Maiyetinin Gözetiminde İhmal Göstermek Disiplinsizliği İptal Davası

Maiyetinin Gözetiminde İhmal Göstermek Disiplinsizliği İptal Davası

14-01-2021
Maiyetinin Gözetiminde İhmal Göstermek Disiplinsizliği İptal Davası

Maiyetinin Gözetiminde İhmal Göstermek Disiplinsizliği İptal Davası

Maiyetinin gözetiminde İhmal göstermek disiplinsizliği bakımından Bölük Komutanı olan Davacının Takım Komutanına verdiği emri takip etmesi,emrin yerine getirilip getirilmediği hususlarının kontrol ve denetimini yapması gerekirken bu kontrol ve denetimde ihmalinin bulunması nedeniyle hakkında tesis edilen Aylıktan kesme Disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

AYİM 3'üncü Dairesi
20.03.2014 
E. 2013/...
K 2014/...

Davacının 10.01.2013 tarihli dilekçesi ile Tugay Komutanından görev yerinin değiştirilmesi talebinde bulunması üzerine İdari Tahkikat Heyeti tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak Tugay Komutanı tarafından 22.03.2013 tarih ve PER.:63931858-1510-412-13 sayılı yazı ile 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 19/1/ğ maddesi uyarınca hoşnutsuzluk yaratmak eyleminden dolayı 1 gün hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası verilmiştir.

Bu disiplin cezası Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üçüncü Dairesinin 20 Mart 2014 tarih ve E.2013/930 K.2014/405 sayılı kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Müteakiben Tabur Komutanı tarafından 12.04.2013 tarih, PER:63931858-1510-704-13 sayılı yazı ile 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunun 19'uncu maddesi uyarınca "emre itaatsizlik" ve "maiyetinin disiplinsizliği hakkında soruşturma yapmamak" eyleminden dolayı 1 gün hizmet yerini terk etmeme cezası verilmiştir. Bu disiplin cezası da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üçüncü Dairesinin 03 Nisan 2014 tarih ve E.2013/888 K.2014/477 sayılı kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu kez ilk disiplin cezasının verildiği 22.03.2013 tarihinden yaklaşık 1 ay sonra, ikinci disiplin cezasından yaklaşık 17 gün sonra Tabur Komutanı tarafından 22.04.2013 tarihinde 08.04.2013 tarihli imzasız yoklamanın eğitim klasöründe bulunduğu, günlük eğitim programının onaysız olduğu, haftalık eğitim uygulama emrinin uygulanan eğitim haftasına ait olmadığı, eğitim notunun imzasız ve günlük eğitim programındaki konulara uygun olmadığı, eğitimde kol bütünlüğünün korunmadığı hususlarının tespiti üzerine savunması istenilmiş ve 29.04.2013 tarihinde maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek disiplinsizliğinden 1/16 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir.

Davacının disiplinsizliğine atfedilen fiillerden birini 34'üncü haftaya ait günlük eğitim programlarının Harekat Eğitim Kısım Amiri ve Tabur Komutanınca imzalanıp onaylanmadığı, 04.02.2013 tarihli haftalık uygulama emrinin 26'ncı hafta eğitim uygulama emri oluşturmuştur. Haftalık eğitim uygulama emrinde sekiz haftalık bir gecikme söz konusudur. Bu yöndeki bir ihmal aynı zamanda sıralı amirler içinde geçerli bir disiplinsizliğin sebebini oluşturabilir. Ancak dava dosyasında bu yönde bir işlemin yapıldığı hususunda bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun Takdir Hakkının Kullanımı başlıklı 6'ncı maddesinde takdir hakkının ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Disiplin amirlerinin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Askerlik mesleğinin gereği olan yoğun kurallar bütününün ve bunun getirdiği ağır sorumluluğun disiplin amirlerince her zaman göz önünde bulundurulması gerekir. Yüzbaşı rütbesinde bulunan ve Bölük komutanlığı görevini yerine getiren davacı yönünden de görev yoğunluğu ve ağır sorumluluğun disiplin amirleri tarafından dikkate alınması gerekir. Disiplinin temini için başvurulacak yöntem sadece cezalandırma işleminden oluşmamaktadır. İç Hizmet Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde resmî işlerden dolayı sırası düştükçe verilen öğütlerin, yapılan tenbih ve ihtarların hükümsüz ve tesirsiz kalması durumunda kanuni yetkinin kullanımı öngörülmüştür. Disiplin amirlerinin mesleki tecrübeleri ile hizmetin daha iyi işlemesi için idari tedbirler alması her zaman mümkündür. Tabur karargahlarının bu hususta Tabur komutanına yardımcı olmaları görevlerinin bir bölümünü oluşturur. 211 sayılı İç Hizmet Kanunu'nun 11'inci maddesinde karargahın kumandan veya amirlerin kıta veya kurumlarının sevk ve idarelerinde yardımcı olan bir toplum olduğu belirtilmiştir. Eğitim programları Harekat Eğitim Kısım Amiri tarafından takip edilmemiş ve imzalanmamıştır. Disiplin amirlerinin yoğun olarak disiplin cezalandırma yolunu tercih etmeleri askeri hizmetin işleyişini olumsuz etkileyeceğinden hizmet gereklerine dolayısıyla kamu yararına da aykırılık oluşturacaktır.

211 sayılı İç Hizmet Kanunu'nun 17'nci maddesinde amirin maiyetine karşı daima bitaraflık ve hakkaniyeti muhafazasının esas olduğu, İç Hizmet Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde resmî işlerden dolayı sırası düştükçe verilen öğütlerin, yapılan tenbih ve ihtarların hükümsüz ve tesirsiz kaldığını gören ve hususiyle vazifede ihmal ve kayıtsızlık sezen her âmirin derhal kanuni selâhiyetini kullanarak maiyetini yola getirmeğe mecbur olduğu, 23'üncü maddesinde amirlerin icabında hükmedecekleri cezanın cins ve miktarını yalnız yapılan yolsuzluğun ve kabahatin derecesi ile ölçmemeli, astın itaate nizam ve intizama itiyadını gözönüne koyarak onun istidat, ruhi haletini de hesaba katarak tâyin etmelerinin gerektiği, bu işin âmirlerden maharet ve cesaret istediği, 24'üncü maddesinde gerek cezanın ve gerekse mükâfatın tesirli olabilmesi için daima haklı olarak ve tam zamanında verilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

Disiplin amirlerinin disiplin cezası verme konusunda geniş bir takdir yetkisi bulunmakla birlikte bu yetkinin takip edilen amaca uygun olarak objektif kıstaslara bağlı kullanılması gerekir. Davacının 10.01.2013 tarihli görev yerinin değiştirilmesi istemli dilekçesi ile başlayan süreçte disiplin amiri ile arasında bir husumetin oluştuğu, bu nedenle tesis edilen cezalandırma işleminin ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli olmadığı dolayısıyla takdir yetkisinin disiplinin temini amacına uygun olarak objektif kıstaslara bağlı kullanılmadığı kanaatine varıldığından disiplin cezası işleminin iptaline...

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık