Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

19-01-2021
Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş Davası

Sözleşmeli subay statüsünde iken muvazzaf subaylığa geçmek isteyen kişinin, aynı yıl içerisinde yenilenen sözleşmesi sırasında aynı amirler tarafından doldurulan nitelik belgesindeki benzer kriterlere olumlu değerlendirme yapılırken, hiç bir açıklama ve belge eklenmeksizin, muvazzaf subaylık için düzenlenen nitelik belgesindeki benzer soruların olumsuz değerlendirilmesinde takdir yetkisinin kamu ve birey yararı dengesi gözetilmeksizin kullanıldığı sonucuna ulaşıldığından, müracaatın reddi işlemi hukuka uygun değildir.

AYİM 3.Dairesi
29.09.2011;
E 2011/558,
K. 2011/2474

Davacı 31.01.2011 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen yenileme dava dilekçesinde özetle; 30.08.2004 tarihinde sözleşmeli subay olarak Eczacı Teğmen nasbedildiğini, 09-11 Mart 2011 tarihinde icra edilecek olan sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş sınavına müracaat ettiğini, sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından olumlu nitelik belgesi düzenlenmemesi nedeniyle müracaatın uygun bulunmadığını, ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından hakkında muvazzaf subaylığa geçmesi hususunda olumsuz nitelik belgesi doldurulduğunu öğrenmiş bulunduğunu, hakkında düzenlenen takdir belgelerinin ekte sunulduğunu, olumsuz nitelik belgesi dolduran ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin 30.08.2010 tarihinde yenilenen sözleşmesi için olumlu nitelik belgesi doldurmalarının dava konusu idari işlemin subjektif değerlendirmelerle tesis edildiğini gösterdiğini belirterek 2011 yılı sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş kapsamında ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından olumsuz nitelik belgesi verilmesi, 2011 yılı sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş için yapılan başvurunun reddine dair işlemlerin iptaline, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir. AYİM 3’üncü Dairesinin 17.03.2011 tarih ve Gensek No:2011/402, Esas No:2011/588 sayılı kararı ile şartları bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının sözleşmeli subay olarak görev yaptığı, muvazzaf subaylığa geçirilmek için müracaat ettiği, sıralı sicil amirlerinden en az ikisi tarafından olumlu nitelik belgesi düzenlenmemesi nedeniyle müracaatının red edildiği, bu işlemin ve dayanağı olan olumsuz nitelik belgesi düzenlenmesi işleminin iptalinin dava konusu yapıldığı anlaşılmıştır. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkındaki kanunun 25’inci maddesinde; sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile sözleşmeli subay ve astsubaylarda aranacak niteliklerin, sağlık koşullarının, muvazzaf subay ve astsubay statüsüne geçirilecekler için uygulanacak usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Sözleşmeli subay ve astsubay yönetmeliğinin 8’inci maddesinde muvazzaf subaylığa geçiş ile ilgili şartlar düzenlenmiş, sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından tutum ve davranışlarından dolayı muvazzaf subaylığa geçirilmeye layık görülmeyerek haklarında olumlu nitelik belgesi verilmeyen sözleşmeli subayların muvazzaf subaylığa geçirilmeyeceği belirtilmiştir.

Davacının sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa müracaatı için düzenlenen nitelik belgesinde sicil amirleri tarafından tutum ve davranışları değerlendirilmiş, 1’inci sicil amiri tarafından muvazzaf subaylığa geçirilmesinin uygun olduğu, ikinci sicil amiri tarafından uygun olmadığı, üçüncü sicil amiri tarafından sözleşmeli olarak devamının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Davacının özlük dosyası getirilerek incelenmiş, 2010 yılında davacının sözleşmesinin yenilenmesi için nitelik belgesi tanzim edildiği, üç sicil amiri tarafından olumlu değerlendirmeler yapıldığı, sözleşme yenilenmesi için düzenlenen nitelik belgesi ile muvazzaf subaylığa geçiş için düzenlenen nitelik belgesinde ikinci ve üçüncü sicil amirlerinin aynı şahıslar olduğu görülmüştür.

Muvazzaf subaylığa geçirilmek için doldurulan nitelik belgesinde yer alan 23 kriterden 17 si ile sözleşme yenilenmesi için doldurulan nitelik belgesinde yer alan 17 kriterlerin aynı mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Görevinin icrasında çok yönlü düşünebilir mi, sorumluluğu üstlenebilir mi sorusuna sözleşme yenilenirken ikinci ve üçüncü sicil amirleri tarafından çok iyi değerlendirilmesi yapılırken muvazzaf subaylığa geçiş için orta seviyede olduğu belirtilmiş, muhakeme yeteneği sözleşme yenilenirken çok iyi olduğu değerlendirilmiş, muvazzaf subaylığa geçiş esnasında orta seviyede bulunmuştur. Nitelik belgesi düzenlenirken sicil amirlerinin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır. Her işlemle ilgili aranan kriterler göz önüne alınarak farklı değerlendirmeler de bulunulabilir. Aynı tutum ve davranışın değerlendirilmesinde zaman aralığı dikkate alınarak farklı tespitler de yapılabilir. Ancak takdir yetkisi sınırsız olmayıp yargı denetimine tabidir. Tutum ve davranış değerlendirmesi yapılırken hangi sebeple kısa süre önce yapılan değerlendirmeden farklı bir sonuca ulaşıldığı açıklanmalı veya belgesi eklenmelidir. 

Takdir yetkisi kullanırken kamu ve birey yararı dengesi gözetilmelidir. Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş şartları arasında, başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notları ortalamasının sicil tam notunun %90 ve yukarısı olmak da sayılmış, davacının sicil ortalamasının bundan düşük olduğu ileri sürülmemiş, davacının özlük dosyasında olumsuz bir kanaate de rastlanılmamıştır. Sonuç olarak davacı hakkında sözleşme yenilenirken benzer kriterlere olumlu değerlendirme yapılırken hiçbir açıklama ve belge eklenmeden muvazzaf subaylık için düzenlenen nitelik belgesinde benzer soruların olumsuz değerlendirilmesi hukuka uygun bulunmamıştır. Olumsuz nitelik belgesinin hukuka uygun bulunmaması nedeniyle sebep yönünden muvazzaf subaylığa geçiş için yapılan müracaatın reddi işlemi de hukuka aykırı görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1.Davacı hakkında muvazzaf subaylığa geçiş için olumsuz nitelik belgesi düzenlenmesi İŞLEMİNİN İPTALİNE,

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık