Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası

Uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası- İdare hukukunun bir parçası olan Uzman erbaş sözleşme feshi iptal davası uzman erbaş olmak isteyen ve geleceği bakımından askeriyeye adım atan bir kişinin bundan sonraki safahatini önemli derecede etkileyen bir davadır. Bu bakımdan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilen uzman erbaşın ya da sözleşme imzalamış ancak hala intibak sürecinde olan uzman erbaşın ilişiği kesildikten sonra yapması gereken bu işleme karşı idari yargı yerinde dava açması olacaktır. Bu tür davalarda daha doğru ifade ile uzman erbaş sözleşme feshi iptali ya da uzman çavuş sözleşme feshi iptali davasında önemli olan gerekçeli olarak savunmaların yapılması, ilişiğin kesilme sebebinin hukuka aykırı olduğunun mahkemeye hukuki bir dille dile getirilmesidir. Sözleşme feshi için ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzla irtibata geçiniz.

Uzman erbaş sözleşme feshi sebebiyle ilişiği kesilen uzman erbaşların dava yoluyla haklarını arayarak sözleşme fesih işleminin hukuka aykırı olduğunu ispat etmeleri gerekmektedir.

 

Uzman Erbaşların Kendi İsteği İle Sözleşmesini Sona Erdirmesi

Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki Uzman Erbaşların istifa etme hakları yoktur. İstifa dışında kendi istekleriyle sözleşmelerini sona erdirebilecekleri durumlar ise;

 •  1) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde  ayrılma. 
 •  2) Sözleşme süresinin tamamlanması.
 •  3) İstihdam edildiği kadronun kaldırılması
 •  4) Astsubaylığa geçiş sınavında başarısızlık hali

Uzman Erbaş Sözleşme Fesih Sebepleri Nelerdir?

 • Güvenlik Soruşturması olumsuz olmak,
 • Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmiş olmak,
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan dolayı mahkum olmak,
 • zimmet suçundan dolayı mahkum olmak,
 • irtikâp suçundan dolayı mahkum olmak,
 • iftira suçundan dolayı mahkum olmak,
 • rüşvet suçundan dolayı mahkum olmak,
 • hırsızlık suçundan dolayı mahkum olmak,
 • dolandırıcılık suçundan dolayı mahkum olmak,
 • sahtecilik suçundan dolayı mahkum olmak,
 • inancı kötüye kullanma suçundan dolayı mahkum olmak,
 • yalan yere tanıklık suçundan dolayı mahkum olmak,
 • yalan yere yemin suçundan dolayı mahkum olmak,
 • cürüm tasniî suçundan dolayı mahkum olmak,
 • ırza geçmek suçundan dolayı mahkum olmak,
 • sarkıntılık suçundan dolayı mahkum olmak,
 • kız, kadın veya erkek kaçırmak suçundan dolayı mahkum olmak,
 • fuhşiyata tahrik suçundan dolayı mahkum olmak,
 • gayri tabiî mukarenet suçundan dolayı mahkum olmak,
 • dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçundan dolayı mahkum olmak,
 • kaçakçılık suçundan dolayı mahkum olmak,
 • resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçundan dolayı mahkum olmak,
 • Devlet sırlarını açığa vurma suçundan dolayı mahkum olmak,
 • firar suçundan dolayı mahkum olmak,
 • amir veya üste fiilen taarruz suçundan dolayı mahkum olmak,
 • emre itaatsizlikte ısrar suçundan dolayı mahkum olmak,
 • üste hakaret suçundan dolayı mahkum olmak,
 • mukavemet suçundan dolayı mahkum olmak,
 • fesat suçundan dolayı mahkum olmak,
 • isyan suçundan dolayı mahkum olmak.
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmak,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmak,
 • Atış, spor, eğitim, operasyonlarda başarısız olmak,
 • Aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanmak,
 • Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelme
 • Kurs veya eğitimde başarısız olmak,
 • Sicile göre kademe ilerlemesi yapamamak,
 • Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak,
 • Türk vatandaşlığını kaybetmek,
 • Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmek örnek olarak verilebilir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Kime Karşı Açılır

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası kişinin görev yaptığı kuruma göre değişecektir. Uzman erbaş jandarma genel komutanlığında çalışırken sözleşmesi feshedilmiş ise davalı kurum jandarma genel komutanlığı olacak kara kuvvetlerine ya da hava kuvvetlerin bağlı olarak çalışıyor ise bu durumda davalı idare milli savunma bakanlığı olacaktır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında sözleşme feshi işlemi bir idari işlem olduğundan dolayı dava idare mahkemesinde açılacaktır. Görevli mahkeme idari yargılama usulü kanununa göre idare mahkemesidir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Zamanaşımı

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında zamanaşımı süresi sözleşme fesih işleminin tebliğinden itibaren 60 gündür. 60 günün geçirilmesinden sonra açılacak iptal davası ne yazık ki idare mahkemesi tarafından süre aşımı nedeniyle reddolacaktır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Nerede Açılır

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında yetkili mahkeme uzman erbaş olarak görev yapılan son yerdeki idare mahkemesidir. Örneğin Antalya da çalışan uzman erbaşın sözleşmesi feshedilmiş ise dava Antalya nöbetçi idare mahkemesinde açılacaktır. 

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Harç ve Masraflar

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında harç ve masraflar davayı açan davacı tarafından karşılanır. Harç ve masrafaların yatırılmaması durumunda mahkeme harç ve masrafların davacı tarafından karşılanması için davacıya süre verir. Verilen sürede harç ve masraflar karşılanmaz ise dava mahkeme tarafından reddedilir. Unutulmamalıdır ki davanın kazanılmasından sonra açılması sırasında yatırılan harç ve masraflar davalı üzerinde bırakılır ve davalı bunları davacıya vermek zorunda kalır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Duruşma Yapılır mı

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında duruşma yapılması için tarafların talebi olması şarttır. Tarafların duruşma talebi yoksa mahkeme kendiliğinden duruşma yapmaz. Taraflar duruşma talebinde bulunursa mahkeme bu talebi yerine getirip duruşma yapmak zorundadır. Duruşmada zabıt katibi bulunmaz. Zabıt katibi olmadığından dolayı duruşma zabtı tutulmaz ve taraflar sözlü olarak savunmalarını iletmekle yetinirler.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Yürütme Durdurma İstenir mi

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında yürütme durdurma talep edilebilir. Yürütme durdurma talep edilmeden mahkeme kendiliğinden yürütmenin durdurulmasına karar veremez. Yürütme durdurma talep eden davacı yürütme durdurma harcı da yatırmalıdır. Red kararı üzerine itraz etmek isterse yürütme durdurma itiraz harcı da yatırılır. Davanın kazanılmasından sonra bu harçların ve masrafların hepsi davalı idareden geri alınacaktır. Yürütme durdurma talebi ayrı bir dava değildir ve sadece açılan iptal davasında iptal kararı ile birlikte istenebilir. Yürütme durdurma talebi reddedilen davacı red kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içersinde Bölge İdare Makemesinde karara karşı itirazda bulunabilir. İtiraz üzerien verilen kararlar kesindir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Ne Kadar Sürer

Kanunda Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasının ne kadar sürmesi gerektiği hususunda kesin bir süre bulunmamaktadır. Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası somut olayın özelliğine göre değişkenlik gösterir ve bu sürelere göre hareket edilir. Dava şu kadar sürede bitirilmeli diye bir kanun olmadığı gibi mahkeme bu konuda zorlanamaz. Hızlı bitirilmesi için ek beyanlar sunulabilir ancak dava tamamen aydınlığa kavuşturulduğunda ve soru işaretleri giderildiğinde tamamen son bulacaktır. Önemli olan davanın erken bitmesi değil kazanılmasıdır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar İstenir mi

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında yoksun kalınan parasal haklar da istenir. Uzman erbaş sözleşmesi feshedildikten sonra artık kurumdan ilişiği kesilir ve kendisine terhis belgesi verilir. Bu tarihten itibaren davanın kazanıldığı ana kadar geçen sürede yoksun kalınan parasal hakların faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacıya verilmesi talep edilmelidir. İptal davası ile istenmese de bu dava iptal kararından sorna da açılabilecektir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında Avukat Nasıl Vekalet Verilir

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davasında avukat ile anlaşıldıktan sonra notere gidilir ve avukatın bilgileri notere verilir. Noterde avukata genel dava vekaletnamesi verilmek istendiği belirtildikten sonra çıkartılan genel dava vekaletnamesinin aslı avukata verilir ve avukat tüm dava sürecini profesyonel bir şekilde takip eder.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilmelidir.

Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde altmış gündür.

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Ancak bazı uzman erbaşların sözleşmeleri feshedildikten sonra kendilerine herhangi bir evrak verilmemekte sadece tebliğ edilerek kışla dışına çıkartılmaktadırlar. Yapılan işlem hukuka aykırıdır. Zira tebliğ tebellüğ belgesinin bir nüshasının sözleşmesi feshedilmiş uzman erbaşa verilmesi gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki bu evrak olmadan da dava açılabilir. Evrakların tanzim edilmesi için kurumla yazışma yapılması ve evrakların verilmesinin beklenmesi sürelerin geçmesine neden olacağından beklenilmeden dava açılmasında fayda vardır. Zira dava açma süresi 60 gündür.