TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Savunma Nasıl Yapılır?

TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Savunma Nasıl Yapılır?

TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Savunma Nasıl Yapılır?

TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Savunma Nasıl Yapılır?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin her şeyden önce gelmektedir. Nitekim askerliğin temeli disiplin olup disiplinsizliği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer alması istenilmeyen personelin çıkartılması için personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilebilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan subaylar ve astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartılması için Yüksek Disiplin Kurulu toplanır ve cezanın oluştuğu sonucuna varılır ise personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartılmasına karar verilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında oluşturulacak yüksek disiplin kurulları tarafından verilir. 

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından kendiliğinden de verilebilir. Uygulamada genellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası disiplin amirlerinden en az ikişinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin kurulu tarafından verilmektedir. 

TSK Yüksek Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası ile tecziye edilmek maksatlı disiplin kuruluna sevk edilen personelin durumunu inceleyecek olan Yüksek Disiplin Kurulunda bulunan rütbeli personeller sırasıyla kurmay başkanı; personel, istihbarat ve harekat başkanları, personel ve tayin dairesi başkanları, adli müşavir veya hukuk müşaviri, kıdem, sicil ve personel yönetimi ile ilgili şube müdürüdür. TSK Yüksek Disiplin Kuruluna başkanlık edecek kişi Kurmay Başkanıdır. 

TSK Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri Nelerdir?

TSK yüksek disiplin kurulu üyeleri gerekli gördükleri durumlarda, yüksek disiplin kuruluna sev edilen personelin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili birliklerden, kurum ya da karargahlardan bilgi almaya, hakim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dahil olmak üzere her türlü inceleme yaptırmaya, hatta ve hatta tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Unutulmamalıdır ki gerekli görüldüğü zaman ve aydınlatılması gereken durumlarda TSK yüksek disiplin kurulunda tanık dinletilebilir ve kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartılmasının önüne geçilebilir.

Yüksek Disiplin Kurulunda Sekretarya Hizmeti

TSK Yüksek disiplin kurulunun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine yönelik olarak yapılacak toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, yazılı savunma alınması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi her türlü sekreterya hizmetleri yetkili komutanlığın personel başkanlığınca yerine getirilmektedir.

TSK dan Disiplinden Çıkarılma Sebepleri Nelerdir?

En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde, on sekiz disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde, otuz beş disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile tecziye edilirler.

TSK Yüksek Disiplin Kurulunun Toplanması ve Usulü

Silahlı Kuvvetlerden çıkarılma suçu bünyesinde yüksek disiplin kurulları, kurul başkanı ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır.

Disiplin kurulu başkanı ya da üyelerinin garnizon dışı görev, izin veya istirahat gibi sebeplerle karargahta bulunmadığı durumlarda yerine vekilleri bakar ve toplantıya vekilleri katılır.,

Kurul başkanının toplantıya katılamaması halinde, başkanlık görevi toplantıya katılan en kıdemli üye tarafından yürütülür. Görüşülen dosyalar hakkında konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır. Yüksek disiplin kurullarında oylama açık olarak yapılır. Oylamaya en kıdemsiz personelden başlanır ve en son kurul başkanı oyunu kullanır. Oylamada çekimser kalınamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında karar verilecek personelin en çok aleyhinde olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. Başkan veya başka bir üyeye vekâlet eden kurulun doğal üyesinin yalnızca bir oy hakkı vardır. Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesine ilişkin yapılan kurul görüşmelerinde, ayırma işlemine esas teşkil eden ve disiplin amirleri ya da disiplin kurulları tarafından verilmiş cezaların usulüne uygun olarak verilip verilmediği incelenir.

TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Hangi Kararlar Verilir?

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında;

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası,

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararlarından birisi verilebilir.

TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Sözlü Savunma Alınması

TSK yüksek disiplin kurulunda durumu görüşülecek personele toplantı tarihinden en az on iş günü önce tebligat yapılmalıdır. 

TSK Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz ve Zamanaşımı

TSK yüksek disiplin kurulu kararına itirazlarda idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Personel yüksek disiplin kurulu kararı ile silahlı kuvvetlerden çıkartılmış ise dava açma süresi ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren başlar. Dava açma süresi 60 gündür. 60 gün sonra dava açılması durumunda ne yazık ki dava süre aşımı nedeniyle reddolacaktır. 

TSK Yüksek Disiplin Kurulunda Sözlü Savunma Nasıl Yapılır

TSK yüksek disiplin kurulunda personele önceden bildirilmiş olan gün ve saatte Kara Kuvvetleri Komutanlığında hazır bulunulur. Burada aynı gün birkaç kişinin sözlü savunması alınacağından savunma personel sıraya sokulur ve sırası gelen personel kurul önüne çıkar. Personel 1 nolu harici elbise ile kurulun karşısına çıkar ve avukatı olanlar avukatlarıyla birlikte avukatı olmayanlar ise şahsi olarak savunmasını huzurda sözlü olarak yapar. Sözlü savunmların gerekçeli olması ve kişinin içinde bulunduğu hukuki durumu destekler nitelikte olması zorunludur. Aksi halde yapılan savunmaların hiçbir önemi kalmayacaktır. Savunma hakkı Anayasal bir haktır ve savunması alınmadan kişi hakkında Silahlı Kuvvetlerden çıkarılma kararı verilmesi hukuka aykırıdır.