Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi

14-10-2021
Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi

Polis, asker ve memur hukuku/ Uzman erbaşlar sağlık nedeniyle sözleşme feshi ister kara kuvvetleri mensubu olsun ister jandarma genel komutanlığı mensubu olsun aynı kanun maddelerine tabidirler ve sözleşmeleri feshedilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus idarenin her yapmış olduğu işlemin yani sözleşme fesih işleminin her zaman hukuka uygun olmadığıdır. İdare, uzman erbaşların sözleşmesini sağlık nedeniyle feshettiğinde bunun gerekçesinin hukuka uygun olması şarttır.Hukuka aykırı gerekçe, sözleşmenin feshini de hukuka aykırı hale getirecek ve kişi yok yere işinden, mesleğinden geri kalmış olacaktır.

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Fesih Sebepleri Nelerdir?

Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme fesih sebeplerinden 
birincisi; 

 • Son bir yıl içinde hava değişimi ve istirahat süresinin toplamının 3 ayı geçmesi, 

ikincisi;

 • Görev yapamaz sağlık kurulu raporu alınması, 

üçüncüsü;

 • Uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanılması,

Dördüncüsü;

 • İstihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetmektir.

Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen ya da sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların bu işleme karşı dava açma hakları mevcuttur. Bu hak Anayasanın tüm vatandaşlara vermiş olduğu bir haktır ve kullanılması engellenemez. Yapılması gereken haksızlığa uğranıldığı düşünüldüğünde bu haksızlık ile mücadele etmektir. Ancak bazen uzman erbaşların sağlık nedeniyle ilişiğinin kesilmesinde bir hukuksuzluk olup olmadığı kendilerince tespit edilememekte ve ne yazık ki kişiler uzman yardımı almadıkları için hak mahrumiyetine uğrayabilmektedirler. Nitekim sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşın ilk önce yapması gereken bu işlemin hukuka uygunluğunun tespiti için uzman görüşü almasıdır. Askeri dava avukatlarından yardım alınması ve sözleşme fesih işleminin hukuka uygun mu değil mi tespitinin yaptırılması son derece önemlidir.

Şimdi yukarıda yer vermiş olduğumuz sağlık nedeniyle sözleşme fesih nedenlerini sırasıyla inceleyelim.

Son Bir Yıl İçinde 3 Aydan Fazla İstirahat ve Hava Değişimi Alınması Durumu

Uzman erbaşların sağlık nedeniyle sözleşme fesih işlemlerinin en başını çeken husus son bir yıl içinde hava değişimi ve istirahat süresinin toplamının 3 ayı geçmesiyle yapılan fesihlerdir. Ancak 3269 sayılı kanunda bu süre ile ilgili bazı açıklamalarda bulunulmuş olup süre hesaplamasının bu hususlar dikkate alınarak yapılması olmazsa olmazdır. Nitekim uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir denilmek suretiyle hesaplamanın nasıl yapılacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Burada üzerinde durulması gereken husus sözleşme fesih işleminin yapılmadığı ve tebliğ edildiğinden itibaren 60 gün içinde ilgili fesih işlemine karşı dava açılmasıdır. Bu sebeple Askeri dava avukatından hukuki destek alınması önemle tavsiye edilir.

Görev Yapamaz Sağlık Kurulu Raporu Alınması

Görev yapamaz sağlık kurulu raporu alınması durumunda sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar hakkında yapılan bu tür sağlık işlemlerinin her zaman hukuka uygun olmadığını belirtmiştik. Zira kanunda yer alan hususlar ile hukuki bakımdan yapılan savunmalar her zaman birbirini tutmamaktadır. Kanun koyucunun neden bu şekilde bir kanun yaptığının amaçsal, tarihsel, lafzi yorumlarına bakmak şarttır. Kanunda yer alan hususların her zaman somut olayın gerçekleşmesinde ne derece kullanılacağının belirlenmesi gerekçeli ve hukuka uygun olarak yapılacak savunmlar ile ortaya konulacaktır. 

Sözleşme yenileme muayeneleri sırasında Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olduğu tespit edilen uzman erbaşlar sınıfı veya branşı görevlerine devam eder.

İstihdam Edildiği Kadronun Sağlık Niteliğini Kaybetmek Nedeniyle Sözleşme Feshi

İstihdam edildiği kadoronun sağlık niteliğinin kaybı nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaş hakkında yapılan işlem açık bir şekilde hakka hukuka ve hakkaniyete aykrıdır. Her ne kadar kanunda böyle bir düzenleme bulunmuş olsa dahi hukuki olarak desteklenmesi şarttır ve gerekçelerin idare tarafından hakka hukuka ve hakkaniyete uygun olarak düzenlenmesi hukuk devletinin bir gereğidir. Ancak kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların da ilişikleri kesilmez. 

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi Davası

Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme feshinde ilgili sözleşme feshinin hukuka aykrılığının ortaya çıkartılması ve sözleşme feshininin ortadan kaldırılarak hukuk aleminde hiç doğmamış bir işlem olduğunun ortaya çıkartılması açılacak idari dava ile ortaya konulacaktır. Yapılması gereken sağlık şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşme fesih işleminin gerçekleştirilmesine müteakip idari mahkemede iptal davası açılmasıdır. İdare mahkemesi açılacak dava ile sözleşme feshi sebebinin hukuka aykırılığını tespit ettiği takdirde işlemin iptaline karar verecek ve uzman erbaş işine geri dönecektir. Unutulmamalıdır ki 2577 sayılı kanun gereği işlemin iptali kararı verilmesinden sonra 30 gün içinde uzman erbaşın görevine iade edilmesi şarttır. 

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi Davasında Yürütme Durdurma Talebi

Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme feshi davasında davadan hızlı sonuç elde edilebilmesi için yürütme durdurma da talep edilebilir. 2577 sayılı kanun gereği idari işlemin iptali davasında yürütme durdurma talep edilebilmesi mümkündür. Yürütme durdurma talebinin mahkeme tarafından kabul görmesi için yine aynı kanunda iki şartın birden gerçekleşmesi gerekmekte olup bu şartlar;

 • İşlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olması,
 • İşlem ile telafisi güç ya da imkansız zararların varlığıdır. 

Bu iki şartın birden gerçekleşmiş olduğunun mahkeme tarafından ortaya konulması ile birlikte yürütme durdurma kararı verilebilecek ve dava devam ederken kişinin ataması tekrardan yapılabilecektir. Burada önemli olan bir diğer husus ise davanın devam ettiğidir. Yürütme durdurma kararı ile dava son bulmaz. Dava devam eder ve sonrasında mahkeme nihai kararını açıklar. Yürütme durdurma talep edilmiş ancak mahkeme bu talebi reddetmiş ise bu durumda davacının bir üst derece mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz red kararının tebliğinden itibaren 7 gündür. 

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshi Davasında Parasal Hakların İadesi

Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme feshi davasında parasal hakaların iadesi de talep edilebilir. Örneğin 20.12.2019 tarihinde sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hakkında açılan davada yoksun kalınan parasal haklar da talep edilmiş ve dava 20.12.2020 de kazanılmış ise boşta geçen 1 yıllık sürede hak edilen parasal haklar, maaş, tazminat ve sair geri iade edilecektir. Bu iadenin faizi ile birlikte yapılması için dava dilekçesinde bu hususlara da dikkat edilmesi şarttır.

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Fesih Davası Nerede Açılır

Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme fesih davası 2577 sayılı kanuna göre hazırlanacak dilekçelerle idare mahkemesine başvuru ile açılacak olup davanın yetki bakımından açılacağı mahkeme sözleşme feshinin yapıldığı yer mahkemesidir. Örneğin uzman erbaş Ankara'da görev yapmakta iken sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş ise fesih işleminin iptali için açılacak davada yetkili mahkeme Ankara idare mahkemesi olacaktır. Nitekim 2577 sayılı kanun gereği yetkili mahkeme son görev yapılan yer mahkemesi olacaktır. 

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Fesih Davasında Kullanılacak Deliller

Uzman erbaş sağlık nedeniyle sözleşme fesih davasında kullanılacak deliller hukuka aykırı sözleşme feshi yapıldığını gösterecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgedir. Mahkemden tekrar sağlık raporu aldırılması ve raporlar arasında çelişki varsa bunların ortaya çıkartılması gerektiği hususunda taleplerde bulunulması gerekmektedir. Önemli olan sözleşme feshine gerekçe gösterilecek sebepler üzerine eğilmek ve yapılan hukuka aykırılığın ortaya çıkartılmasını sağlamaktır. 2577 sayılı kanuna göre İdare Mahkemesi delilleri incelemede ve araştırma yapmakta re'sen hareket etse de uzman askeri avukat vasıtasıyla davanın yönetilmesi önemle tavsiye olunur.

Uzman Erbaş Sağlık Nedeniyle Sözleşme Fesih Davasında Özlük Hakları

Uzman erbaşların sağlık nedeniyle sözleşme feshi sonrasında açılan davaların kazanılması ile personel eskiye dönük olarak işlem ile mağdur edilmemeli katılışını yaptığı andan itibaren özlük haklarına ilişkin işlemler de tesis edilmelidir. Örneğin kişinin nasbı ve devreleleri ile olan eşdeğer hakları kendisine iade edilmeli mağduriyetin önüne geçilmelidir. Hukuka aykırılığın sonucuna personelin ilanihaye katlanmasının böylelikle önüne geçilmiş olacak ve kişi mağdur edilmeyecektir. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?

Sosyal Güvenlik Ku...

Devamı
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

PMYO güvenlik soru...

Devamı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğ...

Devamı
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

PAEM Güvenlik Soru...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık