Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir?

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir?

30-09-2019
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir?

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar Nelerdir?

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler/ Suçlar; 

Aşırı Borçlanmak ve Borçlarını Ödeyememek

Ahlaki Zayıflık,

Hizmete Engel Davranışlarda Bulunmak,

Gizli Bilgileri Açıklamak,

İdeolojik veya Siyasi Amaçlı Faaliyetlere Karışmak,

Uzun Süreli Firar Etmek,

Disiplinsizliği Alışkanlık Haline Getirmek, 

İffetsiz Bir Kimseyle Evlenmek veya Böyle Bir Kimseyle Yaşamak,

Aşırı Borçlanmak ve Borçlarını Ödeyememek Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Trafik Kazası, Doğal afet, Olağanüstü beklenmedik ekonomik dalgalanmalar, Nafaka, Devalüasyon, Sağlık ve Tedavi giderleri, Kefillik ile Nafaka gibi zorunluluk ve mücbir sebepler hariç olmak üzere aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçları ödememeyi alışkanlık haline getirmek bu suçu, bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Korunmak istenen hukuki değer askeri disiplinin ve hizmetin tam olarak yürütülmesini sağlamak ile askeri örf ve adetlere disiplin kurallarına ve askeri ilişkilere halel gelmemesini sağlamaktır. Günümüzdeki koşullar gereği kişiler ve askeri personeller aşırı borç altına girmekte ödeme sıkıntısı çekmekte ve bu borçlarını ne yazık ki ödeyememektedirler. Her ne kadar bu durum günümüz ekonomik koşulları altında kaçınılmaz olsa da asker kişinin bu harcalamara dikkat etmesi borçlarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Aşırı borç içerisine girmiş bir personelin iş yerinde ve çevresinde itibar kaybına uğraması kaçınılmaz olmakla birlikte bu durum kişinin psikolojik durumunu bozacağı gibi çevresindekileri de bu buhrana sürüklememesi mümkün değildir. Bu durumda olan asker kişinin astlarının yanında saygınlığı azalacağı gibi verilen görevi de tam olarak yapması düşünülemez. Nitekim aşırı borçlanmadan dolayı kişi işine odaklanamayacağı gibi görevini tam olarakta yerine getiremeyecektir. Zaten böyle bir durumda aşırı borçlanmış bir personelin görevini tam olarak yerine getirmesi kendisinden de beklenmemelidir. Bu sebeple aşırı borçlanan ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olan kişinin Silahlı Kuvvetlerde tutulmasının bir manası da kalmayacak ve kişi ne yazık ki Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası ile cezalandırılacaktır. Çünkü Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek aşırı borçlanma ve borçlarını ödeyememe fiili gerçekleşecek neden-sonuç ilişkisi, illiyet bağı gerçekleştiğinden ötürü bu sonuç doğacaktır. Aşırı Borçlanma ve Borçlarını Ödeyememek Disiplinsizliğinin/suçunun oluşması için asker kişinin aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi şarttır. Zira her borçlanan kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası ile cezalandırılması mümkün olmayacağından borçlanan kişi borcunu ödüyorsa disiplinsizlik oluşmayacaktır. Buradaki düşkünlük kavramı ile kişinin borç alarak hayatını idame ettirmeyi yaşam standartı haline getirmesi, bu alışkanlığı ile borçlanmaya aşırı derecede düşkünlüğünün bir arada bulunması anlamına gelmektedir. Bu düşkünlük ruhsal bir sıkıntı olarak temayüz edeceği gibi depresyon halleriyle de tatminsizlik duygusundan da meydana gelebilmektedir.Aşırı Borçlanmak ve Borçlarını Ödeyememek disiplinsizliğinin oluşması için önemli olan borcun ödenmemesinin alışkanlık haline getirilmesi yeterlidir. Kişinin parasının olmadığından dolayı borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmesi ile bilerek ve isteyerek borcunu ödemeyerek bunu alışkanlık haline getirmesi arasında herhangi bir fark yoktur. Önemli olan biraz önce değindiğimiz gibi bu durumun alışkanlık haline getirilmesidir. İdari tahkikatın başlatılabilmesi için şikayet yeterli olabileceği gibi kişinin maaşına, ev eşyalarına haciz konulması gibi sebeplerle öğrenilmesi de tahkikat için yeterlidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise Silahlı Kuvvetlerden Aşırı Borçlanmak ve Borçlarını Ödeyememek disiplinsizliğinden ayırma kararı verilebilmesi için personelin hem borçlanmaya olan düşkünlüğünün hem de borçlarını ödeyemediğinin somut olarak ortaya konulması zaruridir. Yine önemle belirtmemiz gerekir ki, maiyetinden veya astlarından borç almak "Hizmet Yerini Terk Etmeme" cezasını gerektiren bir disiplinsizlik olarak düzenlendiğinden sadece ve sadece maiyetinden veyahut astlarından bir veya iki kez borç almış olmak Aşırı Borçlanmak ve Borçlarını Ödeyememek disiplinsizliğine yol açmayacaktır. Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan  olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmektir.

Ahlaki Zayıflık Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Ahlaki Zayıflık; Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmak olarak tanımlanmıştır. Ahlaki zayıflığın asker kişiler bakımından ele alınması bu asker kişinin sosyal ve aile yaşantısına ilişkin olarak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına ilişkin olarak iki açıdan ele alınmalıdır. Asker kişinin sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede olan menfaatine, içkiye, kumara düşkün olması Ahlaki zayıflık disiplinsizliğini meydana getirecek kapasitededir. Ahlaki zayıflık disiplinsizliğinin oluşması durumunda Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilebilmesi için bu disiplinsizliği işleyen asker kişinin yukarıda sayılan menfaatine, içkiye, kumara düşkün olma fiillerinin alışkanlık haline getirilmiş olması, sıklıkla tekrarlanması ve somut olarak gerçekleşmesi tespit edilmesi gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası büyük bir müeyyide olduğundan kişinin menfaatine, içkiye ve kumara düşkün olduğunun saptanması ve bunun ilgili kişi tarafından artık bir yaşam tarzı haline getirildiğinin belirlenmesi bu cezanın verilebilmesi için şarttır. Aksi halde kişiinin içkiye düşkün olduğu doktor raporu, mahkeme kararı ya da somut delillerle ispat edilmeden ilgili cezanın verilmesi kişinin mağduriyetini arttıracak ölçülülük ilkesinin ihlaline sebep olacaktır. Sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede ahlaki zayıflığı bulunan kişinin ilişiği kesilmekle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici ya da toplumun genel ahlak yapısına aykırı davranılması durumunda da aynı cezaya hükmedilecektir. Her ne kadar kanunda yüz kızartıcı fiillerin neler olduğu konusunda açıklama bulunmasa da zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçları yüz kızartıcı suçlardır. Ayrıca yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabi mukarenet suçları da yüz kızartıcı suçlardır. Bu suçlardan dolayı kişinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alabileceği gibi suç olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen toplumun genel ahlak anlayışına, aile düzenine ters düşen fiillerde çıkarma cezasını gerektirebilir. Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.

Hizmete Engel Davranışlarda Bulunmak Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte davranış ve tutum veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak, davranışlarda bulunmak bu disiplinsizliği/suçu meydana getirmektedir. Kişi devlet ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek tutum ve davranışlar içerisine girdiğinde bu cezayı alacaktır. Yine kişi ağır bir suç işlerse ya da ağır bir disiplinsizlikte bulunursa bu yaptırımla karşılaşacaktır. Görüleceği üzere bu disiplinsizliğin işlenmesi üç farklı fiile bağlanmaktadır. Ağır suç işlemek fiili ile kastedilebilecek durumlar somut olayın özelliğine göre saptanabilecekken ağır disiplinsizlik tabiriyle aylıktan kesme ve hizmet yerinini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler kastedilmektedir. 

Gizli Bilgileri Açıklamak Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Yetkisi olmadığı halde devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak ya da açıklamak bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus asker kişinin bu bilgilere ulaşması değil bu bilgilerin yetkisiz kişi ve kuruluşlara ulaştırılması, verilmesi durumudur.

İdeolojik veya Siyasi Amaçlı Faaliyetlere Karışmak Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Siyasi Partiler girmek ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak ideolojik ya da siyasi amaçlarla disiplini bozucu davranış ve tavırlarda bulunmak bu disiplinsizliği meydana getirmektedir. Disiplinsizliğin oluşması için siyasi partilere girmek yeterli olmakla birlikte yukarıda sayılan hususların toplu olarak varlığı şart değildir. Bu itibarla ideolojik ya da siyasi faaliyetlere karışmak da bu disiplinsizliği oluşturmakla birlikte ideolojik ya da siyasi amaçlarla disiplin bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak yine bu disiplinsizliği meydana getirecektir. 

Uzun Süreli Firar Etmek Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak 1 yıldan fazla süre ile izin süresini geçirmek ya da firar halinde bulunmak bu suçu oluşturmaktadır. Suçun oluşabilmesi için izinde ya da firarda geçirilen sürenin kesintisiz olarak 1 yılın üzerinde olması şarttır. Bu izin süresinin mazeret sebebi ile geçirilmesi halinde izin tecavüzü suçu oluşmayacağı gibi herhangi bir suçta oluşmaz.

Disiplinsizliği Alışkanlık Haline Getirmek Disiplinsizliği Nedir?

Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmek ya da aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kişinin işlemiş olduğu disiplinsizlikler sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerden ayırmayı gerektirecek disiplin ceza puanına ulaşmış olması aranmaz. Kişinin çok sayıda disiplin cezası almış olmasına rağmen Silahlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesilmesine sebep olacak disiplin ceza puanına ulaşmamış olmasına karşın disiplinsizliği alışkanlık haline getirdiği gerekçesi ile Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilebilmektedir. Anlaşılacağı üzere disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek suçu disiplin ceza puanları Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmayı gerektirecek seviyeye ulaşmamış ancak disiplinsizliği yaşantı haline getirmiş asker kişiler için düzenlenmiştır. Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilebilmesi için personelin almış olduğu cezalara rağmen ıslah olup olmadığı disiplinsiz davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirip getirmediği yüksek disiplin kurulu tarafından değerlendirilecektir. Ancak bu değerlendirmenin yapılması sırasında kişinin önceden almış olduğu disiplin ceza kararları ile yetinilmemeli resmi bilir kişi raporu ile gerekirse hekim raporu ve disiplin amirlerinin görüşlerine de yer verilmelidir. 

İffetsiz Bir Kimseyle Evlenmek ya da Böyle Bir Kişiyle Yaşamak Disiplinsizliği/Suçu Nedir?

İffetsizliği anlaşılmış bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte ya da böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı-koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin başlatılması

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılması

Disiplin amirleri, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkiler çerçevesinde, maiyetinin bu Yönetmelik kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek bir disiplinsizlik içinde olup olmadıklarını tespit etmekten ve bu kapsamda her türlü bilgi ve belgenin düzenlenmesinden sorumludur.
Maiyetinden birinin bu Yönetmelik kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden birini teşkil edebilecek bir fiilini veya durumunu herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen 6413 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca disiplin soruşturması yapar. Ayrıca, disiplin amirleri gerekli görmeleri halinde disiplin soruşturmasının yapılmasını üst disiplin amirlerinden de talep edebilir. Disiplin soruşturması sonucunda disiplin soruşturma sonuç raporu tanzim edilir ve yüksek disiplin kurulu dosyasına eklenir. Disiplin amirleri, soruşturma sonucunda personelinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizliği gerçekleştirdiği kanaatine varması halinde personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine dair hazırlık işlemlerini başlatır.
Disiplin amirlerinin teklifte bulunabilmesi için, işlem başlatılacak personel ile belirli bir süre beraber çalışma şartı aranmaz.

Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı

Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.
Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren disiplinsizliğin oluştuğunun şüpheye mahal vermeyecek bilgi ve belgelerle tespit edilmesi durumunda;
Personelin o ana kadar olumlu mesleki ve disiplin safahatının bulunması,
Disiplinsizliği oluşturan eylem ya da durumla ilgili olarak ceza kanunlarına göre mahkûm olması ya da olmaması, personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Savunma hakkı

Savunma alınmadan personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilemez. Ancak, firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerde savunma alınmaz.
Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin sürecin disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılması halinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından; diğer durumlarda ise yetkili komutanlıklar vasıtası ile yüksek disiplin kurulları tarafından hakkında karar verilecek personelin savunması alınır.
Disiplin soruşturması kapsamında alınan ifade, bu madde kapsamında savunma yerine geçmez. Personelin disiplin soruşturması esnasında ifadesi alınmış olsa dahi ayrıca savunması alınır.
Yazılı savunmalarda, isnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir. İstirahat, hava değişimi, izin gibi nedenlerle görevde bulunmayan personele 19/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır. Üç iş gününden az ve on iş gününden fazla olmamak üzere verilecek süre içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunması istenen kişinin yazılı talebi halinde, toplamda on iş gününü geçmeyecek şekilde savunma için ilave süre verilebilir.
Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından gerek görülmesi veya personelin talepte bulunması halinde personel sözlü olarak da ifade vermeye çağrılabilir. Bu kapsamda:
Kurulda durumu görüşülecek personele toplantı tarihinden en az on iş günü önce tebligat yapılır. 
Durumu görüşülecek personel, kurul toplantısından en az üç iş günü önce sözlü ifade vermek isteyip istemediğini bir dilekçe ile kurula bildirir. Bu dilekçe kurul dosyasında muhafaza edilir. Bu süre içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunmayanların, dilekçe ile başvuruda bulunmasına veya kurul tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen ifade vermeyenlerin bu hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizlik nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erlerin görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasına veya görev yerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler 6413 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi esaslarına göre yürütülür.

Yargı denetimi

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına karşı İdare Mahkemesine iptal davası açılabilir. Dava açma süresi; general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı yüksek disiplin kurulu tarafından verilen kararın; bu Yönetmelik kapsamına giren diğer personel hakkında ise, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren başlar. 

Zamanaşımı

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili Bloglar







DİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık