Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası

26-11-2020
Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası 

İdare hukukunun parşası olan Uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası uzman erbaş olmak isteyen ve geleceği bakımından askeriyeye adım atan bir kişinin bundan sonraki safahatini önemli derecede etkileyen bir davadır. Bu bakımdan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilen uzman erbaşın ya da sözleşme imzalamış ancak hala intibak sürecinde olan uzman erbaşın ilişiği kesildikten sonra yapması gereken bu işleme karşı idari yargı yerinde dava açması olacaktır. Bu tür davalarda daha doğru ifade ile uzman erbaş sözleşme feshi iptali ya da uzman çavuş sözleşme feshi iptali davasında önemli olan gerekçeli olarak savunmaların yapılması, ilişiğin kesilme sebebinin hukuka aykırı olduğunun mahkemeye hukuki bir dille dile getirilmesidir. Sözleşme feshi için ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzla irtibata geçiniz.

Uzman erbaş sözleşme feshi sebebiyle ilişiği kesilen uzman erbaşların dava yoluyla haklarını arayarak sözleşme fesih işleminin hukuka aykırı olduğunu ispat etmeleri gerekmektedir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Kime Karşı Açılır

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası kişinin görev yaptığı kuruma göre değişecektir. Uzman erbaş jandarma genel komutanlığında çalışırken sözleşmesi feshedilmiş ise davalı kurum jandarma genel komutanlığı olacak kara kuvvetlerine ya da hava kuvvetlerin bağlı olarak çalışıyor ise bu durumda davalı idare milli savunma bakanlığı olacaktır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında sözleşme feshi işlemi bir idari işlem olduğundan dolayı dava idare mahkemesinde açılacaktır. Görevli mahkeme idari yargılama usulü kanununa göre idare mahkemesidir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Zamanaşımı

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında zamanaşımı süresi sözleşme fesih işleminin tebliğinden itibaren 60 gündür. 60 günün geçirilmesinden sonra açılacak iptal davası ne yazık ki idare mahkemesi tarafından süre aşımı nedeniyle reddolacaktır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Nerede Açılır

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında yetkili mahkeme uzman erbaş olarak görev yapılan son yerdeki idare mahkemesidir. Örneğin Antalya da çalışan uzman erbaşın sözleşmesi feshedilmiş ise dava Antalya nöbetçi idare mahkemesinde açılacaktır. 

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Harç ve Masraflar

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında harç ve masraflar davayı açan davacı tarafından karşılanır. Harç ve masrafaların yatırılmaması durumunda mahkeme harç ve masrafların davacı tarafından karşılanması için davacıya süre verir. Verilen sürede harç ve masraflar karşılanmaz ise dava mahkeme tarafından reddedilir. Unutulmamalıdır ki davanın kazanılmasından sonra açılması sırasında yatırılan harç ve masraflar davalı üzerinde bırakılır ve davalı bunları davacıya vermek zorunda kalır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Duruşma Yapılır mı

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında duruşma yapılması için tarafların talebi olması şarttır. Tarafların duruşma talebi yoksa mahkeme kendiliğinden duruşma yapmaz. Taraflar duruşma talebinde bulunursa mahkeme bu talebi yerine getirip duruşma yapmak zorundadır. Duruşmada zabıt katibi bulunmaz. Zabıt katibi olmadığından dolayı duruşma zabtı tutulmaz ve taraflar sözlü olarak savunmalarını iletmekle yetinirler.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Yürütme Durdurma İstenir mi

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında yürütme durdurma talep edilebilir. Yürütme durdurma talep edilmeden mahkeme kendiliğinden yürütmenin durdurulmasına karar veremez. Yürütme durdurma talep eden davacı yürütme durdurma harcı da yatırmalıdır. Red kararı üzerine itraz etmek isterse yürütme durdurma itiraz harcı da yatırılır. Davanın kazanılmasından sonra bu harçların ve masrafların hepsi davalı idareden geri alınacaktır. Yürütme durdurma talebi ayrı bir dava değildir ve sadece açılan iptal davasında iptal kararı ile birlikte istenebilir. Yürütme durdurma talebi reddedilen davacı red kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içersinde Bölge İdare Makemesinde karara karşı itirazda bulunabilir. İtiraz üzerien verilen kararlar kesindir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Ne Kadar Sürer

Kanunda Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasının ne kadar sürmesi gerektiği hususunda kesin bir süre bulunmamaktadır. Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası somut olayın özelliğine göre değişkenlik gösterir ve bu sürelere göre hareket edilir. Dava şu kadar sürede bitirilmeli diye bir kanun olmadığı gibi mahkeme bu konuda zorlanamaz. Hızlı bitirilmesi için ek beyanlar sunulabilir ancak dava tamamen aydınlığa kavuşturulduğunda ve soru işaretleri giderildiğinde tamamen son bulacaktır. Önemli olan davanın erken bitmesi değil kazanılmasıdır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar İstenir mi

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında yoksun kalınan parasal haklar da istenir. Uzman erbaş sözleşmesi feshedildikten sonra artık kurumdan ilişiği kesilir ve kendisine terhis belgesi verilir. Bu tarihten itibaren davanın kazanıldığı ana kadar geçen sürede yoksun kalınan parasal hakların faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesi talep edilmelidir. İptal davası ile istenmese de bu dava iptal kararından sorna da açılabilecektir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Avukat Nasıl Vekalet Verilir

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında avukat ile anlaşıldıktan sonra notere gidilir ve avukatın bilgileri notere verilir. Noterde avukata genel dava vekaletnamesi verilmek istendiği belirtildikten sonra çıkartılan genel dava vekaletnamesinin aslı avukata verilir ve avukat tüm dava sürecini profesyonel bir şekilde takip eder.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptal Kararı

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2019/...
K. 2019/...

İstinaf Kanun Yoluna Başvuran Davacı: 

Vekili                               : Av. Bilgehan UTKU/ Av.Emre ASAN

Davalı                               : Milli Savunma Bakanlığı

Vekili                               : Av. 

ÖZET : Dava, uzman erbaş komando temel kursunu başarıyla tamamlayan davacının, güvenlik soruşturması olumsuz neticelendiğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir.

Davacı ve yakın aile bireyleri hakkında terör örgütleri kapsamında yapılan adli bir işleme rastlanılmadığı, soruşturma veya kovuşturma dosyasının bulunmadığı bilgisinin verildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; kendisi ve yakın aile bireyleri hakkında FETÖ/PDY veya başka bir terör örgütü kapsamında herhangi bir adli soruşturması veya ceza yargılaması bulunmayan, velisi konumunda bulunmadığı kardeşinin hangi okula gideceği hususunda karar verme yetkisi bulunmayan davacının, sadece kız kardeşinin KHK ile kapatılan FETÖ/PDY bünyesindeki bir okulda öğrenci kaydının bulunduğundan bahisle güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle, uzman erbaşlık sözleşmesinin feshedilmesinde ve feshe ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki Isparta İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüne ve davanın reddine dair temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

İSTEMİN KONUSU : Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18/04/2019 tarihli ve E:2019/..., K:2019/... Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında uzman erbaş komando temel kursunu başarıyla tamamlayan davacının, güvenlik soruşturması olumsuz neticelendiğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 14/06/2018 tarihli ve MRK.Ş.:...Sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Isparta İdare Mahkemesince verilen 22/01/2019 tarihli ve E:2018/..., K:2019/... Sayılı kararda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, kendisi ve yakın aile bireyleri hakkında FETÖ/PDY veya başka bir terör örgütü kapsamında herhangi bir adli soruşturma ve ceza yargılaması bulunmayan davacının, sadece kız kardeşinin FETÖ/PDY kapsamında KHK ile kapatılan okulda öğrenci kaydının bulunduğundan bahisle güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle, uzman erbaşlık sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının sözleşmenin feshi sebebi olduğu, güvenlik soruşturmasının, mesleğin hassasiyeti göz önüne alınınca aile bireylerini de kapsayabileceği, sözleşmenin feshinin bir ceza olmadığı, aile bireyleri ile ilgili olumsuzluklar sebebiyle sözleşmenin feshinin hakkaniyete aykırı olmadığı, cezaların şahsiliği ilkesinin ihlali olmayacağı anlaşıldığından, davacının kardeşinin KHK ile kapatılan okulda kaydının bulunması sebebiyle davacının sözleşmesinin feshedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından bahisle davalı idarenin istinaf talebinin kabulüyle Isparta İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Sözleşmenin feshedilmesinin nedeni olarak kız kardeşinin KHK ile kapatılan FETÖ/PDY bünyesindeki bir okulda kaydının bulunması hususunun gösterildiği, kendisiyle ilgili bir durumun olmadığı, kaldı ki babasının hala silahlı kuvvetlerde görevine devam ettiği, babasının terör bölgesi olan ...'de görev yapması nedeniyle kardeşinin bir yıl anılan okula gitmek zorunda kaldığı, kendisinin bu kararda herhangi bir etkisinin olmadığı, bu nedenle Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında ilgili kurumlardan gelen bilgiler ışığında takdir hakkını en uygun adaydan yana kullanma hakkına sahip oldukları, güvenlik soruşturmasında kişiye özel bilgilerle yetinilemeyeceği, bu şekilde değerlendirmenin yetersiz olacağı, dolayısıyla kardeşiyle ilgili bilgi bulunan davacı hakkında tesis edilen sözleşmenin feshine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle usul ve yasaya aykırı olan Bölge Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dosyanın incelenmesinden; davacının askerlik görevini ifa etmekte iken uzman erbaş sınavına katıldığı ve başarılı olduğu, ... tarihinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitime başladığı, komando temel kursunu tamamlayarak kurs bitirme belgesini aldığı, davalı idare tarafından hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamındaki istihbari bilgide "şahsın arşiv kaydının bulunmadığı, kız kardeşinin FETÖ/PDY kapsamında KHK ile kapatılan ... Lisesi ... öğrenci kaydının bulunduğu" şeklinde tespit yapıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu'nca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi üzerine ... tarihinde güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 19. maddesinde, "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Uzman Erbaş Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca çıkarılan 20/09/2005 tarihli Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinde, " ( 1 ) Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: ( ... ) g )İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak. ( ... )" kuralı yer almaktadır.

4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesinde; "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır. Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmüne yer verilmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin amacını düzenleyen 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir." kuralına yer verilmiş; 2. maddesinde yönetmeliğin kapsadığı personel belirlenmiş, 4. maddesinin ( f ve g ) bentlerinde; arşiv araştırması ile güvenlik soruşturmasının tanımlarına yer verilmiş, 9. maddesinde; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılacağı belirtilmiş, 2011 tarihli ve 114-1 ( c ) sayılı Genel Kurmay Başkanlığınca çıkarılan Silahlı İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin "Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Arşiv Araştırmasının Olumsuz Kabul Edileceği Haller" başlığıyla düzenlenen 13. maddesinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının, soruşturma konusu şahsın içinde bulunduğu ortamın da dikkate alınarak değerlendirileceği, bu değerlendirmenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesine alınacak şahıslar hakkında karar verilirken, idarenin takdir hakkının en uygun adaydan yana kullanılmasını sağlamaya yönelik olduğu, aynı maddenin "ı" bendinde ise; ayrıca haklarında MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahalli kolluk kuvvetleri veya yetkili amirlerinden herhangi biri tarafından, bilgi verilenlerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz kabul edileceği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda anılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; bazı kurumlarda ve bazı görevlerde istihdam edilecek kişiler hakkında görevin önemi ve özelliği gereği derin bir araştırma ve değerlendirme yapılmasının esas olduğu, Devletin devamlılığını sağlamak için kamu hizmetini yürütmekle görevli olan idarenin, bu hizmeti en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım tedbirler almasının gerekli olduğu, bu tedbirler alınırken dikkatli ve daha titiz davranılması da gerektiği ve ülkenin güvenliğinden ve savunulmasından sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenilirliğinin şüpheden uzak olarak ortaya konulması gerektiği tartışmasızdır.

Isparta İdare Mahkemesi'nin ... tarihli ara kararı ile Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden ve Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, davacı ve yakın aile bireyleri hakkında herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığı sorulmuş, verilen cevaplarda davacı ve yakın aile bireyleri hakkında terör örgütleri kapsamında yapılan adli bir işleme rastlanılmadığı, soruşturma veya kovuşturma dosyasının bulunmadığı bilgisinin verildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; kendisi ve yakın aile bireyleri hakkında FETÖ/PDY veya başka bir terör örgütü kapsamında herhangi bir adli soruşturması veya ceza yargılaması bulunmayan, velisi konumunda bulunmadığı kardeşinin hangi okula gideceği hususunda karar verme yetkisi bulunmayan davacının, sadece kız kardeşinin KHK ile kapatılan FETÖ/PDY bünyesindeki bir okulda öğrenci kaydının bulunduğundan bahisle güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle, uzman erbaşlık sözleşmesinin feshedilmesinde ve feshe ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki Isparta İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüne ve davanın reddine dair temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüne ve davanın reddine temyize konu Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18/04/2019 tarihli ve E:2019/..., K:2019/... Sayılı kararının BOZULMASINA,


T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2019/...
K. 2019/...
T. 13.6.2019

İstinaf Kanun Yoluna Başvuran Davalı: 

Vekili                               : 

Davacı                               : 

Vekili                               : 


İSTEMİN KONUSU : Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 10/01/... tarih ve E:2018/..., K:2019/... Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davalı idare tarafından, halen Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak görev yapan davacının, Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak görev yaptığı sırada sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi'nce dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 18/11/2015 tarih ve E:2015/..., K:2015/... Sayılı kararın yeniden incelenerek yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüyle davanın reddine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Erzurum 2. İdare Mahkemesince verilen 25/06/... tarih ve E:2018/..., K:2018/... Sayılı kararda; davalı idare tarafından, 16.03.2018 havale tarihli dilekçeyle davacının Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 03.04.... tarih ve E:2014/..., K:2014/... Sayılı kararı ile ''Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak Suçunu'' işlediği kabul edilerek 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararında davacı hakkında verilen mahkumiyet kararının henüz kesinleşmediğinin belirtildiği, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 30.11.... tarihli yazısı ile anılan Ceza Mahkemesi kararının 17.02.... tarihinde kesinleştiğinin öğrenildiği, bu nedenle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi'nce dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 18/11/... tarih ve E:2015/..., K:2015/... Sayılı kararın, yeniden incelenerek yargılamanın yenilenmesine ve davanın reddine karar verilmesinin istenildiği, yargılamanın yenilenmesinin hangi durumlarda olacağının 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Yargılamanın Yenilenmesi" başlıklı 53. maddesinde sayma yoluyla ve açık bir şekilde belirtildiği, davalı idarenin iddia ettiği hususların anılan maddede sayma yoluyla belirtilen yargılamanın yenilenmesi şartlarının hiçbirine uymadığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmiştir.

Bölge Mahkemesi kararının özeti: Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu Erzurum 2. İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 03.04.2014 tarih ve E:2014/..., K:2014/... Sayılı kararı ile ''Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olmak Suçunu'' işlediği kabul edilerek 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararında davacı hakkında verilen mahkumiyet kararının henüz kesinleşmediğinin belirtildiği, AYİM'in iptal kararını Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kesinleşmemesi üzerine kurduğunu, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 30.11.20.. tarihli yazısı ile anılan Ceza Mahkemesi kararının 17.02.20.. tarihinde kesinleştiğinin öğrenildiği, bu nedenle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi'nce dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 18/11/20.. tarih ve E:2015/..., K:2015/... Sayılı kararın, yeniden incelenerek yargılamanın yenilenmesine ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davalı idare tarafından, halen ...İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak görev yapan davacının, ...İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak görev yaptığı sırada sözleşmesinin feshedildiği, davacı tarafından bu işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi'nin 18/11/... tarih ve E:2015/..., K:2015/... Sayılı kararı ile davacı hakkında Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bilinçli Taksirle birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararın kesinleşmediğinden bahisle sözleşme feshi işleminin iptaline karar verildiği, ancak söz konusu Ceza Mahkemesi kararının anılan AYİM kararından önceki bir tarihte, 17/02/20.. tarihinde kesinleştiği, 2577 Sayılı Kanun'un 53/a. maddesindeki şartların oluştuğu ileri sürülerek yargılamanın yenilenmesi istenilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Yargılamanın Yenilenmesi" başlıklı 53. maddesinde; "1. (Değişik birinci cümle: 5/4/1990 - 3622/22 md.) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.

a-) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,

b-) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,

c-) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması,

d-) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,

e-) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,

f-) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,

g-) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,

h-) (Değişik: 10/6/1994 - 4001/23 md.) Tarafları,konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması.

ı) (Ek: 15/7/2003-4928/6 md.) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.

2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.

3. (Değişik birinci cümle: 15/7/2003-4928/6 md.)Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacı hakkında Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin 03/04/20.. tarih ve E:2014/..., K:2014/... Sayılı kararı verilen mahkumiyet hükmünün 17/02/20.. tarihinde kesinleştiği halde, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi' nin 18/11/20.. tarih ve E:2015/..., K:2015/... Sayılı kararı ile mahkumiyet kararının kesinleşmediğinden bahisle sözleşmenin feshi işleminin iptaline karar verildiği ve davalı idarenin karar düzeltme kanun yolu talebinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 27/04/20.. tarih ve E:2016/..., K:2016/... Sayılı kararı ile reddedildiği anlaşılmıştır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Dairesi'nin 18/11/20.. tarih ve E:2015/..., K:2015/... Sayılı kararına hükmedilirken davacının mahkumiyetinin kesinleşmesine dair mevcut belgenin elde edilememiş olması nedeniyle "mahkumiyetin kesinleşmediği" gerekçesine dayanılarak davacı lehine karar verildiği görüldüğünden, bu durumun 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53/a. maddesinde yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak düzenlenen, "Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması" hali kapsamında olduğu sonucuna ulaşıldığından, davanın reddi yönündeki Erzurum 2. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 10/01/20.. tarih ve E:2018/...., K:2019/.... Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 13/06/20.. tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Yargılamanın yenilenmesi isteminin reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge Mahkemesi kararı hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşü ile Daire kararına katılmıyoruz.

Uzman erbaş sözleşme feshi tazminat HESAPLAMA, Uzman çavuş sözleşme feshi tazminatı, Sözleşmeli uzman çavuş istifa ederse ne kadar tazminat öder, Uzman çavuş sözleşme bitmeden istifa, Uzman Erbaş sözleşme feshi cezası 2021, Uzman erbaş sözleşme fesih dilekçe örneği, Uzman erbaş sözleşme bitiminde tazminat

T.C.
ANKARA
3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2020/...
KARAR NO    : 2021/162

DAVACI                              : 

VEKİLİ                                : Av. Bilgehan Utku -UETS

DAVALI                               : Milli Savunma Bakanlığı-ankara  Ankara

VEKİLİ                                 : Av. ...

DAVANIN ÖZETİ    : Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş alımı sınavında başarılı olan davacının MEBS okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi devam etmekte iken güvenlik soruşturması olumsuz olduğudan bahilse eğitimi sonlandırılarak sözleşmeli uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile mahrum kalındığı ileri sürülen özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Uzman erbaş temin faaliyetlerinin 4045 sayılı Kanun, 3269 sayılı Kanun, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve Uzman Erbaş Yönetmeliği esasları doğrultusunda yürütüldüğü, bu kapsamda dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş alımı sınavında başarılı olan davacının MEBS okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi devam etmekte iken güvenlik soruşturması olumsuz olduğudan bahilse eğitimi sonlandırılarak sözleşmeli uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kalındığı ileri sürülen özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi  istemiyle açılmıştır.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Hizmete girme" başlıklı 70.maddesinde, "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez." hükmüne yer verilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Genel ve özel şartlar" başlıklı 48.maddesinde, "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: 1. Türk Vatandaşı olmak, 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. B) Özel şartlar:1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmüne yer verilmiştir. 

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesinde; “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.    

(Ek:18/10/2018-7148/29 md.) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir.    
Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir.” düzenlemesine, “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; “f) Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,”, “g) Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini, ... ifade eder.” düzenlemesine, "Türk silahlı Kuvvetlerince yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" başlıklı 9. maddesinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır." düzenlemesine,  “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı 11. maddesinde de; ”Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı. d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan Yönetmeliğin 25/10/2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı değişik 11. maddesinde de; ”Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı, c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı, ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.” kuralı getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş alımı sınavında başarılı olan davacının MEBS okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi devam etmekte iken güvenlik soruşturması olumsuz olduğudan bahilse eğitimi sonlandırılarak sözleşmeli uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kalındığı ileri sürülen özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması kapsamında elde edilen bilgi notunda, davacı hakkında olumsuz bilgiye rastlanılmadığı, davacının erkek kardeşine ilişkin tespitlere yer verildiği, davacı hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz olması sonucunu doğuracak bir işlem ya da hakkında açılmış bir kamu davası sonucunda verilmiş bir mahkumiyet kararının olduğuna ilişkin davalı idarece herhangi bir bilgiye yer verilmediği, UYAP sorgusunda da davacı hakkında yapılan herhangi bir ceza soruşturması ve kovuşturmasının bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir

Öte yandan, davacının, başvuru yaptığı kurum/görev 4045 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamında olduğundan, dava konusu işlem yukarıda belirtilen mevzuat  hükmü uyarınca 4045 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen ikinci fıkrası hükmüne dayanılarak tesis edilmiştir...

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık