Merkez Disiplin Kurulu Nedir 

Merkez Disiplin Kurulu Nedir 

Merkez Disiplin Kurulu Nedir 

Merkez Disiplin Kurulu Nedir 

Merkez disiplin kurulu nedir- Merkez disiplin kurulu kararına itiraz - MDK kavramı 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN da yer alan ve görev tanımı bu kanunda yer alan bir kuruldur. 7068 sayılı kanunda hem polis displin kurulları, jandarma genel komutanlığı disiplin kurulları hem de sahil güvenlik komutanlığı disiplin kurullarının tanımları ve görevleri yer almıştır. Buna göre emniyet genel müdürlüğü merkez disiplin kurulu, jandarma genel komutanlığı merkez disiplin kurulu ve sahil güvenlik komutanlığı merkez disiplin kurulu 7068 sayılı kanunda düzenleme yeri bulmuştur. 

Biz bu makale kapsamında Jandarma genel komutanlığı bünyesindeki merkez disiplin kurulu hakkında bilgilendirmelerde bulunucaz. 7068 sayılı kanun hakkında geniş bilgi almak için jandarma ve polis disiplin suçları nelerdir başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. 

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu, personel işlerinden sorumlu jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında toplanır. Anlaşılacağı üzere jandarma genel komutanlığı merkez disiplin kurulu başkanı jandarma genel komutan yardımcısıdır. Jandarma genel komutan yardımcısının başkanlığında toplanan merkez disiplin kurulunun diğer üyeleri; Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı disiplin işleri şube müdürü, Jandarma Genel Komutanının seçeceği üç daire başkanı ve Tayin Daire Başkanıdır. Astsubayların disiplin işlerinin görüşülmesinde ve karara bağlanmasında, hakkında disiplin soruşturması yapılandan daha kıdemli bir astsubay üyeye de yer verilir. Hakkında disiplin soruşturması yapılandan daha kıdemli bir astsubay yok ise kendisinden sonra en kıdemli astsubay üye olarak görevlendirilir.

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Genel Komutanlık merkez teşkilatında görevli yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara tüm disiplin cezalarını vermeye yetkili olan merkez disiplin kurulu bu yetkisini yerine getirirken yukarıda da belirtmiş olduğumuz kişiler vasıtasıyla toplanır. Görüleceği üzere jandarma genel komutanlığı merkez disiplin kurulu saydığımız rütbedeki personele yönelik olarak verilecek tüm disiplin cezalarını verebilir. 

Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını verebilir. 

Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını verebilir. O halde; il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını İl jandarma disiplin kurulu verebilirken bir önceki cümlede de ifade ettiğimiz gibi il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki yüzbaşı altı rütbedeki personele meslekten çıkarma cezası merkez disiplin kurulu kararı ile verilebilecektir.

Merkez Disiplin Kurulu Kararlarının Kesinleşmesi

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla kesinleşirken meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir. Açıklayacak olursak jandarma genel komutanlığı bünyesinde çalışan bir uzman çavuş veya jandarma astsubay merkez disiplin kuruluna çıkarılmış ve merkez disiplin kurulunda meslekten çıkarma harici bir disiplin cezası ile cezalandırılmış ise bu karar Jandarma Genel Komutanının onayıyla kesinleşir. Ancak meslekten çıkarma cezası kararı vermiş olan merkez disiplin kurulu kararları önce Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü alınmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir. Burada Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra karar ve görüş İçişleri Bakanlığına gönderilir. Burada İçişleri Bakanının onayı ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin karar kesinleşir. Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görüş belirtmediği dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.Örneğin merkez disiplin kurulu tarafından verilen meslekten çıkarma cezası önce Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir. Burada Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu meslekten çıkarma kararını uygun görür ise bu görüş ile karar Bakanın onayına gönderilir. Ancak merkez disiplin kurulunun meslekten çıkarma cezası Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu bu karara karşı olumsuz görüş bildirir ise bu durumda Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karar verilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla kesinleşeceğinden eğer Jandarma Genel Komutanı bu kararı uygun görmez ise kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

Merkez Disiplin Kuruluna İtiraz

Merkez disiplin kuruluna itiraz- Merkez disiplin kurulu kararlarına karşı kesinleşmelerinden itibaren ve kesinleşen kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açılabilir. Merkez disiplin kurulunun meslekten çıkarma cezasına karşı iptal davası kişinin çalıştığı yer idare mahkemesinde açılmaktadır. Örneğin İstanbul da çalışan ve merkez disiplin kurulu kararının meslekten çıkarma kararının yukarıda ifade ettiğimiz şekilde kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde dava açılmalı ve bu davada yetkili ve görevli mahkeme İstanbul idare mahkemesi olmalıdır. Her ne kadar merkez disiplin kurulunun meslekten çıkarma cezası Ankara daki işlemlerle kesinleşmekte ise de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanununa göre memurluktan çıkarma cezasına karşı açılacak iptal davaları memurun görev yaptığı yerde açılacağından yetkili mahkemede buna göre belirlenecektir.

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme

İdari dava avukatı uzmanlık gerektirir. Nitekim her idari davada uzman olmak bu kadar fazla ve yoğun olan idare hukukunun içinde mümkün olmamaktadır. Bu sebepledir ki bir avukat idari dava avukatı sıfatını ilgilenmiş olduğu idari davaların çeşitliliğine göre edinebilir. Örneğin kamulaştırma idar hukukunun konusu içerisnde yer alırken her idari dava avukatı kamulaştırma ile ilgilenmeyebilir. Nitekim disiplin hukuku ile ilgilenen bir idari dava avukatı disiplin cezalarının iptali hakkında bilgi sahibi iken kamulaştırma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Zira idare hukukunun askeri hukuk ve disiplin hukuku ile ilgili bölümüne yönelmiş olabilir. Bundan dolayıdır ki idari dava avukatının kendi alanıyla ilgili hangi konularda bilgi sahibi olduğu öğrenilmelidir. Disiplin hukuku bakımından disiplin cezalarının iptali idari dava avukatlarının bu alanda kendini geliştirmesinin bir sonucudur. Disiplin hukuku idari yargının içerisinde olan bir dal olmakla birlikte bu dalda hizmet verebilmek için disiplin kanununa hakim olmak şarttır. İdari dava avukatının disiplin hukuku kapsamından disiplin cezalarının iptali için açacağı davada bu alanda uzmanlaşmış olması açılan disiplin cezası iptali davasının kazanılma ihtimalini tabi ki de güçlendirecektir. 

Jandarma Genel Komutanlığının 2019 yılındaki yapı değişikliği ile askeri personelin bağlı olduğu disiplin hukukunda da değişiklik meydana gelmiştir. Jandarma personeli 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa tabi değil 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümlerine tabidir. Bu bakımdan polisler ve uzman jandarma, jandarma astsubay ve jandarma subay rütbelerindeki personelin disiplin hükümleri ve cezaları 7068 sayılı yasaya göre inşa edilecektir. Bu bakımdan mevzuata hakim olmanın önemi fazlasıyla önemli bir husustur. Mevzuata hakim olmak yapılacak savunmaların gerekçesinin hukuka uygunluğunu arttıracaktır ki bu da personele verilen disiplin cezasının ortadan kaldırılmasına zemin hazırlayacaktır. Merkez Disiplin Kurulunda personelin Jandarma Genel Komutanlığından ilişiği kesilse bile açılacak idari işlemin iptali davası ile disiplin cezası ortadan kaldırılacak ve kişi disiplin cezasının müeyyidelerinden kurtulmuş olacaktır.