Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

30-06-2021
Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Polis, asker ve memur hukuku bakımından personeli en çok ilgilendiren hususlardan bir tanesi disiplin suç ve cezalarıdır. Nitekim personel almış olacağı haksız bir ceza ile mesleğine küsebilmekte, gerekli verimi gösterememekte ve ne yazık ki konsantrasyon sorunu yaşayabilmektedir. 

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışan personel için sicili ve geçmiş safahatı çok önemlidir ki yurt dışı daimi görevler ve sair bu durumlar değerlendirilerek sonuca erdirilmektedir. Sicili bozuk ve geçmiş hizmet safahatında disiplin cezası almış bir personelin yurt dışı daimi görevlere görevlendirilmesi mümkün olmamakla brilikte yurt dışı görevler haricinde yurt içi tayin görevlendirme gibi durumlarda da saf dışı kalabilmektedir. 

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçu

Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek disiplinsizliği 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN da yer almaktadır ve polis memurları ile jandarma genel komutanlığı personelini ilgilendirmektedir. Nitekim karar kuvvetleri komutanlığı personeli 6413 sayılı Disiplin Kanununa tabidir ki bu kişiler için bu suç tipi uygulanmayacaktır.

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçu Cezası

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin suçu bahsettiğimiz gibi 7068 sayılı kanunda yer alır ve bu disiplin suçunun cezası meslekten çıkarma olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan bu suçu işlediği sabit olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası verilebilecektir.

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçuna İtiraz

Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Dava açma süresi, kesinleşen cezanın personele tebliğinden itibaren başlar. Bu disiplin suçunu işlediği gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası alan personel idare mahkemesinde iptal davası açıp kararın iptalini mahkemeden isteyebilecektir.

Disiplin Cezasına Hangi Mahkemede Dava Açılır

Disiplin cezasının iptali için idare mahkemeleri görevlidir. Zira disiplin cezası işlemi de bir idari işlemdir ve idari işlemlerin iptali usulüne tabidir. Bu bakımdan dava idare mahkemesinde açılacak olup görevli mahkeme idare mahkemesidir.

Disiplin Cezasına Karşı Nerede Dava Açılır

Disiplin cezasının iptali davası disiplin cezasının verildiği yer mahkemesinde açılacaktır. Örneğin personel Van'da çalışıyor ve Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin suçundan ötürü meslekten çıkarma disiplin cezası ile tecziye edilmiş ise dava Van idare mahkemesinde açılacaktır. Bu bakımdan yetkili idare mahkemesi disiplin cezasının verildiği yer mahkemesi olacaktır.

Disiplin Cezasına Karşı Ne Zaman Dava Açılır

Disiplin cezasına karşı disiplin cezasının kesinleşme kararının personele tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır. 

Meslekten Çıkartılan Kişi Özlük Haklarını ve Yoksun Kaldığı Parasal Haklarını Dava ile Talep Edebilir mi

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplin Suçu nedeniyle meslekten çıkartılan kişi açacağı aynı iptal davası içerisinde özlük haklarının iadesi ile yoksun kaldığı parasal hakların faizi ile birlikte kendisine iadesini talep edebilir. 

Disiplin Cezalarında Tipiklik Unsuru Uygulanmalıdır

Kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi disiplin suç ve cezaları için de uygulanan bir ilke olup bu ilke gereği ilgili suç oluşmamış ise bu durumda verilmiş olan disiplin cezası hukuka aykırı olmuş olacak ve aşağıda yer vermiş olduğumuz gibi mahkeme tarafından iptal edilebilecektir.

Disiplin Suçlarına İtirazda Önemli Olan Gerekçeli Savunma Yapmaktır

Disiplin suçları sonucu verilen disipin cezalarına karşı açılacak iptal davalarında en önemli hususlardan bir tanesi gerekçeli savunmalar yapmaktır. Örneğin kişi meslekten çıkartılmış ise bu disiplin cezasının giderilmesi ve iptal ettirilmesi kişinin ekonomik geleceğini etkileyeceği gibi tüm sosyal geleceği ailevi geleceğini dahi etkileyebilecektir. Bu bakımdan disiplin suç ve cezalarında alanında uzman askeri ceza avukatı ya da askeri dava avukatı ile çalışılması önemle tavsiye olunur.

Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği Mahkeme Kararı

T.C.
TOKAT
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/...

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)                               : ...

VEKİLİ                                                  : Av...

KARŞI TARAF (DAVALI)                        : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI /ANKARA

VEKİLİ                                                      : AV. ...

İSTEMİN ÖZETİ : Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ...Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, 7068 sayılı Kanunun 8-6/(i) maddesinde yer alan "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarılmasına ilişkin cezanın uygun bulunmasına ilişkin 01.09.2020 tarih, 2019/... dosya numaralı ve 2020/... karar sayılı Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu işleminin; hukuka aykırı olduğu, hiçbir somut gerekçe ileri sürülmeden meslekten çıkarıldığı, hiçbir zaman mesleğin saygınlığını zedelemek gibi bir amacının olmadığı, takdir yetkisinin keyfi kullanıldığı ileri sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte iadesi ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : ...İl Jandarma Komutanlığının 01.08.2019 tarih ve ...-150.99-E..../Per. Ş. sayılı disiplin konulu yazısıyla personelin mesai saatleri dışında da jandarma teşkilatının bir personeli olduğu biliciyle mesleki onurunu zedeleyici resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışlardan kaçınması ve sorumluluk bölgesinde bulunan içkili mekanlara kesinlikle gidilmemesi emrinin davacıya tebliğ edilmesine rağmen anılan emre uymayarak davacının gazinoya gittiği ve davacı 7068 sayılı Kanunun 8-6/(i) maddesinde yer alan "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" fiilini işlediğinden davacıya meslekten çıkarılma cezasının verildiği ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Tokat İdare Mahkemesi'nce, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

Dava, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ...Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, 7068 sayılı Kanunun 8-6/(i) maddesinde yer alan "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarılmasına ilişkin cezanın uygun bulunmasına ilişkin 01.09.2020 tarih, 2019/... dosya T.C.numaralı ve 2020/... karar sayılı Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinde, "Ateşli silah taşımak müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler." hükmüne yer verilmiştir.

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8/2-(a) maddesinde; "Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak" fiilinin kınama disiplin cezasını gerektireceği, 8/6-(i) maddesinde; "Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek" fiilinin meslekten çıkarma disiplin cezasını gerektireceği hüküm altına alınmıştır.

Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasa'nın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır.

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve kanunun ne tür fiilleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması da zorunludur. Söz konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezası hukuka aykırı olacaktır. 

Dosyanın incelenmesinden, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ...Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapmakta olan davacının, 15.09.2019 tarihinde ... isimli şahıs ile ...isimli gazinoya gittiği, orada içki almasına müteakip sarhoş olmasından dolayı kendisine ait Sarsılmaz CM9 marka tabancasını Y.Ö. isimli şahsa teslim etmesinden sonra hesabı ödeyememesi üzerine hesabı üstlenen Y.Ö. isimli şahıs tarafından zati silahın geri verilmemesi iddiası ile hakkında başlatılan soruşturmada; Tokat İl Jandarma Komutanlığının 01.08.2019 tarih ve ...-150.99-...Ş. sayılı "Disiplin" konulu emri doğrultusunda kendisine tebliğ edilen, izinli olunan dönemde veya mesai saatleri dışında girilmesi uygun olmayan yerlere gitmeyeceği, sorumluluk bölgesinde bulunan içkili mekanlara kesinlikle gidilmeyeceği hususlarına uymayarak ...isimli içkili gazinoya gittiği, burada jandarma personeli olması sayesinde taşımaya hak kazandığı tabancasını bir buçuk ay öncesinde tanıştığı sivil bir şahsa kendi isteğiyle teslim ettiği, sonrasında tabancasının bu şahıs tarafından alıkonulmasına engel olamadığı ve polisi aramak zorunda kaldığı, yaşanan olay ile ilgili olarak ceza soruşturması başlatıldığı, resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışlarda bulunduğundan 7068 sayılı Kanunun 8-6/(i) maddesinde yer alan "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile tecziyesi yönünde teklif getirildiği, 16.10.2019 tarih, 2019/... Esas ve 2019 Karar no'lu Tokat Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulunun kararıyla davacının "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" disiplinsizliğinden meslekten çıkarma cezasıyla tecziye edilmek üzere dosyanın Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin T.C. Kuruluna tevdiine karar verildiği, 01.09.2020 tarih, 2019/226 dosya numaralı ve 2020/... karar sayılı Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile davacının meslekten çıkarma cezası ile tezciyesinin uygun bulunduğuna karar verilmesi ve bu kararın 21.12.2020 tarihli İçişleri Bakanı Oluru ile onaylanması suretiyle davalı idarece tesis edilen dava konusu bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Disiplin soruşturmasına konu olay incelendiğinde, disiplin soruşturmasında ve dava konu işlemde davacının, disiplin cezasına konu edilebilecek iki fiilinin bulunduğu, bu fiillerden birisinin davacının, beylik silahını 6136 sayılı Kanunun 9.maddesinde yer alan kurala aykırı olarak bir başkasına vermesi, diğerinin ise görev dışında kendisine tebliğ edilen emre uymayarak, içkili gazinoya gitmek suretiyle mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak olduğu ancak anılan mekana gittiği sırada ve sonrasında yaşananlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının anılan eylemlerinin 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8-6/(i) maddesi kapsamında, başka bir anlatımla "Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek" fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen cezanın suç tanımına uymadığı ve disiplin hukukunda yer alan "tipiklik" şartının uyuşmazlığa konu olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde kapsamına girmeyen disiplin cezasına konu fiillerinden dolayı meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından verilen 12.11.2020 tarih ve E:2020/656, K:2020/1017 sayılı karar da bu doğrultudadır.

Diğer taraftan; davalı idarece, davacının eylemlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmesi suretiyle yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır. Öte yandan, hukuka aykırı olduğu belirlenen dava konusu işlemin, davacının kamu görevinden ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuracak olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması alinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27/2'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Kaydının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Nedir?

Sosyal Güvenlik Ku...

Devamı
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ GÜVENLİK SORUŞTURMASI

PMYO güvenlik soru...

Devamı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Öğrencileri Güvenlik Soruşturması

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğ...

Devamı
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi
PAEM Güvenlik Soruşturması Hakkında Bilgi

PAEM Güvenlik Soru...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık