Meslekten Çıkarma Cezası Nedir?

Meslekten Çıkarma Cezası Nedir?

01-01-2020
Meslekten Çıkarma Cezası Nedir?

Meslekten Çıkarma Cezası Nedir?

Meslekten çıkarma cezası polis, asker ve memur hukuku kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları kapsamaktadır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli olan personel bakımından geçerli olan disiplin tüzüğünün mülga edilmesi ve 7068 sayılı kanuna tabi edilmeleri ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlar da meslekten çıkarma cezası bakımından bu hükümlere tabi kılınmıştır. Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususlar 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN da düzenlenmiştir. Jandarma ve Polis Disiplin Suçları ve Cezaları içerisinde yer alan meslekten çıkarma cezazı kanunun 8. maddesinin 6. fıkrasının ç bendinde düzenlenmiş olup "yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak." disiplinsizliğinin sonucunu oluşturmaktadır. Nitekim meslekten çıkarma cezasını gerektiren disiplinsizlikler kanunda sayılmıştır ve "yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak" disiplinsizliği bunlardan birisidir. 

Meslekten Çıkarma Davası Nerede Açılır

Meslekten çıkarma cezasının iptali davasında hukuki tabiri ile yetkili mahkemenin tayini 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunda düzenlenmiştir. Buna göre meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen kişi davayı en son çalıştığı yer idare mahkemesinde açacaktır. İdare hukukunda mahkemenin görevli olup olmadığı ve yetkili olup olmadığı hususları mahkeme tarafından re'sen inceleneceğinden ötürü itiraz olmasa da yetkisiz bir yerde açıldığı kanaatine varan mahkeme yetkisizlik kararı vererek yetkili mahkemeye dosyayı gönderecektir. 

Meslekten Çıkarma Davası Hangi Mahkemede Açılır

Meslekten çıkarma cezası iptali davası bir idari işlem niteliğindedir. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda idari işlemlerin iptali için idare mahkemesinde dava açılacaktır. Hukuki tabiri ile idari işlemlerin iptali davasında görevli mahkeme idare mahkemesi olacaktır.

Meslekten Çıkarma Davası Kime Karşı Açılır

Meslekten çıkarma davasında davalı taraf kişinin çalışmış olduğu kurum olacaktır. Örneğin jandarma genel komutanlığında çalışan bir personel meslekten çıkarma disiplin cezasının iptali için davayı Jandarma Genel Komutanlığına karşı açacaktır.

Meslekten Çıkarma Davasında Zamanaşımı

Meslekten çıkarma davası meslekten çıkarma kararının meslekten çıkarılan kişiye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen personele meslekten çıkarılma kararı tebliğ edilir. Bu tebliği izleyen günden itibaren 60 gün içinde yetkili nöbetçi idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açılması gerekir. 60 gün geçtikten sonra açılacak dava ne yazık ki süre aşımından dolayı reddolacak ve kişi çok ama çok büyük bir zarara uğrayarak mesleğinden kesin suretle çıkarılmış olacaktır. Süre geçtikten sonra açılan bir davada davalı idare süre aşımı itirazında bulunmasa dahi mahkeme kendiliğinden süreleri araştıracağından mütevellit itiraz olmadan süre aşımından davanın reddine karar verebilecektir.

Meslekten Çıkarma Davasında Duruşma Yapılır mı

Meslekten çıkarma davası idari bir işleme karşı açılıp dava idare mahkemesinde görüleceğinden ötürü idari yargılama usulü kanunu uygulanacaktır. İdari yargılama usulü kanununda duruşmalar ile ilgili düzenlemeye göre idare mahkemesinde tek bir duruşma yapılacaktır. İdari yargılama usulü kanununa göre idare mahkemesinde duruşma yapılması ihtiyarıi olup tarafların taleplerine bağlıdır. Nitekim meslekten çıkarma davasında duruşma yapılması için taralardan birinin duruşma talebinde bulunması ve duruşma harcını yatırması yeterlidir. Taraflardan biri duruşma yapılması talebinde bulunmuş ise mahkemenin bunu reddetme ihtimali yoktur. Artık duruşma için bir gün tesis edilmelidir. Bunun haricinde duruşmalarda duruşma tutanağı olmaz ve zabıt katibi de bulunmaz. İdari yargılama yazılı yargılamaya tabi olup dosya üzerinden devam eden bir dava türü olduğundan dolayı sözlü yargılama ikinci plandadır.

Meslekten Çıkarma Davasında Yürütme Durdurma Talep Edilebilir mi

Meslekten çıkarmanın iptali davasında davacı yürütme durdurma da talep edebilir. Yürütmenin durdurulması için ayrı bir dava açılamaz. Çünkü kanuna göre yürütme durdurma sadece iptal davası ile birlikte talep edilebilir ve 2577 sayılı İYUK 27. madde gereği hüküm tesis edilir. Yürütme durdurma da ihtiyari olup davacı talep etmezse mahkeme kendiliğinden yürütme durdurma kararı veremez. Yürütme durdurma talep eden davacı yürütme durdurma harcını da yatırmalıdır. Yürütme durdurma harcı yatırmadan yürütme durdurma kararı verilemeyecektir. Yürütme durdurma talebinin reddi durumunda davacı bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde bölge idare mahkemesine itirazda bulunabilir. İtiraz için de yürütme durdurma itiraz harcının da yatırılması şarttır. Bölge idare mahkemesinin yürütme durdurma itirazı için yapacağı incelemede vereceği karar kesindir. 

Meslekten Çıkarma Davasında Harç ve Masraflar

Meslekten çıkarma cezasının iptali davasında davacı davayı açtığında harç ve masrafları da yatırmalıdır. Harç ve masrafların eksik olması durumunda bu eksiklik mahkeme tarafından giderilmesi için davacıya bildirilecek ve süre verilecektir. Verilen sürede harç ve masraflar yatırılmaz ise davanın reddine karar verilecektir. Davanın kazanılması ile dava açılırken yatırılan harçların davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilecektir.

Meslekten Çıkarma Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar

Meslekten çıkarma cezasının iptali davasında yoksun kalınan parasal haklar da talep edilebileceği gibi iptal davasının kazanılmasından sonra da talep edilebilir. Ancak yoksun kalınan parasal hakların iptal davası ile birlikte talep edilmesi tavsiye olunmaktadır. Nitekim hem süre bakımından hem de bir daha harç ve masraf yapılmaması adına aynı iptal davası içinde yoksun kalınan parasal hakların talep edilmesi davacının yararınadır. Yoksun kalınan parasal hakların talep edilmesi ile birlikte yoksun kalınan günler için iade edilecek parasal haklara faiz de yürütülmesinin talep edilmesi de bu mahrumiyetin tamamaının giderilmesi için olmazsa olmazdır.

Meslekten Çıkarma Cezasında İstinaf Başvurusu

Meslekten çıkarma cezasının iptali davasında ilk derece mahkemesi tarafından verilecek red kararı sonrası red kararının tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde bölge idare mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmalıdır. İstinaf başvurusu hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden yapılmalı ve idare mahkemesine yazılacak bir dilekçe ile yapılmalıdır.

Meslekten Çıkarma Cezasına İlişkin Mahkeme Kararı

T.C.
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İDARİ DAVA DAİRESİ

2018/... E.
2018/...K.
DAVACI                           :...
VEKİLİ                             : Av. Bilgehan UTKU

DAVALI                           :Emniyet Genel Müdürlüğü
VEKİLİ:...

DAVACININ MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA DAİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YDK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Sadece Bir Kişinin İfadesine Göre İddia Olunan Belgeleri Düzenleme Konusunda Talimat Verdiğinin Bu Talimatın Yazılı Değil Şifai Olduğunun Tanık İfadesinden Anlaşıldığı - Davacıya İsnad Edilen Eylem İle İdarece Tesis Edilen Ceza Arasında Ölçü Bulunmadığı/Disiplin Ceza Sisteminin Amacını Aşar Tarzda ve Hakkaniyete Uygun Olmayacak Şekilde Ceza Verilmesinde ve Söz Konusu Cezanın İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği )

ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ( Davacıya İsnad Edilen Eylem İle İdarece Tesis Edilen Meslekten Çıkarma Cezası Arasında Ölçü Bulunmadığı/Disiplin Ceza Sisteminin Amacını Aşar Tarzda ve Hakkaniyete Uygun Olmayacak Şekilde Ceza Verilmesinde ve Söz Konusu Cezanın İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği - İdarece Karardaki Gerekçeler Dikkate Alınarak Yeniden İşlem Tesisi Gerektiği )

DİSİPLİN CEZASI ( Davacıya İsnad Edilen Eylem İle İdarece Tesis Edilen Meslekten Çıkarma Cezası Arasında Ölçü Bulunmadığından Disiplin Ceza Sisteminin Amacını Aşar Tarzda ve Hakkaniyete Uygun Olmayacak Şekilde Ceza Verilmesinde İsabet Olmadığı/Cezanın İptali İstemiyle Açılan Davanın Reddi Yönündeki Mahkeme Kararının Bozmayı Gerektirdiği )

ÖZET : Dava, Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle görev yapmakta iken, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun geçici 27. maddesi uyarınca re'sen emekliye sevk edilen davacı tarafından, görevli olmadığı halde sınav ücreti ve 8 günlük operasyon tazminatı aldığı ve bu suretle yetkisini ve nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak suçunu işlediği sübuta erdiğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına dair İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu işleminin iptali istemine ilişkindir.

Davacının isnad edilen eylemi gerçekleştirdiği tarihte yürüttüğü görev ... Müdürlüğü olup, soruşturmacı tarafından soruşturma kapsamında davacının 28 aylık fiilleri incelenmiştir. Bu süre içerisinde davacının haksız ücret aldığı ifade edilen sınav gün sayısı 5; haksız ücret aldığı operasyon tazminatı gün sayısı ise sekizdir. Ödeme belgeleri ve tutanakların davacı tarafından imzalanmadığı, ilgili personel tarafından bu evrakın tanzim edildiği açık olup, davacı sadece bir kişinin ifadesine göre iddia olunan belgeleri düzenleme konusunda talimat vermiştir. Bu talimatın yazılı olmadığı, şifai talimat olduğu tanık ifadesinden anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacıya isnad edilen eylem ile idarece tesis edilen meslekten çıkarma cezası arasında ölçü bulunmadığından, disiplin ceza sisteminin amacını aşar tarzda ve hakkaniyete uygun olmayacak şekilde meslekten çıkarma cezası verilmesinde ve söz konusu cezanın iptali istemiyle açılan davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, iş bu karardaki iptal hükmü "ölçülülük ilkesine" göre verildiğinden idarece karardaki gerekçeler dikkate alınarak yeniden işlem tesis edilebileceği tabiidir.

İSTEMİN ÖZETİ : Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen ...gün ve E:..., K:... Sayılı kararın istinaf incelemesine tabi tutularak kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, 2577 Sayılı Kanun'un değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :

KARAR : Dava, Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle görev yapmakta iken, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun geçici 27. maddesi uyarınca re'sen emekliye sevk edilen davacı tarafından, görevli olmadığı halde sınav ücreti ve 8 günlük operasyon tazminatı aldığı ve bu suretle yetkisini ve nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak suçunu işlediği sübuta erdiğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... karar numaralı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce; davacının ... tarihleri arasında ... ilinde yapılan ... Sempozyumuna katıldığı, 08.12.2013 tarihinde davacının ...'da bulunduğu sırada ... İlinde yapılan ... sınavı ile ilgili sınav ücretini ilde görevli olmamasına rağmen aldığı, soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanıklardan 4. sınıf Emniyet Müdürü ...'in beyanında; "ben burada olmasam da komisyonda beni görevli yazacaksın, ben bu kurulun doğal üyesiyim, burada olmasam da sınav ücretini ben alacağım" şeklinde davacının talimat verdiğinin ifade ettiği, aynı kişi tarafından "... tarihli ... Sınavı tertibat yazısında belirtilen İl Emniyet Müdür Vekili ... tarafından imzalanan görev listesinde İl Emniyet Müdürü davacının ismi olmamasına rağmen ... tarihli, ... günü yapılan ... sınavı ile ilgili görev alan personelin listesinde birinci sırada İl Sınav Güvenlik Koordinasyon Kurulu üyesi olarak İl Emniyet Müdürü davacıya sınav kurul üyesi olarak yazıp yazmayacağını sorduğunda davacı tarafından kendisinin İl Sınav Koordinasyon Kurulu üyesi olarak yazılmasını söylediği" beyanlarına yer verdiği, diğer tanık 2. sınıf Emniyet Müdürü ...'nun da bu ifadeleri doğruladığı, davacı tarafından her ne kadar dava dilekçesinde "28 ayda sadece yedi defa günlük 15 TL haksız menfaat elde etmek için suç işlendiğinin iddia edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu" ileri sürülmekte ise de, 8 günlük operasyon tazminatını görevli olmamasına rağmen aldığı hususunun sabit olduğu, görevin önemi ve niteliği dikkate alındığında miktarın azlığının disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin davacının meslekten çıkarılmasına yönelik kısmında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkilerinin bulunması yanında kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar ile zamanaşımı süreleri açık bir şekilde mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının, usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile somut tespitlere dayalı olarak ortaya konulması, soruşturma aşamasında, kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eyleme uygun olan hakkaniyet ölçüsünde bir cezanın tayini ve uygulanması gerekmektedir.
Ceza Hukukunda, bir eylemin suç sayılabilmesi için, eylem sahibinin kusurlu iradesinden doğması, Kanunda yazılı tipe uygun bulunması ve bir yaptırım uygulanmasını gerektirmesi şarttır. Disiplin suçu, memurun Kanunlarda tanımı yapılan ve kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı taşıyan kuralların ihlali sonucunu doğuran eylemdir. Ceza ise, suç tanımına uyan eylemi gerçekleştiren kişilere uygulanacak olan, nev'i, süresi ve miktarları kanunla belirlenen yaptırımlardır. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceği gibi, Kanunun eylem için öngördüğü cezadan daha ağır bir ceza verilemez. İsnat edilen eylem için verilecek ceza tayin edilirken, disiplin cezalarının getiriliş amacını aşan bir yaklaşımın, hukuki güvenlik ilkesini ihlal edeceği tartışmasızdır.

Anayasa'nın 38. maddesinde idari suç ve cezalar ile adli suç ve cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından, her ikisi de bu maddede öngörülen ilkelere tabidir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 5. maddesinde, "Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır." denilerek suç ve cezalar hakkında bu Kanunda düzenlenen genel hükümlerin, idari veya adli suç ve ceza ayrımı yapılmaksızın uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Anayasa'nın 38. maddesine paralel olarak 5237 Sayılı Kanun'un 2. maddesinde yer alan "suçta ve cezada kanunilik" ilkesi uyarınca, hangi eylemlerin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir.

682 Sayılı KHK'nın (7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN) "Takdir Hakkının Kullanımı" başlıklı 6.maddesinde de yukarıdaki ceza hukuku ilkelerini teyit eder şekilde; 
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.
Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.
Takdir hakkı kullanılırken;

 •  Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
 •  Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
 •  Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,
 •  Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
 •  Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
 •  Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,
 •  Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık, gözönüne alınır."düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında ... rütbesiyle görev yapmakta iken, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun geçici 27. maddesi uyarınca re'sen emekliye sevk edilen davacının, Giresun İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemle ilgili olarak ...-... tarihleri arasındaki fiillerine yönelik başlatılan soruşturma neticesinde, görevli olmadığı halde sınav ücretini ve 8 günlük operasyon tazminatını aldığından ve bu suretle yetkisini ve nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak suçunu işlediği sübuta erdiğinden bahisle, dava konusu İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ... tarih ve ... karar numaralı işlemiyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu işlem; davacının ... olarak görev yaptığı ...¬... tarihleri arasında, görevli olmadığı halde yedi defa günlük 15 TL olmak üzere toplam, 105,00 TL haksız sınav ücreti ( görevden ayrılış ve başlayış belgelerinden sürenin 7 gün değil 5 gün olduğu, böylece bahsi geçen haksız sınav ücretinin ise 75,00 TL olduğu görülmektedir ) ve çevre illerdeki futbol müsabakalarında görevli olduğu günler için 8 günlük operasyon tazminatı aldığı ve bu suretle yetkisini ve nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak suçunu işlediği sübuta erdiğinden bahisle meslekten çıkarılmasıdır. Davacının isnad edilen eylemi gerçekleştirdiği tarihte yürüttüğü görev ... olup, soruşturmacı tarafından soruşturma kapsamında davacının 28 aylık fiilleri incelenmiştir. Bu süre içerisinde davacının haksız ücret aldığı ifade edilen sınav gün sayısı 5; haksız ücret aldığı operasyon tazminatı gün sayısı ise sekizdir. Ödeme belgeleri ve tutanakların davacı tarafından imzalanmadığı, ilgili personel tarafından bu evrakın tanzim edildiği açık olup, davacı sadece bir kişinin ifadesine göre iddia olunan belgeleri düzenleme konusunda talimat vermiştir. Bu talimatın yazılı olmadığı, şifai talimat olduğu tanık ifadesinden anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacıya isnad edilen eylem ile idarece tesis edilen meslekten çıkarma cezası arasında ölçü bulunmadığından, disiplin ceza sisteminin amacını aşar tarzda ve hakkaniyete uygun olmayacak şekilde meslekten çıkarma cezası verilmesinde ve söz konusu cezanın iptali istemiyle açılan davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, iş bu karardaki iptal hükmü "ölçülülük ilkesine" göre verildiğinden idarece karardaki gerekçeler dikkate alınarak yeniden işlem tesis edilebileceği tabiidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce verilen ... gün ve E:..., K:... Sayılı kararın KALDIRILMASINA; dava konusu işlemin İPTALİNE, alıntı kazancı içtihat

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/106
Karar No : 2019/4972

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Emniyet Genel Müdürlüğü / ANKARA
VEKİLİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI): …
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, "kasten adam öldürme" suçunu işlediğinden bahisle … Disiplin Tüzüğünün 8/6. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun 19/11/2007 tarih ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 30/06/2017 tarih ve E:2016/21056, K:2017/19529 sayılı bozma kararına uyularak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; dosya içeriğinin ve ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... tarih ve ... esas sayılı ceza davasının birlikte incelenmesinden, davacıya isnat edilen fiilin ceza mahkemesi kararıyla da saptandığı üzere "bilinçli taksirle adam öldürme" suçu kapsamında kaldığı, davacının bu eyleminin Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6. maddesinde yer alan suç tanımına uymadığı ve disiplin hukukunda yer alan "tipiklik" şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, İdarenin Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün uygulanmasında takdir yetkisinin mevcut olduğu, ceza yargılamasının sonuçlanmamış olmasının disiplin cezasının uygulanmasına engel olmayacağı, idare mahkemesi kararının yasaya aykırı olarak verildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, davalının temyiz isteminin reddi ile hukuka uygun Mahkeme Kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Meslekten Men Cezasının İptali

T.C.
ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
12. İDARİ DAVA DAİRESİ
E. 2017/76
T. 21.2.2017

MESLEKTEN MEN CEZASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Oda Onayına Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Oda Onayının Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlem Hukuka Uymayıp Yürütmenin Durdurulması Gerektiği/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )

HARİTA PLAN ETÜT VE PROJELERİN ODA ONAYINA SUNULMASI ( Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Onaya Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Onayın Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlem Hukuka Uymayıp Yürütmenin Durdurulması Gerektiği/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )

TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARIN DOĞMASI ( Yürütmenin Durdurulması Gerektiği - Oda Mevzuatında Kayıtlı Mimar Mühendis ve Bürolar Tarafından Üretilen Harita Plan Etüt ve Projelerin İlgili Kurumlara Sunulmadan Önce Oda Onayına Sunulması Gerektiği Belirtilmekte ise de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Gönderilen Genelge'de Projelerde Oda Onayının Aranmayacağının Belirtildiği - Zorunluluk Bulunmadığından İşlemin Hukuka Uymadığı/İtiraz İsteminin Reddi Gerektiği )

ÖZET : Dava, Elektrik mühendisi olan davacının, üretmiş olduğu mühendislik hizmetlerini mesleki denetime sunmaması ve daha önce aynı suçtan ceza almış olması gerekçesiyle hakkında 6 ay meslekten men cezası verilmesi üzerine anılan karara karşı Yüksek Onur Kuruluna yaptığı itirazın reddedilerek cezanın onanmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemine ilişkindir.İlgili oda mevzuatında, odaya kayıtlı mimar, mühendis ve bürolar tarafından üretilen harita, plan, etüt ve projelerin ilgili kurumlara sunulmadan önce oda onayına sunulması gerektiği belirtilmekte ise de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Valiliklerine ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına gönderilen Genelge'de, projelerde oda onayının aranmayacağının belirtildiği, harita, plan, etüt ve projelerin oda onayına sunulmayacağının hükme bağlandığı dikkate alındığında, davacı tarafından yapmış olduğu projeyi mesleki denetime sunulması zorunluluğu bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, bu gerekçe ile davacının 6 ay mesleki faaliyetten men cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.Hukuka aykırı işlemin uygulanması halinde davacı mesleki faaliyetini yürütemeyeceğinden telafisi güç ve imkansız zararların doğabilecek olması nedeniyle, yürütmenin durudurulması gerekir. Mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda sonucu itibariyle yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin reddi gerekir.

DAVA : Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

İSTEMİN ÖZETİ : Elektrik Mühendisi olan davacı tarafından; üretmiş olduğu mühendislik hizmetlerini mesleki denetime sunmaması ve daha önce aynı suçtan ceza almış olması gerekçesiyle hakkında T.M.M.O.B Elektrik Mühendisleri Odası Onur Kurulu tarafından 6 ay meslekten men cezası verilmesi üzerine anılan karara karşı Yüksek Onur Kuruluna yaptığı itirazın reddedilerek cezanın onanmasına ilişkin 09.09.2016 tarih ve 2016-44/209 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönündeAnkara 3. İdare Mahkemesince verilen 11.01.2017 gün ve E:2016/5041 sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

KARAR : Dava, Elektrik Mühendisi olan davacı tarafından; üretmiş olduğu mühendislik hizmetlerini mesleki denetime sunmaması ve daha önce aynı suçtan ceza almış olması gerekçesiyle hakkında T.M.M.O.B Elektrik Mühendisleri Odası Onur Kurulu tarafından 6 ay meslekten men cezası verilmesi üzerine anılan karara karşı Yüksek Onur Kuruluna yaptığı itirazın reddedilerek cezanın onanmasına ilişkin 09.09.2016 tarih ve 2016-44/209 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin ( ı ) bendi gereğince davacının hazırladığı projeleri mesleki denetime sunma zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Davacının ürettiği mühendislik hizmetlerini mesleki denetime sunmamak eylemi nedeniyle eylemin yoğunluğu, davacının savunması ve daha önce aynı suçtan cezası bulunması nedeniyle altı ay meslekten men cezası verildiği, ancak davacıya daha önce projelerini mesleki denetime sunmamak eylemi nedeniyle 2013 yılında üç ay meslekten men cezası verildiği, bu cezanın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen31.03.2014 tarih ve E:2013/624, K:2014/370 sayılı davanın reddine ilişkin kararın itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi ( Kapatılan ) 4. Kurulunun 17.12.2015 tarih ve E:2015/3995, K:2015/8342 sayılı kararıyla itirazın kabulüne, anılan mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilerek kararın düzeltilmesi yoluna gidilmeyerek kesinleştiği, bu karara rağmen ilgili meslek odasının 6.8.2016 tarihli kararında daha önce aynı suçtan cezası bulunması nedeniyle davacıya tekerrür hükmü uygulanarak altı ay meslekten men cezası verildiği ve bu cezanınmeslek birliği tarafından onaylandığı görülmektedir.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2. maddesinin ( b ) fıkrası uyarınca, meslek odaları, meslek mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bir takım kurallar koyabilir.Bu bağlamda, meslek odasınca meslek mensuplarına yönelik mesleki denetim yapılabilmesi mümkün ise de, bu denetimin, meslek mensubunun sunduğu hizmetin içeriğinin denetlenmesi, yahut meslek mensubunun yeterliliğinin denetlenmesi niteliğinde olmayıp, meslek mensubunca bulundurulması gerekli bazı belge ve bilgilerin bulundurulup bulundurulmadığı, meslek mensubunun Oda üyelik kaydının bulunup bulunmadığı, kısıtlılığının olup olmadığı, bürosunun tescilini yaptırıp yaptırmadığı gibi mesleki disiplini sağlamaya yönelik şekli bir denetim olarak anlaşılması gerekeceği açıktır.

Bu durumda, dava konusu işlem tesisine dayanak Yönetmelikte öngörülen mesleki denetim kavramının, mesleki disiplini sağlamaya yönelik şekli bir denetim niteliğinde olduğu, bunu aşacak tarzda bir mesleki denetim yapılmasına olanak tanıyan bir düzenleme içermediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davacının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerini anılan yönetmelikte mesleki disiplini sağlamaya yönelik şekli bir denetim niteliğinde olacağı öngörülen mesleki denetimden geçirmesi gerekli olduğundan, ürünlerini mesleki denetimden geçirmeyen davacının TMMOB Disiplin Yönetmeliği doğrultusunda cezalandırılması gerekmekte ise de bu cezanın eylemin ilk kez gerçekleştirildiği kabul edilerek eylem ile ceza arasında denge kurulmak suretiyle bir ceza tayini gerekirken davacının yargı kararı ile iptal edilen cezası tekerrüre esas alınarak altı ay meslekten men cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Meslekten  Çıkarma Cezasına İtiraz

Meslekten çıkarma cezasına itiraz- Meslekten çıkarma cezası gerçekten büyük sonuçlara gebe olan bir karardır. Bu kararın uygulanması halinde ister memur ister asker kişi olsun ister polis karara karşı idari yargıda dava açılmalı ve gerekçeli savunmalar ile kararın iptali sağlanmalıdır. Kişi meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesinden itibaren ve bu kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde meslekten çıkarma cezası veren makamın bulunduğu yer idare mahkemesinde meslekten çıkarma cezasının iptali davası açmalı ve gerekçeli savunmalar ile bu cezanın iptal edilmesini sağlamalıdır. Meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılan kişi mahrum kalmış olduğu parasal haklarının kendisine iadesi için açmış olduğu iptal davası ile tam yargı davası da açma hakkına sahiptir. Ya da meslekten çıkarma cezasını iptal ettirdikten sonra tam yargı davasını ayrı bir dava olarak açabilir. Ancak sürelerin takibi önemli bir husustur.

657 disiplin cezaları Tablosu, Memur disiplin SORUŞTURMASI aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için konunun uzmanı avukata başvurabilirsiniz.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili Bloglar







DİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık