aktif bir hesabının bulunmasının dayanağının, tesisatçı olarak çalıştığı Şirketin maaş ödemesini yaparken davacı adına açtırdığı maaş hesabı olduğu, davalı idarece davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile bir iltisakı veya irtibatının olduğuna dair başkaca bir delilin de ileri sürülemediği, sırf bu bilgi notu nazara alınarak, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı bulunduğu şeklinde değerlendirilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı anlaşıldığından işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

İSTEMİN ÖZETİ : Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 14/03/2018 gün ve E:2017/2258, K:2018/652 Sayılı kararın istinaf incelemesine tabi tutularak kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, 2577 Sayılı Kanun'un değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davacı tarafından, Ankara Güvercinlik Jandarma Teknik ve Yardımcı Sınıf Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Uzman Erbaş Adayı olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle eğitimine son verilerek sözleşmesinin feshedilmesi ve ilişiğinin kesilmesine ilişkin 20.01.2017 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 14/03/2018 gün ve E:2017/2258, K:2018/652 Sayılı kararla; Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu tarafından davacının güvenlik soruşturması arşiv araştırmasının olumsuz olduğuna karar verildiği ve güvenlik soruşturmasının olumsuz bulunduğundan bahisle sözleşmesinin feshedildiği, dolayısıyla kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklere uygun olarak görevin önem ve özelliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuk ve usule aykırı olduğu öne sürülmekte ve istinaf yoluyla kaldırılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesinde; "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmüne yer verilmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin amacını düzenleyen 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir." hükmü düzenlenmekte ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasında gözetilecek genel ilkeler ve uyulacak genel esaslar hakkında kurallara yer verilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar" başlıklı 11. maddesinde; "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a ) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b ) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c ) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, d )Ş. ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e ) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, f ) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır." hükmü düzenlenmektedir.

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 19.maddesinde yer alan; "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı,müracaatın kabul edilmesi,sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmüne istinaden 20/09/2005 tarih ve 20942 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde aranacak nitelikler" başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının ( g ) bendinde; " ( Değişik:RG-4/2/2017-29969 ) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak." hükmü, ( ı ) bendinde; " ( Değişik:RG-21/1/2016-29600 ) Ayrıca; 1 ) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148. maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, 2 ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 3 ) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak." hükmü, ( i ) bendinde ise; " ( Değişik fıkra:RG-4/2/2017-29969 ) Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler." hükmü düzenlenmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, J.Tek. ve Yrd. Snf. Eğt. Mrk. Komutanlığı emrinde Uzman Erbaş Adayı olarak görev yapmakta iken, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu'nun 18.01.2017 tarihli Kararı ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğuna karar verildiği, buna dayalı olarak sözleşmesinin 20.01.2017 tarihi itibarıyla feshedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının sebebinin, istihbari olarak elde edilen "davacının Bank Asya'da hesap açanlar arasında olduğu, hesap açma tarihi: 30.06.2014, Müşteri durumu: Aktif olduğu" bilgisi olduğunun anlaşıldığı, davacı tarafından, Bank Asyada mevcut olan hesabının, çalıştığı Şirket nedeniyle yapılan maaş ödemesi hesabı olduğunun belirtildiği, ayrıca B. Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde "su tesisatçısı" olarak çalıştığına dair bir çalışma belgesinin sunulduğunun görüldüğü, bunun üzerine Dairemizin 30.11.2018 tarih ve E:2018/3159 Sayılı ara kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; "Davacı F.U.'un ( TC:15299341048 ) sigorta kayıtlarını gösterir cetvelin gönderilmesinin", ayrıca davacının çalıştığı belirtilen B. Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den de, "davacının su tesisatçısı olarak, bu şirkettede çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise hangi tarihlerde çalıştığı, anılan şirkette çalıştığı dönemde maaşını şirketten nasıl aldığı, anılan şirketin davacının maaşını hangi banka hesabı kanalıyla ödediği, davacının maaşının Bank Asya şubesinden ödenip ödenmediği hususlarına ilişkin bilgi ve belgelerinin gönderilmesinin" istenildiği, adı geçen şirket tarafından, şirket avukatı Av. M.D. imzalı 08.01.2019 tarihli ara kararı cevabında, "davacının B. Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş'de 27.06.2014 ila 25.02.2015 ve 06.04.2016 ila 10.06.2016 tarihleri arasında tesisatçı olarak çalıştığı, müvekkili Şirket tarafından Bank Asya ile akdettikleri 14.11.2013 tarihli maaş ödeme protokolü ile müvekkili şirketin personeline maaş ödemelerinin Bank Asya'dan yapıldığı, 04.12.2014 tarihi itibarıyla ise yeni yapılan protokolle Yapı Kredi Bankası üzerinden maaş ödemelerinin yapıldığının belirtildiği, sözü edilen yazı ekinde sunulan SGK kayıt belgeleri de dahil tüm belgelerden, davacının adı geçen şirkette yukarıda yer verilen tarihlerde tesisatçı olarak çalıştığı, davacının maaş ödemelerini Şirketin anlaştığı Banka Asya hesabı üzerinde aldığı, buna ilişkin davacının çalışma belgesinin sunulduğu, öte yandan, SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 17692517 Sayılı ara kararı cevabı yazı ekinde davacının SGK kaydını içeren çizelgelerin gönderildiği görülmüştür.

Bu belgelerin incelenmesinden, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının sebebinin, "davacının Bank Asya'da hesap açanlar arasında olduğu, hesap açma tarihi: 30.06.2014, Müşteri durumu: Aktif olduğu" şeklindeki elde edilen istihbari bilgi olduğu anlaşılmakta ise de, yukarıda ayrıntısına yer verilen ara kararı cevabı bilgi ve belgelerden, davacının Bank Asyada aktif bir hesabının bulunmasının dayanağının, tesisatçı olarak çalıştığı Şirketin maaş ödemesini yaparken davacı adına açtırdığı maaş hesabı olduğu, davalı idarece davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile bir iltisakı veya irtibarının olduğuna dair başkaca bir delilin de ileri sürülemediği, sırf bu bilgi notu nazara alınarak, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakı veya irtibatı bulunduğu şeklinde değerlendirilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı anlaşıldığından, Uzman Erbaş Adayı iken, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle eğitimine son verilerek sözleşmesinin feshedilmesi ve ilişiğinin kesilmesine ilişkin 20.01.2017 tarihli işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE, 

Ceza Yargılaması Sebebiyle Sözleşmenin Feshi

T.C.
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İDARİ DAVA DAİRESİ
E. 2019/...
K. 2019/...
T. 12.12.2019

Davacı:
Vekili:
Davalı:Jandarma Genel Komutanlığı
Vekili:

İSTEMİN ÖZETİ : Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 08/08/2018 gün ve E:2017/2029, K:2018/954 Sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince; Dairemizin 31/12/2018 tarih ve E:2018/3008, K:2018/3421 Sayılı kararının, Danıştay 12. Dairesi'nin 02/07/2019 tarih ve E:2019/1577, K:2019/5510 Sayılı kararı ile bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, 2577 Sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca dava dosyası yeniden incelenerek, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Adayı olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin feshine dair 08/11/2017 onay tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 08/08/2018 gün ve E:2017/2029, K:2018/954 Sayılı kararıyla; davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ''Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/206 Esas sayılı dava dosyasında 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan yapılan yargılamasının derdest olduğu" şeklindeki olumsuz not nedeni ile sözleşme feshinin gerçekleştiği ve fesih işleminin 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı tarafından onaylandığı, davacının Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 06/09/2017 tarihli duruşmada "Ben ve arkadaşlarım S., A., M., F., Koray ve M. yemek yedikten sonra dışarıya çıktık ve bize zimmetli G3 piyade tüfekleri ile ateş ettik. Ben kesinlikle teröristlerin geldiği ve onlara ateş ettiğimiz yönünde beyanda bulunmadım. Yemekteki konuşmada da ağzımı dahi açmadım, arkadaşlarımın verdiği karara uyarak cahillik ettim, çok pişmanım, zaten uzman çavuş olarak göreve başlayacağım, öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatteyse lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim'' şeklindeki beyanıyla suçunu itiraf ettiği görüldüğünden, kendi ikrarıyla suçu sabit görülen ve katalog suçlar arasında sayılan Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet Suçundan (A.S.C.K. 97- Fesat suçu) HAGB kararı alsa dahi mevzuat gereği sözleşmeli er olamayacağı açık olan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, İdare Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, Dairemizin 31/12/2018 tarihli, E:2018/3008, K:2018/3421 Sayılı kararı ile "İstinaf İsteminin Açıklamalı Reddine" karar verilmiştir.

Davacı tarafından, bu kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla temyizen incelenerek, bozulmasının talep edilmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi'nin 02/07/2019 tarih ve E:2019/1577, K:2019/5510 Sayılı kararı ile ; davacıya isnat edilen Askeri Ceza Kanununa muhalefet (A.S.C.K. 97- Fesat suçu) suçunun, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde sayılan katalog suçlardan olduğu açık olup, anılan madde metninde tahdidi olarak sayılan suçlardan mahkûm olmamak şartının getirildiği görülmekte olup, davacı hakkında "Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet" suçundan yapılan yargılamanın devam ettiği gerekçesiyle olumsuz not bildirilmiş ise de, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek herhangi bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı ve davacının isnat edilen fiille ilgili yargılamasının devam ettiği anlaşıldığından, hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davanın reddi yönündeki Kastamonu İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı " gerekçesiyle Dairemiz kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bu duruma göre, Dairemizce, Danıştay bozma kararına uyularak, davacının istinaf isteminin yeniden incelenmesine geçildi;

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 19. maddesinde yer alan; "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmüne istinaden 20/09/2005 tarih ve 20942 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde aranacak nitelikler" başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; " İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak" hükmü, (ı) bendinde; " Ayrıca; 1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148. maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, 2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak." hükmü, (i) bendinde ise; " Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler." hükmü düzenlenmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacıya isnat edilen Askeri Ceza Kanununa muhalefet (A.S.C.K. 97- Fesat suçu) suçunun, Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde sayılan katalog suçlardan olduğu açık olup, anılan madde metninde tahdidi olarak sayılan suçlardan mahkûm olmamak şartının getirildiği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, davacı hakkında "Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet" suçundan yapılan yargılamanın devam ettiği gerekçesiyle olumsuz not bildirilmiş ise de, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek herhangi bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı ve davacının isnat edilen fiille ilgili yargılamasının devam ettiği anlaşıldığından, hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf isteminin KABULÜNE,

Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlar
Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar sözleşme fesih işleminin iptali için idari yargıda süresi içerisinde dava açabilirler. Bu davalar tabi ki de iptal yani idari işlemin iptali davası olacaktır. Dava işlemin kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Tebliğden sonra 60 gün içinde idari işlemin yani sözleşme fesih işleminin iptali davası açılmazsa mahkeme sonradan açılacak bu davayı süre aşımı nedeniyle usulden reddedecektir. Bu sebeple sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların konunun uzmanı idari dava avukatına danışmaları tavsiye olunurz. Zira sözleşme feshi meslek kaybetme anlamına geldiğinden silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilen bir kişinin sonradan silahlı kuvvetler bünyesinde işe alınması imkansız olduğundan bahisle kişinin geleceğini tehlikeye atmadan konunun uzmanından yardım alması önerilmektedir.

Uzman Çavuş İdare Mahkemesi

Uzman çavuş idare mahkemesi, açıklaması bakımından uzman çavuşların devlet veya çalıştıkları kurum ile olan ihtilaflarının çözüm yeri idare mahkemesi olacaktır. Çünkü yapılan iş bir işlemidir. Kamu işlemi olan bu idari işlemin iptali davaları 2577 sayılı kanun gereği idare mahkemelerinde görülecektir.

Uzman Erbaş Emsal Kararlar 

Uzman erbaş emsal kararlar için lütfen avukatımıza danışınız.