Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

06-08-2020
Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

Muvafakat vermeme işleminin iptaline geçmeden önce muvafakat vermeden bahsetmekte fayda vardır. Muvafakat devlet memurları kanununun 74. maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlığıyla düzenlenmiştir. Buna göre;

Memurların 657 sayılı kanuna bağlı  kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya devlet memurları kanununun 68. maddesindeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Genel ve katma, bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, Hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve teşekküller, (5590 sayılı Kanuna tâbi odalar ve borsalarla meslekî teşekküller hariç) yukarıda yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nispette iştiraki ile vücut bulan müesseselerde çalışan kişilerden 657 sayılı kanuna tabi olan kurumlara nakillerde de yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar uygulanacaktır.

Kurum Muvafakat Vermezse

Kurum muvafakat vermezse kişilerin Anayasal hakları olan hak arama özgürlüğü çerçevesinde idari yargıda muvakat vermeme işleminin iptaline ilişkin idari işlemin iptali davası açma hakları vardır. Nitekim kurumun muvafakat vermemesi durumunda bu işlemin gerçekleşmesinden itibaren 60 gün içinde idari yargı merciinde açılacak dava ile işlemin iptaline karar verilirse muvafakat vermeme işlemi ortadan kaldırılmış olacaktır. Muvafakat vermeme işleminin iptali kanun ve yönetmeliklere hakim olmayı gerektirdiğinden bu tür davaların uzman idari dava avukatı vasıtasıyla açılması ve takibinin yapılması tavsiye olunmaktadır.

Kurumlar arası Geçiş Emsal Mahkeme Kararları

T.C.

DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
E. 2016/13256
K. 2020/275
T. 9.1.2020

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

İSTEMİN KONUSU : Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 20/04/2016 günlü, E:2015/1069, K:2016/459 Sayılı kararının, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığı 2015 yılı Kurumlararası Naklen Atama Kurası sonucu yerleştirildiği Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği emrindeki hemşire kadrosuna atanabilmesi için gereken muvafakatın verilmemesine ilişkin Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün 22/06/2015 günlü, 9396 Sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca, kurumlararası yer değiştirme işleminin kurumların muvafakatı ile sağlandığı, Kanunla kendisine verilen görevleri etkin bir biçimde yapmakla yükümlü olan idarenin muvafakat verme zorunluluğu bulunmadığı, dolayısıyla, idarenin bu yönde yargı kararı ile zorlanamayacağı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin 11/06/2015 günlü, 25572 yazısında da açıkça belirtildiği üzere Üniversite Hastanesinde hemşire sıkıntısının hat safhada olması nedeniyle davalı kurumun davacının hizmetine gereksinimi bulunduğunun açık olması karşısında, muvafakat başvurusunun reddi yolundaki davaya konu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, kendisiyle aynı kadroda görev yapan bazı personele muvafakat verildiği, bunun da eşitlik ve adalet ilkesiyle bağdaşmadığı ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararın temyizen incelenerek bozulması talep edilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının, 28/05/2015 tarihinde Sağlık Bakanlığınca yapılan Kurumlararası Naklen Atama Kurası sonucu Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği emrine hemşire olarak yerleştirildiği, Kamu Hastaneleri Kurumunun 02/06/2015 günlü, 2654 Sayılı yazısı ile davacıya ilişkin muvafakat talebinin davalı idareye iletildiği, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün 22/06/2015 günlü, 9396 Sayılı işlemi ile davacının hizmetine olan ihtiyaç nedeniyle muvafakat talebinin reddedildiği, davacının naklen atamasının yapılamadığının 29/09/2015 günlü, 4989 Sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yazısıyla davacıya bildirilmesi üzerine temyizen bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74. maddesinin birinci fıkrasında, memurların bu Kanun'a tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkileri bulunmakla birlikte, söz konusu takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de tabiidir.

Her ne kadar, davalı idarece, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun düşeceği açık olup; davacının Sağlık Bakanlığınca yapılan kurumlararası naklen atama kurasına katılarak yerleştirildiği Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği emrine naklen atama işlemine muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,


T.C. 
D A N I Ş T A Y 
İKİNCİ DAİRE 
Esas No : 2015/670 
Karar No : 2017/7100

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Özet

KPSS puanına dayalı olarak yerleşilen kadrolar için, 657 sayılı Kanunun Geçici 41. maddesinde belirtilen beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama yasağının uygulanamayacağına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 20/11/2017 günlü, E:2015/670; K:2017/7100 sayılı kararı.

Karar

....Dava, Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğünde jeoloji mühendisi olarak görev yapan  ve KPSS 2013/2 yerleştirme sonucuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü emrine jeoloji mühendisi  olarak yerleştirilen davacı tarafından, atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğü'nün 30/12/2013 günlü işlemi ile bu işleme dayalı olarak atamanın gerçekleştirilemediğine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 13/01/2014 günlü, 6966 sayılı 
işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Dava konusu uyuşmazlıkta her ne kadar İdare Mahkemesi'nce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na, 6495 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile eklenen Geçici 41. maddenin 4. fıkrasında, sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu madde kapsamında memur olarak atananların, beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlara naklinin yapılamayacağı ve bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmiş ise de;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41. maddesi hükmünde geçen "nakil" ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerekmekte olup, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılması gereken nakillerin Geçici 41. maddede geçen "nakil" kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla çalışanların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğu hususu kuşkusuzdur.

TC
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE

E:2016/4732
K:2017/7493 
29/11/2017

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Eş durumuna dayalı muvafakat taleplerinde 657 sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atama yasağının uygulanamayacağına ilişkin karar;

Bakılan davada; her ne kadar davacının sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun Geçici 41. maddesi gereğince 15/09/2013 tarihinde kadroya geçirildiği ve bu Kanun uyarınca, kadroya atandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı belirtilmiş ise de; yukarıda yer verilen ulusal ve uluslararası düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, bu düzenlemelerin tesisinde güdülen amacın; aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak olduğu açıktır. 

Bu durumda, ailenin korunmasına yönelik olarak devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı 
göz önüne alındığında; davacının eş durumu mazereti dikkate alınarak işlem tesisi gerekirken aksi yönde kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık