TEHDİT SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

TEHDİT SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

30-09-2019
TEHDİT SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ

Kararın Özeti; uzman erbaş temini kapsamında yapılan sınavın tüm aşamalarında başarılı olan müvekkilin, uzman erbaş yönetmeliğinin 6. maddesinde yer alan personelde aranacak nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle ataması yapılmamış ve işlemlerine son verilmiştir. Yapılan atanmama işleminin iptali istemiyle ilk derece mahkemesinde açılan dava neticesinde idari işlemin iptali sağlanmış, karar neticesinde davalı idare tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge İdare Mahkemesi ilgili dava dairesince verilen kararda; "tehdit" suçu nedeniyle kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının atamaya engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle davalı idarenin istinaf başvurusu reddedilmiş ve uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

TEHDİT SUÇU NEDENİYLE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASINA ETKİSİ HAKKINDA EMSAL KARAR

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İdari Dava Dairesi Esas : 2017 / Karar : 2018 / Karar Tarihi :2018

Konu : İSTİNAF KARARI

İSTEMİN ÖZETİ: ……………. Komutanlığınca 2017 yılı uzman erbaş temini kapsamında yapılan sınavın tüm aşamalarında başarılı olan davacı tarafından, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6. maddesinde aranan nitelikleri taşımadığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin ………… tarihli ve ……… sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, davalı idarece yapılan sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanan davacı hakkında tehdit suçu nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince hiçbir hukuki sonuç doğurması mümkün olmadığından ve bu kapsamda atama yapılmasının önünde engel bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının uzman erbaş olarak atanmasının uygun görülmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen ……….. tarihli ve E:2017/……., K:2018/…… sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek davalı idare tarafından kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, ……………..Komutanlığınca 2017 yılı uzman erbaş temini kapsamında yapılan sınavın tüm aşamalarında başarılı olan davacı tarafından, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6. maddesinde aranan nitelikleri taşımadığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin …………. tarihli ve ……….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 1. maddesinde, bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek olarak belirtilmiş, 2. maddesinde, bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsayacağı hüküm altına alınmış, 4. maddesinde, "Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar." hükmü düzenlenmiş, 19. maddesinde ise, "Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin "Personelde Aranacak Nitelikler" başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, "Güvenlik soruşturması uygun olmak," düzenlemelerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının …………… Komutanlığınca yapılan 2017 yılı Uzman Erbaş Temini Sınavında başarılı olmasının ardından yapılan güvenlik soruşturmasında, adı geçen hakkında "tehdit" suçundan yapılan yargılama sonucu ……… Asliye Ceza Mahkemesi'nin ……….. tarihli ve …………. sayılı kararıyla 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, bu cezaya ilişkin olarak da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, anılan kararın ………… tarihinde kesinleştiği, bu karara istinaden Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6/(g) maddesinde belirtilen şartları taşımadığından bahisle atamasının yapılmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının atamasının yapılmamasının dayanağı olarak tehdit suçundan açılan ve hüküm giydiği dava gösterilmiş ise de; adı geçenin eyleminin uzman erbaşlık göreviyle bağdaşmayacak nitelik taşımaması, bu görevini yapmasına engel olacak özellikte olmaması hususları göz önüne alındığında, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen ………. tarihli ve E:2017/………., K:2018/…………. sayılı karar usul ve hukuka uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, idarenin istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen gerekçeyle REDDİNE, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde başvuruda bulunana iadesine, ………… tarihinde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık